Where are you located?

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια:

«0.0 Μυστικά»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στο πλαίσιο προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τίτλο «0.0 Μυστικά».
  • Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

 

 1. Σκοπός Όρων Διαγωνισμού:
  • Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας με την επωνυμία www.heineken.com/gr/00mystikastores (εφεξής ο «Ιστότοπος»).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.
  • Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
 2. Από άτομα κάτω των 18 ετών,
 3. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
 • Πριν και κατά την οδήγηση,
 1. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  • Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.),

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5 των παρόντων Όρων και θα λάβει χώρα στα 100 επιλεγμένα Σημεία Πώλησης ανά την Ελλάδα (Σημεία Πώλησης και έκαστο Σημείο Πώλησης), τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, και κατά το χρονικό διάστημα από 24.09.2021 και ώρα [9:00] (Έναρξη Διαγωνισμού) έως και 22.10.2021 και ώρα [23:59], κατά τις ώρες λειτουργίας των Σημείων Πώλησης ή έως την εξάντληση των κουπονιών που θα διατεθούν σε έκαστο Σημείο Πώλησης (Κουπόνι) στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο (Λήξη Διαγωνισμού).
  • Ο αριθμός των διαθέσιμων Κουπονιών σε έκαστο Σημείο Πώλησης είναι συγκεκριμένος και δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η Διάρκεια του Διαγωνισμού ενδέχεται να διαφοροποιείται μεταξύ Σημείων Πώλησης, υπό την έννοια ότι σε περίπτωση εξάντλησης των Κουπονιών σε ένα Σημείο Πώλησης, αυτό ενδέχεται να μην προμηθεύεται με νέα Κουπόνια από τη Διοργανώτρια και ως εκ τούτου η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν εγγυώνται την διαθεσιμότητα των Κουπονιών σε όλα τα Σημεία Πώλησης και καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  • Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Οι μεταβολές και τροποποιήσεις των όρων κατά τα ανωτέρω θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων και παράλληλα θα γνωστοποιούνται στα Σημεία Πώλησης.
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

 

 

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
  • Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει στο κινητό του οιαδήποτε εφαρμογή, που αφορά σε QR Code. Η αναγνώριση των QR codes γίνεται αυτόματα από IOS 12 και στα επόμενα μοντέλα. Τα androids 9, 10 και 11 αναγνωρίζουν QR codes αυτόματα από την κάμερα. Σε παλαιότερα μοντέλα χρειάζεται εγκατάσταση QR scanner εφαρμογή.
  • Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω υπό 4.1) και υπό τις επιφυλάξεις της παραγράφου 4.2 ανωτέρω, έκαστος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν (Διαγωνισμός) θα πρέπει να έχει προβεί από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 4.1. Σημεία Πώλησης, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1, σε αγορά μιας Heineken 0.0.
  • Με την κατά τα ανωτέρω αγορά, έκαστος καταναλωτής έχει δικαίωμα και δυνατότητα, να παραλάβει ένα Κουπόνι όπου πάνω υπάρχει ένα μοναδικό QR code, το οποίο θα πρέπει ο συμμετέχων να σκανάρει με τη χρήση της σχετικής εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση του σκαναρίσματος, ο καταναλωτής οδηγείται σε ένα έτερο περιβάλλον (landing page) όπου μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία ζυθοποίησης της Heineken 0.0. Στην συνέχεια μπορεί να παίξει ένα plinko game, για να πάρει μία ή περισσότερες και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από τρεις (3) συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Στο τέλος, ο συμμετέχων καλείται να συμπληρώσει μια Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο) και να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 6 των παρόντων όρων.
  • Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω Φόρμας Συμμετοχής είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς και αληθινής δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής.
  • Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.
  • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται αγορά προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα όρο 5.2 αλλά επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό με την επανάληψη της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.
  • Έκαστο Σημείο Πώλησης θα έχει περιορισμένο αριθμό Κουπονιών, τα οποία θα διατίθεται στους καταναλωτές που προβαίνουν στην αγορά οιασδήποτε εκ των αναφερόμενων στον όρο 5. των Όρων προϊόντων και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Συνεπώς, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν εγγυώνται την διαθεσιμότητα των Κουπονιών σε όλα τα Σημεία Πώλησης.
  • Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

 

 1. Έγκυρη Συμμετοχή
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θεωρείται αυτή η οποία: (α) γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν απάτης ή αθέμιτης συμπεριφοράς του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει λάβει χώρα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ήτοι από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
  • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
  • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

