Where are you located?

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «ΗΕΙΝΕΚΕΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ UEFA CONFERENCE LEAGUE SEMIFINAL 2024»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • 1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000, (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΗΕΙΝΕΚΕΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ UEFA CONFERENCE LEAGUE SEMIFINAL 2024». Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας heineken.com/gr/el/semifinal-contest (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • 1.2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • 1.3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπό της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 • 1.4. Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • i. Από άτομα κάτω των 18 ετών,
 • ii. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
 • iii. Πριν και κατά την οδήγηση,
 • iv. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  • 1.5 Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»).
  • 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • 2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • 2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • 3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 30/04/2024 και ώρα 09:00 έως τις 07/05/2024 και ώρα 23:59, σε 115 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των κουπονιών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • 3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, heineken.com/gr/el/semifinal-contest ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους.
  • 3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • 4.1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 2 συσκευασίες μπύρας υπό τα σήματα HEINEKEN Φιάλη 330ml ή HEINEKEN Φιάλη 500ml ή HEINEKEN Κουτί 330ml ή HEINEKEN Κουτί 500ml ή HEINEKEN 0,0% Φιάλη 330ml ή HEINEKEN 0,0% Κουτί 330ml από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).
  • 4.2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε αγορά κάποιου προϊόντος, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
  • 4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
  • 4.4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
  • 4.5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρα»):
  • 5.1. Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 30/04/2024 έως τις 07/05/2024 στα 115 συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: 9 ΔΙΠΛΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ στις 09/05/2024, 30 DUFFEL BAGS & 10 SPEAKERS. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. διαδικασία από το κατάστημα.
  • 5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

 

 1. Τρόπος ανάδειξης νικητών και παραλαβή Δώρων :
  • 6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:
  • 6.2. Οι νικητές κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή, ήτοι την εταιρία Dyas Evan, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Κερασιάς, αρ 37, με ΑΦΜ 095737505 (εφεξής «Προμηθευτής»), καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας Dyas Evan στο 210.60.10.168, το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την λήξη του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 31.05.2024, θα δίνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην συνέχεια, θα αποστέλλεται courier που θα παραλαμβάνει το τυχερό κουπόνι (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τoν Προμηθευτή) και αφού ο Προμηθευτής λάβει το κουπόνι ως αποδεικτικό, θα καλεί τηλεφωνικά τον νικητή για να διευθετηθεί η αποστολή του δώρου του μέσω courier στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται υπό 2 ανωτέρω.
  • 6.3. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως (το αργότερο μέχρι ένα μήνα) με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας Dyas Evan ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.
  • 6.4. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, παρά την αντίθετη δήλωσή του, δεν θα δικαιούται το Δώρο που κέρδισε, ακόμα και αν εξουσιοδοτήσει άλλον ενήλικα (συγγενή ή άλλο πρόσωπο).
  • 6.5. Ο Προμηθευτής δικαιούται να εξακριβώσει για λογαριασμό της Διοργανώτριας με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων.
  • 6.6. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.
  • 6.7. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

 

 

 1. Ευθύνη:
  • 7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • 7.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή.
  • 7.3. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

 

 • 7.4. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • 7.5. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο heineken.com/gr/el/semifinal-contest ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • 7.6. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 • 7.7. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.
 • 7.8. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
 • 7.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 • 7.10. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα
  • 8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: απόδοσης των Δώρων, για προωθητικούς σκοπούς, ήτοι για την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας  (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • 8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία.
  • 8.3. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω του Προμηθευτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.

 

 • 8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου αυτό απαιτείται.
 • 8.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 

 

 1. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
  • 9.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή του Προμηθευτή ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 9.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

 

 1. Λοιποί όροι:
  • 10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • 10.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλει ή ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.
  • 10.3. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • 10.4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • 10.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
  • 10.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • 10.7. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.
  • 10.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του ανωτέρω 9.6 όρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

Παράρτημα Α

Καταστήματα  που συμμετέχουν στην ενέργεια:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Smile Kiosk

ΧΑΙΔΑΡΙ

ΧΑΙΔΑΡΙ

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΛΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝ-ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Smile Kiosk

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Α.&Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΘΗΒΩΝ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

SMILE KIOSK ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΣΩΡΡΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

SMILE KIOSK ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ  ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

SMILE KIOSK ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ O.Ε.

