Where are you located?

«HEINEKEN EURO»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «HEINEKEN EURO». Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  • Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 10/06/2021 και ώρα 09:00 έως τις 12/07/2021 και ώρα 24:00, σε 250 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.heineken.gr ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 πολυσυσκευασίας (multi-pack) κουτιού μπύρας υπό τα σήματα Heineken 330ml ή Heineken 500ml ή Heineken0 από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν από το κατάστημα ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).
  • Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .
  • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο λόγος της ως ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
  • Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 10/06/2021 έως τις 12/07/2021 στα συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: 250 Κασκόλ Heineken Euro, 750 καπέλα Heineken Euro, 750 μεταλλικά παγούρια Heineken Euro, 750 μπάλες ποδοσφαίρου Heineken Euro (τυχαία κατανεμημένα στα συνεργαζόμενα καταστήματα). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία από το κατάστημα.
  • Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

 

 1. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρα»):
  • Οι νικητές παραλαμβάνουν το δώρο τους από το κατάστημα παραδίδοντας το κουπόνι στον λιανοπωλητή.
  • Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

 

 1. Ευθύνη:
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.
  • Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
  • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα
  • Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας  (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
  • Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση για τους νικητές των δώρων του όρου 5.1. (2). ανωτέρω.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.
  • Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
  • Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Heineken για την ενέργεια : «HEINEKEN EURO». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
 2. Λοιποί όροι:
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.
  • Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του ανωτέρω 9.6 όρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

 

 

Παράρτημα Α

Καταστήματα  που συμμετέχουν στην ενέργεια:

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. - ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡ. Ο.Ε.

ΑΡΙΑΔΝΗ ;

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2

2004 Α.Ε.

MEGA SYN.KA 1

ΧΑΝΙΑ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

3

Τερεζακη Αφοι Ε.Π.Ε.

MEGA SYN.KA 2

ΧΑΝΙΑ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

4

SMART MARKETS SINGLE MEMBER

SMART MARKET

ΧΑΝΙΑ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ

5

ΩΡΟΛΟΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ωρολογά Mini Market

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

6

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

7

Αρβανιτιδης Αποστολος

Αρβανιτιδης

Βοιωτια

Σχηματαρι

8

Στεργιου Απ. Στεφανος

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤ

Βοιωτια

Σχηματαρι

9

Ι. Και Γ. Παπασπυρου Ε. Ε.

Market Παπασπυρου

Βοιωτια

Αντικυρα

10

Αρβανιτης Θεοδωρος & Λουκας Ο.Ε.

Μινι Μαρκετ

Βοιωτια

Θηβα

11

Κορδωνης Θεοκλητος Και Σια Ο.Ε.

Μινι Μαρκετ

Βοιωτια

Ασκρη

12

Οικονομου Νικολαος

Οικονομου Νικολαος

Βοιωτια

Δαυλεια

13

Μικελης Παναγιωτης Και Σια Ο.Ε.

Μικελης Παναγιωτης

Βοιωτια

Σαραντι

14

Cava Drosia Store Γεωργιλακης Ο.Ε.

Cava Drosia

Αθηνα

Δροσια

15

Ξηνταρης Ευαγγελος

MARKET

Αθηνα

Μαραθωνας

16

Φιλντισι Αφ. Και Σια Ε.Ε.

Μινι Μαρκετ

Αθηνα

Πευκη

17

Λουκατζικου Αλεξανδρα

Corner Stories

ΑΘΗΝΑ

Βοτανικος

18

ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

19

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

21

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

PROTON MARKET

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

22

Σ. & Γ. Καππατος Ο.Ε.

ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

Εξαρχεια

23

Δ. & Ι. Σολιδάκης Ο.Ε.