 1. Δώρα:
  • Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους στα Σημεία Πώλησης του Παραρτήματος 1 των παρόντων όρων, αφορούν:
   • Έξι (6) κάμερες GoPro Hero 9 Black,
   • Έξι (6) smart watches, Garmin Fenix 6x Pro Black with Black Band
   • Δέκα (10) ηχεία JBL Bluetooth Truly Wireless UnderAmour Flash x Black
  • Τα Δώρα είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως ή ανταλλαγής, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλη υπηρεσία ή άλλα προϊόντα ή δώρα. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια για λόγους απρόβλεπτους και πέραν της ευθύνης της, δεν μπορεί να δώσει τα Δώρα, τότε έχει το δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με άλλα, αντίστοιχης αξίας.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
  • Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα ως άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 4.
  • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 10.2021 και ώρα 15.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν: (α) έξι (6) τακτικοί νικητές για τις έξι (6) κάμερες GoPro Hero 9 Black και δώδεκα (12) επιλαχόντες, (β) έξι (6) τακτικοί νικητές για τα έξι (6) smart watches, Garmin Fenix 6x Pro Black with Black Band και δώδεκα (12) επιλαχόντες καθώς και δέκα (10) τακτικοί νικητές για τα δέκα (10) ηχεία JBL Bluetooth Truly Wireless UnderAmour Flash x Black και είκοσι (20) επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 8.5 των παρόντων Όρων.
  • Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα, θα δηλώνουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Εφόσον οι νικητές αποστείλουν εγκαίρως το εν λόγω απαντητικό email με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το Δώρο θα τους αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει με courier από τη Διοργανώτρια.
  • Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο κατά την ως άνω διαδικασία, οι νικητές θα ανακοινώνονται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/00mystikastores   και με ανάρτηση post (note).
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.3 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
  • Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης και ως προς τον εν λόγω επιλαχόντα έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.
  • Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα προ της αποστολής τους.
  • Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση: (α) να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή/και (β) να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του παραβιάζει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή η συγκεκριμένη συμμετοχή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
  • Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως για την παραλαβή του Δώρου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους συμμετοχής.
  • Κανείς συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
  • Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. Επίσης, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας θα διαγράφονται άμεσα , η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

 

 

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης:
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 7 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
  • Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.
  • Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
  • Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.
  • Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
  • Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
  • Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
  • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.
  • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.
  • Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 1. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία:
  • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
  • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.
  • Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 1. Τεχνικά μέσα:
  • Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής (QR Code application) στο κινητό του χρήστη και η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).
  • Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.
  • Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.
  • Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα:
  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και από τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

 1. B) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.
 • Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.
 • Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο [athanasios_arvanitis@heineken.com]. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 

 1. Λοιποί όροι
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
  • Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας heineken.com/gr/00mystikastores Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
  • Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
  • Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στον Ιστότοπο heineken.com/gr/00mystikastores  . Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες όρουςισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΟΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΖΕΙΝΕΡΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ-ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΟΕ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ

Παπαδακης Σταυρος

Bonobo

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο

Ελ. Βενιζέλου 12

Καργακης Παναγιωτης

Nuvel

Ρεθυμνο

Ρεθυμνο

Αρκαδιου 240

Γιαλουρη - Κολοκυθιας Ο.Ε

44

Χιος

Χιος

ΛΕΩΓ. ΑΙΓΑΙΟΥ 44

Λουκος Δ. & Σια Ο.Ε.

QUEST

ΚΑΛΛΟΝΗ

ΛΕΣΒΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ Ι.Κ.Ε

BARONG

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΦΡΕΑΤΥΔΑ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ Δ 0

BELUGA ART Ι.Κ.Ε

BELUGA

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΡΟΥΜΠΑ

2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 8

JACKS FATHER OE

JACKS FATHER

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 24

JF EE

JACKS FATHER

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 417

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

FISHEYE

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 5

Ψαρουδακη Μ. - Καραγκουνη Ε. Ο.Ε.

ΜΥΡΟΒΟΛΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Γιατρακου 12

Α. Γρασσος - Ν. Αθαναηλιδης Και ΣΙΑ

ΚΟΥΚΙ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΥΚΑΚΙ

Γ. ΟΥΜΠΙΟΥ 5

RODRIGUEZ Ε.Ε.

RODRIGUEZ

ΑΘΗΝΑ

ΨΥΡΡΗ

ΠΑΛΛΑΔΟΣ 3

UNITED HOSPITALITY ALLIANCES Ι.ΚΕ.

