algemene voorwaarden

Welkom op de website van ons merk Heineken® (de “Website”). Je moet de wettige minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in je land hebben om de website te mogen bezoeken.

Op het gebruik van deze Website zijn deze voorwaarden in combinatie met ons cookie- en privacybeleid (de "Voorwaarden") van toepassing.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van deze Website van Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland ("HEINEKEN"), alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die je op of via deze Website worden aangeboden (de "Informatie").

Door gebruik te maken van deze Website verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra de gewijzigde voorwaarden op de Website zijn gepubliceerd. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om de voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet als advies worden beschouwd. HEINEKEN is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), met inbegrip van onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door HEINEKEN.

HEINEKEN is bovendien niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door niet of niet tijdige bezorging van elektronische communicatie, een onderbreking of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die voor elektronische communicatie en de verspreiding van virussen worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp, de selectie en ordening hiervan) zijn het eigendom van HEINEKEN en zijn beschermd door auteursrechten, rechten inzake handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Je mag de website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Het is je toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met je overtreding van deze voorwaarden of enig onwettig gebruik van de Website.

Overige

Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk toepasbaar. Indien een rechtbank of ander gezaghebbende instantie beslist dat eender welk van deze paragrafen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de Website worden behandeld door de rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

Onze content dient niet met minderjarigen gedeeld te worden.

PRIVACYBELEID

Algemeen

Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland (“HEINEKEN”) is de controller van de verwerking van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de aan ons merk Heineken® toegewijde website (de “Website”). HEINEKEN respecteert je privacy en voldoet aan alle toepasselijke privacywetten.

HEINEKEN verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig via de Website aan Heineken verstrekt. Deze gegevens kunnen bestaan uit de voor- en achternaam, het e-mailadres, de geboortedatum, het adres en het land van de gebruiker. HEINEKEN verzamelt en draagt dergelijke persoonlijke gegevens over om gebruikers services te bieden op de Website, bijvoorbeeld om te kunnen deelnemen aan een promotiecampagne.

Overdracht, opslag en verwerking van gegevens 

Gegevens die via de Website worden verzameld, worden op een gebruikelijke technische wijze overgedragen, opgeslagen en verwerkt. Persoonlijke gegevens die 12 maanden niet worden gebruikt, worden door HEINEKEN verwijderd.

HEINEKEN kan je persoonlijke gegevens aan andere bedrijven binnen dezelfde groep doorgeven. HEINEKEN geeft je persoonlijke gegevens mogelijk ook door aan derden, indien dat nodig is om de services die op de Website beschikbaar zijn te kunnen leveren. Deze derde partijen verwerken je persoonlijke gegevens volgens de instructies van HEINEKEN en onder de verantwoordelijkheid van HEINEKEN. HEINEKEN geeft je persoonlijke gegevens niet door aan andere derden, tenzij het bedrijf daartoe wettelijk is verplicht.

Toegang, correcties en verwijdering

Je kunt HEINEKEN te allen tijde vragen om je toegang te geven tot de persoonlijke gegevens die over jou op de website zijn verzameld. Je kunt HEINEKEN ook vragen om je persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen.

PRIVACYBELEID

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen van Heineken Nederland B.V., Heineken Groothandel B.V., Heineken Horeca Services B.V. en Brand Bierbrouwerij B.V. (verder: ‘HEINEKEN Nederland’). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland.

voor welke doeleinden verwerkt heineken nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland verwerkt persoonsgegevens voor:
De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten;
Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via Consumer Contact & Care of Customer Care;
Marketingdoeleinden, zoals: Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op HEINEKEN Nederland Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van HEINEKEN Nederland om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. HEINEKEN Nederland verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole;
Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

welke persoonsgegevens verzamelt heineken nederland?

HEINEKEN Nederland verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:
-   Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact met Consumer Contact & Care of Customer Care.
-   Consumenten of horecaondernemers (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een HEINEKEN Nederland webshop:

Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.
Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan HEINEKEN Nederland, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. HEINEKEN Nederland is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

aan wie verstrekt heineken nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Wet bescherming persoonsgegevens. HEINEKEN Nederland verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van HEINEKEN Nederland.

hoe lang bewaart heineken nederland persoonsgegevens?

