Podmínky a ustanovení

Vítejte na našich webových stránkách vyhrazených naší značce Heineken® („Webové stránky“). Abyste mohli navštívit tyto webové stránky, musí váš věk odpovídat zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu ve vaší zemi.

Tyto Podmínky a ustanovení, společně s našimi Zásadami ochrany soukromí a používání souborů cookies („Podmínky“), řídí vaše používání těchto webových stránek.

Platnost

Tyto podmínky a ustanovení platí pro všechny návštěvníky a pro jakékoli použití těchto webových stránek společnosti Heineken Brouwerijen B.V., se sídlem v Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemsko („HEINEKEN“), stejně jako pro všechny informace, doporučení anebo služby poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím („Informace“).

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s platností těchto podmínek. Upozorňujeme vás, že tyto podmínky se mohou v průběhu doby měnit. Takové změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných podmínek. Uživatelům webových stránek doporučujeme pravidelně kontrolovat podmínky z hlediska možných změn.

Informace a odpovědnost

Informace jsou určeny výhradně k všeobecným informačním účelům a nepředstavují žádná doporučení. Společnost HEINEKEN nebude odpovědná za žádné škody vzniklé na základě použití (nebo nemožnosti použití) těchto webových stránek, včetně škod způsobených jakýmikoli nepřesnými nebo neúplnými informacemi, pokud nebude taková škoda výsledkem úmyslného nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti HEINEKEN.

Společnost HEINEKEN dále nebude odpovědná za škody vzniklé na základě použití elektronických komunikačních prostředků, včetně, mimo jiné, škod způsobených nedodáním nebo opožděným dodáním elektronických sdělení, příjmem nebo nakládáním s elektronickými sděleními třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronická sdělení a přenos virů.

Práva duševního vlastnictví

Webové stránky a celý jejich obsah, vlastnosti a funkce (včetně, mimo jiné, všech informací, softwaru, textů, zobrazení, obrázků, videa a audia, a jejich designu, výběru a uspořádání), jsou ve vlastnictví společnosti HEINEKEN, jejích poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů těchto materiálů, a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony ohledně práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv.

Tyto webové stránky můžete používat pouze pro účely v souladu s těmito Podmínkami. Máte povoleno vytvářet kopie těchto webových stránek (nebo jejich částí) pro osobní použití. Žádnou část obsahu na našich webových stránkách nesmíte používat pro jiné účely, aniž byste od nás získali písemné povolení.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte v případě jakýchkoli akcí, pohledávek a závazků, které vyplývají z vašeho porušením těchto Podmínek, nebo s ním souvisejí, nebo z jakéhokoli protiprávního používání těchto webových stránek.

Různé

Každý z paragrafů těchto Podmínek platí samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich jsou nezákonné nebo nevymahatelné, zůstanou zbývající paragrafy v plné platnosti a účinnosti.

Tyto Podmínky se řídí nizozemským právním řádem. Jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající z používání těchto webových stránek, nebo v souvislosti s ním, bude řešen soudy v Amsterdamu, Nizozemsko. 

Nesdílejte prosím náš obsah s nikým, kdo ještě nedosáhl plnoletosti.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Všeobecné

Společnost Heineken Brouwerijen B.V., se sídlem v Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemsko („HEINEKEN“) dohlíží na zpracování všech osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek vyhrazených naší značce Heineken® („Webové stránky“). Společnost HEINEKEN respektuje vaše soukromí a dodržuje příslušné zákony na ochranu soukromí.

Společnost HEINEKEN zpracovává pouze ty osobní údaje, které uživatel poskytuje společnosti Heineken dobrovolně na webových stránkách. Tyto informace mohou obsahovat např. jméno a příjmení uživatele, e-mailovou adresu, datum narození, adresu a zemi pobytu. Účelem společnosti HEINEKEN ohledně shromažďování a přenosu takových osobních údajů bude poskytovat uživateli služby dostupné na webových stránkách, například účast na propagační kampani.

Přenos, ukládání a zpracování údajů 

Přenos, ukládání a zpracování údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek je zabezpečováno aktuálními a obvyklými technickými prostředky. Pokud nebyly vaše osobní údaje používány po dobu 12 měsíců, společnost HEINEKEN vaše údaje vymaže.

Společnost HEINEKEN může předat vaše osobní údaje společnostem patřícím do její skupiny. Společnost HEINEKEN rovněž může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nutné k poskytování služeb dostupných na webových stránkách, přičemž třetí strany zpracují osobní údaje podle pokynů společnosti HEINEKEN a na její odpovědnost. Společnost HEINEKEN neposkytne vaše osobní údaje žádným jiným třetím stranám, pokud tak nebude povinna učinit ze zákona.

Přístup, opravy a odstranění

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Webové stránky budou používat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do zařízení uživatele.

