Actievoorwaarden reisarrangement met toegangstickets halve finale UEFA Champions League 2018

De firma Heineken Nederland BV biedt een wedstrijd met aankoopverplichting van een sixpack blik Heineken 33cl bij de winkelformule Plus voor consumenten die op moment van inzending minimaal 18 jaar zijn.

De looptijd  van de actie is vanaf zondag 1 april tot en met zaterdag 14 april 2018.

Afhankelijk van de loting van de UEFA, die op vrijdag 13 april zal plaatsvinden, zal de wedstrijd op dinsdag 24 april of woensdag 25 april plaatsvinden. De prijswinnaars zullen op maandag 16 april, na bekendmaking van de loting,  bericht worden door de firma Heineken Nederland BV. Heineken zal beslissing nemen voor de datum en het is dus niet mogelijk een voorkeur voor een van de data op te geven.  Door deel te nemen aan deze consumentenactie verklaren deelnemers  zich onvoorwaardelijk akkoord met dit regelement.

Hieronder zijn de voorwaarden voor het arrangement weergegeven.

Artikel  1 – Organisatie van de consumentenactie

De reis naar de nog te bepalen bestemming van de halve finale van de UEFA Champions League wordt verzorgd door reisorganisator ATPI gevestigd te Amsterdam.

Artikel  2 – Deelnemers

Iedere persoon en medereiziger die op moment van inzending minimaal 18 jaar is en die woonachtig is in Nederland mag aan deze consumentenactie deelnemen, als de deelnamevoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn vervuld (hierna de “deelnemer” genoemd). De personeelsleden van de organiserende bedrijven en het uitvoerend reclamebureau en hun familieleden die in het zelfde huis wonen, mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.

De deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de actie.

Alleen personen die in het bezit zijn van een geldig paspoort mogen deelnemen aan het actiearrangement naar de halve finales van de UEFA Champions League. Let op: het paspoort moet bij terugkomst in Nederland nog tenminste 60 dagen geldig zijn.

Voor de reis dienen deelnemers over een geldige ziektekostenpolis te beschikken met Europese dekking.

Artikel 3- Prijzen

De actie bestaat uit een reis- en wedstrijd arrangement naar nog te bepalen wedstrijd voor de halve finale van de UEFA Champions League voor 2 personen (winnaar + vriend 18+).

De reis omvat onder voorbehoud o.a.

 • Retourvluchtnaar nog te bepalen bestemming:

  Heenreis: Vertrek ’s ochtends vanaf SchipholTerugreis: Aankomst ’s ochtends op Schiphol

 • Verblijf in n.t.b. hotel voor 1 nacht
 • Ter plaatsen beleven van de wedstrijd in n.t.b. stadion
 • Transfer van vliegveld naar speelstad
 • Professionele beveiliging
 • Dagprogramma

   

  De reis is exclusief:

  Reis van & naar Schiphol

  Optionele excursies + bijbehorende entreegelden
  Fooien
  Reis- en/of annuleringsverzekering
  Overige persoonlijke uitgaven ter plaatse

  Artikel 4 – Voorwaarden

  Om deel te nemen moet de deelnemer:

 • Surfen naar de website www.heineken.nl/plus en zich inschrijven door het formulier in te vullen (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, emailadres, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer)
 • Deze gegevens worden opgenomen in het systeem en op basis hiervan worden de prijswinnaars getrokken.
 • De inzendingen moeten uiterlijk voor maandag 16 april 2018 binnen zijn. De datum en het tijdstip van ontvangst op de deelnameserver van de site worden als referentie gebruikt.
 • Inzendingen die niet voldoen aan bovenstaande zullen niet in aanmerking komen en dus als nietig worden verklaard.

Artikel 5 – Bepaling van de winnaar

De winnaar ontvangt alleen een prijs als hij op verzoek het aankoopbewijs van heineken blik 33cl 6 pack bij een Plus supermarkt kan overleggen; bewaar dit dus goed! Zonder dit bewijs maakt men geen aanspraak op de prijs.

De winnaar wordt willekeurig getrokken door medewerkers van de organisaties Heineken Nederland BV. De beslissing van de medewerkers is onherroepelijk.