COULEUR LOCALE

ΑΘΗΝΑ

 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΝΟΡΜΑΝΟΥ 3

ΑΜΑΕ CAFÉ ΙΚΕ

GYPSY JUNGLE

ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΙΟΛΟΥ 27

BLUES BROTHERS ΙΚΕ

MONK

ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΚΑΡΟΡΗ 4

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΣΑΓΡΗ

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΛΕΤΤΗ 40- 42

JACK'S E.E.

JACK'S FATHER

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2

ΜΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

JACKS FATHER

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 22

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

FLAME LILLY

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 26

ΤΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

INTRO

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 30

Τελωνης Ε. & Σια Ο.Ε.

CENTRAL

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

Κρικζωνης Χρηστος & Σια Ε.Ε.

LIBERTY CAFE

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

Αδαμ Δ. Σταυρος & Σια Ε.Ε.

DEGAGE

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

Δροσος Γ. & Υιοι Ο.Ε.

2 SAINTS

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

Παπ ΙΚΕ

Boho Sea Life

Αθηνα

Π.Φαληρο

Μαρινα Φλοισβου

Mourgos Coffee and Restaurant E.E.

Da Luz

Καλαματα

Μεσσηνια

Αυρας & Ναυαρινου 177

Κολοβος Ιωαννης & Σια Ο.Ε.

Bodega

Καλαματα

Μεσσηνια

Πλ. Βασιλεως Γεωργιου 24

Πρεβεζανος Ιωαννης

Εξις

Καλαματα

Μεσσηνια

Βαλαωριτου 11

Παναγιωτοπουλος Κ. - Παπαγιαν. Γ. Ο.Ε.

Εβδομη

Μεσσηνη

Μεσσηνια

Γεωργιαδου 6

Χαραλαμποπουλος Βασ Δημητριος

Rock

Μεσσηνη

Μεσσηνια

Πλατεια Ιωαννη Αλευρα

X. Π. Επενδυτικη Α.Ε.

Platea

Καλαματα

Καλαματα

Αντωνοπουλου 13

Λανδριτσης Ανδριτσης Βικ Ανδρεας

CARUSELO

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

Ρηγα Φεραιου και Πατρεως

Κατσινας Γιωργος

BIANCO

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

Ρηγα Φεραιου 148-150

Μαστρογιανοπουλος Ανδρεας & Σια ΕΕ

Υποβρυχιο

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

Πλατεια Καποδιστριου 7

Παναγιωτης Κολλιοπουλος & ΣΙΑ ΕΕ

TALKS

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

Υψηλων Αλωνιων 24

Homies O.E.

Homies

Αργος

Αργος

Βασιλεως Γεωργιου 6

Αντωνοπουλος Χ. & Σια Ο.Ε.

ΑΛΛΟΤΙΝΟ

Ναυπλιο

Αργολιδα

Βασιλεως Κωνσταντινου 19

Βασιου Ευαγγελια

ΤΡΙΓΩΝΟ

Ιωαννινα

Σεισμοπληκτα

Κραψης 38

Βερβιρη Ολυμπια

ΡΕΜΒΗ CAFE

Ιωαννινα

Ιωαννινα

Κατσαντωνη 15

Π. Παλάσχας Και Σια Ο.Ε.

THE BUTLER

Ιωαννινα

Ιωαννινα

Γρηγορίου Σακκά και Ζυγομάλλη 11

Παπαδημητριου Δημ.

PLUS SUGAR

Ιωαννινα

Σεισμοπληκτα

Αγιας Αννας 1

ΒΟΥΤΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ &ΣΙΑ

RESTOBAR

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ &ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ&ΣΙΑ

BOULEVARD

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ &ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ&ΣΙΑ

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 53

JOIN US IKE

EL BARRIO

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 16

ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΓΡ.-ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Κ.ΟΕ

UNIQUE

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ&ΚΟΝΔΥΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

PLAN B

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ 12

Σ. ΓΚΙΚΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

NEW NEGRO

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

ΒΟΥΔΟΥΡΗ 10

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

THE MARLEYS

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

RAMNOUS

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΒΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

MOJO

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΈΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΠΑΛΗΣ Γ.-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΕ

SENSIMILIA

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 128

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΓΩΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 19

ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ Α ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

OUBI

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 11

ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ROSE

ΑΘΗΝΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΛΕΩΦ. ΒΕΙΚΟΥ 103

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

NEWS

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 4

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ 49

Γ.ΖΑΦΕΙΡΑΣ -Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΒΥΡΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 97

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

SIEMPRE KATHODON

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 60

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Χ. ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

7monks

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 57

Ν.ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

INDIGO

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΒΥΡΩΝΟΣ 3

Γ.ΜΠΙΝΤΖΑΣ- Γ. ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ Ο.Ε

MOJO CLUB

ΑΘΗΝΑ

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 36

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

SALVADORE

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 7

Seacret E.E.