CAVA ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

Εξαρχεια

24

ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΡΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

ERMOU SPIRITS

ΑΘΗΝΑ

ΨΥΡΡΗ

25

ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

26

MD RAMJAN

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

ΨΥΡΡΗ

27

ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΓΙΑ

MINI MARKET

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΤΤΙΚΗ

28

Τζοιδος Δημητριος

ΤΖΟΙΔΟΣ

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

29

Καλαθας Νικολαος

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

30

Καλυβιωτη Βασιλικη

ΑΡΙΣΤΑ

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

31

Λαγδα Κωνσταντινα

Λεβας Market

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

32

Κληρονομοι Γ. Μπλουνα

ΑΧΙΝΟΣ

ΑΧΙΝΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

33

Ντελής Γεώργιος Δημήτριος

Ντελής Γεώργιος

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

34

ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΨΙΛΙΚΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΤΤΙΚΗ

35

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π.-ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ο. Ο.Ε.

KIOSKY'S

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗ

36

ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛ. & ΙΩΑΝ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ Ο.Ε.

24 KIOSQUE

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗ

37

Στακιας Γρηγοριος

Μ/Μ Στακιάς

ΑΙΓΙΝΑ

ΑΙΓΙΝΑ

38

ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ

ΚΑΒΑ ΤΣΙΝΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ

39

Σπανοευθυμιου Ευαγγελος

Ποτοπωλειο

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ

40

Τσιάτσικας Δημήτριος & Σια Ο.Ε

GALLERIE DE SENE

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

41

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΟΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ

42

ΚΑΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΙΩΝΗΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

43

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

44

ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΠΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

TODO

ΒΕΡΟΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

45

ΚΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧ. ΧΡΗΣΤΟΣ

IQ STORE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΧΝΗ

46

ΤΣΕΛΙΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

47

ΤΣΟΥΤΣΛΗΣ ΝΙΚ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΟΥΤΣΛΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

48

ΜΑΝΔΡΑΣ Χ-ΛΙΟΛΙΟΣ Ε Κ ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΡΙΣΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

49

Αραμπατζης Εμμανουηλ

ΖΗΤΑ ΤΟ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ

50

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΑΡΙΣΤΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

51

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

24 HOURS MARKET

KOMOTHNH

KOMOTHNH

52

ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΚΕΤ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

53

ΕΦΙΜΕΝΚΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΟΙΝΟΘΗΚΗ

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

54

Παντελιδης Κωνσταντινος

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

55

Αθαναηλιδης Γεωργος & Σια Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

56

Αφοι Ι. Μαστακα Ο.Ε.

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

Θεσσαλονίκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

57

Αφοι Ι. Μαστακα Ο.Ε.

ΜΑΣΤΑΚΑ

Θεσσαλονίκη

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

58

Τσιορλας Κωνσταντινος

ΤΣΙΟΡΛΑΣ

Θεσσαλονίκη

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

59

Παντελιδης Ι. Βασιλειος

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη

ΕΥΟΣΜΟΣ

60

Γαβρα Βασιλικη

Βασιλης Βασω

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

61

Μινμπασιριδου Β. Αγκουνικ

ΘΕΣΣCAFE

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

62

Κουκακη Ευαγγελια

ΚΟΥΚΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΞΥΛΑΔΙΚΑ

63

Μακενζυ Κινγκ Ι.Κ.Ε.

Lemon Store

Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΟ

64

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατσικα

65

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατω Νεοχωροπουλο

66

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωαννινα

67

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωαννινα

68

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωαννινα

69

Σιμος Γερ. Παπαδοπουλος Α.Ε.

