ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«ΗΕΙΝΕΚΕΝ UCL - ΚΕΡΔΙΣΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ: 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ HEINEKEN UCL, 1 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΨΥΓΕΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙΑ Ή 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ACTION - CAMS»

Ο διαγωνισμός με την ονομασία «ΗΕΙΝΕΚΕΝ UCL - ΚΕΡΔΙΣΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ: 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ HEINEKEN UCL Ή 1 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΨΥΓΕΙΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙΑ Ή 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ACTION - CAMS» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»). Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα καταστήματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.&Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μύκονο.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

B. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1.Στο Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι της κάρτας “Flora Club Card”.

2.Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών «I.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.Επίσης εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας “Flora Club Card” κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι, προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας “Flora Club Card”, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας “Flora Club Card”. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το  ανωτέρω διάστημα.

Γ. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 22 Μαΐου 2018 και ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής η «έναρξη της προωθητικής ενέργειας») έως τις 26 Μαΐου 2018 και ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (περαιτέρω η «λήξη της προωθητικής ενέργειας»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Όσοι καταναλωτές, έως τη λήξη  της διάρκειας του Διαγωνισμού, έχουν αγοράσει μία από τις εξής πολυσυσκευασίες: ΗΕΙΝΕΚΕΝ κουτί 330ml 6 pack,  κουτί 500ml 4 pack,φιάλη 500ml 4 pack, φιάλη 250 ml 6 pack,κουτί 330 ml 8 pack 6+2 δώρο, κουτί 330 ml 6 pack 5+1 δώρο, βαρέλι 5 lt και κάνοντας χρήση της κάρτας “Flora Club Card”, είτε σε μία είτε σε περισσότερες συναλλαγές, συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσότερων συναλλαγών, μόνο μία εξ’ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

Ε. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:1.Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο Διαγωνισμό και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού.

2.Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής η «Κλήρωση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μυκόνου στις 29 Μαΐου 2018   και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας), παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» & της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΣΤ. Δώρα:

1.Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά εξήντα (60) νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

 • Για καθένα από τους πέντε (5) πρώτους κατά σειρά κλήρωσης, ένα ψυγείο ποδοσφαιράκι.

 • Για κάθε έναν από τους πέντε (5) επόμενους κατά σειρά κλήρωσης νικητές μία(1) Action Camera.

 • Για κάθε έναν από του πενήντα (50) επόμενους κατά σειρά κλήρωσης νικητές μία (1) μπάλα ποδοσφαίρου

2.Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς  εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επ’ αυτού και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό κατά την σειρά ανάδειξης στην της κλήρωση.. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί το δώρο ο αναπληρωματικός, τότε το δώρο χάνεται οριστικά.

3.Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή του αναπληρωματικού. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή ή του αναπληρωματικού θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή τη «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των ως άνω προσώπων που θα προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

4.Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία.

5.Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η ανάδειξη ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην κλήρωση δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ζ. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά λόγω αμέλειας τρίτων προσώπων ή αδυναμίας τους για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ως άνω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί  την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

Η. Ευθύνη:

1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Οι άνω εταιρείες δεν ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων, των νικητών, των αναπληρωματικών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ειδικότερα, τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.».  Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.  περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

2.Η Διοργανώτρια και η «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3.Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Σε περίπτωση συνδρομής των όρων της παραγράφου 1 ανωτέρω, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», οι εταιρείες απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα:

1.Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς και ειδικότερα του ονοματεπώνυμου, το τηλεφώνου και της διεύθυνσής σας, όπως τα γνωστοποιήσατε κατά την υποβολή αίτησης για την χορήγηση της κάρτας “Flora Club Card. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία και την «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2.Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα  των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες έχει δοθεί η ρητή συναίνεση του όρου Θ.4 παρακάτω.

3.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των δώρων.

6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διοργανώτρια Εταιρεία: «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5384820. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.

Ι. Γενικοί Όροι:

1.Η Διοργανώτρια εταιρεία και «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις ανωτέρω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

2.Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «Ι.&Φ. Κονταράτου Α.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή των δώρων.

3.Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

4.Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού  με τον τίτλο

«ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ – ΞΥΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ»

Όροι Συμμετοχής

1] ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία FRANK & FAME Α.Ε (εφεξής και η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει και διοργανώνει με αποκλειστική της επιμέλεια και ευθύνη Διαγωνισμό με τον τίτλο «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ-ΞΥΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» για λογαριασμό του πελάτη της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. (εφεξής και η «συνεργαζόμενη  εταιρεία»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό ««ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ-ΞΥΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ» μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., της FRANK & FAME Α.Ε , καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα συνολικά σε 120 καταστήματα πανελλαδικά τις 11/4 - 18/4 - 2/5 – 9/5 – 3/6  , μεταξύ 20:00 και 24:00 ή μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της την διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το Κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην οικεία ιστοσελίδα ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Έτσι, συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα δώρα μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μόνο για τον εαυτό του και για μία συμμετοχή, , αφού προμηθευτεί ένα ξυστό με έγγραφη αίτησή του και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο 210 67 52 470 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00.

4.2] Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα, με κάθε αγορά οποιασδήποτε μπύρας Heineken από αυτά, οι καταναλωτές θα παραλαμβάνουν ένα ξυστό και θα βλέπουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα. Ο καταναλωτής βλέπει στη στιγμή εάν έχει κερδίσει κάποιο από τα δώρα που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα II των παρόντων όρων που έχουν κατατεθεί στην κατωτέρω αναφερόμενη συμβολαιογράφο.

5] ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα δώρα περιγράφονται στο Παράτημα των παρόντων όρων.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 470 από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το δώρο τους.

6] ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα του Παραρτήματος II των παρόντων θα παραλαμβάνονται από τους νικητές αμέσως από το κατάστημα.

7] Η διοργανώτρια εταιρεία FRANK & FAME Α.Ε, καθώς και η συνεργαζόμενη εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

10] Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

11] Η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρία ή τη συνεργαζόμενη εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία FRANK & FAME Α.Ε, καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 14. 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12] Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο site, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία, αλλά και στις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η  συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την διοργανώτρια εταιρία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με αυτόν στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

14] Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρείας FRANK & FAME Α.Ε,  η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

15] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

16] Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της Παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του και έχει κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Κλεοπάτρα – Μαρία Παπαρρηγοπούλου, οδός Αιόλου, αρ. 102, Αθήνα  ενώ οι όροι του βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

Προσαρτώνται, υπογεγραμμένα από την εμφανισθείσα και τα παραρτήματα Α και Β.

