ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«ΗΕΙΝΕΚΕΝ -ΚΕΡΔΙΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ COSMOTE TV full pack Ή 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 200 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΒ ΑΞΙΑΣ 6 ευρώ»

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.» και έδρα στην Παιανία Αττικής, στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «ΗΕΙΝΕΚΕΝ- ΚΕΡΔΙΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ COSMOTE TV full pack Ή 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 200 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΒ ΑΞΙΑΣ 6 ευρώ» (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών ΗΕΙΝΕΚΕΝ, που εμπορεύεται ο Διοργανωτής και η οποία Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, επί της Λεωφόρου Σπατών αρ. 81 (εφεξής η «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»), (εφεξής τα «Καταστήματα»).

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΒ PLUS (εφεξής η «Κάρτα») .
Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας «ΑΒ Plus» εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «ΑΒ Plus» κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας ΑΒ PLUS, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας ΑΒ PLUS. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 14/9/2017 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 11/10/2017, (ώρα λήξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων) (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ο κάτοχος της κάρτας «ΑΒ PLUS» συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας «ΑΒ PLUS» πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορές είτε σε μία είτε σε περισσότερες συναλλαγές, μίας ή και περισσοτέρων από οποιαδήποτε πολυσυσκευασία ΗΕΙΝΕΚΕΝ κουτί 330ml 6 pack,  κουτί 500ml 4 pack,φιάλη 500ml 4 pack, φιάλη 500ml 4 pack+ δώρο συλλεκτικό ποτήρι UCL, φιάλη 250 ml 6 pack,κουτί 330 ml 8 pack 6+2 δώρο, κουτί 330 ml 6 pack 5+1 δώρο, κουτί 500ml 4 pack 3+1, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή σε κάθε Συμμετέχουσα Συσκευασία που αγοράσθηκε. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας «AB Plus», των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της AB BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και τις 11/10/2017. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί.

 

7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

 

8. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και Διαφημιστικής ή/και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της κάρτας πιστότητας «AB PLUS» μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  openline@ab.gr, αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας του «AB PLUS» και το όνομα του Διαγωνισμού ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό 18202 και δηλώνοντας εκεί τον αριθμό της κάρτας του «AB PLUS». Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους «ΑΒ PLUS» καθώς επίσης και το όνομα του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

 

9. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας «AB PLUS» δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 18202 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

10. Δώρο.Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν διακόσιοι είκοσι (220) νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

 

Για καθένα από τους είκοσι (20) πρώτους κατά σειρά Κλήρωσης, μία ετήσια συνδρομή COSMOTE TV full pack με τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκατάσταση του. Για την ετήσια συνδρομή COSMOTE TV full pack με τον απαραίτητο εξοπλισμό και εγκατάσταση του, θα κληρωθούν και είκοσι (20) αναπληρωματικοί.

 

Για κάθε έναν από τους 200 επόμενους κατά σειρά Κλήρωσης νικητές 200 πόντους plus που αντιστοιχούν σε μία (1) επιταγή έκπτωσης ΑΒ αξίας 6 ευρώ. Για το δώρο των 200 πόντων δεν θα κληρωθούν αναπληρωματικοί, αφού η πίστωση των πόντων γίνεται απευθείας στην κάρτα AB PLUS του κάθε νικητή χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια  από μέρους του.

11.ΤρόποςΑνάδειξηςΝικητή του Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και ώρα 11 π.μ. παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., της Διοργανώτριας εταιρείας και της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κας Π. Παπαρρηγοπούλου (Αιόλου 102), στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι.

Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

 

12. ΕνημέρωσηγιατηνκατακύρωσηΠαραλαβήτωνΔώρων. Ο αριθμός των νικητήριων καρτών των διακοσίων είκοσι νικητών (220) θα ανακοινωθεί στο www.ab.gr/plus. Οι  νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για το τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Για την παραλαβή του δώρου, που αντιστοιχεί στους είκοσι (20) πρώτους νικητές,  απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από το νικητή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων του και φωτογραφιών του για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία.

13.Δημοσιότητα.Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο www.ab.gr/plus. Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν απαιτείται η τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς η συμμετοχή και η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή γίνεται με βάση τον αριθμό της Κάρτας. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα).

14. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του δώρου στον τελικό αποδέκτη αυτού να ζητήσει την έγγραφη συναίνεσή του για χρήση των προσωπικών του δεδομένων

15. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, λόγου χάρη αμέλεια τρίτων, αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. , με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωση στο  www.ab.gr/plus .Στην τελευταία περίπτωση η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί  την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

16. Ο Διοργανωτής και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά,  που συνιστούν γεγονότα  ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους παρόντες όρους ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

17. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή των δώρων, και την διαδικασία παράδοσης αυτών στους τυχερούς.

18. Οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας. Π. Παπαρρηγοπούλου (Αιόλου 102)   Οποιοσδήποτε επιθυμεί δύναται να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ab.gr/plus και στην ιστοσελίδα www.heineken.gr.

19. Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας

20. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

21. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017

Για τη Διοργανώτρια

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«ΗΕΙΝΕΚΕΝ UCL - ΚΕΡΔΙΣΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ: 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ HEINEKEN UCL, 1 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΨΥΓΕΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙΑ Ή 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ACTION - CAMS»

Ο διαγωνισμός με την ονομασία «ΗΕΙΝΕΚΕΝ UCL - ΚΕΡΔΙΣΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ: 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ HEINEKEN UCL Ή 1 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΨΥΓΕΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙΑ Ή 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ACTION - CAMS» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»). Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα καταστήματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.&Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μύκονο.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

B. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1.Στο Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι της κάρτας “Flora Club Card”.

2.Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών «I.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.Επίσης εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας “Flora Club Card” κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι, προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας “Flora Club Card”, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας “Flora Club Card”. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το  ανωτέρω διάστημα.

Γ. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 22 Μαΐου 2018 και ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής η «έναρξη της προωθητικής ενέργειας») έως τις 26 Μαΐου 2018 και ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (περαιτέρω η «λήξη της προωθητικής ενέργειας»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Όσοι καταναλωτές, έως τη λήξη  της διάρκειας του Διαγωνισμού, έχουν αγοράσει μία από τις εξής πολυσυσκευασίες: ΗΕΙΝΕΚΕΝ κουτί 330ml 6 pack,  κουτί 500ml 4 pack,φιάλη 500ml 4 pack, φιάλη 250 ml 6 pack,κουτί 330 ml 8 pack 6+2 δώρο, κουτί 330 ml 6 pack 5+1 δώρο, βαρέλι 5 lt και κάνοντας χρήση της κάρτας “Flora Club Card”, είτε σε μία είτε σε περισσότερες συναλλαγές, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσότερων συναλλαγών, μόνο μία εξ’ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Ε. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:1.Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο Διαγωνισμό και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού.

2.Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής η «Κλήρωση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μυκόνου στις 29 Μαΐου 2018   και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας), παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» & της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΣΤ. Δώρα:

1.Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά εξήντα (60) νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

 • Για καθένα από τους πέντε (5) πρώτους κατά σειρά κλήρωσης, ένα ψυγείο ποδοσφαιράκι.

 • Για κάθε έναν από τους πέντε (5) επόμενους κατά σειρά κλήρωσης νικητές μία(1) Action Camera.

 • Για κάθε έναν από του πενήντα (50) επόμενους κατά σειρά κλήρωσης νικητές μία (1) μπάλα ποδοσφαίρου

2.Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς  εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επ’ αυτού και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό κατά την σειρά ανάδειξης στην της κλήρωση.. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί το δώρο ο αναπληρωματικός, τότε το δώρο χάνεται οριστικά.

3.Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή του αναπληρωματικού. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή ή του αναπληρωματικού θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή τη «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των ως άνω προσώπων που θα προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

4.Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία.

5.Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η ανάδειξη ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην κλήρωση δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ζ. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά λόγω αμέλειας τρίτων προσώπων ή αδυναμίας τους για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ως άνω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί  την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

Η. Ευθύνη:

1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Οι άνω εταιρείες δεν ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων, των νικητών, των αναπληρωματικών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ειδικότερα, τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.».  Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.  περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

2.Η Διοργανώτρια και η «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3.Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Σε περίπτωση συνδρομής των όρων της παραγράφου 1 ανωτέρω, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», οι εταιρείες απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα:

1.Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς και ειδικότερα του ονοματεπώνυμου, το τηλεφώνου και της διεύθυνσής σας, όπως τα γνωστοποιήσατε κατά την υποβολή αίτησης για την χορήγηση της κάρτας “Flora Club Card. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία και την «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2.Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα  των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες έχει δοθεί η ρητή συναίνεση του όρου Θ.4 παρακάτω.

3.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των δώρων.

6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διοργανώτρια Εταιρεία: «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5384820. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.

Ι. Γενικοί Όροι:

1.Η Διοργανώτρια εταιρεία και «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις ανωτέρω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

2.Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή των δώρων.

3.Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

4.Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Η Heineken Light σε πάει κρουαζιέρα»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ.» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, Λ.Κηφισού 102-107 ΤΚ 12241, ΑΦΜ: 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Η Heineken Light σε πάει κρουαζιέρα», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.heineken.com/gr/summer (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρεία «ISOBAR», που εδρεύει στην Αθήνα (Σφητίων 3) (περαιτέρω η «ISOBAR» ή «Τεχνικός Ανάδοχος»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι απαρεγκλίτως άνω των 18 ετών, έχουν προμηθευθεί πολυσυσκευασία Heineken Light κουτί ή φιάλη 4 X 330ml ή 4 τεμάχια Heineken Light κουτί ή φιάλη 330ml από κάποιο κατάστημα MY MARKET και είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ISOBAR, (γ) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α), (β). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το συνολικό χρονικό διάστημα από τις 23 Αυγούστου 2017 ώρα 00.01π.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 23.59μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μπαίνουν στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/summer και να έχουν προμηθευθεί μπύρα Heineken Light κουτί ή φιάλη 4 X 330ml ή 4 τεμάχια Heineken Light κουτί ή φιάλη 330ml από κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρίας «METRO Α.Ε.Β.Ε» με τον διακριτικό τίτλο «My Market» .Συγκεκριμένα οι χρήστες για να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών στην ιστοσελίδα www. heineken.com/gr/summer , και στη συνέχεια  να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας,), τον αριθμό barcode της συσκευασίας Heineken Light κουτί ή φιάλη 4 X 330ml ή Heineken Light κουτί ή φιάλη 330ml που αγόρασαν. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά συμπλήρωση των στοιχείων κάθε συμμετέχοντα από τον ίδιο στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα και αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 9 κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά χρήστη.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Όποιος καταναλωτής το επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, επικοινωνώντας με τα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου, τηλέφωνο 211 107 3500.

6. Δώρα. Δεκατέσσερις (14) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για μία μονοήμερη κρουαζιέρα στον Σαρωνικό με πλοίο της εταιρείας EVERMORE CRUISES.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά την λήξη του διαγωνισμού θα διεξαχθεί κλήρωση στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 για την ανάδειξη των δεκατεσσάρων (14) νικητών και των πέντε (5) αναπληρωματικών.

Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της ISOBAR, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων της ISOBAR, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ISOBAR όχι μόνο εγγυάται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας, αλλά και ευθύνεται αποκλειστικά, τόσο έναντι κάθε τρίτου, όσο και έναντι του Διοργανωτή, για κάθε ενδεχόμενη παραβίασή της και εν γένει παρατυπία.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Τεχνικός Ανάδοχος θα ενημερώσει μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για την κατακύρωση των Δώρων: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά του Ονοματεπωνύμου κάθε νικητή και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και (β) όλους τους νικητές του Διαγωνισμού με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία θα έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω και τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Τεχνικός Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με τους νικητές του Διαγωνισμού προκειμένου να τους ενημερώσει ότι για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της εταιρείας EVERMORE CRUISES , προκειμένου να ενημερωθούν για την διαθέσιμες ημερομηνίες διεξαγωγής της κρουαζιέρας και να κανονίσουν την επιθυμητή ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Τεχνικό Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα κ.ο.κ. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω νικητή του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή Διαβατηρίου του προς το σκοπό της ταυτοποίησης των οριζόμενων στον όρο 5 στοιχείων που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή είτε για την ανάκληση ή την αναδιανομή του.

9. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Το ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού είναι ανήλικος.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρισθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

 10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κα Κλεοπάτρα Μαρία Παπαρρηγοπούλου (Αιόλου 102,Αθήνα) και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος ή και ο Τεχνικός Ανάδοχος κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτούς.

Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται τη μελλοντική χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 211 107 3500.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό, ή να  τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανάρτησης στο Διαδικτυακό Τόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

15. Ακύρωση νικητή. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη βάσει των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(ε)  σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την εταιρεία EVERMORE CRUISES για να παραλάβει το Δώρο του κατά το διάστημα από την λήξη του Διαγωνισμού έως τις 27/10/2017

 (στ) Σε κάθε περίπτωση  αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Η Heineken Light σε πάει κρουαζιέρα»

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ.» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, Λ.Κηφισού 102-107 ΤΚ 12241, ΑΦΜ: 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Η Heineken Light σε πάει κριουαζιέρα», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.heineken.com/gr/cruises (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρεία «ISOBAR», που εδρεύει στην Αθήνα (Σφητίων 3) (περαιτέρω η «ISOBAR» ή «Τεχνικός Ανάδοχος»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι απαρεγκλίτως άνω των 18 ετών, έχουν προμηθευθεί πολυσυσκευασία Heineken Light κουτί 4 X 330ml ή 4 τεμάχια Heineken Light κουτί 330ml από κάποιο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ISOBAR, (γ) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α), (β). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το συνολικό χρονικό διάστημα από τις 9 Αυγούστου 2017 ώρα 00.01π.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 23 Αυγούστου 2017, ώρα 23.59μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μπαίνουν στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/cruises και να έχουν προμηθευθεί μπύρα Heineken Light κουτί 4 X 330ml ή 4 τεμάχια Heineken Light κουτί 330ml από κάποιο κατάστημα των εταιριών «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.». Συγκεκριμένα οι χρήστες για να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών στην ιστοσελίδα www. heineken.com/gr/cruises , και στη συνέχεια  να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας,), τον αριθμό barcode της συσκευασίας Heineken Light κουτί 4 X 330ml ή Heineken Light κουτί 330ml που αγόρασαν. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά συμπλήρωση των στοιχείων κάθε συμμετέχοντα από τον ίδιο στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα και αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 9 κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά χρήστη.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Όποιος καταναλωτής το επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, επικοινωνώντας με τα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου, τηλέφωνο 211 107 3500.

6. Δώρα. Δεκαπέντε (15) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για μία μονοήμερη κρουαζιέρα στον Σαρωνικό με πλοίο της εταιρείας EVERMORE CRUISES.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά την λήξη του διαγωνισμού θα διεξαχθεί κλήρωση στις 28 Αυγούστου 2017 για την ανάδειξη των δεκαπέντε (15) νικητών και των πέντε (5) αναπληρωματικών.

Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της ISOBAR, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων της ISOBAR, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ISOBAR όχι μόνο εγγυάται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας, αλλά και ευθύνεται αποκλειστικά, τόσο έναντι κάθε τρίτου, όσο και έναντι του Διοργανωτή, για κάθε ενδεχόμενη παραβίασή της και εν γένει παρατυπία.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Τεχνικός Ανάδοχος θα ενημερώσει μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για την κατακύρωση των Δώρων: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά του Ονοματεπωνύμου κάθε νικητή και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και (β) όλους τους νικητές του Διαγωνισμού με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία θα έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω και τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Τεχνικός Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με τους νικητές του Διαγωνισμού προκειμένου να τους ενημερώσει ότι για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της εταιρείας EVERMORE CRUISES , προκειμένου να ενημερωθούν για την διαθέσιμες ημερομηνίες διεξαγωγής της κρουαζιέρας και να κανονίσουν την επιθυμητή ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Τεχνικό Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα κ.ο.κ. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω νικητή του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή Διαβατηρίου του προς το σκοπό της ταυτοποίησης των οριζόμενων στον όρο 5 στοιχείων που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή είτε για την ανάκληση ή την αναδιανομή του.

9. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Το ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού είναι ανήλικος.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρισθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

 10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο  Κα Κλεοπάτρα Μαρία Παπαρρηγοπούλου (Αιόλου 102,Αθήνα) και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος ή και ο Τεχνικός Ανάδοχος κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτούς.

Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται τη μελλοντική χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 211 107 3500.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό, ή να  τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή των μηχανισμών επιλογής νικητών), ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανάρτησης στο Διαδικτυακό Τόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

15. Ακύρωση νικητή. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη βάσει των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(ε)  σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την εταιρεία EVERMORE CRUISES για να παραλάβει το Δώρο του κατά το διάστημα από την λήξη του Διαγωνισμού έως τις 27/10/2017

(στ) Σε κάθε περίπτωση  αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του.

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "Heineken Music – Run to the stage”

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει μέσω διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Heineken Music – Run to the stage» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η εταιρεία Isobar/iProspect Α.Ε., που εδρεύει στα Κάτω Πετράλωνα, στην οδό Σφηττίων 3 (στο εξής «Isobar/iProspect» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»).

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας  και της Isobar/iProspect, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από 08/06/2017 και ώρα 15:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού 12/07/2017 και ώρα 23:59:59 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα.

2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης .

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. Ο συμμετέχων καλείται να μπει στο heineken.com/gr/music, να παίξει κάνοντας scrolling με στόχο να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί στο stage του Ejekt Festival.

Αν καταφέρει να φτάσει σε λιγότερο από 10”, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής που του εμφανίζεται και μπαίνει στην κλήρωση της ημέρας.

Κάθε φορά που ο χρήστης πετυχαίνει τον στόχο, εξασφαλίζει μία συμμετοχή στην κλήρωση της ημέρας.

Όσες περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώσει, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει.

2.  Η συμπλήρωση των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ε. Δώρα

1. Τα δώρα που κληρώνονται μέσω του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») θα ορίζονται στο heineken.com/gr/music. Ειδικότερα, πρόκειται για 40 διπλά εισιτήρια για το Ejekt Festival, 20 για τη συναυλία την Day 1 (24/06/2017) και 20 για τη συναυλία την Day 2 (14/07/2017).

2. Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρία μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό, καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετάσχει στην κλήρωση.

2. Στις καθημερινές κληρώσεις θα αναδεικνύονται 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής, αυτόματα εντός 1 ημέρας (από την ημερομηνία κλήρωσης) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας μέσω συστήματος που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

3. Ο νικητής θα ενημερώνεται μέσω mail από τους διαχειριστές της Διοργανώτριας και θα του ζητηθεί να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

4. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει, εντός 1 ημέρας από την ανακοίνωση του νικητή ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, τότε το Δώρο δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή, ο οποίος αντίστοιχα θα μπορεί εντός 1 ημέρας από την ανακοίνωση προς αυτόν να το αποδεχτεί.

6. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί το δώρο και ο επιλαχών το δώρο χάνεται οριστικά

 Ζ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Isobar/iProspect. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου ή οποιουδήποτε άλλου παράνομου υλικού.

Η. Λοιποί Όροι

1. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, με απλή ανάρτηση των όρων αυτών, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνουν την προωθητική ενέργεια στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.

2. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο της Διοργανώτριας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

4. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση,  η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη  και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του  στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

6. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας και της απόδοσης των δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης ή/και αντίρρησης επικοινωνώντας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.heineken.com/gr/Contact-Us.

7.  Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας Isobar/iProspect περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο.

9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.

10. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "Champions Voyage"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Champions Voyage» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και συγκεκριμένα στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook με τίτλο «Heineken», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/heinekengr/ (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η εταιρεία Isobar/iProspect Α.Ε., που εδρεύει στα Κάτω Πετράλωνα, στην οδό Σφηττίων 3 (στο εξής «Isobar/iProspect» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»).

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας  και της Isobar/iProspect, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από 22/04/2017 και ώρα 15:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού 05/05/2017 και ώρα 10:00 (π.μ.) (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 05/05/2017 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.

3. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης .

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Facebook Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) του Ιστοτόπου. Εκεί οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα Δώρα που ορίζονται στην παράγραφο Ε των παρόντων όρων.

2.  Η συμπλήρωση των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη κρίση της οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας θα αναρτηθούν 4 post στα οποία κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ID) μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά στο καθένα. (Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 4). Όσοι εξαιρούνται από την ενέργεια (παράγραφος Β), δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν.

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος .

Ε. Δώρα

1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω το «Δώρο») θα ορίζονται στο σχετικό Facebook post. Ειδικότερα, πρόκειται για 2 διπλές προσκλήσεις για το Heineken Champions Voyage στις 03/06/2017.

2. Τo Δώρo είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρία μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 2 τακτικοί και 2 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής αυτόματα εντός 2 ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.

3. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Facebook.

4. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας στο Facebook(«administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

5. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση του νικητή ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, τότε το Δώρο δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

6. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

 Ζ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Isobar/iProspect. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Η. Λοιποί Όροι

1. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνουν την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.

2. Η Διοργανώτρια και η  Isobar/iProspect μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν  δικαιώματα των διοργανωτριών, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω comment.

3. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο της Διοργανώτριας στο  Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

4. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση,  η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη  και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του  στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

6. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται

7.  Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας Isobar/iProspect περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο..

 

9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.

10. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού  με τον τίτλο

«ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ – ΞΥΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ»

Όροι Συμμετοχής

1] ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία FRANK & FAME Α.Ε (εφεξής και η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει και διοργανώνει με αποκλειστική της επιμέλεια και ευθύνη Διαγωνισμό με τον τίτλο «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ-ΞΥΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» για λογαριασμό του πελάτη της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. (εφεξής και η «συνεργαζόμενη  εταιρεία»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό ««ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ-ΞΥΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., της FRANK & FAME Α.Ε , καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα συνολικά σε 120 καταστήματα πανελλαδικά τις 11/4 - 18/4 - 2/5 – 9/5 – 3/6  , μεταξύ 20:00 και 24:00 ή μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της την διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το Κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην οικεία ιστοσελίδα ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Έτσι, συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα δώρα μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μόνο για τον εαυτό του και για μία συμμετοχή, , αφού προμηθευτεί ένα ξυστό με έγγραφη αίτησή του και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο 210 67 52 470 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00.

4.2] Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα, με κάθε αγορά οποιασδήποτε μπύρας Heineken από αυτά, οι καταναλωτές θα παραλαμβάνουν ένα ξυστό και θα βλέπουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα. Ο καταναλωτής βλέπει στη στιγμή εάν έχει κερδίσει κάποιο από τα δώρα που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα II των παρόντων όρων που έχουν κατατεθεί στην κατωτέρω αναφερόμενη συμβολαιογράφο.

5] ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα δώρα περιγράφονται στο Παράτημα των παρόντων όρων.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 470 από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το δώρο τους.

6] ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα του Παραρτήματος II των παρόντων θα παραλαμβάνονται από τους νικητές αμέσως από το κατάστημα.

7] Η διοργανώτρια εταιρεία FRANK & FAME Α.Ε, καθώς και η συνεργαζόμενη εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

10] Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

11] Η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρία ή τη συνεργαζόμενη εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία FRANK & FAME Α.Ε, καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 14. 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12] Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο site, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία, αλλά και στις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η  συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την διοργανώτρια εταιρία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με αυτόν στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

14] Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρείας FRANK & FAME Α.Ε,  η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

15] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

16] Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της Παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του και έχει κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Κλεοπάτρα – Μαρία Παπαρρηγοπούλου, οδός Αιόλου, αρ. 102, Αθήνα  ενώ οι όροι του βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

Προσαρτώνται, υπογεγραμμένα από την εμφανισθείσα και τα παραρτήματα Α και Β.