Smile Kiosk

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΟΕ

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΜΟΣΧΑΤΟ

ΜΟΣΧΑΤΟ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΡΕΝΤΗΣ

ΡΕΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

MAGIC BOX

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Κ.ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

MAGIC BOX

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ

MAGIC BOX

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

MAGIC BOX

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

MAGIC BOX

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

MAGIC BOX

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

MAGIC BOX

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

MAGIC BOX

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

MAGIC BOX

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

MAGIC BOX

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 61 Ε.Ε.

MAGIC BOX

ΒΟΥΛΑ

ΒΟΥΛΑ

THE MAGIC BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MAGIC BOX

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΖΥΚΟ ΣΠΥΡΟ & ΣΙΑ Ε.Ε

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΒΥΡΩΝΑΣ 1

KIOSKY'S ΒΥΡΩΝΑΣ 1

ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΓΛΥΦΑΔΑ 2

KIOSKY'S ΓΛΥΦΑΔΑ 2

SALA L. - SALA M. & ΣΙΑ Ε.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΚΥΨΕΛΗ

KIOSKY'S ΚΥΨΕΛΗ

DELIVERY HERO DMART GREECE ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΝEΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

KIOSKY'S ΝEΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

VELKANI VLADIMIR

KIOSKY'S

KIOSKY'S Π. ΦΑΛΗΡΟ

KIOSKY'S Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΚΟΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

KIOSKY'S ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

KIOSKY'S ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

DELIVERY HERO DMART GREECE ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

KIOSKY'S ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΧΟΛΑΡΓΟΣ

KIOSKY'S ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ALL DAY STORE E.E.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΑΙΓΑΛΕΩ

KIOSKY'S ΑΙΓΑΛΕΩ

ACROPOL KIOSKYS E.E.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΑΚΡΟΠΟΛΗ

KIOSKY'S ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΟΡΟΣ Ο.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΒΥΡΩΝΑΣ 2

KIOSKY'S ΒΥΡΩΝΑΣ 2

ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΓΑΛΑΤΣΙ

KIOSKY'S ΓΑΛΑΤΣΙ

ΝΙΚΟΛΗΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΓΚΥΖΗ

KIOSKY'S ΓΚΥΖΗ

ΦΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΕΞΑΡΧΕΙΑ

KIOSKY'S ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΙΛΙΟΝ

KIOSKY'S ΙΛΙΟΝ

ΜΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.Ε

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΚΑΛΛΙΘΕΑ

KIOSKY'S ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

KIOSKY'S ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

DALIPAJ KRISTO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

KIOSKY'S ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ( ΚΕΛΕΦΙΝΑ ΙΚΕ )

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

KIOSKY'S ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΜΑΡΟΥΣΙ

KIOSKY'S ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΜΕΛΙΣΣΙΑ

KIOSKY'S ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

KIOSKY'S ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΧΑΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

KIOSKY'S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2

KIOSKY'S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2

NIKOLIS STORE Ε.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΑΓΚΡΑΤΙ

KIOSKY'S ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΑΛΛΗΝΗ

KIOSKY'S ΠΑΛΛΗΝΗ

SALA LEFTERI & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΑΤΗΣΙΩΝ

KIOSKY'S ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΑΘΑ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

KIOSKY'S ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

KIOSKY'S ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑ Ε Ε

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΠΥΡΓΟΣ

KIOSKY'S ΠΥΡΓΟΣ

CACAJ LEFTER ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΣΕΠΟΛΙΑ

KIOSKY'S ΣΕΠΟΛΙΑ

DELIVERY HERO DMART GREECE ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε.

KIOSKY'S

KIOSKY'S ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΤΡΙΝΟ

KIOSKY'S ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕΤΡΙΝΟ