ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση heineken.com/gr/uclcontest, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία: (α) με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική») και (β) την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς αρ. 2, και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων Όρων Συμμετοχής είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Ο παρών Διαγωνισμός απευθύνεται σε καταναλωτές προϊόντων μπύρας Heineken, που επιθυμούν να επωφεληθούν των αγορών τους, χρησιμοποιώντας την κατωτέρω αναφερόμενη φόρμα εγγραφής, για να αποκτήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και να κερδίσουν κάποιο/α από τα προσφερόμενα Δώρα. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. Οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής, γ. οι εργαζόμενοι της ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ δ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 20/09/2019 και ώρα 00.00 μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ, περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού».

3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τις ημερομηνίες των κληρώσεων ή/και να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

3.3. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

3.4. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την Λήξη του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Κάθε καταναλωτής προϊόντων Heineken (συλλεκτικές συσκευασίες UCL) έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί των αγορών του (ή οποιασδήποτε άλλης ευκαιρίας κατανάλωσης του εν λόγω προϊόντος του δίδεται), συμμετέχοντας στον παρόντα Διαγωνισμό και αποκτώντας την ευκαιρία να κερδίσει κάποιο/α από τα κατωτέρω αναφερόμενα προσφερόμενα Δώρα. Προς τον σκοπό αυτόν, καλείται να επισκεφτεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας («heineken.com/gr/uclcontest»). Εκεί, καλείται να προχωρήσει σε εγγραφή για τη δημιουργία προφίλ, με την εισαγωγή των εξής στοιχείων: Όνομα χρήστη, Αριθμό κινητού τηλεφώνου, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) και Κωδικό πρόσβασης, καθώς και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.

4.2. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας εγγραφής είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών και την επικοινωνία με αυτούς. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ακριβούς δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής.

4.3. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την αποστολή από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική στο Συμμετέχοντα επιβεβαιωτικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Συμμετέχων κερδίζει αυτόματα 1 πόντο, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4.4. Η κατά τα άνω εγγραφή του Συμμετέχοντα συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ενεργοποιεί την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από την Διοργανώτρια ισχύουν.

4.5. Ο Διαγωνισμός αφορά στη συλλογή πόντων από το Συμμετέχοντα, την υποβολή τους στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και στον καταμερισμό αυτών στις κληρώσεις για τα Δώρα. Οι πόντοι συλλέγονται με την αγορά προϊόντων Heineken, ήτοι: (α) μπουκάλι μπύρας 500 ml (β) μπουκάλι μπύρας 330 ml (γ) μεταλλικού κουτιού μπύρας 500 ml και (δ) μεταλλικού κουτιού μπύρα μπύρας 330 ml ή στο πλαίσιο της λειτουργίας «Προσκάλεσε έναν φίλο» και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του όρου 4.7 κατωτέρω.

4.6. Kάθε κωδικός που βρίσκεται σε καπάκι μπουκαλιού ή μεταλλικού κουτιού και υποβάλλεται, σύμφωνα με τα κατωτέρω περιγραφόμενα, αντιστοιχεί σε 10 πόντους. Ειδικά για τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων UEFA Champions League, ήτοι τις ημέρες 1 & 2 Οκτωβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 22 & 23 Οκτωβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 5 & 6 Νοεμβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 26 & 27 Νοεμβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2019 από 00.00 πμ ως 23.59 μμ, καθώς και κατά το διάστημα από 09/12/2019 και ώρα 00.00 πμ – 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ, οι πόντοι που υποβάλλονται και προέρχονται από κωδικούς που βρέθηκαν σε καπάκια συσκευασιών, διπλασιάζονται αυτόματα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ευκρινούς/ ευδιάκριτης ή/ και μη αναγραφής κωδικού επί του καπακίου/ δαχτυλιδιού, ο καταναλωτής (εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό) δύναται να απευθυνθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210 3316 594, εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 πμ. έως τις 17:00 μμ.