Προκήρυξη Διαγωνισμού  με τον τίτλο

«ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ»

Όροι Συμμετοχής

1] ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής και η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει και διοργανώνει με αποκλειστική της επιμέλεια και ευθύνη Διαγωνισμό με τον τίτλο «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ» για λογαριασμό του πελάτη της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. (εφεξής και η «συνεργαζόμενη  εταιρεία»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ» μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., της FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1] Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα συνολικά σε 40 καταστήματα ανά την Ελλάδα στις 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017, 3/6/2017 μεταξύ 20:00 και 24:00. Οι ειδικότερες ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού σε κάθε συνεργαζόμενο κατάστημα αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος.

3.2] Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της την διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού ή/και να ακυρώνει μέρος ή το σύνολο των ενεργειών. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το Κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην οικεία ιστοσελίδα ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Έτσι, συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα δώρα μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, μόνο για τον εαυτό του, με έγγραφη αίτησή του και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο 210 67 52 470, κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017 και 3/6/2017.

4.2] Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα, με κάθε αγορά οποιασδήποτε μπύρας Heineken από αυτά, κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017, 3/6/2017, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ένα παιχνίδι μέσω tablet στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε 3 ερωτήσεις με προκαθορισμένες επιλογές απαντήσεων. Ο καταναλωτής θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις που θα προκύπτουν τυχαία κάθε φορά μέσα από ένα σύνολο 11 προκαθορισμένων ερωτήσεων για να συμμετέχει στις παρακάτω κληρώσεις:

Α) Όσοι συμμετέχουν στο παιχνίδι στα οριζόμενα καταστήματα σύμφωνα με το Παράρτημα κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017 και 2/5/2017 θα μπαίνουν σε κλήρωση για τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5:

•           (3) τρία διπλά εισιτήρια για Κρουαζιερόπλοιο στη Μύκονο, με ημερομηνία κλήρωσης 3/5/2017, και

•           μία Smart TV, με ημερομηνία κλήρωσης 5/6/2017.

Β) Οι καταναλωτές που συμμετέχουν στο παιχνίδι στα οριζόμενα καταστήματα σύμφωνα με το Παράρτημα κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017 και 3/6/2017  θα μπαίνουν σε κλήρωση για την αναφερόμενη στο Άρθρο 5 Smart TV με ημερομηνία κλήρωσης 5/6/2017.

4.3] Ο ίδιος καταναλωτής έχει δυνατότητα  να παίξει στο παιχνίδι μέσω tablet όσες φορές επιθυμεί, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 4.1 και 4.2 ανωτέρω και να αυξήσει τις πιθανότητες για το μεγάλο δώρο, σύμφωνα με το Παράρτημα.

5] ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι συνολικά: (3) τρία διπλά εισιτήρια για το  Κρουαζιερόπλοιο στη Μύκονο και (40) σαράντα Smart TV και προσφέρονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους οποίους που οφείλει να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα ο νικητής μαζί με την αποδοχή του δώρου.

Επιπλέον των αρχικών νικητών, θα κληρωθούν επίσης  (3) τρία διπλά και (40) σαράντα επιλαχόντες, αντίστοιχα, ανά κλήρωση.

Η ανακοίνωση των  μεγάλων νικητών (που προκύπτουν με κλήρωση) θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας www.heineken.gr εντός 24 ωρών από την ημερομηνία κλήρωσης. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από την εταιρία FRANK AND FAME ΑE, στον αριθμό κλήσης του τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους, ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 470 από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ή/και για το δώρο τους.

6) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

 Τα δώρα του Διαγωνισμού θα παραλαμβάνονται από τους νικητές εντός δεκαπέντε (15) ημερών [LV1] από την ημερομηνία της κλήρωσης. Μετά την ενημέρωση των νικητών από τη Διοργανώτρια Εταιρεία οι σαράντα (40) [LV2]μεγάλοι νικητές θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσής τους, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (διεύθυνση, πόλη, ΤΚ,), αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και χρονολογία γεννήσεως για την οργάνωση της αποστολής των δώρων σε αυτούς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν χρειαστεί για την παραλαβή του Δώρου.

Η μη εμφάνιση νικητή εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του ή η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Με τη μη εμφάνιση νικητή εξομοιώνεται και η  αποδεδειγμένη αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή με έναν από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας εντός 10 ημερών από την κλήρωση και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της εταιρείας FRANK AND FAME ΑΕ. στιςΣτις ανωτέρω περιπτώσεις απώλειας του δικαιώματος διεκδίκησης των δώρων από αρχικούς νικητές, το δώρο μεταβιβάζεται σε έναν από τους (50) πενήντα επιλαχόντες, ανάλογα με τη σειρά κλήρωσης του καθενός, με δικαίωμα αποδοχής εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του. Η παράδοση των (50) πενήντα μεγάλων δώρων θα πραγματοποιείται εντός περιόδου δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας του νικητή με την Διοργανώτρια Εταιρεία και τη συμφωνία για αποδοχή και την παράδοση του δώρου. Όλα τα δώρα παραδίδονται από την εταιρεία FRANK AND FAME ΑE χωρίς κόστος μεταφοράς για τον νικητή.

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

 

7] Η διοργανώτρια εταιρεία FRANK AND FAME ΑE, καθώς και η συνεργαζόμενη εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

10] Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

11] Η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρία ή τη συνεργαζόμενη εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία FRANK AND FAME ΑE, καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 14. 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12] Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο site, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία, αλλά και στις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και των κοινωνικών δικτύων χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η  συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την διοργανώτρια εταιρία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με αυτόν στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

Η FRANK AND FAME ΑE δηλώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τις ανάγκες του προκείμενου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αγίας Βαρβάρας, αρ 33, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ».

14] Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρείας FRANK AND FAME ΑE,  η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

15] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

16] Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της Παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του και έχει κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Κλεοπάτρα – Μαρία Παπαρρηγοπούλου, οδός Αιόλου, αρ. 102, Αθήνα  ενώ οι όροι του βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

Προσαρτώνται, υπογεγραμμένα από την εμφανισθείσα και το παράρτημα.

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ HEINEKEN LEAGUE

Όροι Συμμετοχής

H εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102, σε συνεργασία με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισιάς αρ. 32 (εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Διοργανώτριες») προκηρύσσουν τη διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 με την ονομασία «ΗΕΙΝΕΚΕΝ LEAGUE» (εφεξής το «Τουρνουά»), το οποίο θα διεξαχθεί από 26/3/2017 έως και 7/5/2017 σε τέσσερις (4) πόλεις της Ελλάδος και ειδικότερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι της εταιρίας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν στο Τουρνουά αγωνιζόμενοι σε ομάδες και δηλώνοντας συμμετοχή για μία από τις πόλεις στις οποίες θα διεξάγεται το Τουρνουά. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο Τουρνουά μπορεί να δηλώσει από πέντε (5) έως επτά (7) παίκτες. 1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες του Τουρνουά αποτελεί η επίδειξη σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους των Διοργανωτριών ή/και των εκάστοτε εγκαταστάσεων, όπου διεξάγεται το Τουρνουά, της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου-κρατικού εγγράφου που φέρει φωτογραφία και από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Συμμετεχόντων.

1.4. Για τη συμμετοχή στο Τουρνουά δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας των Διοργανωτριών ούτε η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού αντιτίμου. 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1.1 και 1.2 του παρόντος, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Τουρνουά μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μέσω αποστολής της συμπληρωμένης Αίτησης Συμμετοχής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: info@themagicbus.gr

2.2 Η διαδικασία της εγγραφής της κάθε ομάδας θα ολοκληρώνεται στο γήπεδο όπου πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες της με την υπογραφή της Φόρμας Συμμετοχής από όλα τα μέλη της ομάδας. Θεωρούνται έγκυρες και γίνονται αποδεκτές μόνο οι συμμετοχές των ομάδων, τα μέλη των οποίων έχουν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στην Αίτηση Συμμετοχής και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής υπογράφοντας στο ειδικό πεδίο δίπλα από τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

2.3. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

2.4. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και παραληφθεί από τις Διοργανώτριες με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω έως την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.00.

2.5. Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή-μέλους ομάδας επιτρέπεται μέχρι και τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ομάδας στη Γραμματεία του Τουρνουά στην εγκατάσταση όπου διεξάγονται οι αγώνες.

2.6. Κατά την υποβολή της συμμετοχής θα δηλώνεται και η ονομασία της ομάδας. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μην καταχωρίσουν, να διαγράψουν ή/και να αλλάξουν την ονομασία ομάδας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής, καθώς και να μην επιτρέψουν τη χρήση της εν λόγω ονομασίας (ενδεικτικά σε επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ.), σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια κρίνουν ότι προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (όπως ενδεικτικά με την καταχώριση ονομασίας που περιέχει περιεχόμενο άσεμνο, ανήθικο, χλευαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, βλάσφημο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτό ή ονομασίας που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων). Η νέα ονομασία θα γίνει σε συνεννόηση με την ομάδα. Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Διοργανωτριών και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ακατάλληλη ονομασία, η εν λόγω ομάδα θα αποκλείεται από το Τουρνουά.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Το Τουρνουά αποτελείται από δύο (2) Φάσεις ως ακολούθως:

Φάση 1: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΗΣ

Στη Φάση 1 συμμετέχουν όλες οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή έγκυρα και έγκαιρα στην εκάστοτε πόλη και περιλαμβάνει αγώνες σε ομίλους και -εφόσον χρειαστεί- αγώνες Knock-out, οι οποίοι θα οργανωθούν από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Φάση 2: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Στη Φάση 2 προκρίνεται και συμμετέχει η πρωταθλήτρια ομάδα του κάθε Τουρνουά πόλης και περιλαμβάνει αγώνες Knock-out. Στη Φάση 2 θα διασταυρωθούν οι ομάδες ως ακολούθως: Στην ημιτελική φάση, η νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Αθήνας θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Πάτρας και η νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Θεσσαλονίκης θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Ηρακλείου Κρήτης. Στον τελικό του Τουρνουά θα διασταυρωθούν οι νικήτριες ομάδες των ως άνω ζευγαριών.

4. ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 4.1. Οι ημερομηνίες και οι εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της Φάσης 1 «Τουρνουά Πόλης» είναι:

 Α. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Athletic Park “Επίσκυρο” // Αντώνη Τρίτση 11, Πυλαία (έναντι PAOK Sports Arena)

Β. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΘΗΝΑΣ: Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Campeon FC // 3η Πάροδος Φραγκοκκλησιάς, Μαρούσι

 

Γ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΓΗΠΕΔΟ CENTRO SPORTIVO // Καστρινογιαννάκη 1, Ηράκλειο Κρήτης

Δ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΤΡΑΣ: Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Rossoneri MFC // Μειλιχού, Κάτω Συχαινά, Πάτρα

4.2. Οι αγώνες της Φάσης 2 θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στις 6 Μαΐου 2017. Τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής της Φάσης 2 θα ανακοινωθούν από τις Διοργανώτριες σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή τους.

4.3. O αρχηγός κάθε ομάδας, όπως θα έχει ορισθεί από τους Συμμετέχοντες, θα ειδοποιείται σχετικά με τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής των αγώνων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του αρχηγού της κάθε ομάδας επειδή ο τελευταίος δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο είτε στο e-mail που τους απεστάλη από τις Διοργανώτριες είτε στις τηλεφωνικές κλήσεις που του έγιναν ή επειδή η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δήλωσε δεν είναι ορθά ή έχουν απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχηγό της ομάδας και η ομάδα δεν εμφανιστεί στην προκαθορισμένο χρόνο και τόπο διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα, το δικαίωμα συμμετοχής αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών. Η προσπάθεια ειδοποίησης του αρχηγού κάθε ομάδας θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου.

