HEINEKEN NOW Algemene Voorwaarden

Welkom in deze app (hierna: de "Dienst"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Heineken NOW. Met behulp van Heineken NOW bestelt u gemakkelijk Heineken bier en aanverwante producten bij zorgvuldig geselecteerde winkels en bezorgdiensten, hierna gezamenlijk te noemen “Authorized Reseller(s)”. De Authorized Resellers laten deze producten bezorgen door fietskoeriers. U hoeft geen winkel of bezorgdienst te kiezen. HEINEKEN heeft deze selectie al voor u gemaakt, zodat de bestelling snel, gemakkelijk en met een duurzaam vervoermiddel (fiets) bij u wordt bezorgd. . We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door het gebruik van de app en het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Authorized Resellers. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Heineken Consumer Contact & Care op 0800-0227789 (gratis) of middels het contactformulier op heineken.nl.

1. INFORMATIE OVER ONS
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder HEINEKEN: Heineken Nederland BV, gevestigd in Amsterdam; de Dienst: de HEINEKEN NOW app en dienstverlening die verband houdt met het gebruik van deze app. Door middel van deze app bestelt u bier en aanverwante producten bij een Authorized Reseller. De bestelde producten worden bezorgd door een fietskoerier die werkt in opdracht van de Authorized Reseller..

2. DOEL
Het doel van de Dienst is om u op een eenvoudige en handige wijze bier en aanverwante producten te laten bestellen bij een Authorized Reseller.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST
Voorlopig is aflevering van bestelde producten alleen mogelijk in bepaalde buurten in Amsterdam. Op termijn komen hier andere gebieden bij. Elke Authorized Reseller heeft een bepaald leveringsgebied, dit om te bevorderen dat het bier koud bij u kan worden bezorgd. Indien u buiten het betreffende bezorgingsgebied woont, krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. De tijden waarop kan worden besteld, zijn tussen 10.00 en 22.00 uur, 7 dagen in de week. Om bier en aanverwante producten te bestellen klikt u eerst op de betreffende link om het aanbod te zien. Vervolgens krijgt u de optie om te bestellen.

4. BESTELLINGEN EN KWALITEIT
Als u een bestelling plaatst, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail (de "Bevestigingsmail"). Indien u een bestelling plaatst, handelt u in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens enig ander persoon. Door het verzenden van de Bevestigingsmail komt de overeenkomst tot het leveren en bezorgen van de bestelling tussen u en de Authorized Reseller tot stand. Hierbij is het van belang dat u een correct e-mailadres opgeeft. Het door u opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling. Zorg tevens voor opgave van een juist adres en telefoonnummer zodat de bestelling op de juiste locatie kunnen worden bezorgd. Indien de deur niet binnen vijf minuten, nadat de bezorger op het opgegeven adres is aangekomen, wordt geopend (en ook niet wordt gereageerd op een telefonisch bericht), behouden we ons het recht voor de bestelling als bezorgd te beschouwen; u blijft dan de kosten van de bestelling verschuldigd. De bezorger fungeert als eerste aanspreekpunt indien er een probleem is met de kwaliteit of de temperatuur van uw bestelling. Indien de bezorger reeds vertrokken is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de bezorgdienst via supportheinekennow@tringtring.nl. 

5. MINIMUMLEEFTIJD
Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. De bezorger kan naar uw identiteitsbewijs vragen zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent.

6. ANNULERING
U heeft het recht om de bestelling binnen een redelijke tijd en voordat de fietskoerier is begonnen met het ophalen van de bestelling, te annuleren. Voor het annuleren van een bestelling dient u contact op te nemen met deAuthorized Reseller. Bij een bestelling die is geannuleerd nadat de fietskoerier de bestelling al heeft opgehaald, komen de kosten van de bestelling voor uw rekening. De Authorized Reseller en HEINEKEN behouden zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te annuleren. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door u gebruikt bij de bestelling. Indien het bedrag op een andere wijze aan u zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.

7. PRIJS EN BETALING
De prijs van de bestelling is in de app te zien. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor u al een Bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat u over deze fout bent geïnformeerd, te annuleren. Ondanks alle inspanningen zullen sommige producten mogelijk incorrect geprijsd zijn in de app. Betaling van de bestellingen kunnen via de app worden gedaan door middel van creditcard of bankpas. Indien u een bestelling plaatst, staat u ervoor in dat uw creditcard of bankpas is geautoriseerd, dat het saldo voldoende is en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt rechtstreeks gedaan. Er kunnen bezorgkosten gelden. Deze bezorgkosten worden bij u in rekening brengen. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht voordat u een bestelling plaatst.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de wet het toestaat, bieden HEINEKEN en de Authorized Resellers de Dienst aan in de staat waarin deze verkeert (“as is”) en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch de Authorized Resellers noch HEINEKEN aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten of enige tekortkoming bij de uitvoering van de diensten of het schenden van enige andere verplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Authorized Reseller of HEINEKEN in welk geval de Authorized Reseller respectievelijk HEINEKEN uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade, doch ten hoogste tot de prijs van de bestelling die u heeft betaald.