4.7. Επιλογή «Προσκάλεσε έναν φίλο». Ένας Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει επιπλέον συμμετοχές για να τις κατανείμει στην/στις κλήρωση/κληρώσεις που επιθυμεί, μέσω της επιλογής «Προσκάλεσε έναν φίλο». Ειδικότερα, ο Συμμετέχων μεταβαίνει στην ειδική ενότητα υπό τον τίτλο «Πρόσκληση σε φίλους» που βρίσκεται σε εμφανές σημείο στο menu του Ιστότοπου της Διοργανώτριας (https://www.heineken.com/gr/uclcontest). Εκεί, έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει, μέσω email ή SMS, άλλον/ους καταναλωτή/καταναλωτές (έως 11 ανά ημερολογιακό μήνα), να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό με την εγγραφή τους για τη δημιουργία προφίλ, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα ώστε να κερδίσουν όλοι επιπλέον συμμετοχές. Από επιτραπέζιο (desktop) ή κινητό (laptop) υπολογιστή ή tablet, η πρόσκληση αποστέλλεται μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ από συσκευή κινητού τηλεφώνου, η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω SMS. Στην περίπτωση αποστολής μέσω SMS, προκύπτουν χρεώσεις για τον αποστολέα, οι οποίες εξαρτώνται από το πακέτο κινητής τηλεφωνίας που έχει συμφωνήσει με τον πάροχό του. Τα δεδομένα των χρηστών που λαμβάνουν πρόσκληση από τον Συμμετέχοντα (αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν αποθηκεύονται από τη Διοργανώτρια ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας εκ μέρους της τελευταίας για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Αναφορικά με τις επιπλέον συμμετοχές, ο Συμμετέχων/αποστολέας της πρόσκλησης μπορεί να κερδίσει 10 συμμετοχές ανά άτομο, για κάθε αποδέκτη της πρόσκλησης που θα επισκεφθεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Κάθε ένα από τα πρόσωπα που προσκλήθηκαν, εφόσον ολοκληρώσει την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κερδίζει αυτομάτως από 10 συμμετοχές για να κατανείμει στην/στις κλήρωση/κληρώσεις της επιλογής του. Κάθε ένας από τους Συμμετέχοντες, είτε προσκάλεσε – είτε προσκλήθηκε και εγγράφηκε στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, εφόσον δικαιούται την πίστωση των επιπλέον συμμετοχών στον λογαριασμό του, θα λαμβάνει έναν προωθητικό κωδικό που θα μπορεί να εισαγάγει σε ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας (σημαίνεται ως: «Συμπλήρωσε εδώ τον κωδικό που έχεις λάβει με E-mail ή SMS από τον φίλο σου») προκειμένου να καταχωρηθούν οι συμμετοχές που κέρδισε.

4.8. Κάθε Συμμετέχων αφού εισέλθει στο προφίλ του (log-in) στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, μπορεί να συμπληρώσει τους κωδικούς που έχει αποκτήσει στα αντίστοιχα πεδία και να κατανέμει τις συμμετοχές που έχει αποκτήσει από την εξαργύρωση των κωδικών σε κάποια από τις κληρώσεις του όρου 4.9, ώστε να διεκδικήσει ένα από τα μεγάλα Δώρα του όρου 6. Κάθε συμμετοχή μπορεί να κατανεμηθεί σε μία μόνο κλήρωση, κατόπιν δε της κλήρωσης αυτής και ασχέτως εάν ο εν λόγω πόντος έχει κερδίσει ή όχι κάποιο Δώρο, διαγράφεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή κατανεμηθεί σε άλλη κλήρωση.

4.9. Οι κληρώσεις χωρίζονται σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες ως εξής:

  4.9.1. Ημερήσιες κληρώσεις: Οι ημερήσιες κληρώσεις αφορούν στα 103 bundles PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6, ήτοι σε κάθε ημερήσια κλήρωση θα κληρώνεται από ένα bundle PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20. Η κλήρωση κάθε ημέρας θα πραγματοποιείται στις 12.00 μμ ημερησίως και θα αφορά στο χρονικό διάστημα από 00.00 πμ της προηγούμενης μέχρι τις 23.59 μμ της ίδιας (προηγούμενης) ημέρας. Για παράδειγμα, η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 μμ θα αφορά στο διάστημα από 5 Οκτωβρίου και ώρα 00.00 πμ, έως 5 Οκτωβρίου και ώρα 23.59 μμ. Ειδικότερα, η κλήρωση που αφορά στις 20 Σεπτεμβρίου (ημέρα έναρξης του διαγωνισμού), θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μμ και θα αφορά στο διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου (ημέρα έναρξης του Διαγωνισμού) μέχρι και ώρα 23.59 μμ της 20ης Σεπτεμβρίου. Επίσης, η κλήρωση της 31ης Δεκεμβρίου (ημέρα ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού) θα διεξαχθεί στις 7 Ιανουαρίου 2020 και θα αφορά στο διάστημα από 31/12/2019 και ώρα 00.00 πμ ως 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ (ημέρα και ώρα ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού). Οι κληρώσεις που αφορούν σε ημέρες Σαββάτου και Κυριακής ή επίσημης αργίας του Ελληνικού Κράτους, θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Για έκαστη ημερήσια κλήρωση, ως έγκυρη θεωρείται μια συμμετοχή που πληροί όλους τους όρους των παρόντων Όρων Συμμετοχής και τα στάδια εισαγωγής στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και οι σχετικοί πόντοι έχουν κατανεμηθεί στη σχετική ημερήσια κλήρωση από τις 00.00 το πρωί έως και 23.59 της ίδιας ημέρας. Δηλαδή για την ημερήσια κλήρωση της 25ης Σεπτεμβρίου έγκυρες θα είναι οι συμμετοχές από: 00.00 πμ της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 έως και 23.59 μμ της 25ης Σεπτεμβρίου 2019.

  4.9.2. Εβδομαδιαίες κληρώσεις: Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις αφορούν στα 800 Heineken® Match Night Kits, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6. Σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση θα κληρώνονται 50 Heineken® Match Night Kits, εκτός από την τελευταία της 07/01/2020 κατά την οποία θα κληρωθούν 100 Heineken® Match Night Kits. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 15 κληρώσεις ως εξής:

   - 23/09/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 20/09/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 22/09/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 30/09/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 23/09/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 29/09/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 07/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 30/09/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 06/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 14/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 07/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 13/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 21/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 14/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 20/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 29/10/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 21/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 28/10/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 04/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 29/10/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 03/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 11/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 04/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 10/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 18/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 11/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 17/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 25/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 18/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 24/11/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 02/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 25/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 01/12/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 09/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 02/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 08/12/2019)
   - 16/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 09/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 15/12/2019 και ώρα 23.59 μμ).
   - 23/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 16/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 22/12/2019 και ώρα 23.59 μμ.
   - 07/01/2020 και ώρα 12.00 μμ (για τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 23/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ.

  4.9.3. Μηνιαίες κληρώσεις: Οι μηνιαίες κληρώσεις αφορούν στα 6 μονά εισιτήρια για τον Τελικό του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6 ήτοι σε κάθε μηνιαία κλήρωση θα κληρώνονται 2 μονά εισιτήρια για τον Τελικό του UEFΑ Champions League 2019 – 2020. Περιλαμβάνει 3 κληρώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

   i) 01/11/2019 και ώρα 12.00 μμ (αφορά σε συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από 20/09/2019 έως και 31/10/2019 και ώρα 23.59 μμ)
   ii) 02/12/2019 και ώρα 12.00 μμ (αφορά σε συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από 01/11/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 31/11/2019 και ώρα 23.59 μμ)
   iii) 07/01/2020 και ώρα 12.00 μμ (αφορά σε συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στο διάστημα από 01/12/2019 και ώρα 00.00 πμ έως και 31/12/2019 και ώρα 23.59 μμ).

4.10. Ημερήσιο και μηνιαίο όριο συμμετοχών: Κάθε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει (και να κατανείμει στις κληρώσεις) μέχρι 6 κωδικούς ανά ημέρα (από 00.00 πμ έως 23.59 μμ εκάστης ημέρας) και έως 50 κωδικούς ανά μήνα (από 00.00 πμ της 1ης ημερολογιακής ημέρας εκάστου μήνα έως 23.59 μμ της τελευταίας ημερολογιακής ημέρας εκάστου μήνα).

4.11. Έκαστος Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

4.12. Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

5. Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.2. Περαιτέρω, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ή στιγμή μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων παραβιάζει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (γ) το περιεχόμενο αυτής (συμμετοχής) είναι προσβλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) η συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (ε) κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε ο Συμμετέχων είναι ψευδές, (στ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, Συμμετέχων ή νικητής δεν αποδέχεται πλήρως και δεν συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους Όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις ή/και (ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, οιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει τους όρους των παρόντων Όρων ή της κείμενης Νομοθεσίας.