4.4. Οι Διοργανώτριες διατηρούν ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν το Τουρνουά ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου αλλά και του τόπου (εγκαταστάσεις) διεξαγωγής του Τουρνουά. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στους Συμμετέχοντες ή στον αρχηγό κάθε ομάδας μέσω επικοινωνίας στα στοιχεία που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης και ενημέρωσης των Συμμετεχόντων. Οι Διοργανώτριες μπορούν επίσης, να διακόψουν ή να ακυρώσουν το Τουρνουά χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Τουρνουά, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Τουρνουά ή οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι η διοργάνωση του τουρνουά έχει ψυχαγωγικό και οικειοθελή χαρακτήρα και δεν αποτελεί παροχή εργασίας ούτε υποχρέωση των Συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.

4.5. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των ιατρικών τους εξετάσεων και δηλώνουν δια της συμμετοχής τους ότι δεν αντιμετωπίζουν κατάσταση υγείας που δεν είναι συμβατή με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12.

5. ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ

5.1. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας θα κερδίσουν και θα παραλάβουν ως έπαθλο τη συμμετοχή τους στη διήμερη ενέργεια «Champion Voayge» που θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο στις 3 & 4 Ιουνίου 2017 και διοργανώνεται από την HEINEKEN BV με έδρα το Amsterdam.

5.2 Οι Διοργανώτριες θα παρέχουν δωρεάν τα εξής: Α. Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής προς την Αθήνα για τα μέλη των νικήτριων ομάδων των Τουρνουά της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση 2 του HEINEKEN League. Β. Αυθημερόν μεταφορά με πούλμαν για τα μέλη της νικήτριας ομάδας του Τουρνουά της Πάτρας προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση 2 του HEINEKEN League.

5.3. Η παραλαβή των Δώρων και των Παροχών θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο και χρόνο που θα προσδιοριστεί από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι Διοργανώτριες θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη της νικήτριας ομάδας σχετικά με την παραλαβή των Δώρων και των Παροχών.

5.4 Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των μελών της νικήτριας ομάδας κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους.

5.5. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οιοδήποτε μέλος της νικήτριας ομάδας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Τουρνουά. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος της νικήτριας ομάδας χάνει κάθε δικαίωμα του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Αθηναικής Ζυθοποιίας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

5.6. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Τουρνουά, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι των Διοργανωτριών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται στην απόδοση των Δώρων και ουδεμία άλλη ευθύνη φέρουν.

5.7. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Τουρνουά είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά και την ειδοποίηση των νικητών, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων του Τουρνουά ή/και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από Δώρο και την χρήση αυτού ή/και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρίες.

6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (5Χ5) ΤΟΥΡΝΟΥΑ HEINEKEN LEAGUE

 6.1. Ο αριθμός των παικτών σε κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους επτά (7).

 6.2. Μια ομάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα της, ή να τον συνεχίσει εάν αυτός έχει ξεκινήσει, με λιγότερους από τέσσερις (4) παίκτες.

6.3. Οι αλλαγές των παικτών γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι απεριόριστες και γίνονται εφόσον πρώτα εξέλθει του αγωνιστικού χώρου ο ένας παίκτης για να εισέλθει ο άλλος και μετά την άδεια του διαιτητή.

6.4. Η διάρκεια του κάθε αγώνα είναι από τριάντα (30) έως σαράντα (40) λεπτά και θα ορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. Ο μοναδικός χρονομέτρης είναι ο Διαιτητής.

6.5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε φάση του Τουρνουά η οποία περιέχει αγώνες ομάδων σε ομίλους, θα ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ισοβαθμίας με την εξής σειρά: 1. Αποτέλεσμα στο μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνα. 2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων. 3. Καλύτερη επίθεση. 4. Καλύτερη άμυνα.

6.6. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις KNOCKOUT φάσεις του Τουρνουά, όπου αυτές υπάρχουν, δεν θα υπάρχει παράταση και ο αγώνας θα οδηγείται απευθείας στην εκτέλεση πέναλτι (Τρεις εκτελέσεις πέναλτι για κάθε ομάδα).

6.7. Για οποιαδήποτε διασαφήνιση αφορά στον αγώνα, υπεύθυνοι είναι οι εκπρόσωποι των Διοργανωτριών και οι Διαιτητές.

6.8. Οι επιμέρους κανονισμοί των αγώνων θα επεξηγούνται από τους διαιτητές στις ομάδες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα.

7. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζεται από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια ένας διαιτητής (εφεξής ο «Διαιτητής»), ο οποίος και θα διευθύνει τους αγώνες. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Διαιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της ομάδας.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 Δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων και σε καμία περίπτωση δε γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν διαιτητικές αποφάσεις και αποτελέσματα. Οι αποφάσεις του Διαιτητή ή/και των Διοργανωτριών ή/και των εκπροσώπων του είναι τελικές, ανέλεγκτες και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, ένστασης ή/και ακύρωσης από οποιοδήποτε Συμμετέχοντα.

9.ΠΟΙΝΕΣ

9.1. Με σκοπό την τήρηση της τάξεως και πειθαρχίας κατά τη διάρκεια των αγώνων του Τουρνουά, ισχύει ό,τι αναφέρεται για τις ποδοσφαιρικές ποινές στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων(ΚΑΠ), ωστόσο η επιτροπή των αγώνων που θα ορίζεται από τις Διοργανώτριες έχει το δικαίωμα να αποβάλλει όποιον παίκτη ή/και οποιαδήποτε ομάδα αναπτύξει ανάρμοστη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς που αφορούν το ευ αγωνίζεσθε (fair play). Σκοπός είναι η άρτια και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλες οι ομάδες να απολαύσουν το Τουρνουά. Προς το σκοπό αυτό, θα τιμωρούνται αυστηρά οι παραβάσεις που προσβάλουν το άθλημα και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των Συμμετεχόντων.

9.2. Ομάδα η οποία θα καθυστερήσει να παραταχθεί στο γήπεδο περισσότερο από πέντε (5) λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, θεωρείται ότι δεν προσήλθε να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή, ο αγώνας κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με σκορ 2-0.

9.3. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός γηπέδων και καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του κάθε αγώνα.

10. ΣΤΟΛΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

10.1. Οι ομάδες θα αγωνίζονται με διακριτικά φανελάκια που θα προσφέρουν οι Διοργανώτριες.

10.2. Οι παίκτες οφείλουν να μη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείμενα (ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια κλπ.).

 10.3. Κάθε παίκτης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του Διαιτητή, σε περίπτωση δε, αρνήσεώς του αποβάλλεται από τον αγώνα.

10.4. Οι παίκτες μπορούν να φορούν γυαλιά οράσεως με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν προηγουμένως ότι είναι άθραυστα και ότι διαθέτουν κατάλληλο και ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή.

10.5. Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να φέρουν στον αθλητικό τους εξοπλισμό λογότυπα και σήματα εταιριών ανταγωνιστικών των Διοργανωτριών.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

11.1. Κατά τη διάρκεια του Τουρνουά θα δημιουργηθεί υλικό σχετιζόμενο με αυτά (ενδεικτικά φωτογραφικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί στην τηλεόραση (με οποιονδήποτε μέσο ή/και τρόπο και εάν εκπέμπει αυτή), στο διαδίκτυο (Internet), συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Social media), σε έντυπα και στον Τύπο ή άλλως, χωρίς κανένα χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. Οι Συμμετέχοντες δίνουν στις Διοργανώτριες το δικαίωμα δημοσίευσης στοιχείων της προσωπικότητάς τους (ιδίως του ονόματος και της εικόνας τους), καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στο Τουρνουά κατά τα ανωτέρω, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

11.2. Στο πλαίσιο του Τουρνουά, οι Διοργανώτριες θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) αριθμό κινητού τηλεφώνου), καθώς και αρχείο με αρχεία εικόνας και οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία βίντεο) τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Τουρνουά, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Τουρνουά αλλά και για την προωθητική επικοινωνία των Διοργανωτριών με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους των Διοργανωτριών των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Τουρνουά. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργαζόμενες εταιρίες με τις Διοργανώτριες που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους μόνο, όμως, για τους ως άνω σκοπούς.

11.3. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στις Διοργανώτριες να τηρήσουν αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

11.4. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τους μπορούν να ασκήσουν οι συμμετέχοντες επικοινωνώντας με τη «Διοργανώτρια» στο τηλέφωνο 2105384911.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Με την υποβολή των στοιχείων του, την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής και τη συμμετοχή στο Τουρνουά, κάθε Συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι:

Α) Γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στο Τουρνουά και ειδικότερα στο άθλημα του ποδοσφαίρου, στο οποίο και επιθυμεί να λάβει μέρος.

Β) Συμμετέχει στο Τουρνουά με αποκλειστικά προσωπική του ευθύνη και γνωρίζει και αποδέχεται ότι οι Διοργανώτριες δεν παρέχουν οιαδήποτε ασφάλιση ζωής για οιαδήποτε ασθένεια, ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από τη συμμετοχή του ή κατά την παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων του Τουρνουά. Η συμμετοχή στο Τουρνουά ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής των Διοργανωτριών από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. Οι Διοργανώτριες ή/και οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, του οποίου οι εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή του Τουρνουά απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των Συμμετεχόντων στο Τουρνουά.

Γ) Έχει συμβουλευτεί ειδικό γιατρό με σκοπό τη συμμετοχή του στο Τουρνουά και βεβαιώνει ότι είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα προσκομίσουν σύμφωνη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Δ) Παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε απαίτηση οιασδήποτε φύσης σε βάρος των Διοργανωτριών για κάθε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν, καθίσταται δε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη τυχόν προκαλέσει στους υπόλοιπους Συμμετέχοντες ή/και σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία στα πλαίσια του Τουρνουά.

Ε) Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν και υποχρεούται να αποζημιώσει τις Διοργανώτριες για οποιαδήποτε απαίτηση, ποσό, κόστη, ζημίες ή έξοδα (ενδεικτικά δικαστικές δαπάνες και/ή εύλογα νομικά έξοδα) που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή ζημία ήθελε προκληθεί κατά τη συμμετοχή του ή κατά την παρακολούθηση του Τουρνουά.

ΣΤ) Γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανώτριες πέραν του κόστους διεξαγωγής του Τουρνουά (ενδεικτικά κόστη ενοικίασης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κτλ) δεν καλύπτει καμία δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του επάθλου αλλά και κατά τη συμμετοχή του στο Τουρνουά κατά τα ανωτέρω (ενδεικτικά έξοδα μεταφοράς).

12.2. Η συμμετοχή στο Τουρνουά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών.

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Τουρνουά επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 12.4. Οι παρόντες όροι βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της ιστοσελίδας www.heineken.gr

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

STAR SERVE ΗΕΙΝΕΚΕΝ 2016-2017

 

Α. Στόχος Διαγωνισμού-Φιλοσοφία

Ο Εθνικός Τελικός STAR SERVE HEINEKEN 2016 (ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» (η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού 102, με σκοπό την ανάδειξη του κορυφαίου Beer Bartender Draught Heineken στην Ελλάδα για το έτος 2016. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος STAR SERVE (το «Πρόγραμμα»), το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον όμιλο επιχειρήσεων HEINEKEN, στον οποίο ανήκει και η Διοργανώτρια.