Προκήρυξη Διαγωνισμού  με τον τίτλο

«ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ»

Όροι Συμμετοχής

1] ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής και η Διοργανώτρια Εταιρεία) προκηρύσσει και διοργανώνει με αποκλειστική της επιμέλεια και ευθύνη Διαγωνισμό με τον τίτλο «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ» για λογαριασμό του πελάτη της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. (εφεξής και η «συνεργαζόμενη  εταιρεία»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ» μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., της FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1] Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα συνολικά σε 40 καταστήματα ανά την Ελλάδα στις 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017, 3/6/2017 μεταξύ 20:00 και 24:00. Οι ειδικότερες ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού σε κάθε συνεργαζόμενο κατάστημα αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος.

3.2] Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της την διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού ή/και να ακυρώνει μέρος ή το σύνολο των ενεργειών. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το Κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην οικεία ιστοσελίδα ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Έτσι, συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα δώρα μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, μόνο για τον εαυτό του, με έγγραφη αίτησή του και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο 210 67 52 470, κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017 και 3/6/2017.

4.2] Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συνεργαζόμενα καταστήματα, με κάθε αγορά οποιασδήποτε μπύρας Heineken από αυτά, κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017, 3/6/2017, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ένα παιχνίδι μέσω tablet στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε 3 ερωτήσεις με προκαθορισμένες επιλογές απαντήσεων. Ο καταναλωτής θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις που θα προκύπτουν τυχαία κάθε φορά μέσα από ένα σύνολο 11 προκαθορισμένων ερωτήσεων για να συμμετέχει στις παρακάτω κληρώσεις:

Α) Όσοι συμμετέχουν στο παιχνίδι στα οριζόμενα καταστήματα σύμφωνα με το Παράρτημα κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017 και 2/5/2017 θα μπαίνουν σε κλήρωση για τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5:

•           (3) τρία διπλά εισιτήρια για Κρουαζιερόπλοιο στη Μύκονο, με ημερομηνία κλήρωσης 3/5/2017, και

•           μία Smart TV, με ημερομηνία κλήρωσης 5/6/2017.

Β) Οι καταναλωτές που συμμετέχουν στο παιχνίδι στα οριζόμενα καταστήματα σύμφωνα με το Παράρτημα κατά τις ημερομηνίες 11/4/2017, 18/4/2017, 2/5/2017, 9/5/2017 και 3/6/2017  θα μπαίνουν σε κλήρωση για την αναφερόμενη στο Άρθρο 5 Smart TV με ημερομηνία κλήρωσης 5/6/2017.

4.3] Ο ίδιος καταναλωτής έχει δυνατότητα  να παίξει στο παιχνίδι μέσω tablet όσες φορές επιθυμεί, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 4.1 και 4.2 ανωτέρω και να αυξήσει τις πιθανότητες για το μεγάλο δώρο, σύμφωνα με το Παράρτημα.

5] ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι συνολικά: (3) τρία διπλά εισιτήρια για το  Κρουαζιερόπλοιο στη Μύκονο και (40) σαράντα Smart TV και προσφέρονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους οποίους που οφείλει να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα ο νικητής μαζί με την αποδοχή του δώρου.

Επιπλέον των αρχικών νικητών, θα κληρωθούν επίσης  (3) τρία διπλά και (40) σαράντα επιλαχόντες, αντίστοιχα, ανά κλήρωση.

Η ανακοίνωση των  μεγάλων νικητών (που προκύπτουν με κλήρωση) θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας www.heineken.gr εντός 24 ωρών από την ημερομηνία κλήρωσης. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από την εταιρία FRANK AND FAME ΑE, στον αριθμό κλήσης του τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους, ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες, όσο και οι νικητές, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 470 από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ή/και για το δώρο τους.

6) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

 Τα δώρα του Διαγωνισμού θα παραλαμβάνονται από τους νικητές εντός δεκαπέντε (15) ημερών [LV1] από την ημερομηνία της κλήρωσης. Μετά την ενημέρωση των νικητών από τη Διοργανώτρια Εταιρεία οι σαράντα (40) [LV2]μεγάλοι νικητές θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσής τους, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (διεύθυνση, πόλη, ΤΚ,), αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και χρονολογία γεννήσεως για την οργάνωση της αποστολής των δώρων σε αυτούς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν χρειαστεί για την παραλαβή του Δώρου.

Η μη εμφάνιση νικητή εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του ή η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Με τη μη εμφάνιση νικητή εξομοιώνεται και η  αποδεδειγμένη αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή με έναν από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας εντός 10 ημερών από την κλήρωση και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της εταιρείας FRANK AND FAME ΑΕ. στιςΣτις ανωτέρω περιπτώσεις απώλειας του δικαιώματος διεκδίκησης των δώρων από αρχικούς νικητές, το δώρο μεταβιβάζεται σε έναν από τους (50) πενήντα επιλαχόντες, ανάλογα με τη σειρά κλήρωσης του καθενός, με δικαίωμα αποδοχής εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του. Η παράδοση των (50) πενήντα μεγάλων δώρων θα πραγματοποιείται εντός περιόδου δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας του νικητή με την Διοργανώτρια Εταιρεία και τη συμφωνία για αποδοχή και την παράδοση του δώρου. Όλα τα δώρα παραδίδονται από την εταιρεία FRANK AND FAME ΑE χωρίς κόστος μεταφοράς για τον νικητή.

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του δώρου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

 

7] Η διοργανώτρια εταιρεία FRANK AND FAME ΑE, καθώς και η συνεργαζόμενη εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.

10] Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

11] Η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια Εταιρία ή τη συνεργαζόμενη εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία FRANK AND FAME ΑE, καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 14. 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12] Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο site, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία, αλλά και στις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και των κοινωνικών δικτύων χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η  συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την διοργανώτρια εταιρία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με αυτόν στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

Η FRANK AND FAME ΑE δηλώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τις ανάγκες του προκείμενου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αγίας Βαρβάρας, αρ 33, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: «ΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΑ».

14] Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ A.E., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρείας FRANK AND FAME ΑE,  η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

15] Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

16] Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της Παρούσας Προκήρυξης που αποτελεί και τον Κανονισμό του και έχει κατατεθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Κλεοπάτρα – Μαρία Παπαρρηγοπούλου, οδός Αιόλου, αρ. 102, Αθήνα  ενώ οι όροι του βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

Προσαρτώνται, υπογεγραμμένα από την εμφανισθείσα και το παράρτημα.

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ HEINEKEN LEAGUE

Όροι Συμμετοχής

H εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102, σε συνεργασία με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισιάς αρ. 32 (εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Διοργανώτριες») προκηρύσσουν τη διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 με την ονομασία «ΗΕΙΝΕΚΕΝ LEAGUE» (εφεξής το «Τουρνουά»), το οποίο θα διεξαχθεί από 26/3/2017 έως και 7/5/2017 σε τέσσερις (4) πόλεις της Ελλάδος και ειδικότερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι της εταιρίας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν στο Τουρνουά αγωνιζόμενοι σε ομάδες και δηλώνοντας συμμετοχή για μία από τις πόλεις στις οποίες θα διεξάγεται το Τουρνουά. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο Τουρνουά μπορεί να δηλώσει από πέντε (5) έως επτά (7) παίκτες. 1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες του Τουρνουά αποτελεί η επίδειξη σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους των Διοργανωτριών ή/και των εκάστοτε εγκαταστάσεων, όπου διεξάγεται το Τουρνουά, της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου-κρατικού εγγράφου που φέρει φωτογραφία και από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Συμμετεχόντων.

1.4. Για τη συμμετοχή στο Τουρνουά δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας των Διοργανωτριών ούτε η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού αντιτίμου. 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1.1 και 1.2 του παρόντος, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Τουρνουά μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μέσω αποστολής της συμπληρωμένης Αίτησης Συμμετοχής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: info@themagicbus.gr

2.2 Η διαδικασία της εγγραφής της κάθε ομάδας θα ολοκληρώνεται στο γήπεδο όπου πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες της με την υπογραφή της Φόρμας Συμμετοχής από όλα τα μέλη της ομάδας. Θεωρούνται έγκυρες και γίνονται αποδεκτές μόνο οι συμμετοχές των ομάδων, τα μέλη των οποίων έχουν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στην Αίτηση Συμμετοχής και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής υπογράφοντας στο ειδικό πεδίο δίπλα από τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

2.3. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

2.4. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και παραληφθεί από τις Διοργανώτριες με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω έως την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.00.

2.5. Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή-μέλους ομάδας επιτρέπεται μέχρι και τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ομάδας στη Γραμματεία του Τουρνουά στην εγκατάσταση όπου διεξάγονται οι αγώνες.

2.6. Κατά την υποβολή της συμμετοχής θα δηλώνεται και η ονομασία της ομάδας. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μην καταχωρίσουν, να διαγράψουν ή/και να αλλάξουν την ονομασία ομάδας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής, καθώς και να μην επιτρέψουν τη χρήση της εν λόγω ονομασίας (ενδεικτικά σε επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ.), σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια κρίνουν ότι προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (όπως ενδεικτικά με την καταχώριση ονομασίας που περιέχει περιεχόμενο άσεμνο, ανήθικο, χλευαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, βλάσφημο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτό ή ονομασίας που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων). Η νέα ονομασία θα γίνει σε συνεννόηση με την ομάδα. Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Διοργανωτριών και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ακατάλληλη ονομασία, η εν λόγω ομάδα θα αποκλείεται από το Τουρνουά.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Το Τουρνουά αποτελείται από δύο (2) Φάσεις ως ακολούθως:

Φάση 1: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΗΣ

Στη Φάση 1 συμμετέχουν όλες οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή έγκυρα και έγκαιρα στην εκάστοτε πόλη και περιλαμβάνει αγώνες σε ομίλους και -εφόσον χρειαστεί- αγώνες Knock-out, οι οποίοι θα οργανωθούν από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Φάση 2: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Στη Φάση 2 προκρίνεται και συμμετέχει η πρωταθλήτρια ομάδα του κάθε Τουρνουά πόλης και περιλαμβάνει αγώνες Knock-out. Στη Φάση 2 θα διασταυρωθούν οι ομάδες ως ακολούθως: Στην ημιτελική φάση, η νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Αθήνας θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Πάτρας και η νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Θεσσαλονίκης θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Ηρακλείου Κρήτης. Στον τελικό του Τουρνουά θα διασταυρωθούν οι νικήτριες ομάδες των ως άνω ζευγαριών.

4. ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 4.1. Οι ημερομηνίες και οι εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της Φάσης 1 «Τουρνουά Πόλης» είναι:

 Α. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Athletic Park “Επίσκυρο” // Αντώνη Τρίτση 11, Πυλαία (έναντι PAOK Sports Arena)

Β. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΘΗΝΑΣ: Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Campeon FC // 3η Πάροδος Φραγκοκκλησιάς, Μαρούσι

 

Γ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΓΗΠΕΔΟ CENTRO SPORTIVO // Καστρινογιαννάκη 1, Ηράκλειο Κρήτης

Δ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΤΡΑΣ: Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Rossoneri MFC // Μειλιχού, Κάτω Συχαινά, Πάτρα

4.2. Οι αγώνες της Φάσης 2 θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στις 6 Μαΐου 2017. Τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής της Φάσης 2 θα ανακοινωθούν από τις Διοργανώτριες σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή τους.

4.3. O αρχηγός κάθε ομάδας, όπως θα έχει ορισθεί από τους Συμμετέχοντες, θα ειδοποιείται σχετικά με τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής των αγώνων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του αρχηγού της κάθε ομάδας επειδή ο τελευταίος δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο είτε στο e-mail που τους απεστάλη από τις Διοργανώτριες είτε στις τηλεφωνικές κλήσεις που του έγιναν ή επειδή η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δήλωσε δεν είναι ορθά ή έχουν απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχηγό της ομάδας και η ομάδα δεν εμφανιστεί στην προκαθορισμένο χρόνο και τόπο διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα, το δικαίωμα συμμετοχής αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών. Η προσπάθεια ειδοποίησης του αρχηγού κάθε ομάδας θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου.