5.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως: (α) να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε και όλων των συμμετοχών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, (β) να αποκλείει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, (γ) να αποκλείει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (δ) να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή οιουδήποτε Συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, (ε) να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

5.4. Σε οιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Δώρα διαγωνισμού:

6.1. Τα Δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) είναι τα ακόλουθα:

  • 6 μονά εισιτήρια για τον Τελικό του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ή όπου αλλού αποφασίσει η διοργανώτρια αρχή, UEFA. Από την κλήρωση κάθε μήνα, θα αναδεικνύονται συνολικά 2 νικητές (ένας για κάθε ένα από τα μονά εισιτήρια) και 6 επιλαχόντες με σειρά κατάταξης.
  • 103 bundles PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20. Tο bundle περιλαμβάνει την κονσόλα PS4™ χωρητικότητας 1TB, ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK® 4, το παιχνίδι FIFA 20, FUT 20 Voucher και δοκιμαστική συνδρομή 14 ημερών στο PlayStation Plus (ψηφιακό περιεχόμενο). Ένα τέτοιο δώρο θα κληρώνεται σε κάθε ημερήσια κλήρωση. Από την κλήρωση κάθε ημέρας θα αναδεικνύεται 1 νικητής και 1 επιλαχών για κάθε ένα από τα PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20.
  • 800 Heineken® Match Night Kits (50/εβδομάδα), με περιεχόμενο: 6 μπουκάλια Heineken® των 33cl, 3 ποτήρια Heineken® 250ml, 6 υποπότηρα Heineken® UCL, 2 πακέτα πατατάκια Lay’s® 90 gr., 3 Heineken® 0.0 150 ml, 1 ανοιχτήρι Heineken®, 1 μπολ για πατατάκια. Από την κλήρωση κάθε εβδομάδας θα αναδεικνύονται συνολικά 50 νικητές (ένας για κάθε ένα Heineken® Match Night Kit) και 50 επιλαχόντες με σειρά κατάταξης.

6.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα, καθώς και στο τηλέφωνο 210 3316 594, εργάσιμες ημέρες από τις 10:00πμ έως τις 17:00μμ.

6.3. Το εκάστοτε Δώρο αποστέλλεται στον νικητή με επιμέλεια της Εταιρείας, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων κατά την επικοινωνία για την αποδοχή του Δώρου, μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

7. Ανάδειξη Νικητών

7.1. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να διεκδικήσουν τα δώρα όσες φορές επιθυμούν, εντός των ανωτέρω προβλέψεων σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και τα όρια για τις ημερήσιες και μηνιαίες συμμετοχές που προβλέπονται από την διαδικασία. Ωστόσο, δύνανται να κερδίσουν τα δώρα ως εξής:

  i) Playstation 4 και Εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του UEFA Champions League μόνο μία φορά το κάθε ένα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
  ii) Match Night Kits μέχρι δύο φορές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

7.2. Συνεπώς, εάν κάποιος Συμμετέχων κερδίσει ένα από τα δώρα, τότε οιαδήποτε μεταγενέστερη συμμετοχή σε κλήρωση για το ίδιο δώρο, κατά παράβαση των ανωτέρω θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ως ουδέποτε δηλωθείσα και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού- Παραλαβή Δώρων:

8.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και αποκτά μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην αντίστοιχη κλήρωση, για την οποία έχει δηλώσει ο Συμμετέχων ότι επιθυμεί να συμμετάσχει. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, κατά τα παραπάνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της εταιρείας ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

8.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται με ηλεκτρονικές κληρώσεις κατά τις ημέρες και ώρες που περιγράφονται στην Παράγραφο 4.5, στα γραφεία της ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ. Η παραπάνω εταιρεία έχει αναλάβει, ενεργούσα για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξη των νικητών καθώς και την επικοινωνία με αυτούς.

8.3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 909 τακτικοί νικητές (6 για τα μονά εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, 103 για τα PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20 και 800 για τα Match Night Kits) καθώς και 921 επιλαχόντες (18 για τα μονά εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού του UEFΑ Champions League 2019 – 2020, 103 για τα PS4™ 1TB + EA SPORTS™ FIFA 20 και 800 για τα Match Night Kits) με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 8.6 των παρόντων όρων.

8.4. Οι νικητές θα ενημερώνονται εντός εβδομήντα δύο (72) εργάσιμων ωρών από τη διεξαγωγή της εκάστοτε κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεφωνικά στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής στον Διαγωνισμό. Θα τους ζητείται να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα και στο οποίο θα επισυνάπτουν έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης) προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η αποστολή στοιχείων ταυτοπροσωπίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποδοχή και αποστολή του Δώρου. Στο απαντητικό email θα πρέπει επίσης οι νικητές να αποστέλλουν την διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα της τοποθεσίας στην οποία επιθυμούν να παραδοθεί το Δώρο τους. Η αποστολή του απαντητικού email από την πλευρά των νικητών πρέπει να γίνεται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη στιγμή της ενημέρωσης.

8.5. Σε συνέχεια της ενημέρωσής τους και της αποδοχής του Δώρου, τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

8.6. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή την τηλεφωνική επικοινωνία ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οποιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.4 διαδικασία.

8.7. Η ανωτέρω παράγραφος 7.6 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

8.8. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του παραλαμβάνοντος το δώρο νικητή θα πραγματοποιείται από τoν συνεργάτη της μεταφορικής εταιρείας που είναι υπεύθυνος για την παράδοση του Δώρου. Ο συνεργάτης δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση του την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το Δώρο. Ενδεικτικώς, δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα και ηλικία του προσώπου.

8.9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ελλιπή ή ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8.10. Κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

9. Τεχνικά Μέσα

9.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

9.2. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων – Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.

9.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι οι διακομιστές μέσω των οποίων ο Διαγωνισμός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχεται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού, τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

9.5. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

9.6. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή Συμμετέχοντα.

10. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής, της ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

10.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

10.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

11. Δήλωση Αποποίησης- Περιορισμός Ευθύνης:

11.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

11.2. Ειδικά για τα έξι μονά εισιτήρια για τον τελικό του UEFA Champions League, οι νικητές έιναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση των προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στον τόπο διεξαγωγής του τελικού, όπως και για τα έξοδα μετάβασης προς και από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, διαμονής και σίτησης στον τόπο προορισμού, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.

11.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσομένων προθεσμιών.

11.4. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία και/ή σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσομένων προθεσμιών.

11.5. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

11.6. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι θα αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

11.7. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση αυτών ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία.

11.8. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

11.9. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

11.10. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

11.11. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

11.12. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

11.13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12. Προσωπικά Δεδομένα

12.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

12.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

  Α) Για τους συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
  β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας και ταχυδρομική διεύθυνση.
  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

12.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, που είναι απαραίτητη προκειμένου κάθε Συμμετέχων να μπορεί να επωφεληθεί των πόντων που έχει συγκεντρώσει, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση των Δώρων σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και/ ή της Διαφημιστικής, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς αρ. 2.

12.4. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα θα καταστρέφονται, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση αυτών για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

12.5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνεπάγεται και την εκχώρηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των τυχόν απαραίτητων προς τούτο πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

12.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια: «ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ».

12.7. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία.

12.8. Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, http://www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr.

13. Λοιποί όροι:

13.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

13.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα και διακριτική ευχέρεια να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης/ματαίωσης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι παρόντες όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

13.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

13.4. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr καθώς και στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

13.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

13.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια: «ΤΙ ΤΥΠΟΣ HEINEKEN 0.0 ΕΙΣΑΙ»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΤΙ ΤΥΠΟΣ HEINEKEN 0.0 ΕΙΣΑΙ».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.4. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι, συνεργάτες ή διατηρούντες οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια, β. οι εργαζόμενοι, συνεργάτες ή διατηρούντες οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τη Διαφημιστική γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα, καθώς και οι σύζυγοι των προσώπων αυτών, ως επίσης και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ανά την Ελλάδα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων, και θα διαρκέσει από 14/10/2019 (Έναρξη Διαγωνισμού) έως και 14/11/2019, κατά τις ώρες λειτουργίας των ως άνω καταστημάτων (ήτοι από 13:00μ.μ έως 00:00 π.μ.) ή έως την εξάντληση των Δώρων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο (Λήξη διαγωνισμού).

3.2. Ο αριθμός των διαθέσιμων Δώρων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό σε έκαστο Κατάστημα είναι συγκεκριμένος και δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η Διάρκεια του Διαγωνισμού ενδέχεται να διαφοροποιείται μεταξύ Καταστημάτων, υπό την έννοια ότι σε περίπτωση εξάντλησης των προϊόντων σε ένα Κατάστημα, αυτό ενδέχεται να μην προμηθεύεται με νέα προϊόντα από τη Διοργανώτρια και ως εκ τούτου η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν εγγυώνται την διαθεσιμότητα των προϊόντων σε όλα τα Καταστήματα.

3.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλουν, να μεταθέσουν ή/και ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

3.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.heineken.gr και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

3.5. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Κάθε συμμετέχων καλείται να εγκαταστήσει το QR Code application στο κινητό του (αφορά οποιαδήποτε συσκευή Android έκδοσης 7 ή παλαιότερης). Στη συνέχεια, ο συμμετέχων θα παραλαμβάνει από τον υπεύθυνο του Καταστήματος ένα (1) ειδικό sous- verre το οποίο και θα σκανάρει με τη χρήση της ανωτέρω εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση του σκαναρίσματος, ο καταναλωτής οδηγείται σε παιχνίδι και καλείται να επιλέξει μεταξύ 4 εναλλακτικών προτάσεων, ούτως ώστε να επιλέξει τι τύπος Heineken 0.0 είναι. Με την υποβολή της απάντησης και τη συμμετοχή στο παιχνίδι, κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να κερδίσει στιγμιαία δώρα Heineken, τα οποία μπορεί να παραλάβει από το συνεργαζόμενο κατάστημα, επιδεικνύοντας το μοναδικό κωδικό δώρου, που θα βρει στην σχετική οθόνη του παιχνιδιού. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

4.2. Το κατά τα ως άνω σκανάρισμα του κωδικού και η συμμετοχή στο παιχνίδι συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ενεργοποιεί την συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.

4.3. Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανά κατάστημα, είναι τα εξής:

 • Μια (1) τσάντα πλάτης,
 • Είκοσι δύο (22) holder κινητού μπράτσου, και
 • Είκοσι δύο (22) key holder κινητού.

5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

5.3. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προωθητική ενέργεια, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. Ακόμη, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

5.4. Δικαίωμα συμμετοχής και παραλαβής Δώρου θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί κατά τον περιγραφόμενο στους παρόντες Όρους τρόπο, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, ακόμη και εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως μη έγκυρες συμμετοχές που κατά την κρίση της παραβιάζουν τους παρόντες Όρους. Ο αποκλεισμός, για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και δίχως να απαιτείται αιτιολόγηση του αποκλεισμού της συμμετοχής.

5.6. Με την αποδοχή του Δώρου οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.

5.7. Κανείς συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Το δώρο παραλαμβάνεται άμεσα (instant-win) από το συνεργαζόμενο κατάστημα (Παράρτημα 1) με την επίδειξη του κωδικού δώρου, που εμφαίνεται στο κινητό του συμμετέχοντα. Σημειώνεται ότι η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει άμεσα άλλως το δικαίωμα διεκδίκησης αυτού χάνεται.

7. Τεχνικά Μέσα

7.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η F&F δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

7.2. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής (QR Code application) στο κινητό του χρήστη και η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η F&F δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων – Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

7.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.

7.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι οι διακομιστές μέσω των οποίων ο Διαγωνισμός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχεται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού, τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

7.5. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.6. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή Συμμετέχοντα.

8. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

9. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμού Ευθύνης

9.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

9.2. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή /και ζημία και/ή σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και / ή τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του Δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα.

9.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.4. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

9.5. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

9.6. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

9.7. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες Όρους, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων και των νικητών, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω και την παραλαβή, χρήση και αξιοποίηση των Δώρων.