De aankondiging van de prijswinnaar zal telefonisch plaatsvinden op maandag 16 april 2018. Indien wij geen reactie krijgen, dan kan de prijs niet aan deze persoon worden uitgereikt en zal deze aan de volgende winnaar worden uitgereikt die dan zal worden geselecteerd.

De winnaar zal de begeleidende vriend(in) moeten aanduiden op maandag 16 april binnen een termijn van 2 uur na aanvaarding van de prijs. De prijs zal dan worden overhandigd aan de winnaar. Indien deze aanduiding niet binnen de gestelde termijn slaagt, dan kan de prijs niet aan deze persoon worden uitgereikt en zal deze aan de volgende winnaar worden uitgereikt die dan zal worden geselecteerd.

De winnaar mag zich laten vergezellen door de vriend(in) naar zijn/haar keuze op voorwaarde dat hij/zij in het bezit is van een geldig paspoort op het moment van inschrijven en tevens dan  minimaal 18 jaar oud is.

Zodra de prijswinnaar in kennis is gesteld dat hij de prijs heeft gewonnen, zal aan hem een termijn worden gesteld waarbinnen relevante gegevens voor de reis inclusief paspoortnummers ontvangen dienen te zijn. Indien dit niet binnen de gestelde termijn slaagt, dan kan de prijs niet aan deze persoon worden uitgereikt en zal deze aan de volgende winnaar worden uitgereikt die dan zal worden geselecteerd.

Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingeruild voor geld  of voor andere producten of prijzen. De prijs zal via de post aan de winnaar worden verstuurd.

Heineken Nederland BV behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met de actievoorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat  Heineken Nederland BV aansprakelijk kan worden gehouden.

 

De deelnemers die niet gewonnen hebben krijgen geen bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van Heineken Nederland BV

Heineken Nederland BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen van de website.

Heineken Nederland BV behoudt zich het recht voor de consumentenactie geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen bij overmacht of niet te voorziene gebeurtenissen zonder dat de deelnemers of enige andere persoon aanspraak kan maken op schadevergoedingen.

Heineken Nederland BV is geen organisator van de reis en derhalve niet aansprakelijk voor welke schade, ongeval, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie of de reis.

In geen geval kan Heineken Nederland BV aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, of gelijk welke schade die eventueel optreden in gevolge de deelname aan deze wedstrijd en aan de toekenning van de wedstrijdprijs. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor de processen-verbaal die zouden kunnen worden opgemaakt ten aanzien van de winnaars tijdens het gebruik van de prijzen of enige andere gebeurtenis.

 

Heineken Nederland BV is niet verantwoordelijk voor eventuele geleden schade indien de wedstrijd onverhoopt op last van UEFA of de lokale politie, burgemeester of stadionbeveiliging geen doorgang vindt. Heineken keert dan ook geen schadevergoeding uit en er is geen recht op een andere prijs in geval van afgelasting van de wedstrijd door overmacht of een andere soort van compensatie.

Heineken Nederland BV wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor het geval dat de internetsite onbereikbaar zou zijn tijdens de looptijd van de actie om een reden die niet aan haar te wijten is.

Zij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een disfunctionerend internetnetwerk die het goede verloop en de werking van de actie zou verhinderen noch zijn zij aansprakelijk voor zoekgeraakte inzendingen.

Alle in dit reglement niet voorziene gevallen en eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Heineken Nederland BV behoudt zich het recht voor in geval van annulering van de reis door het reisagentschap of door de touroperator om de wedstrijdprijs te vervangen door een andere prijs met eenzelfde waarde.

De reisorganisator heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het reisprogramma, de accommodatie en te gebruiken materialen en vervoermiddelen. Indien om welke reden dan ook een of meer van deze aspecten niet kunnen worden uitgevoerd op de locatie of op de wijze als was gepland, zal de reisorganisator zich inspannen een gelijkwaardig alternatief te verzorgen. In geval de actievoorwaarden niet voorzien, dan beslist Heineken Nederland BV wat er uiteindelijk met de prijs gebeurt.

A. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade geleden door de reisdeelnemer gedurende de reis of als gevolg van de reis; zowel voor wat betreft schade aan de reisdeelnemer zelf als schade aan zijn bezittingen.