4.4. Οι Διοργανώτριες διατηρούν ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν το Τουρνουά ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου αλλά και του τόπου (εγκαταστάσεις) διεξαγωγής του Τουρνουά. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στους Συμμετέχοντες ή στον αρχηγό κάθε ομάδας μέσω επικοινωνίας στα στοιχεία που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης και ενημέρωσης των Συμμετεχόντων. Οι Διοργανώτριες μπορούν επίσης, να διακόψουν ή να ακυρώσουν το Τουρνουά χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Τουρνουά, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Τουρνουά ή οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι η διοργάνωση του τουρνουά έχει ψυχαγωγικό και οικειοθελή χαρακτήρα και δεν αποτελεί παροχή εργασίας ούτε υποχρέωση των Συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.

4.5. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των ιατρικών τους εξετάσεων και δηλώνουν δια της συμμετοχής τους ότι δεν αντιμετωπίζουν κατάσταση υγείας που δεν είναι συμβατή με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12.

5. ΕΠΑΘΛΑ – ΠΑΡΟΧΕΣ

5.1. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας θα κερδίσουν και θα παραλάβουν ως έπαθλο τη συμμετοχή τους στη διήμερη ενέργεια «Champion Voayge» που θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο στις 3 & 4 Ιουνίου 2017 και διοργανώνεται από την HEINEKEN BV με έδρα το Amsterdam.

5.2 Οι Διοργανώτριες θα παρέχουν δωρεάν τα εξής: Α. Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής προς την Αθήνα για τα μέλη των νικήτριων ομάδων των Τουρνουά της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση 2 του HEINEKEN League. Β. Αυθημερόν μεταφορά με πούλμαν για τα μέλη της νικήτριας ομάδας του Τουρνουά της Πάτρας προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση 2 του HEINEKEN League.

5.3. Η παραλαβή των Δώρων και των Παροχών θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο και χρόνο που θα προσδιοριστεί από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι Διοργανώτριες θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη της νικήτριας ομάδας σχετικά με την παραλαβή των Δώρων και των Παροχών.

5.4 Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των μελών της νικήτριας ομάδας κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους.

5.5. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οιοδήποτε μέλος της νικήτριας ομάδας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Τουρνουά. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος της νικήτριας ομάδας χάνει κάθε δικαίωμα του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Αθηναικής Ζυθοποιίας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

5.6. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Τουρνουά, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι των Διοργανωτριών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται στην απόδοση των Δώρων και ουδεμία άλλη ευθύνη φέρουν.

5.7. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Τουρνουά είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά και την ειδοποίηση των νικητών, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων του Τουρνουά ή/και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από Δώρο και την χρήση αυτού ή/και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρίες.

6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (5Χ5) ΤΟΥΡΝΟΥΑ HEINEKEN LEAGUE

 6.1. Ο αριθμός των παικτών σε κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους επτά (7).

 6.2. Μια ομάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα της, ή να τον συνεχίσει εάν αυτός έχει ξεκινήσει, με λιγότερους από τέσσερις (4) παίκτες.

6.3. Οι αλλαγές των παικτών γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι απεριόριστες και γίνονται εφόσον πρώτα εξέλθει του αγωνιστικού χώρου ο ένας παίκτης για να εισέλθει ο άλλος και μετά την άδεια του διαιτητή.

6.4. Η διάρκεια του κάθε αγώνα είναι από τριάντα (30) έως σαράντα (40) λεπτά και θα ορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. Ο μοναδικός χρονομέτρης είναι ο Διαιτητής.

6.5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε φάση του Τουρνουά η οποία περιέχει αγώνες ομάδων σε ομίλους, θα ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ισοβαθμίας με την εξής σειρά: 1. Αποτέλεσμα στο μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνα. 2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων. 3. Καλύτερη επίθεση. 4. Καλύτερη άμυνα.

6.6. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις KNOCKOUT φάσεις του Τουρνουά, όπου αυτές υπάρχουν, δεν θα υπάρχει παράταση και ο αγώνας θα οδηγείται απευθείας στην εκτέλεση πέναλτι (Τρεις εκτελέσεις πέναλτι για κάθε ομάδα).

6.7. Για οποιαδήποτε διασαφήνιση αφορά στον αγώνα, υπεύθυνοι είναι οι εκπρόσωποι των Διοργανωτριών και οι Διαιτητές.

6.8. Οι επιμέρους κανονισμοί των αγώνων θα επεξηγούνται από τους διαιτητές στις ομάδες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα.

7. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζεται από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια ένας διαιτητής (εφεξής ο «Διαιτητής»), ο οποίος και θα διευθύνει τους αγώνες. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Διαιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της ομάδας.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 Δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων και σε καμία περίπτωση δε γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν διαιτητικές αποφάσεις και αποτελέσματα. Οι αποφάσεις του Διαιτητή ή/και των Διοργανωτριών ή/και των εκπροσώπων του είναι τελικές, ανέλεγκτες και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, ένστασης ή/και ακύρωσης από οποιοδήποτε Συμμετέχοντα.

9.ΠΟΙΝΕΣ

9.1. Με σκοπό την τήρηση της τάξεως και πειθαρχίας κατά τη διάρκεια των αγώνων του Τουρνουά, ισχύει ό,τι αναφέρεται για τις ποδοσφαιρικές ποινές στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων(ΚΑΠ), ωστόσο η επιτροπή των αγώνων που θα ορίζεται από τις Διοργανώτριες έχει το δικαίωμα να αποβάλλει όποιον παίκτη ή/και οποιαδήποτε ομάδα αναπτύξει ανάρμοστη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς που αφορούν το ευ αγωνίζεσθε (fair play). Σκοπός είναι η άρτια και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλες οι ομάδες να απολαύσουν το Τουρνουά. Προς το σκοπό αυτό, θα τιμωρούνται αυστηρά οι παραβάσεις που προσβάλουν το άθλημα και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των Συμμετεχόντων.

9.2. Ομάδα η οποία θα καθυστερήσει να παραταχθεί στο γήπεδο περισσότερο από πέντε (5) λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, θεωρείται ότι δεν προσήλθε να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή, ο αγώνας κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με σκορ 2-0.

9.3. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός γηπέδων και καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του κάθε αγώνα.

10. ΣΤΟΛΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

10.1. Οι ομάδες θα αγωνίζονται με διακριτικά φανελάκια που θα προσφέρουν οι Διοργανώτριες.

10.2. Οι παίκτες οφείλουν να μη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείμενα (ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια κλπ.).

 10.3. Κάθε παίκτης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του Διαιτητή, σε περίπτωση δε, αρνήσεώς του αποβάλλεται από τον αγώνα.

10.4. Οι παίκτες μπορούν να φορούν γυαλιά οράσεως με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν προηγουμένως ότι είναι άθραυστα και ότι διαθέτουν κατάλληλο και ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή.

10.5. Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να φέρουν στον αθλητικό τους εξοπλισμό λογότυπα και σήματα εταιριών ανταγωνιστικών των Διοργανωτριών.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

11.1. Κατά τη διάρκεια του Τουρνουά θα δημιουργηθεί υλικό σχετιζόμενο με αυτά (ενδεικτικά φωτογραφικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί στην τηλεόραση (με οποιονδήποτε μέσο ή/και τρόπο και εάν εκπέμπει αυτή), στο διαδίκτυο (Internet), συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Social media), σε έντυπα και στον Τύπο ή άλλως, χωρίς κανένα χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. Οι Συμμετέχοντες δίνουν στις Διοργανώτριες το δικαίωμα δημοσίευσης στοιχείων της προσωπικότητάς τους (ιδίως του ονόματος και της εικόνας τους), καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στο Τουρνουά κατά τα ανωτέρω, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

11.2. Στο πλαίσιο του Τουρνουά, οι Διοργανώτριες θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) αριθμό κινητού τηλεφώνου), καθώς και αρχείο με αρχεία εικόνας και οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία βίντεο) τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Τουρνουά, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Τουρνουά αλλά και για την προωθητική επικοινωνία των Διοργανωτριών με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους των Διοργανωτριών των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Τουρνουά. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργαζόμενες εταιρίες με τις Διοργανώτριες που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους μόνο, όμως, για τους ως άνω σκοπούς.

11.3. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στις Διοργανώτριες να τηρήσουν αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

11.4. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τους μπορούν να ασκήσουν οι συμμετέχοντες επικοινωνώντας με τη «Διοργανώτρια» στο τηλέφωνο 2105384911.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Με την υποβολή των στοιχείων του, την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής και τη συμμετοχή στο Τουρνουά, κάθε Συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι:

Α) Γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στο Τουρνουά και ειδικότερα στο άθλημα του ποδοσφαίρου, στο οποίο και επιθυμεί να λάβει μέρος.

Β) Συμμετέχει στο Τουρνουά με αποκλειστικά προσωπική του ευθύνη και γνωρίζει και αποδέχεται ότι οι Διοργανώτριες δεν παρέχουν οιαδήποτε ασφάλιση ζωής για οιαδήποτε ασθένεια, ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από τη συμμετοχή του ή κατά την παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων του Τουρνουά. Η συμμετοχή στο Τουρνουά ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής των Διοργανωτριών από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. Οι Διοργανώτριες ή/και οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, του οποίου οι εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή του Τουρνουά απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των Συμμετεχόντων στο Τουρνουά.

Γ) Έχει συμβουλευτεί ειδικό γιατρό με σκοπό τη συμμετοχή του στο Τουρνουά και βεβαιώνει ότι είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα προσκομίσουν σύμφωνη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Δ) Παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε απαίτηση οιασδήποτε φύσης σε βάρος των Διοργανωτριών για κάθε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν, καθίσταται δε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη τυχόν προκαλέσει στους υπόλοιπους Συμμετέχοντες ή/και σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία στα πλαίσια του Τουρνουά.

Ε) Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν και υποχρεούται να αποζημιώσει τις Διοργανώτριες για οποιαδήποτε απαίτηση, ποσό, κόστη, ζημίες ή έξοδα (ενδεικτικά δικαστικές δαπάνες και/ή εύλογα νομικά έξοδα) που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή ζημία ήθελε προκληθεί κατά τη συμμετοχή του ή κατά την παρακολούθηση του Τουρνουά.

ΣΤ) Γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανώτριες πέραν του κόστους διεξαγωγής του Τουρνουά (ενδεικτικά κόστη ενοικίασης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κτλ) δεν καλύπτει καμία δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του επάθλου αλλά και κατά τη συμμετοχή του στο Τουρνουά κατά τα ανωτέρω (ενδεικτικά έξοδα μεταφοράς).

12.2. Η συμμετοχή στο Τουρνουά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών.

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Τουρνουά επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 12.4. Οι παρόντες όροι βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της ιστοσελίδας www.heineken.gr

Οροι και προΥποθΕσεις

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της επωνυμίας Heineken® ("Ιστότοπος"). Για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα σας.

Αυτό το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων σε συνδυασμό με την Πολιτική απορρήτου και cookies ("Όροι") διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου.

Πεδίο ισχύος

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για κάθε επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου της Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία ("HEINEKEN"), καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή/και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ("Πληροφορίες").

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αποδέχεστε την ισχύ αυτών των Όρων. Επισημαίνεται ότι αυτοί οι Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν τους Όρους τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις.

Πληροφορίες και ευθύνη

Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) αυτού του Ιστοτόπου, όπως ζημίες που οφείλονται σε εσφαλμένες ή ατελείς Πληροφορίες, εκτός αν αυτές οι ζημίες οφείλονται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της HEINEKEN.

Επιπλέον, η HEINEKEN δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, ζημίες που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του (όπως, ενδεικτικά, όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, το ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξή τους), ανήκουν στη HEINEKEN, στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους ή σε άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για τους σκοπούς που συνάδουν με αυτούς τους Όρους. Η αντιγραφή (τμημάτων) του Ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας για άλλους σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει την έγγραφη άδειά μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώνετε σε περίπτωση που προκύψουν αγωγές, αξιώσεις ή ευθύνες από την από μέρους σας παραβίαση αυτών των Όρων ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου.

Λοιπές διατάξεις

Κάθε παράγραφος αυτών των Όρων είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες. Αν ένα δικαστήριο ή μια αρμόδια αρχή κρίνει οποιαδήποτε από αυτές παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτοί οι Όροι διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου θα διευθετείται από τα δικαστήρια του Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 

Όροι Συμμετοχής: "Heineken Experience"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «Heineken Experience» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»).   

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης HORECA και δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την 12/02/2016 έως και την ημερομηνία και ώρα λήξης της έκθεσης (την 15/02/2016). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα ορίσει η Διοργανώτρια θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την απονομή του δώρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2016.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης. 

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση θα δίνουν τα στοιχεία τους κατά την είσοδο στην έκθεση και η συμμετοχή τους θα ενεργοποιείται με την παραγγελία 9 κιβωτίων και άνω, οποιασδήποτε συσκευασίας Heineken. Η υποβολή των στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

2. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην λάβει υπόψη εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο καθ’οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, καθώς επίσης και σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας.3

3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα αποκλείονται όλες από τον Διαγωνισμό.

Ε. Δώρα:

1. Το δώρο που κληρώνεται ηλεκτρονικά στο Διαγωνισμό (εφεξής το «Δώρο») είναι για ένα και μοναδικό νικητή ένα ταξίδι για 2 ενηλίκους στο Amsterdam, το οποίο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων και το Heineken Experience, VIP tour. Από τις ημερομηνίες του ταξιδιού αποκλείονται: η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίοδος θεωρείται «Blackout Period».  

2. Η κράτηση των εισιτηρίων θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση.  Το VIP Tour και η Γευσιγνωσία Μπύρας θα διεξάγεται καθημερινά μεταξύ 12:00μ.μ. και 16:00μ.μ., εκτός Σαββάτου. Η επιβεβαίωση όλων των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα και κατόπιν συνεννόησης, ιδίως για περιόδους μεγάλης ζήτησης όπως την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 5 εργασίμων ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) ώστε να εξαργυρώσει το δώρο του θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με αύξοντα αριθμό.

4. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία:

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Ζ. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο.

3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο της έκθεσης, το οποίο ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των στοιχείων τους.

4. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντος συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

5. Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που τυχόν έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε.

7. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.  

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Μην μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με άτομα ηλικίας κάτω του ηλικιακού ορίου κατανάλωσης αλκοόλ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "CHAMPION THE MATCH | TWITTER CONTEST"

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Champion The Match | Twitter Contest» (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί στο «Twitter» και συγκεκριμένα στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Twitter με τίτλο «Heineken Greece», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://twitter.com/Heineken_GR (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η εταιρεία Isobar/iProspect Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους 95 (στο εξής «Isobar/iProspect» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»).

B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Twitter, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Twitter και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας  και της Isobar/iProspect, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την 23/02/2016 και ώρα 21:30 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την 23/02/2016 και ώρα 23:45 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/ πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 24/02/2016 και ώρα 00:10 θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

 Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν ερώτηση για τον αγώνα Arsenal FC vs Barcelona FC στον Deco, κάνοντας mention το @heineken_gr και χρησιμοποιώντας το hashtag #ChampionTheMatch.

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται με τη δημοσίευση του σχετικού tweet σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Δ1. Η αποστολή tweet συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.

4. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά με τα ίδια στοιχεία Twitter προφίλ (Twitter ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Twitter ID θα αποκλείονται όλες από τον Διαγωνισμό.

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ε. Δώρα

1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω το «Δώρο») θα ορίζονται στο σχετικό Tweet. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πακέτο φιλοξενίας στην Ίμπιζα από όπου θα παρακολουθήσει τον τελικό UEFA Champions League που θα διεξαχθεί στις 28/5/2016 στο Μιλάνο. Το πακέτο φιλοξενίας θα περιλαμβάνει τα εξής:

•             Αεροπορικά εισιτήρια για την Ίμπιζα μετ’ επιστροφής

•             Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (Σάββατο 28/5/2016 και Κυριακή 29/5/2016)

•             Μεταφορές

•             Δραστηριότητες

•             Πρωινό, γεύμα, δείπνο

•             Είσοδος στα σημεία συνάντησης

•             VIP  Μεταχείριση

2. Τo Δώρo είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρία μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός νικητής. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής αυτόματα εντός 2 ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης) θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.

3. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Twitter

4. Οι νικητές θα ενημερωθούν με tweet κάτω από την συμμετοχή τους (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας στο Twitter(«administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους..

5. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση του νικητή, τότε το Δώρο δίνεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

6. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

 Ζ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Isobar/iProspect. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

Η. Λοιποί Όροι

1. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνουν την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Twitter. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.

2. Η Διοργανώτρια και η  Isobar/iProspect μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν  δικαιώματα των διοργανωτριών, δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω tweet, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.

3. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο της Διοργανώτριας στο  Twitter επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

4. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Twitter και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση,  η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη  και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του  στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

6. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται

7.  Οι Συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, καθώς και τα σχόλια που έχουν καταχωρήσει, και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας Isobar/iProspect περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Isobar/iProspect δεν ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο ή εξ ελαφράς αμελείας, τυχηρών και ανωτέρας βίας.

9. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.

10. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HEINEKEN BEERTENDER ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σωληνάκια για την τοποθέτηση στο Heineken beertender
Προκειμένου να παραλάβετε τα σωληνάκια για την τοποθέτηση στο Heineken beertender μπορείτε να
• καλέσετε στο 800 300 3113 (δωρεάν κλήση) και να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη κατοικίας μετά το εισαγωγικό μήνυμα
• αποστείλετε μήνυμα στο 19129 (χρέωση 0,11€ + φπα ανά μήνυμα), γράφοντας HNK, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, διεύθυνση, πόλη κατοικίας.
Εντός 3 εργάσιμων ημερών θα παραλάβετε χωρίς καμία επιβάρυνση τα σωληνάκια στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δηλώνοντας συμμετοχή στο Beertender Project παρέχετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας προς τις εταιρείες «.ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε» και «MSPS» (η οποία λειτουργεί για το σκοπό αυτό ως βοηθός εκπληρώσεως και όχι ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου), προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, ήτοι για ενέργειες προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Διοργανώτριας Εταιρείας και συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις των ν.2472/1997 και ν.3471/2006 όπως ισχύουν, απευθυνόμενοι γι’ αυτό ταχυδρομικά στην διεύθυνση .Κηφισού 107 ή ηλεκτρονικά στο e-mailheinekengreece@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 5384353

Eπιθυμώ να λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα για εμπορικές προσφορές, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΣΕ WATER PROOF ACTION CAMERAS WIFI»
ΜΕ ΔΩΡΟ 40 WATER PROOP ACTION CAMERAS WIFI

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

  1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.heineken.com/gr/camera, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΣΕ WATER PROOF ACTION CAMERAS WIFI».

