ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ – ΞΥΣΕ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΔΩΡΑ HEINEKEN»
 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • 1.1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ – ΞΥΣΕ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΔΩΡΑ HEINEKEN».
  • 1.2.Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με τηνεταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).
  • 1.3.Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • 1.4.Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • 1.5.Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

   

 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • 2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • 2.2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • 2.3.Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

    

 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • 3.1.Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από 5/3 έως και 1/6, σε 193 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • 3.2.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα www.heineken.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • 3.3.Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

   

 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • 4.1.Με την απόκτηση, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στα συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμούοποιασδήποτε μπύρας υπό το σήμα Heineken , οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα ξυστό και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
  • 4.2.Τα διατιθέμενα δώρα προσδιορίζονται ανάλογα με την χρονική περίοδο, στην οποία συμμετέχει έκαστος Συμμετέχων, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Β αναλυτικό πίνακα.
  • 4.3.Εάν κάποιος Συμμετέχων δε μεταβεί στα συνεργαζόμενα Καταστήματα για την απόκτηση κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken, μπορεί να παραλάβει ένα ξυστό και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
  • 4.4.Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .

    

 5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
  • 5.1.Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 1) 20 εισιτήρια για τους ημιτελικούς του UEFA Champions League (τυχαία κατανεμημένα στα καταστήματα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στις χρονικές περιόδους που υποδεικνύονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), 2) τραπέζια με δωρεάν Heineken για τον νικητή και την παρέα του -έως 4 άτομα σύνολο- για την βραδιά του τελικού (2 νικητήρια ξυστά ανά κατάστημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, στις χρονικές περιόδους που υποδεικνύονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και25.090 συλλεκτικά δώρα Heineken (ισόποσα κατανεμημένα ανά κάθε κατάστημα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και για όλη τη διάρκειας του διαγωνισμού). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο ξυστόπου παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
  • 5.2.Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.

    

 6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):
  • 6.1.Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:
   • 6.1.1. Συλλεκτικά Δώρα Heineken: Η παραλαβή θα γίνεται άμεσα από τους νικητές από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα με την επίδειξη σε αυτό του αποδεικτικού της νίκης τους (ξυστό).
   • 6.1.2. Τραπέζι με δωρεάν Heineken για την βραδιά του τελικού του UEFA Champions League: Ο νικητής επιδεικνύει το ξυστό του και ο ιδιοκτήτης / υπάλληλος του καταστήματος, καταγράφει το όνομά του στο σχετικό calendar Match Night Final Reserve (ως κράτηση) για την βραδιά του τελικού. Τη συγκεκριμένη βραδιά, ο νικητής φιλοξενείται με την παρέα του (έως 4 άτομα σύνολο) στο τραπέζι με την ένδειξη Match Night Final Reserve.
   • 6.1.3. Εισιτήρια για τους ημιτελικούς του UEFA Champions League: Ο νικητής κατόπιν ενημέρωσηςαπό τον υπεύθυνο του καταστήματος μπορεί να αποστείλει e-mail στη Διαφημιστική, στο info@frankandfame.gr, με θέμα ΝΙΚΗΤΗΣ HEINEKEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ, επισυνάπτοντας αποδεικτικό της νίκης του (νικηφόρο ξυστό και κατάστημα στο οποίο αποκτήθηκε). Εναλλακτικά, μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 2106752470, όπου θα του ζητηθεί με επίδειξη του νικηφόρου ξυστού (αποστολή ή φωτογράφηση και αποστολή) να δώσει τα στοιχεία του για να του αποσταλεί το εισιτήριο και τα στοιχεία ταξιδιού / διαμονής.

