www.heineken.com/bond Warunki użytkowania

Akceptacja i zastosowanie

 1. Witamy na stronie internetowej www.heineken.com/bond, poświęconej unikalnym treściom związanym z filmem o Jamesie Bondzie® - Spectre® ("Strona"). Korzystanie ze Strony jest uregulowane niniejszymi warunkami użytkowania ("Warunki") oraz naszą Polityką Cookies. Niniejsze Warunki obowiązują podczas każdej wizyty i korzystania ze Strony należącej do [ADD DETAILS OPCO] ("HEINEKEN").
 2. Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych Warunków. Zwracamy uwagę, że Warunki mogą z czasem ulec zmianie. Wprowadzone zmiany wejdą w życie niezwłocznie po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków. Użytkownikom Strony zaleca się regularne czytanie Warunków pod kątem możliwych zmian.
 3. Jak korzystać ze Strony

 4. Na Stronie znajdują się unikalne materiały video związane z filmem o Jamesie Bondzie - Spectre. Aby uzyskać dostęp do tych materiałów, należy zrobić zdjęcie logo Heineken® James Bond za pomocą smartfona lub tabletu.
 5. Strona i cała jej zawartość, funkcje oraz funkcjonalności (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, teksty, obrazy, materiały video i audio oraz ich projekt, wybór i układ) są własnością firmy HEINEKEN i/lub podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów, i są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami ochrony własności intelektualnej lub prawami własności.
 6. Dozwolone jest korzystanie ze Strony wyłącznie w celach zgodnych z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek części zawartości Strony do jakichkolwiek innych celów bez uzyskania licencji od naszej firmy. Niedozwolone jest sporządzanie kopii Strony (lub jej części).
 7. Odpowiedzialność

 8. HEINEKEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem korzystania (lub niemożności skorzystania) ze Strony. Ponadto HEINEKEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym między innymi za szkody wynikające z nieudanego lub opóźnionego dostarczenia komunikatu elektronicznego, przejęcia lub manipulacji komunikatem elektronicznym przez osoby trzecie lub programy komputerowe, używane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.
 9. Tworzenie odnośników do Strony

 10. Dozwolone jest tworzenie odnośników prowadzących do Strony, pod warunkiem, że prowadzą one do strony głównej www.heineken.com/bond. Tworzenie tak zwanych głębokich linków lub hotlinków, prowadzących bezpośrednio do poszczególnych części Strony, jest zabronione. Zabronione jest tworzenie hiperłączy umożliwiających oglądanie Strony przez użytkownika Internetu w ramce na innej stronie internetowej. Odwiedzanie Strony w sposób automatyczny, na przykład za pomocą robotów indeksujących lub robotów internetowych, mających systematycznie pozyskiwać informacje ze Strony lub funkcjonalnie powiązać treść Strony z inną stroną internetową, jest zabronione bez pisemnej zgody firmy HEINEKEN.
 11. Zwolnienie z odpowiedzialności

 12. Użytkownik zobowiązuje się uchronić, zabezpieczyć oraz zwolnić naszą firmę, podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców, oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych oraz cesjonariuszy z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, orzeczeń, odszkodowań, strat, kosztów, wydatków i opłat (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających lub związanych z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków.
 13. Różne

 14. Każdy ustęp niniejszych Warunków obowiązuje oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny uprawiony organ stwierdzi, że którykolwiek z Warunków jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe Warunki w dalszym ciągu będą obowiązywać.
 15. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest [law of country of OpCo]. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub powiązane z użytkowaniem Strony będą rozstrzygane przez sąd w [relevant city in country of OpCo].

Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Coookies obowiązuje podczas każdej wizyty i korzystania ze strony internetowej www.heineken.com/bond ("Strona"), będącej własnością firmy Heineken Brouwerijen BV z siedzibą w Holandii ("HEINEKEN").
 2. Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie niniejszej Polityki Cookies. Zwracamy uwagę, że Polityka Cookies może z czasem ulec zmianie. Wprowadzone zmiany wejdą w życie niezwłocznie po opublikowaniu zmodyfikowanej Polityki Cookies. Użytkownikom Strony zaleca się regularne czytanie Polityki Cookies pod kątem możliwych zmian.
 3. Strona będzie korzystać z tak zwanych "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które Strona przechowuje na urządzeniu użytkownika.
 4. Cookies wykorzystywane na Stronie

  Strona wykorzystuje jedynie następujące sesyjne pliki cookies do następujących celów:

  1. Funkcjonalne pliki cookies: wykorzystywane w celu ułatwienia obsługi Strony odwiedzającym ją użytkownikom. Pliki cookies są na przykład stosowane, aby zapamiętać, że użytkownik osiągnął wiek pozwalający na legalne spożywanie alkoholu. Bez pliku cookie użytkownik musiałby ponownie podawać tę informację podczas każdej kolejnej wizyty na Stronie.
  2. Pliki cookies Analytics: Firma HEINEKEN stosuje pliki cookies Google Analytics do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony. HEINEKEN może dzięki temu ulepszyć użyteczność niniejszej Strony. Pliki cookies Google Analytics są również umieszczane przez LogoGrab Ltd. w celu przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony i funkcjonalności LogoGrab, zgodnie z regulaminem LogoGrab Ltd. opublikowanym pod adresem https://www.logograb.com/terms/. Google przetwarza wyłącznie anonimowe dane, uzyskane za pośrednictwem Strony. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.google.com/analytics, aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics.

  HEINEKEN i LogoGrab nie przetwarzają danych osobowych za pomocą plików cookies ani w inny sposób za pomocą Strony.

 5. Zmiana ustawień
 6. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, użytkownik może włączyć otrzymywanie powiadomień, kiedy na jego komputerze będą zapisywane pliki cookies. Poprzez zmianę ustawień użytkownik może też nie pozwolić swojej przeglądarce na akceptowanie plików cookies ze Strony. Niektóre części Strony mogą jednak nie działać prawidłowo po wykasowaniu plików cookies.

  Różne

 7. Każdy ustęp niniejszej Polityki Cookies obowiązuje oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny uprawiony organ stwierdzi, że którykolwiek z ustępów jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe ustępy w dalszym ciągu będą obowiązywać.
 8. Prawem właściwym dla niniejszej Polityki Cookies jest prawo holenderskie. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub powiązane z użytkowaniem Strony będą rozstrzygane przez sąd w Amsterdamie, w Holandii.
 9. Zapraszamy do wysłania wiadomości e-mail na adres webcentre@heineken.com, aby uzyskać odpowiedź na jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania plików cookies lub innych kwestii związanych z ochroną prywatności.

Spyfie - WARUNKI PROMOCJI

I.Wprowadzenie

 1. Organizatorem kampanii promocyjnej pod nazwą Spyfie („Kampania”) jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu („HEINEKEN”). Kampania jest częścią globalnej kampanii promocyjnej grupy HEINEKEN.
 2. Warunki Promocji dotyczą prawnych stosunków pomiędzy HEINEKEN i Tobą jako uczestnikiem Kampanii („Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W Kampanii nie mogą brać udziału pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 5. Warunki Promocji podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. HEINEKEN ma prawo do zmiany lub anulowania dowolnej części Kampanii. Takie zmiany będą wprowadzone w życie niezwłocznie po publikacji zmodyfikowanych Warunków Promocji. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać wskazanych lub każdych przyszłych Warunków Promocji, nie bierz udziału w Kampanii.
 7. Zalecane jest regularne sprawdzanie Warunków Promocji pod kątem możliwych zmian.

II. Spyfie

 1. Celem Kampanii jest wysłanie wybranej grupy osób z Polski do Las Vegas na specjalną premierę filmu James Bond Spectre („Wycieczka”). Wycieczka będzie trwała od wtorku 3 listopada lub środy 4 listopada 2015 (w zależności od dostępności lotów) do piątku 6 listopada lub soboty 7 listopada 2015 (w zależności od dostępności lotów).
 2. Celem HEINEKEN jest wybór 5 Uczestników z Polski, którzy pojadą na Wycieczkę („Zwycięzcy”) w ramach castingu, który będzie miał miejsce między 21 września 2015 a 31 października 2015 („Casting”). HEINEKEN zastrzega sobie prawo do wybrania mniejszej liczby Zwycięzców lub do niewybrania Zwycięzców.
 3. Nagrodą dla Zwycięzców wyłonionych w Castingu jest jednoosobowa Wycieczka opłacona przez HEINEKEN (włączając wyżywienie i napoje, transport (włączając lot powrotny z Warszawy do Las Vegas), noclegi, udział w przemierze filmu Spectre i dostęp do zajęć i imprez związanych ze Spyfie podczas Wycieczki). Wartość nagrody wynosi 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
 4. Oprócz prawa udziału w Wycieczce, Zwycięzca otrzymuje także nagrodę pieniężną o wartości 11,11% wartości Wycieczki. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