B. De reisorganisator is niet aansprakelijk   voor goederen of diensten die gedurende de reis direct of indirect van derden (zoals, niet limitatief, vervoersmiddelen, vervoersmaatschappijen, accommodaties, activiteitenbegeleiders, beveiligers, cateraars, sportmaterialen etc.) worden afgenomen c.q. gebruikt.

C. De reisorganisator is niet aansprakelijk  voor handelingen van medereizigers of enige andere (al dan niet door haar ingeschakelde) derden.

D. Voor zover de reisorganisator in  afwijking van het in deze voorwaarden bepaalde, toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn jegens de reisdeelnemer, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan de reisorganisator door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

E. Voor zover de leden  A t/m D om welke reden ook gelding mochten missen, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator in ieder geval beperkt tot de hoogte van de op de betreffende reisdeelnemer betrekking hebbende reissom.

F. Voor zover de reisorganisator op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn jegens de reisdeelnemer, dan vervalt deze aansprakelijkheid binnen één jaar vanaf de eerste dag van de geboekte reis, ongeacht of de (aanvang van de) reis daadwerkelijk (op die dag) heeft plaatsgevonden.

G. De reisdeelnemer is verplicht om zelf een reisverzekering en ongevallenverzekering af te sluiten. Niet-nakoming van deze verplichting komt voor zijn eigen rekening en risico.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid Deelnemer

A. De reisdeelnemer dient alle voorschriften en aanwijzingen van de reisorganisator en ingeschakelde derden, alsmede de ter plaatse geldende voorschriften na te leven.

B. Alle schade, overlast en overtredingen veroorzaakt door de reisdeelnemer komen voor rekening en risico van de reisdeelnemer.

C. De reisdeelnemer is zelf aansprakelijk voor schade toegebracht aan door hem gehuurde c.q. gebruikte materialen en/of schade aan (materialen van) medereizigers.

D. Indien een reisdeelnemer in strijd met artikel 9 A handelt, is de reisorganisator gerechtigd de reisdeelnemer van verdere deelname aan de reis uit te sluiten zonder tot enigerlei schadevergoeding of restitutie van de reissom gehouden te zijn.

E. De reisdeelnemer die de reis heeft geboekt, is ook voor andere deelnemers die door hem zijn aangemeld hoofdelijk aansprakelijk.

 

Artikel 8 - Voorschriften

De reisdeelnemer houdt zich aan de voorschriften van de (centrale en decentrale) overheden van de landen die gedurende de reis aangedaan worden.

De reisdeelnemer houdt zich aan de (gebruiks- en reis)voorschriften van derden, die door de reisorganisator worden ingeschakeld om de overeenkomst met de reisdeelnemer uit te voeren.

D. De reisdeelnemer dient te allen tijde een paspoort bij zich te dragen. Een rijbewijs geldt niet als een geldig legitimatiebewijs.

E.  De reisorganisator is gerechtigd de namen en paspoortnummers van identiteitskaarten door te geven aan alle lokale autoriteiten. Tevens zal er een controle op stadionverboden plaatsvinden.

F. De reisdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in- en uitvoeren van goederen naar en van de reisbestemming.

G. Het is de reisdeelnemer niet toegestaan om drugs of glaswerk mee te nemen naar de gekozen bestemming.

H. De eventuele nadelige gevolgen van het niet-nakomen van de geldende voorschriften (zoals, zonder uitputtend te zijn, boetes, schade etc.) komen voor rekening en risico van de reisdeelnemer. De reisdeelnemer vrijwaart de reisorganisator Heineken Nederland BV en Plus voor de eventuele nadelige gevolgen.

Artikel 9 – Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld om de deelnemer te identificeren en worden bewaard in de database van Heineken tenzij de deelnemer bezwaar indient. Deze persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

 

Artikel 10 – Wijziging van dit regelement

Heineken Nederland BV en de reisorganisator behouden zich het recht voor het actie reglement te wijzigen in geval van overmacht en/of incidenten buiten haar wil.

Cookiebeleid


Heineken.com/nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door op onderstaande button 'Ik begrijp het' te klikken, ga je hiermee akkoord.

Cookie-instellingen


Uitleg cookie-instellingen kan in CMS blijven