SEP Market

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωαννινα

70

ΑΚΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωαννινα

71

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΥΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ

72

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΝΙΑΚΟΙ

73

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛ.ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

74

CONTRA MARKET IKE

CONTRA

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

75

ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΔΕΜ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΟΖΑΝΗ

76

ΠΟΥΛΗΣ Γ-ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΙΟΣΚΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

77

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ GROUP ΙΚΕ

PROTON

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

78

Γνεσουλης Σταματης

Gnesoulis

ΡΟΔΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

79

Μουζακιτης Αναστασιος Μουζακιτη Αικ

Sidari Market

ΣΙΔΑΡΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ

80

Πίπερης Α.Ε

Piperis

Ζάκυνθος

Ζάκυνθος

81

Πίπερης Α.Ε

Piperis

Ζάκυνθος

Ζάκυνθος

82

Κολλιας Ανδ. Ιωαννης Ι.Κ.Ε.

ΚΟΛΛΙΑΣ 1

Τριπολη

Αρκαδία

83

Κολλιας Ιωαννης Ι.Κ.Ε.

ΚΟΛΛΙΑΣ 2

Τριπολη

Αρκαδία

84

Φλετζερη Παναγιωτη Κοιν Κληρονομων

ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΕΤ

Παραλιο Αστρος

Αρκαδία

85

Καζα Ιωαννα

ΚΑΒΑ ΚΑΖΑ

Αστρος

Αρκαδία

86

Κοκκορη Α. Δεσποινα

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤ

Λεωνιδιο

Αρκαδία

87

Ζαβαλιερης Κωνσταντινος

ΚΙΟΣΚΙ ΚΩΣΤΑ

Μεγαλοπολη

Αρκαδία

88

Δουζενη Αικατερινη

ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΜΑΡΚΕΤ

Παραλιο Αστρος

Αρκαδία

89

Φωκας χριστογερασιμος

Λακυθρα

Κεφαλλονια

Κεφαλλονια

90

Τραυλου Ιωαννα

Τοξοτης

Κεφαλλονια

Κεφαλλονια

91

Λεοντσίνη ΟΕ

Super Market

Κύθηρα

Λακωνία

92

Aφοί Λουράντου ΕΠΕ

Μini Market

Κύθηρα

Λακωνία

93

Ιωάννης Κ.Καλαβρυτινός & Υιός

Super Market

Σπάρτη

Λακωνία

94

Χατζηπετράκος Γεώργιος

Μini Market

Σπάρτη

Λακωνία

95

Δημητρεα Φωτεινη & Σια Ο.Ε.

Δημητρεα

Καρδαμυλη

Καρδαμυλη

96

Λαμπου Αφοι Α.Ε.

Λαμπου Super Market Υποκ

Καλαματα

Καρδαμυλη

97

Μπαρμπετσεα Πετ. Καλλιοπη

Σπυρεας Super Market

Καρδαμυλη

Καρδαμυλη

98

Βρυωνης Νικολαος

Food Market

Καλαματα

Καλαματα

99

Καπινιαρη Χαραλαμπια

ΚΑΠΙΝΙΑΡΗ

Καλαματα

Καλαματα

100

Ευγενια Πατ. Μακρυγιαννη

Kiosk

Καλαματα

Καλαματα

101

Τσικινας Νικ. Γεωργιος

Νότος

Καλαματα

Καλαματα

102

Λεβεντογιαννης -Χρονης & Σια Ο.Ε.

ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυπλιο

Αργολιδα

103

Χουνταλας Ι.Κ.Ε.

TR.IP

Ναυπλιο

Αργολιδα

104

Αφοι Κατσιαδραμη Ο.Ε.

CAVA KATSIADRAMIS

Αργος

Αργολιδα

105

Ghergji Pal Gjovalin

Emanuela

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

106

Σταματη Ιων. Κατινα

ΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

107

Σπαθη Νικολιτσα

ΣΠΑΘΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

108

Στασινόπουλος Ιωαν. Παναγιώτης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑ

109

Martins Ε.Ε.