9.8. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

10. Λοιποί όροι:

10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα και διακριτική ευχέρεια να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης/ματαίωσης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι παρόντες όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

10.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η F&F ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της F&F, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

10.4. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

10.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Ό κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

10.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Region
SIX DOGS Αβραμιώτου 6-8 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΘΗΝΑ Αττική
Τρίγωνο Αρχέλαου 23 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Αττική
ΥΔΡΙΑ Αδριανού 68 ΠΛΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ Αττική
ΚΛΟΥΒΙ Δημοφώντος Και Κυδαντιδών 21 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ Αττική
BLOCK146 Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14 ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ Αττική
MOBY Μαρίνα Ζέας 0 ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττική
DARLING Δραγάτση 8 ΛΙΜΑΝΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττική
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ Άκρη Μικρολίμανου 0 ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττική
Gazi College Γρηγορίου Λαμπράκη 117 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ - ΠΕΙΡΑΙΑ Αττική
Little Yard Ναυσικάς Και Πανδρόσου 42 Π.ΦΑΛΗΡΟ Αττική
SIEMPRE Μαρίνου Γερουλάνου 60 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΤΤΙΚΗ Αττική
Margaritas Φιλοκτήτου Και Νέστορος 123 ΙΛΙΟΝ Αττική
Άτταλος Δημοτικό Πάρκο Ειρήνη 0 ΚΑΜΑΤΕΡΟ Αττική
GODMAMA'S YARD Βασιλέως Αλεξάνδρου 98 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αττική
ROOTS Γεωργίου Παπανδρέου 60 ΧΑΙΔΑΡΙ Αττική
Rose Βεΐκου 103 ΓΑΛΑΤΣΙ Αττική
ARCHITECTURE ROCK Ούλωφ Πάλμε 23 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΘΗΝΑ Αττική
Hide And Seek Λεωφόρος Κηφισίας 254 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αττική
SENSIMILIA Δουκίσσης Πλακεντίας 128 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -ΑΘΗΝΑ Αττική
Gardenista Παπανικολή 18 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αττική
Lucca Μεσογείων 250 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττική
ZENTIL Εθνικής Αντιστάσεως 36 ΒΡΙΛΗΣΙΑ Αττική
BUTCHER Αναλήψεως 6 ΒΡΙΛΗΣΙΑ Αττική
GIORGIO Φραγκοκκλησιάς 3Α ΜΑΡΟΥΣΙ Αττική
PRIME Φραγκοκκλησιάς 3Α ΜΑΡΟΥΣΙ Αττική
FIRE &OAK Φραγκοκκλησιάς 3Α ΜΑΡΟΥΣΙ Αττική
Marley Αγίου Κωνσταντίνου 59-61 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττική
ΓΚΑΖΟΖΑ Λεωφόρος Δεκελείας 134 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Αττική
THE BLUES BAR Ολύμπου 84 ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ Πλατεία Ναυαρίνου 14 ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη
OLD STR Κομνηνών 15 ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη
KITCHEN BAR Αποθ Β2 0 ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη
CANTEEN Δημητρίου Γούναρη 7 ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη
PEPPER Λεωφόρος Νίκης 55 ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη
PARATY Πίνδου 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη
ΒΕΡΑΝΤΑ Κλεάνθους 58 ΤΟΥΜΠΑ Θεσσαλονίκη
ΕΛΕΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλή Σοφούλη 15 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Θεσσαλονίκη
REMERON Κομνηνών 70 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Θεσσαλονίκη
RICH Παύλου Μελά 26 ΕΥΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη
PR Παύλου Μελά 25 ΕΥΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη
Jollity Παύλου Μελά 23 ΕΥΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη
BARLEY Ευαγγελισμός Θεοτόκου 29 ΕΥΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη
MODEL Παύλου Μελά 26 ΕΥΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη
VEGERA Παύλου Μελά 24 ΕΥΟΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη
Volta Μεραρχίας 21 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες
NEW YORK Κουντουριώτου 1 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες
1800 Παναγή Τσαλδάρη 03 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες
Juego Ελπίδος 6 Θεσσαλονικη θεσσαλονικη
SOHO Λεωφόρος Δημοκρατίας 300-302 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Εβρος
ECCENTRICO 14ης Μαΐου Και Λ. Δημοκρατίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Εβρος
AVANT GARDE Πλατεία Ειρήνης 73 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ροδόπη
PRIME TIME Παπανδρεου Και Εθν. Αντιστασεως - 0 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ροδόπη
ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ Πλατεία Καραολή Και Δημητρίου 38 ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα
ΑΙΓΑΙΟ Πατριάρχου Διονυσίου 15 ΔΡΑΜΑ Δράμα
BAISER Βασιλίσσης Σοφίας 5 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη
SHERLOCK Παπακυριαζή 21 ΛΑΡΙΣΑ Λάρισα
CAFE 40 Κουμουνδούρου 40 ΒΟΛΟΣ Μαγνησία
ΜΥΘΟΣ Γεράσιμου Βασιλειάδη 99 ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ Φθιώτιδα
2 Saints Πλατεία Ελευθερίας 3 ΛΑΜΙΑ Φθιώτιδα
Degage Πλατεία Ελευθερίας 15 ΛΑΜΙΑ Φθιώτιδα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ακτή Μιαούλη 4 ΧΑΝΙΑ Χανιά
CENTRAL PARK Αρκολέοντος 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ηράκλειο
Κιουζινερι Ευρώπης Και Αγίου Τίτου 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ηράκλειο
Freud Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πιερία
OLIVER'S PUB Σολωμού 4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πιερία
LIQUID Ακτή Πέτρου Ράλλη 32 ΣΥΡΟΣ Κυκλάδες
PLAN B Τζιαρντίνι 12 ΧΑΛΚΙΔΑ Εύβοια
VOGLIS Οπλαχηργού Βόγκλη 0 ΘΗΒΑ Βοιωτία
Barratres Δημητρίου Θεοδωράκη 20 ΡΟΔΟΣ Δωδεκάνησος
MARINE YACHT CLUB Μαρίνα Μυτιλήνης ΜΥΤΙΛΗΝΗ Λέσβος
CAFE TROIS Γρηγορίου Σακκά 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα
THE BUTLER Γρηγορίου Σακκά και Ζυγομάλλη 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα
UN MONDO DIVERSO Γρηγορίου Σακκά 7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα
Platea Αντωνοπούλου 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνία
AMBASSADOR Δαγρέ 2Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνία
SOCIAL Ιατροπούλου 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνία
ΞΕΝΟΝ Πλατεία Συντάγματος 2 ΝΑΥΠΛΙΟ Αργολίδα
3 Sixty 360 Παπανικολάου 26 ΝΑΥΠΛΙΟ Αργολίδα
Antique Cafe-Bar Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 51 ΣΠΑΡΤΗ Λακωνία
CAROUSELO Ρήγα Φεραίου Και Πατρέως 22 ΠΑΤΡΑ Αχαΐα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Heineken για την ενέργεια: «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – KIOSKY’S»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