O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 11η Φεβρουαρίου 2017 στο πλαίσιο της έκθεσης τροφίμων και ποτών HORECA EXPO (η «Έκθεση»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10-13/02/2017. Στο Διαγωνισμό θα συμμετάσχουν είκοσι (20) beer bartenders (οι «Διαγωνιζόμενοι»), οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά το προκριματικό στάδιο της εκπαίδευσης και αξιολόγησης, εκπροσωπώντας το κατάστημα στο οποίο εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προκριματικού σταδίου, ήτοι από 01/03/2016 έως 15/09/2016 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό (Draught Masters) ως προς την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για το ορθό σερβίρισμα της μπύρας Draught Heineken σε μέλη του προσωπικού 100 καταστημάτων που ανήκουν στο χώρο της διασκέδασης (café, café bar, beach bar, bar restaurant, μπυραρίες, club). Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται στο Πρόγραμμα ως «5 steps Star Serve Ritual» και περιλαμβάνει πέντε (5) στάδια - πλύσιμο, γέμισμα, κόψιμο αφρού, έλεγχο και σερβίρισμα της draught μπύρας. Στη συνέχεια, ήτοι από 01/07/2016 έως 30/09/2016, αξιολογητές (auditors), οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί από τους Draught Masters για τη διαδικασία του Προγράμματος, επισκέφθηκαν τα ως άνω καταστήματα με σκοπό να βαθμολογήσουν τους εκπαιδευόμενους beer bartenders ως προς τον τρόπο σερβιρίσματος της draught μπύρας, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω επίσημης εφαρμογής (application), η οποία είχε εγκατασταθεί σε tablets που χρησιμοποίησαν οι αξιολογητές. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ανωτέρω εφαρμογής οι αξιολογητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το οποίο απέστειλαν ηλεκτρονικά στη Διοργανώτρια. Εν συνεχεία, ο Υπεύθυνος Τομέα πωλήσεων της Διοργανώτριας ενημέρωσε τα είκοσι (20) καταστήματα, των οποίων οι bartenders   συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο ανωτέρω προκριματικό στάδιο, για τη επιτυχία τους και για τους όρους και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Επίσης, επιλέχθηκαν ως αναπληρωματικά τα πέντε (5)καταστήματα των οποίων οι bartenders ήρθαν επόμενοι στη βαθμολογική κατάταξη .   

 

B. Όροι συμμετοχής

1. Στο Διαγωνισμό προσκαλούνται με επίσημη ονομαστική πρόσκληση τα είκοσι (20) καταστήματα των οποίων οι bartenders  πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες, προκειμένου να διαγωνιστούν οι bartenders που είχαν αξιολογηθεί από την ομάδα αξιολόγησης, όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό Α. Σε περίπτωση που ο bartender δεν εργάζεται πλέον στο ανωτέρω κατάστημα, είναι στη διακριτική ευχέρεια του καταστήματος να επιλέξει ποιος θα είναι ο bartender που θα διαγωνιστεί. Στον Διαγωνισμό δύναται να παρευρεθούν ο Διαγωνιζόμενος (beer bartender) και ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος στο οποίο ο τελευταίος εργάζεται. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό  θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στο προκαταρκτικό στάδιο. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ως άνω ονομαστικής πρόσκλησης, να απαντήσουν εάν θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, να παράσχουν στη Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τόπος διαμονής, ηλικία, φωτογραφία, επαγγελματική προϋπηρεσία) που θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για τη δημιουργία βιογραφικών καθώς και να δηλώσουν ποια πρόσωπα θα παρευρεθούν στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιο διαγωνιζόμενο κατάστημα αδρανήσει ή δεν αποδεχθεί την πρόσκληση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό εντός της ως άνω προθεσμίας, αποκλείεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και καλείται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό κατάστημα .

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν για τους Διαγωνιζομένους. Η Διοργανώτρια καλύπτει τα μεταφορικά έξοδα για τους Διαγωνιζόμενους που κατοικούν εκτός Αττικής (είτε αεροπορικά, είτε με χιλιομετρική αποζημίωση) και τα έξοδα μιας διανυκτέρευσης (σε ξενοδοχείο επιλογής της Διοργανώτριας) των Διαγωνιζομένων και των ιδιοκτητών των καταστημάτων που οι τελευταίοι εργάζονται. Επιπλέον, καλύπτει τις μεταφορές από και προς τους χώρους του Διαγωνισμού και προς το ξενοδοχείο.

3. Στο Διαγωνισμό δύναται να παρευρεθούν εκτός από τους Διαγωνιζόμενους και τα πρόσωπα που ορίζονται ανωτέρω υπό B.1., το προσωπικό της Διοργανώτριας, καθώς και δημοσιογράφοι και bloggers. Η είσοδος στον ειδικά διαμορφωμένο  χώρο του Διαγωνισμού επιτρέπεται κατόπιν επίδειξης της ονομαστικής πρόσκλησης που θα αποσταλεί σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα. Για όσους δεν διαθέτουν ονοματική πρόσκληση επιθυμούν όμως να παρακολουθήσουν το Διαγωνισμό προβλέπεται επιπλέον χώρος ορθίων εκτός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου που θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός.

4. Το Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

10.00 - 10.15: Συγκέντρωση Διαγωνιζομένων & συνοδών στο Ξενοδοχείο Metropolitan
10.50 - 11.00:
Συγκέντρωση Διαγωνιζομένων στον Πύργο Πετρέζα

11.00 - 11.15: Καλωσόρισμα

11.15 - 12.00: Πρωινό

12.00 - 13.30: Εξάσκηση στο μηχανισμό David

13.30 - 15.00: Διαγωνιστική κατάταξη

15.00 - 15.30: Διάλειμμα-Σνακ-Προετοιμασία

16.00: Συγκέντρωση Διαγωνιζομένων στην έκθεση HORECA (Metropolitan Expo)

17.00: Υποδοχή καλεσμένων στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Star Serve της έκθεσης HORECA

17.00 - 17.30: Oμιλία στελέχους Α.Ζ., Καλωσόρισμα

17.30 - 19.30: Έναρξη διαγωνισμού

19.30: Αναγγελία τελικής αναμέτρησης

19.30-19.45: Διεξαγωγή τελικής αναμέτρησης- Ανάδειξη νικητή

19.45-20.00: Απονομή Βραβείου

21.00 - 21.30: Επιστροφή στο ξενοδοχείο Metropolitan

 

5. Οι Διαγωνιζόμενοι θα συγκεντρωθούν στον χώρο εκδηλώσεων «Πύργος Πετρέζα» όπου θα τους δοθούν εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία του Διαγωνισμού και θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση με κάνουλα όμοια με αυτή που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί προκριματικός γύρος για να οριστούν τα ζευγάρια και η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν οι Διαγωνιζόμενοι. Η σειρά και τα ζευγάρια θα καθοριστούν με βάση το σκορ στον προκριματικό γύρο. Στον προκριματικό γύρο οι 12 πρώτοι  θα περάσουν απευθείας στην επόμενη φάση του τελικού, που θα γίνει στην έκθεση HORECA. Οι επόμενοι σε βαθμολογία 8 Διαγωνιζόμενοι, δηλαδή από τον 13ο μέχρι τον 20ο θα επαναλάβουν την διαδικασία μετά την έναρξη του διαγωνισμού στην HORECA, ώστε να προκύψουν 4 που θα συμπληρώσουν την 16άδα της τελικής φάσης. Την αξιολόγηση θα διενεργήσουν τρεις (3) κριτές, ήτοι ένας draught master της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ένας external draught master και ένα στέλεχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (application). Πιο συγκεκριμένα, οι κριτές θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο του οποίου οι Διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν στα 5 βήματα του star serve ritual, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω. Μετά τη λήξη του προκριματικού γύρου, οι Διαγωνιζόμενοι θα περάσουν στην τελική φάση του Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Έκθεσης, και θα διαγωνισθούν σε ζευγάρια μέχρι να μείνουν οι δύο πρώτοι στη βαθμολογική κλίμακα Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι θα διαγωνιστούν στην τελική αναμέτρηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται επανάληψη του γύρου μέχρι να προκύψει νικητής.  Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη του νικητή. Θα επακολουθήσει η απονομή του βραβείου στο νικητή. Επιπλέον, θα έχουν χορηγηθεί ήδη από το προκαταρκτικό στάδιο αναμνηστικά δώρα σε όλους τους Διαγωνιζόμενους.

6. Ο νικητής θα κερδίσει απευθείας δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο παγκόσμιο τελικό του Προγράμματος, όπου και όταν αυτός πραγματοποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο νικητής bartender σταματήσει, για οποιονδήποτε λόγο, να εργάζεται στο κατάστημα που απασχολείτο στο διάστημα μεταξύ του Διαγωνισμού και του παγκόσμιου τελικού, το ανωτέρω κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στον παγκόσμιο τελικό αποστέλλοντας άλλον bartender, υπο την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είχε λάβει την εκπαίδευση στο προκριματικό στάδιο.  Στο ταξίδι θα μπορεί να παρευρεθεί και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο οποίο εργάζεται ο νικητής. Η Διοργανώτρια θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς (αεροπορικά έξοδα) και τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω δυο (2) προσώπων.  Σε περίπτωση που το κατάστημα στο οποίο απασχολείται ο νικητής αρνηθεί ή ο νικητής bartender δεν μπορεί να παρευρεθεί στον παγκόσμιο τελικό, τη θέση του παίρνει ο Διαγωνιζόμενος που συγκέντρωσε την επόμενη μεγαλύτερη βαθμολογία.

7. Οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό (ηλικία, τόπος διαμονής, επαγγελματική προϋπηρεσία, φωτογραφία Διαγωνιζόμενου, επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος που εργάζεται). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, τα ως άνω πρόσωπα δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια, όπως επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και την απόδοση του βραβείου σε αυτόν. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 801 22 22222 , υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

8. Οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, παραιτούμενοι ρητά κάθε αξίωσης αποζημίωσης για τη χρήση της. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει φωτογραφίες και μαγνητοσκοπημένο υλικό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την διενέργεια του Διαγωνισμού και την απονομή του βραβείου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός εκ των προσώπων ανωτέρω στο παρόντα Διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

9. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους Όρους του ή να μεταβάλλει την παραπάνω ημερομηνία διεξαγωγής του για οποιονδήποτε λόγο με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.heineken.gr.

10.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ' αυτού.

11. Οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Σουλή του Δημητρίου με έδρα στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18. Οποιοσδήποτε επιθυμεί δύναται να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«Η ΗΕΙΝΕΚΕΝ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ AMSTERDAM »

 

 

1] Ο διαγωνισμός με την ονομασία «Η ΗΕΙΝΕΚΕΝ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ AMSTERDAM » (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»)  σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία «FAME Holistic Communications Α.Ε.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής ,Αγίας Βαρβάρας 33 όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μέσω των καταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων αρ. 81 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «ΑΒ Βασιλόπουλος»).

 

2] Στο Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι της κάρτας ΑΒ Plus. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., FAME Holistic Communications Α.Ε. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού. Επίσης εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας ΑΒ PLUS κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας ΑΒ Plus, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας ΑΒ Plus . Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το  ανωτέρω διάστημα.

 

3] H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 06 Οκτωβρίου 2016 έως 2 Νοεμβρίου  2016 (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

4] Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με την αγορά μπίρας ΗΕΙΝΕΚΕΝ κουτί 330ml 6 pack,κουτί 500ml 4 pack,φιάλη 500ml 4 pack,φιάλη 250 ml 6 pack,κουτί 330 ml 8 pack 6+2 δώρο, κουτί 330 ml 6 pack 5+1 δώρο, κουτί 330 ml 6 pack Χ2 + δώρο σακίδιο, βαρέλι 5 lt, βαρέλι 5 lt με έκπτωση 5 € και κάνοντας χρήση της κάρτας ΑΒ PLUS ο καταναλωτής πιστώνεται πόντους στην κάρτα.

 

5] Όσοι καταναλωτές έως τη λήξη  της Διάρκειας του Διαγωνισμού έχουν  αγοράσει τουλάχιστον τρεις πολυσυσκευασίες, είτε σε μία είτε σε περισσότερες συναλλαγές ,συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού.

 

6) Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής η «Κλήρωση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81) στις 21/11/16  και ώρα 11:00 π.μ., παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., της Διοργανώτριας εταιρείας και της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κας Π. Παπαρρηγοπούλου (Αιόλου 102), στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι.

 

7) Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά σαράντα έξι (46) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

 • Για τον πρώτο κατά σειρά Κλήρωσης νικητή ένα 1 ταξίδι για δύο ενήλικα άτομα στο Amsterdam, το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων και το Heineken Experience, VIP tour. Ο νικητής μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποδοχής του δώρου εξαιρουμένων της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιόδου που θεωρείται «Blackout Period» (περίοδος υψηλά αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης προς Amsterdam εξαιτίας τυχόν Ολλανδικής εθνικής ή θρησκευτικής εορτής). Η κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση.  Το VIP Tour και η Γευσιγνωσία Μπύρας θα διεξάγεται καθημερινά μεταξύ 12:00μ.μ. και 16:00μ.μ., εκτός Σαββάτου. Η επιβεβαίωση όλων των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα και κατόπιν συνεννόησης, ιδίως για περιόδους μεγάλης ζήτησης όπως την καλοκαιρινή περίοδο. Στο δώρο δεν συμπεριλαμβάνονται μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια, ταξιδιωτική ασφάλεια, προσωπικά έξοδα διατροφής, είσοδοι σε μουσεία, ξεναγήσεις και κάθε άλλο προσωπικό έξοδο επιλογής των νικητών .Το ταξίδι είναι καθαρά προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να μεταβιβαστεί. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό γραφείο MARIN Tours στο τηλέφωνο  2103712200.
 • Για κάθε έναν από τους επόμενους πέντε (5) κατά σειρά Κλήρωσης νικητές μία  (1) κονσόλα SONYPlayStation 4 500GB
 • Για κάθε ένα από τους επόμενους σαράντα (40) κατά σειρά Κλήρωσης νικητές ένα (1) επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι σε διάσταση κιβωτίου, της HEINEKEN.

 

8] Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την ανοιχτή γραμμή της ΑΒ Βασιλόπουλος (18202) εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία της κλήρωσης. Οι τυχεροί στην συνέχεια θα πρέπει να καλέσουν στο 210-5384820 της Διοργανώτριας κατά τις ημέρες από 28/11/2016 έως 2/12/2016 και ώρες 13:00-16:00, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου που τους αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του έως και μια εβδομάδα από την τηλεφωνική ενημέρωση από την ανοιχτή γραμμή της ΑΒ Βασιλόπουλος, το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό βάση της κλήρωσης, ο οποίος θα πρέπει να κατοχυρώσει το δώρο του εντός μίας ημέρας μετά από σχετική ενημέρωση από την Διοργανώτρια εταιρεία.Tα δώρα (κονσόλες ,ποδοσφαιράκια) θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους νικητές εντός δύο εβδομάδων από την αποδοχή του δώρου.   Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή του αναπληρωματικού. Όσον αφορά το ταξίδι στο Amsterdam, εντός δύο εβδομάδων από την αποδοχή του δώρου, η Διοργανώτρια εταιρεία θα επικοινωνήσει με το νικητή για λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή του δώρου.

 

9] Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία.

 

10] Η Διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, λόγου χάρη αμέλεια τρίτων, αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. , με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωση στο  www.ab.gr/plus .Στην τελευταία περίπτωση η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί  την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

 

11] Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ανοιχτή γραμμή της ΑΒ Βασιλόπουλος (18202) για να μάθουν λεπτομέρειες για το Διαγωνισμό ή για να συμμετάσχουν σε αυτόν, με μία συμμετοχή έκαστος, αναφέροντας τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους καθώς και  κάρτας ΑΒ Plus και χωρίς την αγορά προϊόντος.

 

12] Η Διοργανώτρια εταιρεία και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά,  που συνιστούν γεγονότα  ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους παρόντες όρους ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

 

13] Η Διοργανώτρια εταιρεία ,η FAME Holistic Communications AE και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις ανωτέρω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

 

14] Για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτείται η δημιουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων καθώς η κλήρωση διενεργείται μόνο με βάση τον αριθμό της κάρτας πιστότητας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των στοιχείων των νικητών γίνεται από τη Διοργανώτρια εταιρεία εφόσον της γνωστοποιηθούν από το νικητή αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού και στη συνέχεια καταστρέφονται εκτός αν η Διοργανώτρια έχει λάβει ρητή συναίνεση από τους νικητές για καταχώρηση και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, οι νικητές μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997, επικοινωνώντας τηλεφωνικά  στο τηλ.    210-5384911 .

 

 

15] Διευκρινίζεται ότι η εταιρία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή των δώρων, και την διαδικασία παράδοσης αυτών στους τυχερούς.

 

16] Οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας. Π. Παπαρρηγοπούλου (Αιόλου 102)   Οποιοσδήποτε επιθυμεί δύναται να λαμβάνει αντίγραφο με δικά του έξοδα και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ab.gr/plus και στην ιστοσελίδα www.heineken.gr

 

 

17] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού.

 

18]  Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "HEINEKEN® LIGHT ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

 

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει μέσω beach bars και bars την προωθητική ενέργεια «HEINEKEN® LIGHT ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί αρχικά στα beach bars της Χαλκιδικής και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στα bars της Θεσσαλονίκης.

 

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»)

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2.    Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας , καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.   Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 

Γ. Διάρκεια της ενέργειας

1.    Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ήτοι την 31/10/2016 και ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδος) ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα.

2.    Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 04/11/2016 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.

3.    Η Διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

 

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής Συμμετεχόντων

1.    Με κάθε Heineken® Light που παραγγέλνει ο καταναλωτής θα παραλαμβάνει από το σερβιτόρο δίνει το ειδικό κουπόνι. Αφού ο Συμμετέχων το συμπληρώσει πρέπει να τοποθετηθεί στην κάλπη Heineken® Light.

2.   Η τοποθέτηση του κουπονιού στην κάλπη συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

3.   Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να μην θεωρήσει έγκυρη εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη κρίση της οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

4.    Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά στην τελική κλήρωση. Όσοι εξαιρούνται από τον Διαγωνισμό (παράγραφος Β), δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν.

5.    Εξυπακούεται ότι δεν απαιτείται αγορά προϊόντος για συμμετοχή στον διαγωνισμό και μπορεί οποιοσδήποτε να παραλάβει κουπόνι από τη Διοργανώτρια κατόπιν αιτήματός του.E. Τρόπος Συμμετοχής

1.     Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί αρχικά στα beach bars της Χαλκιδικής και στη συνέχεια,  θα επεκταθεί και στα bars της Θεσσαλονίκης.

2.    Στα καταστήματα θα διανεμηθούν τα εξής υλικά για τη διευκόλυνση του Διαγωνισμού και της προωθητικής  ενέργειας:

- Κάλπη – για τοποθέτηση των κουπονιών.

- Flyers A5 – τοποθετούνται σε όλα τα καταστήματα που συμμετέχουν.

- Poster 33x48 - Διπλής όψης με ταινία επικόλλησης και τοποθετούνται σε ευδιάκριτο σημείο του καταστήματος.

- Κουπόνια – συμπληρώνονται από τους καταναλωτές, τα οποία δίδει ο σερβιτόρος με κάθε αγορά Heineken®
                 Light.

 

ΣΤ. Δώρα

1.   Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω το «Δώρο») ορίζεται σε πέντε (5) τριήμερα ταξίδια των 2 ατόμων σε έναν από τους 3 προορισμούς που θα επιλεγούν από τη Διοργανώτρια κοντά στη Θεσσαλονίκη (Πήλιο, Καϊμακτσαλάν, Λίμνη Πλαστήρα) κατόπιν συνεννόησης με το νικητή και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων. Ο νικητής οφείλει να ενημερώσει για τον προορισμό που επιθυμεί να επισκεφτεί (2 διανυκτερεύσεις σε 3* - 4* ξενοδοχείο, για 2 άτομα ) 20 ημέρες πριν το ταξίδι του και η επιλογή θα γίνεται βάσει διαθεσιμότητας. Εξαιρείται η περίοδος 15/12 έως 15/1. Ο νικητής οφείλει να εξαργυρώσει το Δώρο του μέχρι 31/3/2017.

2.    Θα αναδειχτούν 5 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί νικητές .

3.    Τo Δώρo είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

4.  Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο και ανάδειξης ως νικητή θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, εν γένει απάτη ή αθέμιτη παρεμβολή του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στη Διοργανώτρια από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.Ζ. Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

1.   Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.

2.   Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 5 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 2 ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας.

3.    Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Διοργανώτριας www.Heineken.gr

4.    Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτή ή/και τηλεφωνική επικοινωνία και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

5.   Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση του νικητή ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, τότε το Δώρο δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

6.   Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω


Η. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

1.  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2.   Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.Θ. Λοιποί Όροι

1.   Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή τρίτων.

2.   Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν  δικαιώματα της Διοργανώτριας, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, ακυρώνεται απευθείας η συμμετοχή.

3.    Η συμμετοχή στον παρόν Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα καταστήματα που θα συμμετέχουν με δικά τους μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους εν λόγω χώρους ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή στην ενέργεια επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

4.    Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών και παράδοσης των Δώρων. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται

5.  Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που έχουν τυχόν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

6.   Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο.

7.    Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

8.   Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com.

9.    Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "ΚΕΡΔΙΣΤΕ 5 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ EJEKT FESTIVAL –DAY 2"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «ΚΕΡΔΙΣΤΕ 5 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ EJEKT FESTIVAL» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και συγκεκριμένα στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook με τίτλο «Heineken», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/heineken/ (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η εταιρεία Isobar/iProspect Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους 95 (στο εξής «Isobar/iProspect» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»).

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας  και της Isobar/iProspect, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την 18/07/2016 και ώρα 15:00 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 20/07/2016 και ώρα 15:00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στις 20/07/2016 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. . Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Facebook Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) του Ιστοτόπου. Εκεί οι χρήστες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από το Facebook Post με το όνομα του/της φίλου/ης που θα ήθελαν να έρθει μαζί τους στη συναυλία του EJEKT FESTIVAL DAY 2, στις 23/07 αναφέροντας το όνομά του ως «mention», όπως ορίζεται από τη διαδικασία στην ανάρτηση, ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα Δώρα που ορίζονται στην παράγραφο Ε των παρόντων όρων. Εξυπακούεται ότι έκαστος Συμμετέχων έχει τη συναίνεση του/της φίλου/ης τους για αυτή την αναφορά.

2.  Η ανάρτηση σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, τόσο από τον Συμμετέχοντα όσο και από τον/την φίλο/η του. Ο Συμμετέχων και ο/η φίλος/η μπορούν να αποσύρουν ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη κρίση της οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ID) μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια της κάθε ενέργειας και μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά σε κάθε ενέργεια «Facebook Post».  Όσοι εξαιρούνται από την ενέργεια (παράγραφος Β), δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με το ίδιο Facebook ID, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

 

Ε. Δώρα

1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω το «Δώρο») θα ορίζονται στο σχετικό Facebook post. Ειδικότερα, πρόκειται για 5 διπλές προσκλήσεις για το EJEKT FESTIVAL – DAY 2 στις 23/07/2016.

2. Τo Δώρo είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρία μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 5 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής αυτόματα εντός 2 ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.

3. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Facebook.

4. Οι νικητές θα ενημερωθούν με comment κάτω από το σχόλιό τους (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας στο Facebook(«administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

5. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση του νικητή ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, τότε το Δώρο δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

6. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

 Ζ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Isobar/iProspect. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Η. Λοιποί Όροι

1. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνουν την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.

2. Η Διοργανώτρια και η  Isobar/iProspect μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν  δικαιώματα των διοργανωτριών, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω comment, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.

3. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο της Διοργανώτριας στο  Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

4. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση,  η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη  και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του  στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

6. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται

7.  Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας Isobar/iProspect περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο ή εξ ελαφράς αμελείας, τυχηρών και ανωτέρας βίας.

9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.

10. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

«ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΔΩΡΑ» - ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία ISOBAR I PROSPECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους 95 (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») προκηρύσσει και διοργανώνει προωθητική ενέργεια (στο εξής o «Διαγωνισμός») με τον τίτλο «ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΔΩΡΑ» για λογαριασμό του πελάτη της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E., που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής η «Συνεργαζόμενη  Εταιρεία»).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων Συμμετοχής», οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E. και της ISOBAR I PROSPECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 04/03/2016 και ώρα 12.00 έως και το Σάββατο 28/05/2016 και ώρα 23.59 (τοπική ώρα Ελλάδος) (στο εξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα..

4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, μπορούν να το κάνουν με τον παρακάτω τρόπο:

Α’ Φάση

Ο συμμετέχων θα εισάγει σε ειδικό πεδίο, στον ιστότοπο heineken.gr, τον μοναδικό κωδικό που θα βρει στις συσκευασίες μπίρας Heineken που φέρουν σχετική σήμανση.

Οι συλλεκτικές συσκευασίεςUEFA Champions League που συμμετέχουν στην ενέργεια είναι οι εξής:

  - 4pack 500ml Φιάλη

  - Φιάλες 330ml & 500ml

  - Κουτιά 330ml

  - Κουτιά 500ml

Οι συσκευασίες που δε συμμετέχουν στην ενέργεια είναι οι εξής:

  - Heineken draught KEG 5lt

  - Heineken φιάλη 250Ml

  - Heineken φιάλη STR 330ml

  - Heineken φιάλη PET 400ml

  - Heineken φιάλη 650ml

  - Heineken Can 375ml

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν κωδικό συμμετοχής στο διαγωνισμό από τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας: κάθε εργάσιμη ημέρα μεταξύ 12.00 – 15.00.

Ο συμμετέχων θα πληροφορείται άμεσα αν έχει κερδίσει ή όχι ένα από τα προσφερόμενα δώρα.

Τα προσφερόμενα δώρα είναι τα εξής:

 • 3.500 σετ μπολ για σνακ και ποτήρι Heineken - UEFA Champions League
 • 250 αθλητικοί σάκοι Heineken - UEFA Champions League
 • 1.800 σετ τσαντάκι, ποτήρι και lanyard Heineken - UEFA Champions League
 • 3.500 σετ μπάλα ποδοσφαίρου και lanyard Heineken - UEFA Champions League
 • 3.000 σετ 2 ποτήρια Heineken - UEFA Champions League

Η επιλογή των νικητών γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η εισαγωγή μοναδικού κωδικού δεν εξασφαλίζει την απονομή δώρου.

Στη συνέχεια ο συμμετέχων θα καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) και να δηλώσει ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους. Η υποβολή της φόρμας αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή του δώρου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποδοχή του δώρου απαιτείται η υποβολή της φόρμας πριν τη λήξη της τρέχουσας συνεδρίας του χρήστη στον ιστότοπο heineken.gr. Μετά τη λήξη της συνεδρίας ο κωδικός παύει να είναι έγκυρος και δεν αντιστοιχεί πλέον σε δώρο.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετοχή απαιτεί την εισαγωγή έγκυρου και αχρησιμοποίητου μοναδικού κωδικού.

Οι τυχεροί νικητές θα παραλαμβάνουν το δώρο τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση παράδοσης που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής, εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του παραλήπτη (τυχερού νικητή) την προγραμματισμένη ημέρα της παράδοσης, η παράδοση του δώρου θα προγραμματίζεται εκ νέου.

Β’ Φάση

Με την εισαγωγή μοναδικού κωδικού και τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας προσωπικών στοιχείων, ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις για να κερδίσει ένα από τα ακόλουθα δώρα:

 • 10 πακέτα φιλοξενίας ενός ατόμου για έναν από τους προημιτελικούς αγώνες του UEFA Champions League 2015/2016.
 • 10 πακέτα φιλοξενίας ενός ατόμου για τους έναν από τους ημιτελικούς αγώνες του UEFA Champions League 2015/2016.
 • 10 πακέτα φιλοξενίας ενός ατόμου για το Heineken Ibiza Final, στην Ίμπιζα της Ισπανίας.
 • 30 κονσόλες SONY PS4 500GB.
 • 20 συνδρομές OTE TV Full Pack για 12 μήνες.

Τα πακέτα φιλοξενίας των προημιτελικών/ημιτελικών αγώνων UEFA Champions League 2015/2016 περιλαμβάνουν τα εξής:

  - Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα -με' επιστροφής- για την ευρωπαϊκή πόλη που θα διεξάγεται ο αγώνας UEFA CHAMPIONS LEAGUE.

  - Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο
  - Μεταφορές

  - Δείπνο
  - Υπεύθυνο ταξιδιού

Τα πακέτα φιλοξενίας του Heineken Ibiza Final περιλαμβάνουν τα εξής:

  - Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για την Ίμπιζα μετ’ επιστροφής,
  - Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο
  - Μεταφορές
  - Δραστηριότητες
  - Πρωινό, γεύμα, δείπνο
  - Είσοδο στα σημεία συνάντηση
  - Μεταχείριση VIP.

Το πακέτο ΟΤΕ TV FULL PACK για 12 μήνες περιλαμβάνει τα εξής:

i. μια δωρεάν συνδρομή OTE TV FULL PACK για 12 μήνες
ii. δώρο αποκωδικοποιητής της υπηρεσίας χωρίς σκληρό δίσκο
iii. δωρεάν το κόστος δορυφορικού πιάτου και την εγκατάσταση του εξοπλισμού από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη (τυπική εγκατάσταση, που περιλαμβάνει: i) προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας, μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου («Κεραιοσύστημα»), ii) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στη Διεύθυνση Εγκατάστασης του Συνδρομητή, iii) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα, iv) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά της Υπηρεσίας. Επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά, πέραν των προαναφερόμενων δεν περιλαμβάνονται.

Κατά τη λήξη της δωρεάν διάθεσης στο τέλος του έτους ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει τον ΟΤΕ στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να διατηρήσει την υπηρεσία διαφορετικά η υπηρεσία θα διατηρείται αυτόματα με τιμές τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας ο Συνδρομητής οφείλει να επιστρέψει τον αποκωδικοποιητή στον ΟΤΕ με τα παρελκόμενα (καλώδια κτλ.) αλλιώς επιβαρύνεται με τα «Τέλη μη επιστροφής εξοπλισμού» σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής δεσμεύεται περαιτέρω με τους Γενικούς Όρους Σύμβασης OTE TV που θα αποδεχτεί με την αποδοχή του δώρου. Ο ΟΤΕ TV είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας ΟΤΕ A.E. η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα μετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος της συνδρομητικής υπηρεσίας ΟΤΕ TV. Η HEINEKEN αποποιείται την οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα μετάδοσης του μεταδιδόμενου προγράμματος. 


Κληρώσεις

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) κληρώσεις, στις ακόλουθες ημερομηνίες και για τα ακόλουθα δώρα:

 • 17.03.2016 για τα 10 πακέτα φιλοξενίας για τους προημιτελικούς & τις 5 συνδρομές OTE TV
 • 14.04.2016 για τα 10 πακέτα φιλοξενίας για τους ημιτελικούς & τις 5 συνδρομές OTE TV
 • 28.04.2016 για τα 10 πακέτα φιλοξενίας για το Heineken Ibiza Final & τις 5 συνδρομές OTE TV
 • 29.05.2016 για τα 30 SONY PS4 & τις 5 συνδρομές OTE TV

Ο συμμετέχων αποκτά 10 συμμετοχές στις κληρώσεις για κάθε μοναδικό κωδικό που εισάγει, ανεξαρτήτως αν με αυτόν κέρδισε ή όχι δώρο της Α’ φάσης του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων αποκτά επιπλέον 5 συμμετοχές στις κληρώσεις αν κοινοποιήσει τον διαγωνισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook & Twitter), μέσω του σχετικού μηχανισμού στην ενότητα του διαγωνισμού, στον ιστότοπο. Κάθε συμμετοχή αυξάνει τις πιθανότητες του συμμετέχοντα για επιτυχία στις μεγάλες κληρώσεις. 

Οι συμμετοχές αθροίζονται στην περίπτωση που ο συμμετέχων ολοκληρώνει κάθε φορά τη διαδικασία εισαγωγής μοναδικού κωδικού υποβάλλοντας τα ίδια προσωπικά στοιχεία κάθε φορά.

Οι συμμετοχές μηδενίζονται στην περίπτωση που ο συμμετέχων κερδίσει ένα από τα πακέτα φιλοξενίας σε μία από τις παραπάνω κληρώσεις. Ο συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει και στις μεταγενέστερες κληρώσεις, εισάγοντας επιπλέον μοναδικούς κωδικούς και αθροίζοντας εκ νέου τις συμμετοχές που αντιστοιχούν στις ενέργειές που θα πραγματοποιήσει.

Διαδικασία κλήρωσης Β’ φάσης: Η κάθε κλήρωση θα διεξάγεται μεταξύ όλων όσων πήραν μέρος στο παιχνίδι και απόκτησαν συμμετοχές μέχρι την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της κλήρωσης. Οι συμμετέχοντες  θα συμμετέχουν με τον αριθμό των συμμετοχών που έχουν συμπληρώσει ο καθένας μέχρι τις 23:59:59 (τοπική ώρα Ελλάδος) της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κλήρωσης.

5. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τη διοργανώτρια εταιρία, με τηλεφωνική κλήση ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στα στοιχεία που έχουν δώσει. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή η Διοργανώτρια και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη.

6. Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν ρητά το δώρο εντός 3 ημερών από την ενημέρωσή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατα την συμμετοχή τους, σε διαφορετική περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου. Ως αποδοχή του δώρου ορίζεται η ρητή επιβεβαίωση του χρήστη μέσω email ή τηλεφώνου ότι δέχεται το δώρο και η παροχή των ακόλουθων στοιχείων στον συνεργάτη της Heineken που θα επικοινωνήσει μαζί του: 

- Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Ημερομηνία γεννήσεως
- Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες (όπως αυτό απεικονίζεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό του

Αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή μετά την πάροδο 3 ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας, θα ισοδυναμεί με απώλεια του δώρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δώρο θα μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή. 

7. Για την απόδοση του δώρου 1 δωρεάν συνδρομή OTE TV Full Pack για 12μήνες οι νικητές συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα αποσταλούν στον ΟΤΕ για την απόδοση του δώρου. Επιπλέον, οι για την απόδοση των συνδρομών OTE TV οι νικητές θα πρέπει να παρέχουν στον ΟΤΕ όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η παράδοση των συνδρομών θα γίνει από τον ΟΤΕ Α.Ε. κατόπιν επικοινωνίας του με τους νικητές. O OTE θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αποστολή αιτήσεων – συμβάσεων, εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού, ενεργοποίηση υπηρεσίας ΟΤΕ TV κ.λ.π.) προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία ΟΤΕ TV στους νικητές του Δώρου του Διαγωνισμού το συντομότερο τεχνικά δυνατό από την ημερομηνία που θα  υπογράψουν την αίτηση – σύμβασή της υπηρεσίας ΟΤΕ TV μέσω δορυφόρου.

8. Τα δώρα, τόσο της Α’ όσο και της Β’ φάσης του διαγωνισμού, είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, ενώ είναι από μόνοι τους υπεύθυνοι για την απόκτηση των προσωπικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στην τοποθεσία διεξαγωγής του προημιτελικού ή του ημιτελικού του UEFA Champions League, καθώς και στην Ίμπιζα για να παρακολουθήσουν τον τελικό του UEFA Champions League.

10. Η Διοργανώτρια και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ή για ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

11. Η Διοργανώτρια και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν το διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα έπαθλα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα και νικητή. Οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Συνεργαζόμενης Εταιρείας. 

12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργαζομένων Εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στους όρους. Περαιτέρω, δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.) ή σε άλλα ανάλογα περιστατικά, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία  αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και για  τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν,  κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον ιστότοπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του κόσμου για απεριόριστο χρόνο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις εταιρείες αυτές για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Συνεργαζόμενη Εταιρεία επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή οιουδήποτε στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Διοργανώτρια Εταιρεία και τη Συνεργαζόμενη Εταιρεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για λήψη σχετικής επικοινωνίας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης σύμφωνα με το νόμο απευθυνόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία.

16. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στη Διοργανώτρια Εταιρεία  η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.  

17. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από τους παρόντες όρους ή σχετίζεται με αυτούς, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας), σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο.

18. Για τυχόν απορίες σας σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση: heinekengreece@gmail.com


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΔΩΡΑ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ 17.03.2016

ΟΙ 10 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΚΟΣ
2. ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
3. ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ
6. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΑΚΛΗΣ
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΜΗΣ
10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΛΟΙ 5 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΥΝΔΡΟΜΕΣ  OTE TV Full Pack ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ:

1. ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
3. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΟΥΛΑΣ
4. ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΗΝΑ
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΡΕΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ 14.04.2016

ΟΙ 10 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

1. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ
3. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΠΕΝΤΑΚΗΣ 
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
5. ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ
7. NIKO RADO
8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
9. ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΣΙΝΗΣ

ΑΛΛΟΙ 5 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΥΝΔΡΟΜΕΣ  OTE TV Full Pack ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΡΙΟΣ
2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
4. ΜΑΥΡΑ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ 28.04.2016

ΟΙ 10 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ IBIZA FINAL, ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ HEINEKEN PARTY ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ IBIZA, ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΚΙΟΣ 
4. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΗΣ
5. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΛΗΣ
7. RUSLAN SHAYDULLOV
8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ
10. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ

ΑΛΛΟΙ 5 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΥΝΔΡΟΜΕΣ  OTE TV Full Pack ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ:

1. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΠΤΑΣ
2. SAHAKYAN NUNE
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
4. ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ
5. ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΛΩΡΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ 29.05.2016

ΟΙ 30 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ SONY PS4 500GB ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΚΑΣ
4. ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΥΚΑΚΗ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΔΕΑΚΗΣ
6. ΙΩΣΗΦ ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΛΟΝΗ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
11.  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΙΚΟΣ
12. ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΔΑΡΡΑ
13. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
14. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
16. ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΟΠΑΠΑ
17. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
18.  ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
20. ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑ
21. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΡΓΙΑΣ
22. ANDREI-BOGDAN MACOVEI
23. IGRANIT HAKRAMA
24. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
25. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
26. ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ
27. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
28. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΝΗΣ
29. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΩΝΗΣ
30. ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΛΟΙ 5 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΥΝΔΡΟΜΕΣ  OTE TV Full Pack ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ:

1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΣΛΕΚΩΦ
2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΙΤΗΣ
4. ΕΥΑΕΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! « THE H CLUB » - ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τον τίτλο «THE H CLUB» για την προώθηση της μπύρας «Heineken» και δώρο προσκλήσεις για δημόσιες εκδηλώσεις – προβολές αγώνων του UEFA Champions League.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων Συμμετοχής», οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E. καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 04/04/2016 και ώρα 16.00 έως και την 18/04/2016 και ώρα 00.00 (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω διάρκειας του διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δύναται να λάβει χώρα με τον παρακάτω τρόπο:

· Μέσω του ιστότοπου της διοργανώτριας εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.gr, ο χρήστης θα ενημερώνεται για την εκδήλωση για την οποία μπορεί να διεκδικήσει πρόσκληση εκείνη τη στιγμή (ημερομηνία & ώρα, διεύθυνση, ποδοσφαιρικός αγώνας που θα προβάλεται), καθώς και για τον αριθμό των διαθέσιμων προσκλήσεων (θέσεων) εκείνη τη στιγμή.

· Ο χρήστης θα καλείται να συμμετάσχει σε παιχνίδι ποδοσφαιρικων γνώσεων και να απαντήσει σε μία (1) ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Στην περίπτωση που ο χρήστης αποτύχει να απαντήσει ορθά στην ερώτηση, θα καλείται να επαναλάβει το παιχνίδι από την αρχή.

· Με την επιτυχή απάντηση της ερώτησης, ο χρήστης κερδίζει αυτόματα μία πρόσκληση για εκδήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κατά τη στιγμή της συμμετοχής του κενές θέσεις.

· Κατά την επιτυχή απάντηση της ερώτησης, θα εμφανίζεται μία φόρμα εγγραφής για την κράτηση θέσης στην εκδήλωση, όπου ο χρήστης θα καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό τηλέφωνο) και να δηλώσει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα ολοκληρώνει τη διαδικασία πατώντας στο εικονίδιο «υποβολή». Η υποβολή της φόρμας εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή του δώρου και συνιστά συναίνεση του χρήστη για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού και των προωθητικών ενεργειών της διοργανώτριας εταιρείας.

· Έπειτα από κάθε επιτυχή υποβολή, θα εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη (και πλέον συμμετέχοντα) επιβεβαίωση της κράτησης θέσης στην εκδήλωση.

· Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μια (1) μόνο συμμετοχή, καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία.

· O συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει έως δύο (2) επιπλέον άτομα στην εκδήλωση, συμπληρώνοντας τα ονοματεπώνυμο και το e-mail τους στα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στη σελίδα επιβεβαίωσης της κράτησης, και πατώντας στο εικονίδιο «υποβολή». Αυτονόητο είναι ότι ο χρήστης έχει τη συναίνεση και των προσώπων αυτών για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού και των προωθητικών ενεργειών της διοργανώτριας εταιρείας.

· Η δυνατότητα πρόσκλησης επιπλέον ατόμων στην εκδήλωση παρέχεται για διάστημα μίας (1) ώρας από την εμφάνιση της σχετικής φόρμας και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες προσκλήσεις για την εκδήλωση.

· Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος.

4. Συνολικά θα διεξαχθούν δύο (2) εκδηλώσεις:

· Στις 26/04/2016 και ώρα 19.00 στο «Piraeus 117 Academy» (Πειραιώς 117, Αθήνα)

· Στις 28/5/2016 και ώρα 19.00 σε χώρο-αποθήκη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Επιπλέον της πρόσκλησης για την εκδήλωση, οι νικητές θα λάβουν δώρο δύο μπύρες Heineken και ένα μικρό μπουκάλι νερό, κατά την παραμονή τους στο χώρο της εκδήλωσης.

Η είσοδος στο χώρο θα επιτραπεί μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά την επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

6. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα έπαθλα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

9. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν και να επιδείξουν κατά την άφιξή τους στο χώρο της εκδήλωσης την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

10. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τον παρόντα διαγωνισμό και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

11. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη διοργανώτρια εταιρεία ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η διοργανώτρια εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής, Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της διοργανώτριας εταιρείας, που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

12. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον ιστότοπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία , αλλά και στις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την διοργανώτρια και τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τους σκοπούς του διαγωνισμού και των προωθητικών ενεργειών της διοργανώτριας, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ισχύει. Έκαστος των συμμετεχόντων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, όπως προβλέπονται στα οικεία άρθρα του ν. 2472/97, όπως ισχύει, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση: heinekengreece@gmail.com.

13. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στη διοργανώτρια εταιρεία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

14. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας), σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

15. Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την Ενέργεια και τους παρόντες Όρους μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση: heinekengreece@gmail.com

Οροι και προΥποθΕσεις

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της επωνυμίας Heineken® ("Ιστότοπος"). Για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα σας.

Αυτό το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου και cookies ("Όροι") διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

Πεδίο ισχύος

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για κάθε επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου της Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία ("HEINEKEN"), καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή/και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ("Πληροφορίες").

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αποδέχεστε την ισχύ αυτών των Όρων. Επισημαίνεται ότι αυτοί οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν τους Όρους τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις.

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) αυτού του Ιστοτόπου, όπως ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένες ή ατελείς Πληροφορίες, εκτός αν αυτές οι ζημίες οφείλονται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της HEINEKEN.

Επιπλέον, η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, ζημίες που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του (όπως, ενδεικτικά, όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, το ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξή τους), ανήκουν στη HEINEKEN, στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους ή σε άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για τους σκοπούς που συνάδουν με αυτούς τους Όρους. Η αντιγραφή (τμημάτων) του Ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας για άλλους σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει την έγγραφη άδειά μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε σε περίπτωση που προκύψουν αγωγές, αξιώσεις ή ευθύνες από την από μέρους σας παραβίαση αυτών των Όρων ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου.

Λοιπές διατάξεις

Κάθε παράγραφος αυτών των Όρων είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες. Αν ένα δικαστήριο ή μια αρμόδια αρχή κρίνει οποιαδήποτε από αυτές παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτοί οι Όροι διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου θα διευθετείται από τα δικαστήρια του Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 

Όροι Συμμετοχής: "Heineken Experience"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «Heineken Experience» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»).   

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης HORECA και δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την 12/02/2016 έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης της έκθεσης (την 15/02/2016). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα ορίσει η Διοργανώτρια θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή του δώρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2016.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης. 

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση θα δίνουν τα στοιχεία τους κατά την είσοδο στην έκθεση και η συμμετοχή τους θα ενεργοποιείται με την παραγγελία 9 κιβωτίων και άνω, οποιασδήποτε συσκευασίας Heineken. Η υποβολή των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

2. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην λάβει υπόψη εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο καθ’οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, καθώς επίσης και σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας.3

3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται όλες από τον Διαγωνισμό.

Ε. Δώρα:

1. Το δώρο που κληρώνεται ηλεκτρονικά στο Διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο») είναι για ένα και μοναδικό νικητή ένα ταξίδι για 2 ενηλίκους στο Amsterdam, το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων και το Heineken Experience, VIP tour. Από τις ημερομηνίες του ταξιδιού αποκλείονται: η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίοδος θεωρείται «Blackout Period».  

2. Η κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση.  Το VIP Tour και η Γευσιγνωσία Μπύρας θα διεξάγεται καθημερινά μεταξύ 12:00μ.μ. και 16:00μ.μ., εκτός Σαββάτου. Η επιβεβαίωση όλων των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα και κατόπιν συνεννόησης, ιδίως για περιόδους μεγάλης ζήτησης όπως την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 5 εργασίμων ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) ώστε να εξαργυρώσει το δώρο του θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με αύξοντα αριθμό.

4. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία:

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Ζ. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο.

3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο της έκθεσης, το οποίο ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των στοιχείων τους.

4. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντος συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

5. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που τυχόν έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε.

7. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.  

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Μην μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με άτομα ηλικίας κάτω του ηλικιακού ορίου κατανάλωσης αλκοόλ.

Προκήρυξη Διαγωνισμού  με τον τίτλο

«ΒΡΑΔΙΕΣ CHAMPIONS LEAGUE ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ»

Όροι Συμμετοχής

1] ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία FAME HOLISTIC COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής και η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει και διοργανώνει με αποκλειστική της επιμέλεια και ευθύνη Διαγωνισμό με τον τίτλο «ΒΡΑΔΙΕΣ CHAMPIONS LEAGUE ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ για λογαριασμό του πελάτη της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. (εφεξής και η «συνεργαζόμενη  εταιρεία»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό «ΒΡΑΔΙΕΣ CHAMPIONS LEAGUE ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ HEINEKEN» μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., της FAME HOLISTIC COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα συνολικά σε 33 καταστήματα σε Αθήνα & σε 10 σε Θεσσαλονίκη τις 05/4/2016, 12/4/2016, 26/4/2016, 03/5/2016, 28/5/2016, μεταξύ 20:00 και 24:00 ή μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο. Οι ειδικότερες ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού σε κάθε συνεργαζόμενο κατάστημα αναφέρονται στο Παράρτημα I του παρόντος.

3.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της την διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το Κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην οικεία ιστοσελίδα ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1] Με κάθε αγορά οποιασδήποτε μπύρας Heineken από τα ανωτέρω συνεργαζόμενα καταστήματ