9. OPT-IN
Bij het aanmaken van een account op de app, kunt u kiezen voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie van HEINEKEN. U kunt zich afmelden door contact op te nemen met Heineken Consumer Contact & Care op 0800-0227789 (gratis) of middels het contactformulier op de website www.heineken.nl

10. INZICHT EN CORRECTIE VAN OPGESLAGEN PERSOONSGEGEVENS
HEINEKEN verwerkt persoonlijke gegevens op van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

11. OVERMACHT
HEINEKEN en de Authorized Resellers zijn niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten hun macht ligt. Zulke oorzaken omvatten maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, uitval van internet, staking, wegafsluitingen, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

12. NIETIGE/VERNIETIGBARE BEPALINGEN
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. 13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp. 14. WIJZIGEN VOORWAARDEN HEINEKEN behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden in de app te plaatsen of op andere wijze bekend te maken. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 15. TOEPASSELIJK RECHT Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. 167. PRIVACY EN COOKIEBELEID Op de app is ons privacy – en cookiebeleid van toepassing.

PRIVACYBELEID

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen van Heineken Nederland B.V., Heineken Groothandel B.V., Heineken Horeca Services B.V. en Brand Bierbrouwerij B.V. (verder: ‘HEINEKEN Nederland’). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland.

voor welke doeleinden verwerkt heineken nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland verwerkt persoonsgegevens voor:
De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten;
Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via Consumer Contact & Care of Customer Care;
Marketingdoeleinden, zoals: Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op HEINEKEN Nederland Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. HEINEKEN Nederland verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole;
Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

welke persoonsgegevens verzamelt heineken nederland?

HEINEKEN Nederland verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:
-   Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact met Consumer Contact & Care of Customer Care.
-   Consumenten of horecaondernemers (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een HEINEKEN Nederland webshop:

Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.
Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan HEINEKEN Nederland, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. HEINEKEN Nederland is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

aan wie verstrekt heineken nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Wet bescherming persoonsgegevens. HEINEKEN Nederland verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van HEINEKEN Nederland.

hoe lang bewaart heineken nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

wat doet heineken nederland met cookies?

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan HEINEKEN Nederland en/of externe partijen. Al deze technieken noemen we samen ‘Cookies en Soortgelijke Technieken’ (verder: ‘Cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst HEINEKEN Nederland Cookies?
Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.
Sommige Apps moeten weten wanneer je je op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een App van HEINEKEN Nederland kan jouw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

Analytische Cookies. HEINEKEN Nederland gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. HEINEKEN Nederland kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
Advertentie of tracking Cookies. HEINEKEN Nederland maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op HEINEKEN Nederland Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. HEINEKEN Nederland heeft daar geen invloed op.
Voor welke domeinen vraagt HEINEKEN Nederland toestemming voor cookies?

HEINEKEN Nederland vraagt steeds per Website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder HEINEKEN Nederland.

Welke (persoons)gegevens verzamelt HEINEKEN Nederland via Cookies?
HEINEKEN Nederland verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op HEINEKEN Nederland Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina's je bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?
Websites
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of

http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

Apps
Je kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kan je Apps zo instellen dat er geen gegevens met HEINEKEN Nederland worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet of onvolledig kunnen werken. Indien je besloten hebt Cookies te accepteren en je wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we je aan de Apps te verwijderen.

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

hoe kun je contact opnemen met heineken nederland?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Consumer Contact & Care van HEINEKEN Nederland.

Telefonische klantenservice
De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-0227789.

Online contactformulier
Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres
Post kan worden gericht aan:
Heineken Nederland B.V.
Antwoordnummer 19090
2300 VD Zoeterwoude

hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan HEINEKEN Nederland.  Dit kun je doen via het contactformulier Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen HEINEKEN Nederland om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal HEINEKEN Nederland je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van Consumer Contact & Care. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
HEINEKEN Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. HEINEKEN Nederland raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 3-11-2016 (11:53)

De Website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website opslaat op het apparaat dat je gebruikt.

Cookies die worden gebruikt op de Website

De Website gebruikt uitsluitend de volgende cookies en alleen voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies: cookies gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de Website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt. Zonder deze cookie zou je deze informatie op elke pagina opnieuw moeten invoeren. De functionele cookies op de Website die door HEINEKEN op je computer worden opgeslagen blijven alleen geldig tijdens je sessie op de Website.
  • Analytics cookies: HEINEKEN gebruikt Google Analytics-cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. HEINEKEN kan zo de gebruiksvriendelijkheid van de Website verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de Website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
  • Derde partij-cookies: de Website staat cookies van sociale plug-ins of bepaalde derde partijen toe. Hierdoor kan de gebruiker content van de Website delen op sociale netwerken. Deze plug-ins verbeteren daarnaast de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Alleen deze derden bepalen welke gegevens via de sociale plug-ins worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. HEINEKEN kan deze cookies niet lezen (en deze derden kunnen de cookies van HEINEKEN niet lezen). Lees het privacybeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie over deze cookies van derden.

Je instellingen wijzigen
Door de instellingen in je webbrowser te wijzigen, kun je ervoor zorgen dat je bericht krijgt als er een cookie op je computer wordt opgeslagen. Door de instellingen te wijzigen, kun je er ook voor zorgen dat je browser geen cookies van deze Website accepteert.

Contact
Dit cookie- en privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen treden in werking zodra het gewijzigde cookie- en privacybeleid op de website is gepost. Gebruikers van de Website wordt aangeraden om het cookie- en privacybeleid regelmatig op mogelijke wijzigingen te controleren.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube

Cookiebeleid


Heineken.com/nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door op onderstaande button 'Ik begrijp het' te klikken, ga je hiermee akkoord.

Cookie-instellingen


Uitleg cookie-instellingen kan in CMS blijven