Soubory cookies použité na webových stránkách

Webové stránky používají pouze následující soubory cookies a pro následující účely:

  • Funkční soubory cookies: soubory cookies použité pro zvýšení uživatelské „přátelskosti“ webových stránek pro návštěvníky těchto webových stránek. Soubor cookie je například umístěn proto, aby si zapamatoval, že jste prošli webovou stránkou věkové brány, když je váš věk vyšší než věková hranice pro nákup nebo konzumaci alkoholických nápojů. Bez tohoto souboru cookie byste museli znovu poskytnout tuto informaci na každé webové stránce. Funkční soubory cookies webových stránek, které byly uloženy společností HEINEKEN do vašeho počítače, jsou platné pouze během vaší relace na webových stránkách.
  • Soubory cookies pro analýzu : Společnost HEINEKEN používá soubory cookies Google Analytics za účelem analýzy, jakým způsobem návštěvníci používají webové stránky. Společnost HEINEKEN může poté provádět vylepšení použitelnosti webových stránek. Společnost Google zpracovává pouze data získaná prostřednictvím webových stránek v anonymní podobě. Další informace o souborech Google Analytics získáte na adrese www.google.com/analytics.
  • Soubory cookies třetí strany: webové stránky povolují soubory cookies modulů plug-in pro sociální sítě od určitých třetích stran. To umožňuje uživateli sdílet obsah Webových stránek na sociálních sítích. Tyto moduly plug-in zvyšují uživatelskou „přátelskost“ webových stránek. Data (používání dat) shromážděná těmito třetími stranami prostřednictvím modulů plug-in pro sociální sítě jsou výhradně určována touto třetí stranou, protože společnost HEINEKEN nemůže přečíst tyto soubory cookies (stejně jako tyto třetí strany nemohou přečíst soubory cookies společnosti HEINEKEN). Pokud chcete získat informace o souborech cookies třetí strany, přečtěte si zásady ochrany soukromí příslušné třetí strany.

Změna vašeho nastavení

Změnou nastavení vašeho webového prohlížeče můžete stanovit, že budete upozorněni na uložení souboru cookie ve vašem počítači. Změnou nastavení vašeho webového prohlížeče můžete také stanovit, že váš prohlížeč nebude přijímat soubory cookies z těchto webových stránek.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se používání souborů cookies na webových stránkách, pošlete e-mail na adresu. Takové změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných Zásad ochrany soukromí a používání souborů cookies. Uživatelům webových stránek doporučujeme pravidelně kontrolovat Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies z hlediska možných změn.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

o basy piv z limitované edice heineken („PRAVIDLA“)

 

Soutěž  5x basa (20ks) limitované edice piv Heineken (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 13. 10. do 26. 10. 2016  na facebookovém profilu ForMEN. Soutěží se s fotografiemi, jenž budou zachycovat atmosféru soutěžících na téma: ForMEN Gentleman! Soutěž byla vyhlášena na facebookovém profilu časopisu ForMEN, a to v souladu s pravidly soutěže.

 

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma „ForMEN Gentleman“.

Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18-ti let, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost (není podmínkou, aby byla česká). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit neomezené množství fotografií, přičemž každá fotografie musí být jiná.

 

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie nebo má vypořádaná práva s autorem k přihlášené fotografii, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii
b) tato fotografie je původní
c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli
e) fotografie budou po celou dobu trvání soutěže, tj. do 26. 10., poskytnuty výhradně Provozovateli, a že fotografie dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele (včetně sociálních sítí). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových (včetně sociálních sítí) a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem.

 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže  
b) obsahují erotické prvky či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž se skládá ze 2 částí  – přihlašovací a hlasování veřejnost. 

Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po doručení zprávy obsahující soutěžní fotografii dle těchto pravidel do soukromé zprávy na facebookový profil časopisu ForMEN. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Zasláním fotografie do soutěže akceptuje účastník tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 13. 10. 2016 do 26. 10. 2016
Hlasování veřejnosti: od 14. 10. 2016 do 28. 10. 2016 24:00 hod.
Vyhlášení: 31. 10. 2016

 

Způsob hlasování

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním čtenáři facebookového profilu časopisu ForMEN dle svých osobních preferencí na těchto stránkách – kde budou veškeré soutěžní fotografie umístěny ve zvláštním soutěžním albu, a to v období určeném pro hlasování dle harmonogramu soutěže.

Pět fotografií s nejvyšším počtem „like“ obdrží níže uvedené ceny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum a čas zaslání fotografie do soutěže. 

 

Ceny 

5 x basa dvaceti piv z limitované edice Heineken.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni facebookovou zprávou marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedeném facebookovém profilu.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na facebookovém profilu časopisu ForMEN dne 31. 10. 2016.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 5. 11. 2016. Výhry budou předány dopravcem Provozovatele. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce proti výhře při předávání. Pokud výherce v domluvený termín nebude na uvedené adrese, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Výhry budou doručovány na doručovací adresy pouze na území České republiky. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo si výherce výhru nepřevezme, bude vrácena do sídla Provozovatele. Obecně zaniká nárok na  získání této výhry.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící či nominovaný převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící či nominovaný, povinen tuto výhru vrátit.

Sledujte nás

Facebook Twitter YouTube