III. Casting

 1. Udział w Castingu odbywa się poprzez załadowanie fotografii [(i) (używając własnego konta) na Instagram używając podwójnego taga #SPYFIE #PL lub (ii) na ścianę na Facebooku jako komentarz pod naszym postem dotyczącym Kampanii] na której pokazujesz co spakujesz na misję Spyfie („Zdjęcie”).
 2. Zdjęcie nie będzie brało udziału w Kampanii jeśli zostanie umieszczone gdzie indziej niż Instagram lub Facebook.
 3. Zwycięzcą może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla każdego zdjęcia dodanego na Facebooku lub Instagramie, gwarantujesz, że:
  i. nie narusza ono praw osób trzecich, włączając w to bez ograniczenia wszelkie prawa autorskie stron trzecich, znaki handlowe lub inną własność intelektualną. Jeśli zdjęcie zawiera wizerunek osób, gwarantujesz HEINEKEN, że (i) została wyrażona zgoda tej osoby na publikację jej wizerunku w związku z Kampanią oraz (ii) osoba ta ukończyła 25 lat;
  ii. nie narusza Warunków Promocji oraz żadnych innych dotyczących praw i regulacji, wytycznych lub zasad współżycia społecznego;
  iii. nie zawiera niechcianej lub nieautoryzowanej promocji, agitacji politycznej, reklam i żadnych innych form zabiegania o współpracę;
  iv. nie zawiera materiałów obraźliwych, oszczerczych, obelżywych, wulgarnych, seksistowskich, dyskryminujących, groźb lub materiałów nieodpowiednich w inny sposób; oraz
  v. nie promuje nienawiści oraz zachowań niebezpiecznych oraz antyspołecznych.
 5. Kampania nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, administrowana lub związana z Facebookiem i/lub Instagramem. Facebook i Instagram nie są odpowiedzialne wobec uczestników w żadnym aspekcie tej Kampanii. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Kampanią będą przetwarzane przez HEINEKEN, a nie serwis Facebook i Instagram.

IV. Proces Castingu

 1. Zdjęcia przesłane przez Instagram lub Facebook będą użyte przez HEINEKEN w celu przeprowadzenia Castingu oraz wyboru Zwycięzców.
 2. Nie ma limitu Zdjęć, które może zgłosić jeden Uczestnik.
 3. Wybór Zwycięzców należy do HEINEKEN według własnego uznania. Proces ten oparty będzie na oryginalności Zdjęcia oraz aktywności społecznościowej Uczestnika. HEINEKEN (lub strona trzecia uprawniona przez HEINEKEN) może uznać za konieczne skontaktowanie się z Uczestnikiem w celu ustalenia, czy rzeczywiście jest osobą, której szuka HEINEKEN.
 4. Zwycięzcy będą wybrani przez HEINEKEN do 1.11.15 o czym zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.
 5. HEINEKEN ZAZNACZA, ŻE JEŚLI POPRZEZ PROCES CASTINGU (WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA HEINEKEN) NIE ZOSTANĄ WYBRANI ZWYCIĘZCY, MOGĄ ZOSTAĆ WYBRANE OSOBY SPOZA KAMPANII.

V. Kryteria do których Zwycięzcy muszą się stosować

 1. Od momentu zgłoszenia Zdjęcia do powrotu z Wycieczki, Zwycięzca/Zwycięzcy muszą:
  (i) stosować się do tych Warunków Promocji;
  (ii) posiadać polski paszport (i dostarczyć HEINEKEN kopię jeśli będzie potrzebna) ważny przez co najmniej 6 miesięcy od zakończenia Wycieczki oraz posiadać lub być w stanie otrzymać wizę do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA); HEINEKEN poniesie koszty związane z aplikacją wizową oraz w miarę możliwości, udzieli Zwycięzcy pomocy w celu zorganizowania wizy, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Zwycięzca takiej wizy nie otrzyma;
  (iii) być w ogólnym dobrym stanie fizycznym i psychicznym pozwalającym na podróż i udział w Kampanii oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne obejmujące szkody powstałe podczas Wycieczki;
  (iv) nie posiadać kartoteki kryminalnej oraz wyroków;
  (v) podpisać i stosować się do wszelkiej dokumentacji prawnej, której może rozsądnie zażądać HEINEKEN w związku z Kampanią włączając ale nie ograniczając do: umowy uczestnictwa, przeniesienia praw własności intelektualnej. Uczestnicy muszą zwrócić wszelkie podpisane dokumenty prawne w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania oraz
  (vi) stosować się do wszelkich powszechnie obowiązujących praw lub innych przepisów, wytycznych lub standardów społeczności w kraju zamieszkania oraz kraju do którego prowadzi Wycieczka.

