Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego piwa Heineken prowadzonego pod adresem www.heineken.pl („Serwis”). Wchodząc na strony i podstrony Serwisu przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie korzystaj z Serwisu.
2. Operatorem Serwisu jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000004429, wysokość kapitału zakładowego: 12.550.000 PLN, NIP 553-21-98-703, adres elektroniczny: , („Operator”).
3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat („Użytkownik”). 4. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:
    a. subskrypcję informacji handlowych, tzw. newsletterów, zawierających aktualne informacje o promocjach, wydarzeniach i nowościach;
    b. pobieranie różnego rodzaju aplikacji (np. tapet, wygaszaczy, dzwonków) do komputerów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych lub innych podobnych urządzeń;
    c. współzawodnictwo w grach, konkursach, zabawach umieszczanych na podstronach Serwisu;
    d. zamieszczanie komentarzy na forach lub uczestnictwo w innego typu projektach społecznościach;
    e. rejestrację w ramach Serwisu i założenie konta Użytkownika („Konto Heinekena”).
2. Newslettery są wysyłane przez Operatora poprzez moduł mailingowy wszystkim Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
3. Dostęp do tapet, wygaszaczy, dzwonków, gier i innych aplikacji jest możliwy poprzez wyodrębnione podstrony Serwisu. Otrzymywanie aplikacji jest uzależnione od poprawnego wyboru usługi i właściwego skonfigurowania urządzeń przez Użytkownika.
4. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 
III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:
   a. połączenie z siecią Internet;

   b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron w technologii flash, skryptów Java Script i apletów Java;
   c. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;
   d. w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
2. Serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024x768 .
3. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.
5. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator może przekazywać dane Użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
6. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów lub komentarzy na stronach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Takie materiały i komentarze nie będą traktowane przez Operatora jako poufne lub zastrzeżone.
7. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Operator ma także prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 
IV. REJESTRACJA W SERWISIE
1. Operator zastrzega, że dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu uzależnione jest od dokonania rejestracji przez Użytkownika i utworzenia Konta Heinekena.
2.Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Kkonta Heinekena Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „zarejestruj”.
3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
    1. indywidualna nazwa użytkownika (NICK);
    2. data urodzenia;
    3. adres e-mail;
    4. kod pocztowy.
4. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne – np. numer telefonu, miejscowość itd.).
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem podanych danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się danymi Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 
V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
3. Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.
 
VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora określony w pkt. I.2.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.
4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
    1. określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);
    2. opis reklamacji;
    3. dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.
5. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.
 
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
2. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Prosimy nie udostępniać naszych treści żadnej osobie, która nie ukończyła wieku, od którego przepisy prawa dopuszczają możliwość spożywania alkoholu.

ZASADY DOT. PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Heineken Brouwerijen B.V., z siedzibą pod adresem Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandia („HEINEKEN”) jest kontrolerem przetwarzania wszystkich danych osobowych zbieranych poprzez niniejszą witrynę internetową poświęconą naszej marce Heineken® („witryna internetowa”). Firma HEINEKEN szanuje prawo do prywatności użytkowników i spełnia wymogi stosownych przepisów prawa dotyczących prywatności.

Firma HEINEKEN przetwarza jedynie dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Dane mogą obejmować m.in. imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, datę urodzenia oraz adres i kraj zamieszkania. Firma HEINEKEN zbiera i przekazuje dane osobowe w celu świadczenia użytkownikowi usług dostępnych w niniejszej witryny internetowej, np. umożliwienia uczestnictwa w kampanii promocyjnej.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych 

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych zebranych poprzez niniejszą witrynę internetową jest zabezpieczone za pomocą typowych środków technicznych, jakie są obecnie używane. Firma HEINEKEN usuwa dane osobowe, które nie były wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Firma HEINEKEN może przekazywać dane osobowe użytkownika do firm z grupy Heineken. Firma HEINEKEN może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług dostępnych w niniejszej witrynie internetowej. Dane osobowe zostaną przetworzone przez strony trzecie zgodnie z instrukcjami firmy HEINEKEN i na odpowiedzialność firmy HEINEKEN. Firma HEINEKEN nie przekaże danych osobowych użytkownika jakiejkolwiek innej firmie, chyba że będzie tego wymagało prawo.

Dostęp, modyfikowanie i usuwanie

ZASADY DOT. PLIKÓW COOKIE

Niniejsza lokalna witryna internetowa przeznaczona dla polskich użytkowników, poświęcona marce Heineken („Witryna internetowa”) dostarczana jest przez Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o. („Heineken”). Po uzupełnieniu formularza bramki kontroli wieku i wejściu do Witryny internetowej, Witryna internetowa będzie wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które niniejsza Witryna internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie stosowane w niniejszej Witrynie internetowej

Witryna internetowa stosuje pliki cookie w następujących celach:

Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie stosowane w celu zwiększenia przyjazności witryny internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Na przykład, plik cookie stosowany jest w celu zapamiętania ustawień kraju i języka oraz informacji pozostawionych na stronie bramki kontroli wieku. Bez tego pliku cookie użytkownik musiałby wypełniać formularz bramki kontroli wieku za każdym razem, kiedy chce odwiedzić Witrynę internetową. Funkcjonalne pliki cookie Witryny internetowej, które przechowywane są przez firmę Heineken na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na niniejszej Witrynie internetowej.

Pliki cookie Analytics: Firma Heineken stosuje pliki cookie Google Anaytics, mające na celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z niniejszej Witryny internetowej. Heineken może dzięki nim dokonywać modyfikacji użyteczności niniejszej Witryny internetowej. Firma Google jedynie przetwarza dane pozyskane za pomocą niniejszej Witryny internetowej anonimowo. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Google Analytics odwiedź stronę www.google.com/analytics.

Pliki cookie należące do stron trzecich: niniejsza Witryna internetowa zezwala na stosowanie plików cookie wtyczek społecznościowych należących do kilku stron trzecich. Umożliwia to użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Witrynie internetowej za pośrednictwem sieci społecznościowych. Wtyczki te zwiększają również przyjazność Witryny internetowej dla użytkowników. Na przykład: za pomocą wtyczki serwisu Facebook umieszczonej w Witrynie internetowej użytkownicy mogą rejestrować się, używając danych rejestracyjnych ze swojego konta w serwisie Facebook. Dane (oraz ich wykorzystanie) zebrane przez strony trzecie za pomocą wtyczek społecznościowych są określane całkowicie przez stronę trzecią a Heineken nie może odczytywać tych plików cookie (ani też strony trzecie nie mogą odczytywać plików cookie firmy Heineken). Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich. 

Zmiana ustawień

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może zażądać powiadamiania go o każdym przypadku zapisania pliku cookie na jego komputerze. Przy zmianie ustawień przeglądarki internetowej możliwa jest również odmowa akceptacji plików cookie pochodzących z niniejszej Witryny internetowej. Jeśli jednak przeglądarka internetowa nie będzie akceptować plików cookie z niniejszej Witryny internetowej, użytkownik może mieć ograniczony dostęp lub możliwość korzystania z niektórych jej funkcji.

Kontakt

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Śledź informacje o nas

Facebook Twitter YouTube