HEINEKEN Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

wat doet heineken nederland met cookies?

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan HEINEKEN Nederland en/of externe partijen. Al deze technieken noemen we samen ‘Cookies en Soortgelijke Technieken’ (verder: ‘Cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst HEINEKEN Nederland Cookies?
Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.
Sommige Apps moeten weten wanneer je je op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Een App van HEINEKEN Nederland kan jouw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

Analytische Cookies. HEINEKEN Nederland gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken. HEINEKEN Nederland kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een Website en App verbeteren.
Advertentie of tracking Cookies. HEINEKEN Nederland maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op HEINEKEN Nederland Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. HEINEKEN Nederland heeft daar geen invloed op.
Voor welke domeinen vraagt HEINEKEN Nederland toestemming voor cookies?

HEINEKEN Nederland vraagt steeds per Website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder HEINEKEN Nederland.

Welke (persoons)gegevens verzamelt HEINEKEN Nederland via Cookies?
HEINEKEN Nederland verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op HEINEKEN Nederland Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina's je bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

Hoe kun je je verzetten tegen Cookies?
Websites
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of

http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

Apps
Je kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kan je Apps zo instellen dat er geen gegevens met HEINEKEN Nederland worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet of onvolledig kunnen werken. Indien je besloten hebt Cookies te accepteren en je wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we je aan de Apps te verwijderen.

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

hoe kun je contact opnemen met heineken nederland?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Consumer Contact & Care van HEINEKEN Nederland.

Telefonische klantenservice
De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-0227789.

Online contactformulier
Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres
Post kan worden gericht aan:
Heineken Nederland B.V.
Antwoordnummer 19090
2300 VD Zoeterwoude

hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan HEINEKEN Nederland.  Dit kun je doen via het contactformulier Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen HEINEKEN Nederland om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal HEINEKEN Nederland je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van Consumer Contact & Care. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?
HEINEKEN Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. HEINEKEN Nederland raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy& Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 3-11-2016 (11:53)

De Website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de Website opslaat op het apparaat dat je gebruikt.

Cookies die worden gebruikt op de Website

De Website gebruikt uitsluitend de volgende cookies en alleen voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies: cookies gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de Website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je de pagina waarop je je leeftijd moet invullen hebt bezocht en dat je de wettige minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol hebt. Zonder deze cookie zou je deze informatie op elke pagina opnieuw moeten invoeren. De functionele cookies op de Website die door HEINEKEN op je computer worden opgeslagen blijven alleen geldig tijdens je sessie op de Website.
  • Analytics cookies: HEINEKEN gebruikt Google Analytics-cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. HEINEKEN kan zo de gebruiksvriendelijkheid van de Website verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de Website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
  • Derde partij-cookies: de Website staat cookies van sociale plug-ins of bepaalde derde partijen toe. Hierdoor kan de gebruiker content van de Website delen op sociale netwerken. Deze plug-ins verbeteren daarnaast de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Alleen deze derden bepalen welke gegevens via de sociale plug-ins worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. HEINEKEN kan deze cookies niet lezen (en deze derden kunnen de cookies van HEINEKEN niet lezen). Lees het privacybeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie over deze cookies van derden.

Je instellingen wijzigen
Door de instellingen in je webbrowser te wijzigen, kun je ervoor zorgen dat je bericht krijgt als er een cookie op je computer wordt opgeslagen. Door de instellingen te wijzigen, kun je er ook voor zorgen dat je browser geen cookies van deze Website accepteert.

Contact
Dit cookie- en privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen treden in werking zodra het gewijzigde cookie- en privacybeleid op de website is gepost. Gebruikers van de Website wordt aangeraden om het cookie- en privacybeleid regelmatig op mogelijke wijzigingen te controleren.

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Volg ons

Facebook Twitter YouTube

Cookiebeleid


Heineken.com/nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door op onderstaande button 'Ik begrijp het' te klikken, ga je hiermee akkoord.

Cookie-instellingen


Uitleg cookie-instellingen kan in CMS blijven