VI. Własność intelektualna oraz promocja

 1. Wszelka prawa do własności intelektualnej w Kampanii będą w posiadaniu HEINEKEN.
 2. Wszyscy Uczestnicy z chwilą zgłoszenia Zdjęcia udzielają HEINEKEN niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, do użycia zgłoszonych Zdjęć w części lub całości, jak również w formie wyedytowanej dla celów promocyjnych i marketingowych w związku z Kampanią w jakikolwiek sposób, włączając w to wydruki, transmisje oraz internet bez prawa do żądania wynagrodzenia.
 3. Zwycięzcy zgadzają się udzielać wywiadów, być fotografowanymi i filmowanymi podczas oraz w związku z Kampanią i zgadzają się współpracować we wszelkich związanych działaniach promocyjnych. Całośc powstałego materiału włączając imiona, obraz (w formie zdjęć i filmów) i komentarze Zwycięzców mogą być użyte przez grupę HEINEKEN według własnego uznania w pełnej rozciągłości włączając w to przyszłe cele marketingowe i promocyjne w każdy możliwy sposób włączając druk, transmisje oraz internet bez prawa do żądania wynagrodzenia.
 4. Uczestnicy nie będą w żadnym momencie komentować lub zachowywać się w sposób, który może byc uznany za szkodliwy dla grupy HEINEKEN, znaku handlowego Heineken® lub Kampanii bez względu na to, czy Uczestnik zostanie wykluczony lub zdyskwalifikowany w Kampanii.

VII. Zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym HIENEKEN w ramach Kampanii Zdjęciem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić HEINEKEN wszelkie koszty, jakie HEIENEKN poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim - Zdjęcia.

VIII. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. HEINEKEN nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Wycieczce przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w związku z niespełnieniem przez Zwycięzcę wymogu wskazanego w pkt V.1.(ii) Warunków Promocji.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatruje HEINEKEN. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres HEINEKEN, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”, własnoręcznie podpisane przez zgłaszającego reklamację.
 2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 21 dni liczonych od dnia jej otrzymania. O decyzji HEINEKEN Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

X. Prywatność i ochrona danych

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez HEINEKEN wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Kampanii.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu ul. Browarna 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004429.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe otrzymane przez HEINEKEN przez uczestnictwo każdego Uczestnika w Kampanii będą przechowywane przez HEINEKEN jedynie w celu realizacji oraz wykonania Kampanii. Po zakończeniu Kampanii dane osobowe każdego Uczestnika (włącznie ze Zdjęciem) zostaną usunięte. Jedynie dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane dłużej w celu stosowania się do wymogów prawnych.

Regulamin Serwisu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego piwa Heineken prowadzonego pod adresem www.heineken.pl („Serwis”). Wchodząc na strony i podstrony Serwisu przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie korzystaj z Serwisu.

2. Operatorem Serwisu jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000004429, wysokość kapitału zakładowego: 12.550.000 PLN, NIP 553-21-98-703, adres elektroniczny: , („Operator”).

3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat („Użytkownik”). 4. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.

5. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:

    a. subskrypcję informacji handlowych, tzw. newsletterów, zawierających aktualne informacje o promocjach, wydarzeniach i nowościach;

    b. pobieranie różnego rodzaju aplikacji (np. tapet, wygaszaczy, dzwonków) do komputerów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych lub innych podobnych urządzeń;

    c. współzawodnictwo w grach, konkursach, zabawach umieszczanych na podstronach Serwisu;

    d. zamieszczanie komentarzy na forach lub uczestnictwo w innego typu projektach społecznościach;

    e. rejestrację w ramach Serwisu i założenie konta Użytkownika („Konto Heinekena”).

2. Newslettery są wysyłane przez Operatora poprzez moduł mailingowy wszystkim Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Dostęp do tapet, wygaszaczy, dzwonków, gier i innych aplikacji jest możliwy poprzez wyodrębnione podstrony Serwisu. Otrzymywanie aplikacji jest uzależnione od poprawnego wyboru usługi i właściwego skonfigurowania urządzeń przez Użytkownika.

4. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:

2. połączenie z siecią Internet;

3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron w technologii flash, skryptów Java Script i apletów Java;

4. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;

5. w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.

6. Serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024x768 .

7. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.

9. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator może przekazywać dane Użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub komentarzy na stronach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Takie materiały i komentarze nie będą traktowane przez Operatora jako poufne lub zastrzeżone.

11. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Operator ma także prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

 

IV. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Operator zastrzega, że dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu uzależnione jest od dokonania rejestracji przez Użytkownika i utworzenia Konta Heinekena.

2.Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Kkonta Heinekena Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „zarejestruj”.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

    1. indywidualna nazwa użytkownika (NICK);

    2. data urodzenia;

    3. adres e-mail;

    4. kod pocztowy.

4. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne – np. numer telefonu, miejscowość itd.).

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem podanych danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się danymi Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

 

V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.

3. Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.

4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.

2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora określony w pkt. I.2.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.

4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

    1. określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);

    2. opis reklamacji;

    3. dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.

5. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Regulamin Konkursu W srebrnym stylu

ORGANIZACJA KONKURSU


Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

 1. "Organizator Konkursu" - Agencja K2.pl spół‚ka z ograniczoną odpowiedzialnością spół‚ka komandytowo-akcyjna, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, KRS 0000059690, NIP 951-19-83-801, Regon 016378720, wysokość kapitału zakładowego 2.026.000,00 PLN - wpłacony w całości
 2. "Fundator nagród" - Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000004429, REGON: 072391763, NIP: 553 - 21 - 98 - 703, kapitał zakładowy 12 550 000 zł ("ŻSiD").
 3. "Konkurs" - Konkurs "W srebrnym stylu" prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. "Uczestnik" - pełnoletnia osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu Facebook.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.
 4. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.11.2014 i trwa do godz. 23:59 dnia 30.11.2014r.
 6. Nad prawidłwością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa ("Komisja Konkursowa") powołana przez Organizatora.
 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 8. Konkurs nie jest graą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ŻSID oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez umieszczenie w serwisie Facebook zdjeęia z hashtagiem "#wSrebrnymStylu" na tablicy na stronie https://www.facebook.com/Heineken.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Heineken.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook.
 3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci postów konkursowych na https://www.facebook.com/Heineken
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez opublikowanie zdjęcia z hashtagiem "#wSrebrnymStylu" w serwisie Facebook na tablicy na stronie https://www.facebook.com/Heineken w okresie od 12.11 do 30.11.2014 r.
 5. Zgłoszenia muszą zawierać hashtag "#wSrebrnymStylu".
 6. Zdjęcie Konkursowe powinno przedstawiać interpretację słów: "w srebrnym stylu".
 7. Użytkownik w ramach Konkursu może dodać dowolną liczbę zdjęć.
 8. Jeżeli na zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com oraz Instagram w związku z udziałem w Konkursie.
 9. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje równiezż prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 10. Kolejność dodawania zdjęć w serwisie Facebook nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.
 11. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po godz. 23:59 w dniu 30.11.2014r., nie będą brane pod uwagę.
 12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złoż‡enia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 13. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń„ (zdjęć, opisów zdjęć), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególnosści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników zdjęć ukazujących nadmierne spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Treści pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie ich stwierdzenia, do wykluczenia Uczestnika dopuszczają…cego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 15. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.
 16. Przystępując do konkursu (czyli umieszczając zdjęcie wraz z hashtagiem #wSrebrnymStylu) uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora zdjęia na stronie https://www.facebook.com/Heineken.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Facebook, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Uczestnik możee w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: polska@support.heineken.com
 19. Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia Uczestnika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Komisja przyzna nagrody uczestnikom, których zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej oryginalne
 2. W ciągu trwania Konkursu Organizator przyzna w sumie 100 nagród:
  - czteropak Heinekena o wartości 17,00 PLN
  Nagroda rzeczowa jest powiększona o część pieniężną nagrody, równą wartości podatku dochodowego należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości 10,00 % całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby przyznanych nagród.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, w terminie do dnia 8.12.2014 r.
 5. Każdy Uczestnik może zostać Laureatem i otrzymać nagrodę.
 6. W ramach Konkursu jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. O wygranej w Konkursie Laureaci powiadamiani będą poprzez publikację listy zwycięzców (imię i nazwisko/nick Uczestnika) na fanpage'u: https://www.facebook.com/Heineken.
 8. Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem Konkursu poprzez wiadomość prywatną na adres mailowy: polska@support.heineken.com i przesłanie danych osobowych z danymi do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym) oraz zgodą na publikację imienia i nazwiska na liście zwycięzców, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości oraz wieku Laureatów Konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem.
 10. W przypadku braku odpowiedzi na komentarz z informacją o wygranej w przewidzianym czasie bądź rezygnacji przez Laureata z nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa, a nagroda zostaje do dyspozycji Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają wymianie, jak również zamianie na ich równowartość pieniężną.
 12. Nagrody zostaną przesłane Laureatom kurierem, na adres korespondencyjny wskazany przez Laureata w wiadomości e-mail, w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia procesu weryfikacji Laureatów konkursu.
 13. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
  a) odmówi przyjęcia nagrody,
  b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy,
  c) nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych Laureata,
  d) Uczestnik nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 14. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Laureaci utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

DANE OSOBOWE

 1. Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000004429 jest Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu, których dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
 2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm .);
 3. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przekazania nagrody.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało:
  a) Imię i nazwisko
  b) Adres e-mail
  c) Adres wysyłki:
  Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto
 5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało nastąpujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Administrator odrębną umową na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowoś›ci zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową ("Komisja Konkursowa").
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: "Reklamacje - w srebrnym stylu!".
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie. Decyzja Organizatora zawierająca uzasadnienie zostanie nadana do Uczestnika, na adres podany przez Uczestnika, w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego Treścią Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej - w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Zgłoszenia konkursowe mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych, w serwisie www.facebook.com.
 3. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Treści, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
  a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  c. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  d. wielokrotne publiczne wystawienie,
  e. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  g. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora,
  h. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. a) do g) powyżej,
  i. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
  oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Treści względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2014 r.

Niniejsza lokalna witryna internetowa przeznaczona dla polskich użytkowników, poświęcona marce Heineken („Witryna internetowa”) dostarczana jest przez Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. („Heineken”). Po uzupełnieniu formularza bramki kontroli wieku i wejściu do Witryny internetowej, Witryna internetowa będzie wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które niniejsza Witryna internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie stosowane w niniejszej Witrynie internetowej

Witryna internetowa stosuje pliki cookie w następujących celach:

 • Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie stosowane w celu zwiększenia przyjazności witryny internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Na przykład, plik cookie stosowany jest w celu zapamiętania ustawień kraju i języka oraz informacji pozostawionych na stronie bramki kontroli wieku. Bez tego pliku cookie użytkownik musiałby wypełniać formularz bramki kontroli wieku za każdym razem, kiedy chce odwiedzić Witrynę internetową. Funkcjonalne pliki cookie Witryny internetowej, które przechowywane są przez firmę Heineken na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na niniejszej Witrynie internetowej.
 • Pliki cookie Analytics: Firma Heineken stosuje pliki cookie Google Anaytics, mające na celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z niniejszej Witryny internetowej. Heineken może dzięki nim dokonywać modyfikacji użyteczności niniejszej Witryny internetowej. Firma Google jedynie przetwarza dane pozyskane za pomocą niniejszej Witryny internetowej anonimowo. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Google Analytics odwiedź stronę www.google.com/analytics.
 • Pliki cookie należące do stron trzecich: niniejsza Witryna internetowa zezwala na stosowanie plików cookie wtyczek społecznościowych należących do kilku stron trzecich. Umożliwia to użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Witrynie internetowej za pośrednictwem sieci społecznościowych. Wtyczki te zwiększają również przyjazność Witryny internetowej dla użytkowników. Na przykład: za pomocą wtyczki serwisu Facebook umieszczonej w Witrynie internetowej użytkownicy mogą rejestrować się, używając danych rejestracyjnych ze swojego konta w serwisie Facebook. Dane (oraz ich wykorzystanie) zebrane przez strony trzecie za pomocą wtyczek społecznościowych są określane całkowicie przez stronę trzecią a Heineken nie może odczytywać tych plików cookie (ani też strony trzecie nie mogą odczytywać plików cookie firmy Heineken). Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich.

Zmiana ustawień

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może zażądać powiadamiania go o każdym przypadku zapisania pliku cookie na jego komputerze. Przy zmianie ustawień przeglądarki internetowej możliwa jest również odmowa akceptacji plików cookie pochodzących z niniejszej Witryny internetowej. Jeśli jednak przeglądarka internetowa nie będzie akceptować plików cookie z niniejszej Witryny internetowej, użytkownik może mieć ograniczony dostęp lub możliwość korzystania z niektórych jej funkcji.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania plików cookie przez Witrynę internetową, napisz wiadomość e-mail na adres poland.hei@heineken.com.