     

 7. Ευθύνη:
  • 7.1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • 7.2.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • 7.3.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 7.4.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 7.5.Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
  • 7.6.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • 7.7.Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.
  • 7.8.Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

    

 8. Προσωπικά Δεδομένα
  • 8.1.Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της τρίτης κατηγορίας της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διαφημιστική κατ’εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).
  • 8.2.Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και την F&F αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων)..
  • 8.3.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας.
  • 8.4.Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντωντην επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.
  • 8.5.Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
  • 8.6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ – ΞΥΣΕ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΔΩΡΑ HEINEKEN». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαίωματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr..
 9. Λοιποί όροι:
  • 9.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
  • 9.2.Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο της F&F, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
  • 9.3.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • 9.4.Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
  • 9.5.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • 9.6.Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό
  • 9.7.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).. Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

JOY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2

PRINCE OF POOL

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

3

CENTRO

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

4

ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

5

BALLAMIA

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΑ

6

SFAIRA

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΑ

7

NEW ORLEANCE

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

8

PLAY

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

9

ΘΗΡΕΟΣ

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

10

INSPOT

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

11

GALLERY CAFE

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

12

SPORT

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

13

central

Γεναδι

ΡΟΔΟΣ

14

Cine café

Καλλονή

Λέσβος

15

Matrix

Καλλονή

Λέσβος

16

MONOPOLY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

17

ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΑΙΒΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