  1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

  1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

  1.4. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

  2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα https://www.heineken.com/gr/camera και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους που διέπουν τον Διαγωνισμό.

  2.3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  2.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

  3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας super market με την επωνυμία «My Market» και θα διαρκέσει από 03/10/2018 και ώρα 08:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως 16/10/2018 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

  3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

  3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

  4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση https://www.heineken.com/gr/camera (Ιστοσελίδα).

  4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει την Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

  4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Συμμετοχής.

  4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

  4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού , όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, με μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 πμ έως και 23.59 μμ), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με το ίδιο Email και Κινητό Τηλέφωνο θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

  4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

  4.7. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.

  4.8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

  4.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5. Δώρα:

  5.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας https://www.heineken.com/gr/camera. Ειδικότερα, πρόκειται για 40 WATER PROOF ACTION CAMERAS WIFI

  5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

  6.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης της προωθητικής ενέργειας, κατά τον όρο 3.

  6.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής στις 05/10/2018 στις 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από την FRANK AND FAME σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 40 τακτικοί νικητές και 40 αναπληρωματικοί με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 6.5 των παρόντων όρων.

  6.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός 48 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  6.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας https://www.heineken.com/gr/camera.

  6.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των 48 ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 6.4 ανωτέρω διαδικασία.

  6.6. Η ανωτέρω παράγραφος 6.6 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

  6.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την FRANK AND FAME, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

  6.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

7. Ευθύνη

  7.1. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

  7.2. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

  7.3. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

  7.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών.

  7.5. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

  7.6. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  7.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME παύει να υφίσταται.

8. Τεχνικά μέσα

  8.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  8.2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

  8.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

  8.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

9. Προσωπικά Δεδομένα

  9.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

  9.2. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παραγράφου 9.1.

  9.3. Όλα τα ΔΠΧ που θα συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Υπεύθυνου ΕΠΔΧ.

  9.4. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται.

  9.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

  9.6. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους.

  9.7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΣΕ WATER PROOF ACTION CAMERAS WIFI» ΜΕ ΔΩΡΟ 40 WATER PROOF ACTION CAMERAS WIFI. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

10. Λοιποί όροι

  10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  10.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας https://www.heineken.com/gr/camera.

  10.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

  10.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME , ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  10.5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.heineken.com/gr/camera. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

  10.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

  10.7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της , οπότε και θα ισχύουν οι μεταγενέστεροι όροι.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΣΕ UCL COOL BOX SOCCER TABLE»
ΜΕ ΔΩΡΟ 15 UCL COOL BOX SOCCER TABLE

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

  1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.heineken.com/gr/soccer, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΣΕ UCL COOL BOX SOCCER TABLE».

  1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

  1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

  1.4. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

  2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα https://www.heineken.com/gr/soccer και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους που διέπουν τον Διαγωνισμό.

  2.3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  2.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

  3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων σε όλα τα καταστήματα της «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και θα διαρκέσει από 26/09/2018 και ώρα 08:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως 10/10/2018 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

  3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

  3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

  4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση https://www.heineken.com/gr/soccer (Ιστοσελίδα).

  4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

  4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Συμμετοχής.

  4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

  4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού , όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, με μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 πμ έως και 23.59 μμ), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με το ίδιο Email και Κινητό Τηλέφωνο θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

  4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

  4.7. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.

  4.8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

  4.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5. Δώρα:

  5.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας https://www.heineken.com/gr/soccer. Ειδικότερα, πρόκειται για 15 UCL COOL BOX SOCCER TABLE

  5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

  6.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

  6.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής στις 11/10/2018 στις 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από την FRANK AND FAME σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 15 τακτικοί νικητές και 15 αναπληρωματικοί με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 6.5 των παρόντων όρων.

  6.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός 48 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  6.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας https://www.heineken.com/gr/soccer.

  6.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των 48 ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 6.4 ανωτέρω διαδικασία.

  6.6. Η ανωτέρω παράγραφος 6.5 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

  6.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την FRANK AND FAME, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

  6.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

7. Ευθύνη

  7.1. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

  7.2. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

  7.3. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

  7.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών.

  7.5. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

  7.6. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  7.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME παύει να υφίσταται.

  7.8. Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει

8. Τεχνικά μέσα

  8.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  8.2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

  8.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

  8.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

9. Προσωπικά Δεδομένα

  9.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

  9.2. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παραγράφου 9.1.

  9.3. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται.

  9.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

  9.5. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους.

  9.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΕΡΔΙΣΕ UCL COOL BOX SOCCER TABLE» ΜΕ ΔΩΡΟ 15 UCL COOL BOX SOCCER TABLE. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

10. Λοιποί όροι

  10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  10.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας https://www.heineken.com/gr/soccer.

  10.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

  10.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME , ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  10.5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.heineken.com/gr/soccer. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

  10.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

  10.7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της , οπότε και θα ισχύουν οι μεταγενέστεροι όροι.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΞΥΣΕ & ΚΕΡΔΙΣΕ»
ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ HEINEKEN

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

  1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΞΥΣΕ & ΚΕΡΔΙΣΕ».

  1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

  1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής ιστότοπος της διοργανώτριας).

  1.4. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

  2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

  3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε τρεις περιόδους: από τις 28/9 έως 1/10 για την πρώτη αγωνιστική, 2-9/10 για τη δεύτερη αγωνιστική και 23-29/10 για την Τρίτη αγωνιστική, σε 17 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα στην Αθήνα (αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

  3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα www.heineken.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

  3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

  4.1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), οποιασδήποτε μπύρας υπό το σήμα Heineken από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα ξυστό και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

  4.2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η αγορά από τα συνεργαζόμενα καταστήματα κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken.

  4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων.