Seacret

ΑΘΗΝΑ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφόρος Ποσειδώνος 18

Zentil O.E.

Zentil

ΑΘΗΝΑ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 36

ΒΥΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  & ΣΙΑ ΙΚΕ

DODOS

ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΒΕΤΙΑΣ 21

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ

FOUZER

ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΙΡΗΝΗΣ 114

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΣ

NATUREZA

ΑΘΗΝΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55

Battlenet Ροδος Ι.Κ.Ε.

Battlenet

ΡΟΔΟΣ

δωδεκανησα

Εθνικης Αντιστασης 51

Σακελλαρης Ηλιας

ΚΑΖΑ CAFÉ BAR

ΚΩΣ

δωδεκανησα

Εθελοντων Παλιων Πολεμιστων

Ραμος Α. Τσιρακακης Σ. Ο.Ε.

Tennis club

ΡΟΔΟΣ

δωδεκανησα

Καρακονερο

ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΡΟΔΟΣ

δωδεκανησα

ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ

Δεληβοργιας & Σια Ε.Ε.

Escoba

ΑΘΗΝΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

Πατριαρχη Μαξιμου 1

Μ. Ι. Δελατολας Γ. Κρητικος Ο.Ε.

KARAMUZA

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Περικλεους 42

Μπακοπουλος Ελ. Και Σια Ε.Ε.

Daliance

ΑΘΗΝΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κυριαζη 19

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Duett

ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΣΙΑ

Λεωφ. Σταματας 5

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΕ

TUYO

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΑΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 40

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

LOFT

NAOYΣΑ

ΗΜΑΘΙΑ

Μεγαλου Αλεξανδρου 16

ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

CADILLAC

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΡΤΙΠΗ 0

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥ

GRAPE

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΑΠΠΑ 8

ΚΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

JASMINE

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

FONTAINE

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΛΑΔΩΡΟΥ 1

ΜΠΙΤΣΗ ΝΙΚΗ

BARCODE

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ 4

ΚΟΦΦΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

CHARLOT

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΡΤΙΠΗ 40

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

BAISER

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΟΦΙΑΣ 5

ΓΚΟΥΤΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

KAFFEINE

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50

ΜΟΥΝΤΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΜΟΟD

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ Ε.Ε.

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36

ALPIKA AE

WE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3

Ν. Σιας - Α. Κυρατσου & Σια Ο.Ε

Mistral

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΗΝΟΥ 4

Παυλιδης Γρηγοριος

Anatolikon Gastrobar

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 40

Δ. Κουρσιουμπας κ σια εε

Meli Melo

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΖΩΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ 13

Μωυσιαδης Πολ. Αναστασιος

Accanto

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

Γεωργίου Κωνσταντινίδη 28

Τσουζης Βασιλης

Λαογραφικό Μουσείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 68

The Beach Club Ι.Κ.Ε.

Ναυτικός Όμιλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 12

Cottage Ι.Κ.Ε.

Cottage

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

MIAOYLH 2

Μαμαλης Χρηστος & Σια Ο.Ε.

Coffee Story

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ 88

Στυλιανη Ναζιριδου Ι.Κ.Ε.

Les Zazous

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 110

ΖΑΧΑΡΩΦ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΑΧΑΡΩΦ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 150

Σαρρηγιαννης Αλεξανδρος

DANDELION

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 17

Χιζανογλου Θεολογος

ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΟ

Συγγρου 16

Future I.K.E.

ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ

Εδεσσα

ΕΔΕΣΣΑ

Πλ.Τημενιδων 0

Καριοφυλλης Α. Μιχαηλ

ΑΜΠΑΖΟΥΡ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Μητροπολιτη Χαριτωνος 6

Παπιστας Πετρος

STONES

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Νεα Μουδανια 0

Σαριπανιδου Δημητρα

Λυκισκος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

Ηλιουπολη

Δαβακη 65

ΣΛΗΜΙΣΤΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

BACKYARD

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Λεωφ. Δημοκρατιας Και Θεσσαλονικη 0

Πινακιδης Αργυρος ΟΕ

Πασσαλιμανι

Αρναια

Χαλκιδικη

Αρναια 0