18

VERANDA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

19

ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

20

CARMEL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΥΛΑΙΑ

21

BATTLENET

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΡΜΗ

22

AMERICAS

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ

23

OXY PLUS

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ

24

REX

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ

25

Tsili And Tsili

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΟΣΜΟΣ

26

ChaMPIONS CAFÉ

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

27

NUEVO DAY AND NIGHT

ΛΑΡΙΣΑ

ΓΟΝΟΙ

28

ΝΟΣΤΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

29

MOSTRA

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

30

SPORTS BAR 57

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

31

TEOS HOUSE

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑΚΙ

32

RUSTIC

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΒΟΓΛΙ

33

BLUE

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ

34

STREET

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

35

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

36

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

37

ESCAPE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

38

ΡΟΚΚΑΣ

ΛΕΥΚΤΡΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

39

CHAMPIONS CAFÉ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

40

CENTRAL CAFÉ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

41

ΦΛΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

42

ΦΛΟΚΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

43

BELLO

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

44

FACTORY

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

45

ΒΑΒΕΛ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

46

ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

47

SUERTE

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

48

Padrino

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

49

MONOPOLY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

50

MATCH POINT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

51

GOAL CAFÉ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ

52

CAFÉ 54

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ

53

ROADHOUSE

Θεσσαλονικη

Ευκλειδη

54

BELLINI

Θεσσαλονικη

Δελφων

55

FISHEYE

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ

56

ΝΕΦΕΛΗ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

57

MONKEY

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

58

BATTLENET

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

59

X PLORER

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

60

BAROK

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

61

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ

Αθήνα

Θησείο

62

ΜΕΝΤΩΡ

Αθήνα

Θησείο

63

JAMES JOYCE IRISH PUB LTD

Αθήνα

Μοναστηράκι

64

escoba

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

65

NOVEL

ΑΘΗΝΑ

ΒΑΡΗ

66

ΤΟ ΠΑΚΕΤΑΚΙ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΩΠΙ

67

Architecture Rock Café

ΑΘΗΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

68

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

69

FRESH

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

70

FRIENDS

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

71

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

72

A CLUB

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

73

APICORNO

XANIA

ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

74

BILLIA'S

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

75

BUENO

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

76

PUERTO

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

77

KING EIGHT

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

78

IN SPOT

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

79

ΟΜΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

80

BULLDOGS AND THE BEAST

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

81

FACTORY

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

82

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

83

FRIENDS

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

84

AZZURRO

ΤΗΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

85

ΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

86

CALMO MARE

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

87

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

88

VOGLIS

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

89

DEL MARE

ΑΥΛΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

90

MONDO

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

91

TWEETY

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

ΕΥΒΟΙΑ

92

ΑΘΗΝΑΙΚΟΝ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

93

DEJAVU

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

94

PAPAGEORGES

ΑΘΗΝΑ

ΔΑΦΝΗ

95

CALCIO

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

96

ΤΟΛΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

97

ΚΟΥΛΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

98

51 Coast

Θεσσαλονικη

Περαια

99

Mama bloom

Θεσσαλονικη

Νεοι Επιβατες

100

YAFCAFE

ΑΘΗΝΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

101

ΝΕΟΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

102

VERSUS

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

103

BATTLE NET 3D

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

104

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

105

ΧΑΝΤΡΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

106

JARDEN

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

107

Beerraki

Χανια

Κουμ Καπι

108

Image

Χανια

Πλατανιας

109

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΚΙΕΣ

110

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΚΙΕΣ

111

BATTLENET

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

112

BOX 2 BOX

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

113

BIANCONERO

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

114

OLIVER 'S

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

115

CORRETTO

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

116

IRAKLIO BOWLING CENTER

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

117

SEVEN

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

118

ΜΑΝΩΛΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

119

SPORTCAFE

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

120

Ακρη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΓΚΑΔΑ

121

MONK

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σταυρο

122

DEFFERENT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

123

SOKOLATA

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

124

planet

Κως

κως

125

dalton saloon

Κως

κως

126

Λεθ κω

κως

κως

127

zaman fou

Κως

κως

128

ESCOBAR

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

129

MARINE

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

130

PLAN B

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

131

Ε

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

132

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

133

Battle Net Arena

Πειραιας

Πειραιας

134

QUATTRO

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

135

MOCHO CAFÉ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

136

REX

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑ

137

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΝ

ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑ

138

CAPPUCCINOS CAFÉ

ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

139

BARCODE

ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

140

PANTEVOUS

ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

141

ΠΥΛΗ

ΠΑΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΛΙ

142

CASCOL

ΠΑΤΡΑ

ΚΟΥΚΟΥΛΙ

143

OLYMPICO

ΠΑΤΡΑ

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΤΡΑ

144

DECK

ΠΑΤΡΑ

ΜΑΡΙΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ

145

POSTO CINEMA

ΠΑΤΡΑ

ΑΓΥΙΑ

146

ΑΝΕΜΟΝΗ

ΑΙΓΙΟΝ

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ

147

Hangout

Πατρα

Αχαια

148

QUEEN

Πατρα

Αχαια

149

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Πατρα

Αχαια

150

MOLOS

Πατρα

Αχαια

151

ΣΤΑΘΜΟΣ

Πατρα

Αχαια

152

CORNER

Πατρα

Αχαια

153

POOLEVART

Πατρα

Αχαια

154

JAZI

Πατρα

Αχαια

155

FASES

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΙΤΩΛΙΑ & ΑΚΑΡΝΑΝΑΝΙΑ

156

Lobby

Λευκαδα

Λευκαδα

157

Pirates Lefkada

Λευκαδα

Λευκαδα

158

STREET

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

159

HALL

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

160

TIMES CAFE

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

161

SAINT BILLS

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

162

SQUARE

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ

163

ΜΥΣΤΙΚΟ

Ναυπλιο

Αργολιδα

164

MODUS

Ναυπλιο

Αργολιδα

165

Limanaki

Λουτρα Ωραιας Ελενης

Λουτρα Ωραιας Ελενης

166

Praia

Λουτρα Ωραιας Ελενης

Αλμυρη

167

SPORTSBOOK

ΣΠΑΡΤΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

168

CIELO

ΧΩΡΑ ΠΟΡΟΥ

ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

169

ΛΩΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

170

BODEGA

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

171

Παμπ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

172

TOP

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

173

COZI

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

174

DASH

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

175

Ristretto

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

176

Κέντρον *

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

177

CORTE

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

178

DUOMO

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

179

ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΑΦΕ

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

180

NOSTRO

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ - ΗΛΕΙΑΣ

181

Drop

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

182

ΜΠΕΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

183

ΚΑΜΟΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

184

LOL

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

185

PLANET

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

186

PLAY HALL

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

187

Carusel

Ιωαννινα

Καρδαμητσια

188

Crossroad Cafe

Ιωαννινα

Καρδαμητσια

189

George Place

Ιωαννινα

Κεντρο

190

OLD POST

Ιωαννινα

Κεντρο

191

PLUS SUGAR

Ιωαννινα

Σεισμοπληκτα

192

Sport S Cafe

Ιωαννινα

Κεντρο

193

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιωαννινα

Βοτανικος

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ημ/νίες αγώνων

Εισιτήρια για τους ημιτελικούς του

UEFA Champions League

Τραπέζι με κερασμένες Heineken

Συλλεκτικά δώρα

5-6/3

Ö

Ö

Ö

12-13/3

Ö

Ö

Ö

9-10/4

Ö

Ö

Ö

16-17/4

Ö

Ö

Ö

30/4

Ö

Ö

1/5

Ö

Ö

7-8/5

Ö

Ö

1/6

Ö

 

Οροι και προΥποθΕσεις

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της επωνυμίας Heineken® ("Ιστότοπος"). Για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα σας.

Αυτό το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου και cookies ("Όροι") διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

Πεδίο ισχύος

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για κάθε επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου της Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία ("HEINEKEN"), καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή/και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ("Πληροφορίες").

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αποδέχεστε την ισχύ αυτών των Όρων. Επισημαίνεται ότι αυτοί οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν τους Όρους τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις.

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) αυτού του Ιστοτόπου, όπως ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένες ή ατελείς Πληροφορίες, εκτός αν αυτές οι ζημίες οφείλονται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της HEINEKEN.

Επιπλέον, η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, ζημίες που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του (όπως, ενδεικτικά, όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, το ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξή τους), ανήκουν στη HEINEKEN, στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους ή σε άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για τους σκοπούς που συνάδουν με αυτούς τους Όρους. Η αντιγραφή (τμημάτων) του Ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας για άλλους σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει την έγγραφη άδειά μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε σε περίπτωση που προκύψουν αγωγές, αξιώσεις ή ευθύνες από την από μέρους σας παραβίαση αυτών των Όρων ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου.

Λοιπές διατάξεις

Κάθε παράγραφος αυτών των Όρων είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες. Αν ένα δικαστήριο ή μια αρμόδια αρχή κρίνει οποιαδήποτε από αυτές παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτοί οι Όροι διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου θα διευθετείται από τα δικαστήρια του Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 

Όροι Συμμετοχής: "Heineken Experience"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «Heineken Experience» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»).   

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης HORECA και δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την 12/02/2016 έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης της έκθεσης (την 15/02/2016). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα ορίσει η Διοργανώτρια θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή του δώρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2016.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης. 

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση θα δίνουν τα στοιχεία τους κατά την είσοδο στην έκθεση και η συμμετοχή τους θα ενεργοποιείται με την παραγγελία 9 κιβωτίων και άνω, οποιασδήποτε συσκευασίας Heineken. Η υποβολή των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

2. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην λάβει υπόψη εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο καθ’οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, καθώς επίσης και σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας.3

3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται όλες από τον Διαγωνισμό.

Ε. Δώρα:

1. Το δώρο που κληρώνεται ηλεκτρονικά στο Διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο») είναι για ένα και μοναδικό νικητή ένα ταξίδι για 2 ενηλίκους στο Amsterdam, το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων και το Heineken Experience, VIP tour. Από τις ημερομηνίες του ταξιδιού αποκλείονται: η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίοδος θεωρείται «Blackout Period».  

2. Η κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση.  Το VIP Tour και η Γευσιγνωσία Μπύρας θα διεξάγεται καθημερινά μεταξύ 12:00μ.μ. και 16:00μ.μ., εκτός Σαββάτου. Η επιβεβαίωση όλων των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα και κατόπιν συνεννόησης, ιδίως για περιόδους μεγάλης ζήτησης όπως την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 5 εργασίμων ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) ώστε να εξαργυρώσει το δώρο του θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με αύξοντα αριθμό.

4. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία:

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Ζ. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο.

3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο της έκθεσης, το οποίο ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των στοιχείων τους.

4. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντος συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

5. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που τυχόν έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε.

7. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.  

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Μην μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με άτομα ηλικίας κάτω του ηλικιακού ορίου κατανάλωσης αλκοόλ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικά

Η Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία (“HEINEKEN”) ελέγχει την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστοτόπου της επωνυμίας Heineken® (“Ιστότοπος”). Η HEINEKEN σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου.

Η HEINEKEN επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν οικειοθελώς στη Heineken στον Ιστότοπο. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση email, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική διεύθυνση και η χώρα κατοικίας του χρήστη. Η HEINEKEN συλλέγει και μεταβιβάζει αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες που διατίθενται στον Ιστότοπο, όπως η δυνατότητα συμμετοχής σε μια προωθητική καμπάνια.

Μεταβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων 

Η μεταβίβαση, η αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου προστατεύονται με τα υπάρχοντα, συνήθη τεχνικά μέσα. Αν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 12 μήνες, η HEINEKEN θα τα διαγράψει.

Η HEINEKEN ενδέχεται να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες του ομίλου της. Επίσης, η HEINEKEN ενδέχεται να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, αν χρειαστεί για την παροχή των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τρίτα θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με οδηγίες της HEINEKEN και με ευθύνη της HEINEKEN. Η HEINEKEN δεν θα παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει.

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από τη Heineken να σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει για εσάς ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από τη HEINEKEN να διορθώσει ή να διαγράψει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Αν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα, στείλτε email στη διεύθυνση heinekengreece@gmail.com .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο Ιστότοπος θα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ο Ιστότοπος στη συσκευή του χρήστη.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο τα παρακάτω cookies και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Λειτουργικά cookies: cookies που κάνουν τον Ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Για παράδειγμα, όταν έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ, τοποθετείται ένα cookie με το οποίο απομνημονεύεται ότι περάσατε την πύλη ηλικίας. Χωρίς αυτό το cookie, θα έπρεπε να υποβάλετε ξανά αυτές τις πληροφορίες σε κάθε ιστοσελίδα. Τα λειτουργικά cookies αυτού του Ιστοτόπου τα οποία αποθηκεύει η HEINEKEN στον υπολογιστή σας είναι έγκυρα μόνο κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.
 • Cookies αναλυτικών στοιχείων: Η HEINEKEN χρησιμοποιεί cookies της υπηρεσίας Google Analytics, για να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Στη συνέχεια, η HEINEKEN μπορεί να βελτιώνει τη χρηστικότητα του Ιστοτόπου. Η Google επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία που λαμβάνει από τον ιστότοπο σε μια ανώνυμη φόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.google.com/analytics.
 • Cookies τρίτων μερών: Ο Ιστότοπος επιτρέπει cookies προσθηκών κοινωνικού δικτύου τρίτων μερών. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να μοιράζεται περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές ("πρόσθετα") κάνουν επίσης τον ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγουν αυτά τα τρίτα μέρη μέσω των προσθηκών κοινωνικού δικτύου (και η χρήση τους) καθορίζονται αποκλειστικά από τα τρίτα μέρη, καθώς η HEINEKEN δεν μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies (όπως και τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να διαβάσουν τα cookies της HEINEKEN). Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών, διαβάστε την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιείστε όταν ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Επίσης, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε τον αποκλεισμό των cookies από αυτόν τον Ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επικοινωνία

Αυτή η Πολιτική απορρήτου και cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της τροποποιημένης Πολιτικής απορρήτου και cookies. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν την Πολιτική απορρήτου και cookies τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. Αν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε αφορά τη χρήση cookies στον Ιστότοπο, στείλτε email στη διεύθυνση heinekengreece@gmail.com .

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Ακολουθήστε μας

Facebook Twitter Instagram YouTube