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

  5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 90 εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ (30 ανά αγωνιστική, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α), 4.080 συλλεκτικά ποτήρια Heineken (240 ανά κατάστημα, ήτοι 80 ανά αγωνιστική σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στην ενέργεια)

  5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.

6. Παραλαβή δώρων:

  6.1. Τα δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:

  6.1.1. Συλλεκτικά ποτήρια Heineken: Η παραλαβή θα γίνεται άμεσα από τους νικητές από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα με την επίδειξη σε αυτό του αποδεικτικού της νίκης τους (ξυστό).

  6.1.2. Εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ: Η παραλαβή θα γίνεται από τους νικητές από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα σε εύλογο χρονικό διάστημα (πριν τη διεξαγωγή έκαστου αγώνα), με την επίδειξη του αποδεικτικού της νίκης τους (ξυστό) και εγγράφου που θα πιστοποιεί την ταυτότητά τους (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης)

7. Ευθύνη:

  7.1. Η ευθύνη της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

  7.2. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  7.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr . Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  7.4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την Παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

  7.6. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη συνεργαζόμενη εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

  7.7. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 14.

  7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά Δεδομένα

  8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

  8.2. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παραγράφου 9.1.

  8.3. Όλα τα ΔΠΧ που θα συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Υπεύθυνου ΕΠΔΧ.

  8.4. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται.

  8.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

  8.6. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους.

  8.7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΞΥΣΕ & ΚΕΡΔΙΣΕ». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

9. Λοιποί όροι:

  9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  9.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας www.heineken.gr.

  9.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

  9.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME , ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η

  Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  9.5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

  9.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

  9.7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της , οπότε και θα ισχύουν οι μεταγενέστεροι όροι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΠΕΡΙΟΧΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ# ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ/ ΑΓΩΝΑ
1YAFCAFE ΧΟΛΑΡΓΟΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 2161
2LALUZ ΚΟΡΩΠΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1761
3PAPAGEORGES ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 42
4HAPPENING CAFE ΚΥΨΕΛΗ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 442
5ENVY NUEVO ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 70-722
6BEΚA'S ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 82
7NUVO ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 41
8IRIS ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 22
9MYSTIQUE ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 782
10VENI VIDI VICI ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΑΡΔΕΩΝ 82
11ΝΕΟΣ ΚΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 1342
12RAMNOUS ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΒΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11
13ΓΚΑΖΟΖΑ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 1342
14SPORT CAFE ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 92
15ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 1422
16BAOBAB ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΑΡΔΕΩΝ 12
17BETWIN ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 352

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικά

Η Heineken Brouwerijen B.V., με έδρα στη διεύθυνση Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Άμστερνταμ, Ολλανδία (“HEINEKEN”) ελέγχει την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστοτόπου της επωνυμίας Heineken® (“Ιστότοπος”). Η HEINEKEN σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου.

Η HEINEKEN επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν οικειοθελώς στη Heineken στον Ιστότοπο. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση email, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική διεύθυνση και η χώρα κατοικίας του χρήστη. Η HEINEKEN συλλέγει και μεταβιβάζει αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες που διατίθενται στον Ιστότοπο, όπως η δυνατότητα συμμετοχής σε μια προωθητική καμπάνια.

Μεταβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων 

Η μεταβίβαση, η αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου προστατεύονται με τα υπάρχοντα, συνήθη τεχνικά μέσα. Αν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 12 μήνες, η HEINEKEN θα τα διαγράψει.

Η HEINEKEN ενδέχεται να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες του ομίλου της. Επίσης, η HEINEKEN ενδέχεται να παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, αν χρειαστεί για την παροχή των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τρίτα θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με οδηγίες της HEINEKEN και με ευθύνη της HEINEKEN. Η HEINEKEN δεν θα παράσχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει.

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από τη Heineken να σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει για εσάς ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από τη HEINEKEN να διορθώσει ή να διαγράψει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Αν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα, στείλτε email στη διεύθυνση heinekengreece@gmail.com .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο Ιστότοπος θα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ο Ιστότοπος στη συσκευή του χρήστη.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο τα παρακάτω cookies και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Λειτουργικά cookies: cookies που κάνουν τον Ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Για παράδειγμα, όταν έχετε συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ, τοποθετείται ένα cookie με το οποίο απομνημονεύεται ότι περάσατε την πύλη ηλικίας. Χωρίς αυτό το cookie, θα έπρεπε να υποβάλετε ξανά αυτές τις πληροφορίες σε κάθε ιστοσελίδα. Τα λειτουργικά cookies αυτού του Ιστοτόπου τα οποία αποθηκεύει η HEINEKEN στον υπολογιστή σας είναι έγκυρα μόνο κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.
 • Cookies αναλυτικών στοιχείων: Η HEINEKEN χρησιμοποιεί cookies της υπηρεσίας Google Analytics, για να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Στη συνέχεια, η HEINEKEN μπορεί να βελτιώνει τη χρηστικότητα του Ιστοτόπου. Η Google επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία που λαμβάνει από τον ιστότοπο σε μια ανώνυμη φόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.google.com/analytics.
 • Cookies τρίτων μερών: Ο Ιστότοπος επιτρέπει cookies προσθηκών κοινωνικού δικτύου τρίτων μερών. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να μοιράζεται περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές ("πρόσθετα") κάνουν επίσης τον ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγουν αυτά τα τρίτα μέρη μέσω των προσθηκών κοινωνικού δικτύου (και η χρήση τους) καθορίζονται αποκλειστικά από τα τρίτα μέρη, καθώς η HEINEKEN δεν μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies (όπως και τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να διαβάσουν τα cookies της HEINEKEN). Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών, διαβάστε την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιείστε όταν ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Επίσης, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε τον αποκλεισμό των cookies από αυτόν τον Ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Επικοινωνία

Αυτή η Πολιτική απορρήτου και cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Αυτές τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της τροποποιημένης Πολιτικής απορρήτου και cookies. Συνιστάται στους χρήστες του Ιστοτόπου να διαβάζουν την Πολιτική απορρήτου και cookies τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. Αν έχετε απορίες σχετικά με οτιδήποτε αφορά τη χρήση cookies στον Ιστότοπο, στείλτε email στη διεύθυνση heinekengreece@gmail.com .

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

Ακολουθήστε μας

Facebook Twitter Instagram YouTube