MARTINS

ΓΙΑΛΟΒΑ

ΓΙΑΛΟΒΑ

110

Μαρκουλιας Πολυχρονης

ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΓΦΙΛΙΑΤΡΑ

111

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ S/M

ΠΑΤΡΑ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

112

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ S/M

ΠΑΤΡΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

113

Λαγιου Μαγδαληνη

Το Σημειο

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

114

ΦΙΛΗΣ Α.Ε.Ε

PROTON

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΣΠΕΤΣΕΣ

115

Μπαστηρα Θεοφανης

Express

Κιατο

Κιατο

116

Κολλινιατης Δημητριος

Κolliniatis

Κιατο

Κιατο

117

Σταυροπουλου Δημητρα

Kouvas

Κιατο

Κιατο

118

Παρασκευοπουλος Δ&Σια Ε.Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΑ

Μποζαιτικα

119

Κριθης Γεωργιος

ΚΡΙΘΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

120

ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ

121

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

122

Καραφασουλης Ευαγγελος

MARKET ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Αιτωλία και Ακαρναν.

123

Καραφασούλης Ευάγγελος

PROTO

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Αιτωλία και Ακαρναν.

124

Μπιτσικωκος Ελευθεριος Και Σια Ο.Ε.

ΚΑΒΑ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

Αιτωλία και Ακαρναν.

125

ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

126

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

127

ΓΚΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ/Μ ΓΚΕΚΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛΙΑ

128

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

129

Ρεντζος Λεωνιδας

Ρεντζος Super Market

ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

130

Ψαθας Νικολαος

Ψαθας Super Market

ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

131

Γκωρου Χριστινα

Περιπτερο

ΜΕΝΙΔΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΡΚΑΝΙΑ

132

Ταγκατιδης Αναστασιος & Σια Ο.Ε.

Ταγκατιδης

Ηγουμενιτσα

Νεα Σελευκεια

133

Ντοστας Χρηστος

Proton

Πλαταρια

Θεσπρωτια

134

Καφιρης Σοφ. Δημος

ΚΑΦΙΡΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΛΟΥΤΣΑ

135

Βουλγαρης Μικ. Αναστασιος

SUPER MARKET

ΑΘΗΝΑ

ΛΟΥΤΣΑ

136

Κωνσταντινιάκος Κ. Τσέπας

Mini market

ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

137

Ελβετίας Ε.Ε.

Mr Cheap

ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

138

Τρανουλης Νικολαος

Εκκεντρον

ΑΘΗΝΑ

ΠΙΚΕΡΜΙ

139

Στεργιακης Γεωργιος

Στεργιακης Γεωργιος

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΛΛΗΝΗ

140

Ντουνη Γ. Νεκταρ.

MINI MARKET

ΑΘΗΝΑ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

141

ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε

VASALAKIS MARKET

ΝΑΞΟΣ

ΧΩΡΑ

142

ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε ΥΠΟΚ

VASALAKIS MARKET

ΝΑΞΟΣ

ΧΩΡΑ

143

ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε ΥΠΟΚ Β

VASALAKIS MARKET

ΝΑΞΟΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

144

ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΒΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΩΠΙ

145

ΒΑΡΜΑΞΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΡΑΒΑΣ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

146

ΣΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΑΡΑΒΑΣ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΗΝΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

147

ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

CORNER SHOP

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

148

ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

PROTON

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

149

ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CAVA GREGO

ΑΤΤΙΚΗ

ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

150

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

KABA

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

151

ΡΟΚΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΕΥΒΟΙΑ

152

ΓΕΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΣΤΕΙΡΑ

ΕΥΒΟΙΑ

153

ΓΙΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΥΒΟΙΑ

154

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΨΑΧΝΑ

ΕΥΒΟΙΑ

155

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΩΡΕΟΙ

ΕΥΒΟΙΑ

156

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΚΡΙΕΖΑ

ΕΥΒΟΙΑ

157

ΒΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΗΟΤ ΣΠΟΤ

ΡΟΔΟΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ

158

ΚΑΛΟΥΔΗΣ Γιωργος

μμ

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΙΝΙ

159

Σοφος Σταματης Κ. Βασιλης Ο.Ε.

ΣΟΦΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΚΙΟΤΑΡΙ

160

Ακκουρης Παυλος. Κ. Σια. Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΓΕΝΝΑΔΙ

161

Κληρ. Χρυσανθου Φλεβαρη & Σια Ο.Ε.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ

ΡΟΔΟΣ

ΚΑΛΑΘΟΣ

162

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΡΗΣ

ΚΩΣ

ΚΩΣ

163

ΣΑΚΗΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΑΛ

ΜΑΝΑ

ΚΩΣ

ΚΩΣ

164

ΠΑΤΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΤΤΑΣ

ΡΟΔΟΣ

ΠΑΣΤΙΔΑ

165

Καραγιαννης Μ Ι.Κ.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

166

Κληρ. Χρυσανθου Φλεβαρη & Σια Ο.Ε.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ

ΡΟΔΟΣ

ΚΟΛΥΜΠΙΑ

167

Περιπτερο Οδου Μπελογιαννη Ο.Ε.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

168

Ρουσακης Δημητριος

Smile Kiosk

Κερατσινι

Αττικη

169

Μαυρογιαννης Σταυρος

Smile Kiosk

Κερατσινι

Αττικη

170

Χρηστος Β. Κεντικελενης

Smile Kiosk

Κερατσινι

Αττικη

171

Κεντικελενης Περ. Σχιστο Κορυδαλλου

Smile Kiosk

Κορυδαλλος

Αττικη

172

Μαυρογιαννη Ευστρ. Ευαγγελια

Smile Kiosk

Χαιδαρι

Αττικη

173

Καπατος Αναστασιος Και Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Κορυδαλλος

Αττικη

174

Κλαγκος Σπυριδων & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Αιγαλεω

Αττικη

175

Κεντικελενης Γεωργ. & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Αιγαλεω

Αττικη

176

Κεντικελενης Χρηστος & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Πειραιας

Αττικη

177

Καππατος Αν. - Κεντικελενης Χρ.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

178

Κεντικελενης Βασιλειος & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

179

Ζηση Μαρια & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Καμινια Πειραιας

Αττικη

180

Περιπτερο Νεας Ιωνιας Ο.Ε.

Smile Kiosk

Νεα Ιωνια

Αττικη

181

Κεντικελενης Αποστολος Ο.Ε.

Smile Kiosk

Νεο Ηρακλειο

Αττικη

182

Κεντικελενης B. Απόστολος

Smile Kiosk

Ρεντης

Αττικη

183

Α. & Χ. Κεντικελενης & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Φιλοθεη

Αττικη

184

Κεντικελενης Α.& Κ. & Σια Ο.Ε.

Smile Kiosk

Μεταμορφωση

Αττικη

185

Κεντικελενης Περιπτερο Πλ. Αρεως Ο.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

186

Κεντικελενης Α. Και Χ.-Παυλιδης Κ.

Smile Kiosk

Νεο Ηρακλειο

Αττικη

187

Περιπτερο Μακρυγιαννη & Θεσσαλονικης Ο.Ε

Smile Kiosk

Ρεντης

Αττικη

188

Περιπτερο Πλατεια Ελευθεριας Ο.Ε.

Smile Kiosk

Κορυδαλλος

Αττικη

189

Κεντικελενης  Θηβών Και Καρκαβίτσα

Smile Kiosk

Περιστέρι

Αττικη

190

Κεντικελένης Περίπτερο Ο.Ε.

Smile Kiosk

Αιγάλεω

Αττικη

191

Περιπτερο Ανωγειων Και Ατταλειας Ο.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

192

Κεντικελενης Περιπ. Μπελ. & Παρασκ.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

193

Περιπτερο Πλατειας Ελ. Βενιζελου Ο.

Smile Kiosk

Κορυδαλλος

Αττικη

194

Σικελιανου Ο.Ε.

Smile Kiosk

Ηλιουπολη

Αττικη

195

Περπτερο Νεας Σμυρνης Ο.Ε.

Smile Kiosk

Νεα Σμυρνη

Αττικη

196

Περιπτερο Πλατειας Κουμπακη ΟΕ

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

197

Smile Kiosk Γρηγοριου Λαμπρακη Ο.Ε.

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

198

Περίπτερο Αγιου Δημητριου ΟΕ

Smile Kiosk

Αγιος Δημητριος

Αττικη

199

Περίπτερο Λεωφόρου Ιωνίας ΟΕ

Smile Kiosk

Πατησια

Αττικη

200

Περίπτερο Φορμίωνος & Υμητου Ο.Ε.

Smile Kiosk

Παγκρατι

Αττικη

201

Περίπτερο Νεας Ερυθραιας Ο.Ε.

Smile Kiosk

Κηφισια

Αττικη

202

Περιπτερο Σταθμου Αγ. Αντωνιου Ο.Ε.

Smile Kiosk

Περιστερι

Αττικη

203

Περιπτερο Οδου Σωρρου Ο.Ε.

Smile Kiosk

Μαρουσι

Αττικη

204

Smile Kiosk Τζαβελλα Ο.Ε.

Smile Kiosk

Πειραιας

Αττικη

205

Smile kiosk Πλατεια Ιποοδαμειας ΟΕ

Smile Kiosk

Πειραιας

Αττικη

206

Περιπτερο Παιδικης Στεγης Ο.Ε

Smile Kiosk

Νικαια

Αττικη

207

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

17676

ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

208

ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 84

ΚΕΡΑΤΕΑ

19001

ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

209

ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 670

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

18758

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

210

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 327 & ΔΕΛΤΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

14564

ΣΤΑΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

211

Ε.Ο. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ

ΛΑΥΡΙΟ

19500

ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

212

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 176 , ΘΕΣΗ "ΣΕΦΕΡΙ"

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

19007

ΜΠΑΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ

213

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

11528

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

214

ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ 14 & ΛΕΥΚΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12133

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

215

23ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΡΑΦΗΝΑ

19009

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

216

ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

18900

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

217

45ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

19013

ΤΑΓΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

218

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

15231

ΧΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

219

ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 93

ΠΑΤΡΑ

26441

ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

220

ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 79

ΠΑΤΡΑ

26441

ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

221

2ο ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΥ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

32300

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

222

1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 23

ΔΡΑΜΑ

66100

ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

223

2ο ΧΛΜ ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΥ

ΚΩΣ

85301

ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

224

9 ΧΛΜ ΕΠΑΡΧ. ΟΔ. ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΓΚΑΚΙ)

ΚΩΣ ΘΕΣΗ ΑΦΟΥΣΑ

85300

ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

225

ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΤΑ

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ

34100

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

226

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 74

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

71500

ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

227

Λ.ΚΝΩΣΟΥ 134

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

71307

ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

228

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

56410

ΧΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

229

12o χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ

57008

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

230

Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ Χ.Θ. 8+00

ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

57008

ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

231

4,5ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

57010

ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

232

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55134

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

233

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15

ΠΕΡΑΙΑ

57019

ΣΑ'Ι'ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

234

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1250Β

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

57013

ΧΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

235

8ο ΧΛΜ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

45333

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

236

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 108

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

73100

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

237

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 205

ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ               

73200

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

238

152.5 Χλμ Ε.O. Αθηνων - Πατρων

ΑΚΡΑΤΑ

25006

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΝΕΚΟΣ

239

Ε.Ο. Πατρων-Αθηνων 152.5 Χλμ.

 

25006

 

240

Κορινθου-Τριπολεως 10.4 Χλμ.

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

20008

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΩΡΗ

241

Αθηνων-Θεσσαλονικης 406 Χλμ.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

60100

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΟΥΖΕΛΗ

242

Αθηνων-Θεσσαλονικης 406 Χλμ.

 

60100