Regulamin Serwisu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego piwa Heineken prowadzonego pod adresem www.heineken.pl („Serwis”). Wchodząc na strony i podstrony Serwisu przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie korzystaj z Serwisu.

2. Operatorem Serwisu jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000004429, wysokość kapitału zakładowego: 12.550.000 PLN, NIP 553-21-98-703, adres elektroniczny: , („Operator”).

3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat („Użytkownik”). 4. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.

5. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:

    a. subskrypcję informacji handlowych, tzw. newsletterów, zawierających aktualne informacje o promocjach, wydarzeniach i nowościach;

    b. pobieranie różnego rodzaju aplikacji (np. tapet, wygaszaczy, dzwonków) do komputerów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych lub innych podobnych urządzeń;

    c. współzawodnictwo w grach, konkursach, zabawach umieszczanych na podstronach Serwisu;

    d. zamieszczanie komentarzy na forach lub uczestnictwo w innego typu projektach społecznościach;

    e. rejestrację w ramach Serwisu i założenie konta Użytkownika („Konto Heinekena”).

2. Newslettery są wysyłane przez Operatora poprzez moduł mailingowy wszystkim Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Dostęp do tapet, wygaszaczy, dzwonków, gier i innych aplikacji jest możliwy poprzez wyodrębnione podstrony Serwisu. Otrzymywanie aplikacji jest uzależnione od poprawnego wyboru usługi i właściwego skonfigurowania urządzeń przez Użytkownika.

4. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:

2. połączenie z siecią Internet;

3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron w technologii flash, skryptów Java Script i apletów Java;

4. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;

5. w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.

6. Serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024x768 .

7. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.

9. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator może przekazywać dane Użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub komentarzy na stronach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Takie materiały i komentarze nie będą traktowane przez Operatora jako poufne lub zastrzeżone.

11. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Operator ma także prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

 

IV. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Operator zastrzega, że dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu uzależnione jest od dokonania rejestracji przez Użytkownika i utworzenia Konta Heinekena.

2.Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Kkonta Heinekena Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „zarejestruj”.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

    1. indywidualna nazwa użytkownika (NICK);

    2. data urodzenia;

    3. adres e-mail;

    4. kod pocztowy.

4. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne – np. numer telefonu, miejscowość itd.).

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem podanych danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się danymi Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

 

V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.

3. Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.

4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.

2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora określony w pkt. I.2.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.

4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

    1. określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);

    2. opis reklamacji;

    3. dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.

5. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Gra Liga Mistrzów UEFA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wprowadzenie

 1. Gra Liga Mistrzów UEFA jest oferowana przez firmę Heineken w ramach kampanii Liga Mistrzów UEFA.
 2. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą relacji prawnych między Użytkownikiem a firmą Heineken jako uczestnikiem Doświadczenia.
 3. Choć firma Heineken dołożyła wszelkich starań, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, firma Heineken nie może zagwarantować, że korzystanie z Doświadczenia jest zgodne z przepisami obowiązującymi w jurysdykcjach innych niż holenderska. W przypadku zdecydowania się na wejście do aplikacji lub udział w Doświadczeniu lub skorzystanie z informacji Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zweryfikowanie, czy jego udział jest zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
 4. Firma Heineken zachowuje prawo, by według własnego uznania i bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie zmieniać lub wykluczać dowolny aspekt lub funkcję (zasady) Doświadczenia oraz zmieniać lub modyfikować Warunki użytkowania lub ich część lub wprowadzać nowe warunki. Takie zmiany, modyfikacje, dodatki lub usunięcia będą obowiązywać niezwłocznie po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków użytkowania. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przestrzeganie takich lub jakichkolwiek przyszłych Warunków użytkowania, nie powinien uczestniczyć ani kontynuować uczestnictwa w Doświadczeniu. Zaleca się regularne sprawdzanie Warunków użytkowania pod kątem możliwych zmian.
 5. DOŚWIADCZENIE NIE JEST LOTERIĄ ANI ŻADNEGO RODZAJU GRĄ LOSOWĄ.
 6. Serwisy Twitter czy Facebook nie są sponsorami ani administratorami Doświadczenia, nie są też z nim w żaden sposób powiązane. Relacje Użytkownika z serwisami Twitter i Facebook są opisane w warunkach i postanowieniach, które można znaleźć na odpowiednich witrynach serwisów Twitter i Facebook. Nie wolno powoływać się na warunki ani postanowienia dotyczące użytkowania serwisów Twitter czy Facebook w relacjach prawnych z firmą Heineken.

Uczestnictwo

 1. Użytkownik jest uprawniony do gry w Doświadczenie, jeśli ukończył szesnaście lat i przekroczył wiek uprawniający do spożywania alkoholu w swoim kraju. Z udziału wykluczeni są obywatele następujących jurysdykcji: Afganistan, Brunei, Bangladesz, Gambia, Kuwejt, Libia, Norwegia, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen oraz inne rynki, na których reklamy, sprzedaż i spożycie napojów alkoholowych są zabronione.
 2. Aby wziąć udział w Doświadczeniu, nie jest wymagane uiszczenie żadnych opłat ani dokonanie jakichkolwiek zakupów.
 3. Udział w Doświadczeniu nie uprawnia do wygrania żadnych nagród.
 4. Firma Heineken ma prawo w dowolnej chwili i według własnego uznania wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa. Okoliczności, w których Heineken może wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa to między innymi niestosowanie się do tych Warunków użytkowania lub próba wpłynięcia w jakikolwiek sposób na Doświadczenie.

Dostępność

Użytkownik może zagrać w Doświadczenie w serwisie www.heineken.com, na stronie marki Heineken® w serwisie Facebook oraz za pośrednictwem niektórych weblogów od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 30 maja 2013 r. (lub w terminach określonych przez firmę Heineken).

Zwolnienie

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zabezpieczenie firmy Heineken, Twitter i Facebook oraz ich podmiotów zależnych, filii, firm powiązanych, agencji reklamowych i promocyjnych oraz ich dyrektorów zarządzających, pracowników, agentów i przedstawicieli („strony zwolnione”) przed wszelkimi stratami, roszczeniami o odszkodowanie, pozwami czy wszelkimi postępowaniami wynikającymi w całości lub w części, pośrednio lub bezpośrednio z uczestnictwa w Doświadczeniu, włącznie z roszczeniami wynikającymi z przepisów dotyczących prawa do wizerunku, prywatności i przepisów dotyczących zniesławienia oraz na zwolnienie ich z odpowiedzialności za takie straty, roszczenia, pozwy i postępowania.

Zrzeczenie się

FIRMA HEINEKEN WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO DOŚWIADCZENIA. DOŚWIADCZENIE JEST OFEROWANE W AKTUALNEJ POSTACI I W RAMACH DOSTĘPNOŚCI.

Własność intelektualna

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej do Doświadczenia należą do firmy Heineken.
 2. Użytkownicy są uprawnieni do uczestnictwa w Doświadczeniu i dzielenia się swoimi wynikami. Wszelkie inne sposoby użytkowania Doświadczenia, na przykład przechowywanie lub reprodukcja (części) Doświadczenia na witrynach zewnętrznych są zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Heineken.

Materiał innych stron

Hiperłącza w Doświadczeniu mogą przekierowywać gości do zewnętrznych witryn, które są utrzymywane przez inne strony. Firma Heineken nie odpowiada za treści i działanie takich zewnętrznych witryn internetowych. Firma Heineken nie ponosi również odpowiedzialności za jakość produktów lub usług oferowanych na takich zewnętrznych witrynach internetowych.

Prywatność i ochrona danych

Dane osobowe dostarczane przez Użytkownika w ramach tego Doświadczenia będą przetwarzane przez firmę Heineken zgodnie z naszą polityką prywatności i stosowania plików cookie. ID Użytkownika w serwisie Facebook wraz z osobistymi wynikami Użytkownika będą przechowywane przez firmę Heineken w celu stworzenia tablicy wyników. Firma Heineken nie użyje tych danych do żadnych innych celów. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu Doświadczenia.

Dostęp, wprowadzanie poprawek i usuwanie danych osobowych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od firmy Heineken udostępnienia dotyczących go danych osobowych. Może także zażądać ich modyfikacji lub usunięcia. Użytkownik może wysyłać swoje pytania dotyczące tych warunków lub żądania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych na adres webcentre@heineken.com, dołączając swoje imię i adres pocztowy.

Niniejsza lokalna witryna internetowa przeznaczona dla polskich użytkowników, poświęcona marce Heineken („Witryna internetowa”) dostarczana jest przez Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. („Heineken”). Po uzupełnieniu formularza bramki kontroli wieku i wejściu do Witryny internetowej, Witryna internetowa będzie wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które niniejsza Witryna internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie stosowane w niniejszej Witrynie internetowej

Witryna internetowa stosuje pliki cookie w następujących celach:

 • Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie stosowane w celu zwiększenia przyjazności witryny internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Na przykład, plik cookie stosowany jest w celu zapamiętania ustawień kraju i języka oraz informacji pozostawionych na stronie bramki kontroli wieku. Bez tego pliku cookie użytkownik musiałby wypełniać formularz bramki kontroli wieku za każdym razem, kiedy chce odwiedzić Witrynę internetową. Funkcjonalne pliki cookie Witryny internetowej, które przechowywane są przez firmę Heineken na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na niniejszej Witrynie internetowej.
 • Pliki cookie Analytics: Firma Heineken stosuje pliki cookie Google Anaytics, mające na celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z niniejszej Witryny internetowej. Heineken może dzięki nim dokonywać modyfikacji użyteczności niniejszej Witryny internetowej. Firma Google jedynie przetwarza dane pozyskane za pomocą niniejszej Witryny internetowej anonimowo. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Google Analytics odwiedź stronę www.google.com/analytics.
 • Pliki cookie należące do stron trzecich: niniejsza Witryna internetowa zezwala na stosowanie plików cookie wtyczek społecznościowych należących do kilku stron trzecich. Umożliwia to użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Witrynie internetowej za pośrednictwem sieci społecznościowych. Wtyczki te zwiększają również przyjazność Witryny internetowej dla użytkowników. Na przykład: za pomocą wtyczki serwisu Facebook umieszczonej w Witrynie internetowej użytkownicy mogą rejestrować się, używając danych rejestracyjnych ze swojego konta w serwisie Facebook. Dane (oraz ich wykorzystanie) zebrane przez strony trzecie za pomocą wtyczek społecznościowych są określane całkowicie przez stronę trzecią a Heineken nie może odczytywać tych plików cookie (ani też strony trzecie nie mogą odczytywać plików cookie firmy Heineken). Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich.

Zmiana ustawień

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może zażądać powiadamiania go o każdym przypadku zapisania pliku cookie na jego komputerze. Przy zmianie ustawień przeglądarki internetowej możliwa jest również odmowa akceptacji plików cookie pochodzących z niniejszej Witryny internetowej. Jeśli jednak przeglądarka internetowa nie będzie akceptować plików cookie z niniejszej Witryny internetowej, użytkownik może mieć ograniczony dostęp lub możliwość korzystania z niektórych jej funkcji.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania plików cookie przez Witrynę internetową, napisz wiadomość e-mail na adres poland.hei@heineken.com.