 • 1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – KIOSKY’S».
 • 1.2. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
 • 1.3. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 • 1.4. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

 • 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • 2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • 2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

 • 3.1. Ο διαγωνισμός ισχύει από 23/09 και ώρα 09:00 έως 11/10 και ώρα 24:00 στο δίκτυο καταστημάτων Kiosky’s στα καταστήματα του παραρτήματος Α ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
 • 3.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στον Ιστότοπο της διοργανώτριας.
 • 3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αλλιώς θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

 • 4.1. Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo συγκεκριμένο δίκτυο καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
 • 4.2. Εάν κάποιος συμμετέχων δε μεταβεί στο δίκτυο καταστημάτων Kiosky’s για την απόκτηση κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
 • 4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
 • 4.4. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων.
 • 4.5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει συμμετοχές που διαπιστώνεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

 • 5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 1) 144 τσάντες με κορδόνι Heineken (τυχαία κατανεμημένα στα καταστήματα του δικτύου kiosky’s) & 2) 6 εισιτήρια για τον αγώνα Ολυμπιακός Bayern Munich στις 22/10. Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
 • 5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

 • 6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής.
 • 6.2. Οι νικητές που έχουν κερδίσει την τσάντα της Heineken θα μπορούν να την παραλάβουν κατευθείαν από το ταμείο του καταστήματος δίνοντας το τυχερό κουπόνι.
 • 6.3. Οι νικητές που έχουν κερδίσει το εισιτήριο για τον Αγώνα θα μπορέσουν να το διεκδικήσουν καλώντας στο τηλέφωνο 210-5384820 και ώρες 10:00 -14:00, δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση). Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την αποστολή του αντίστοιχου δώρου σε έκαστο νικητή, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και δίνοντας το τυχερό κουπόνι.
 • 6.4. Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.
 • 6.5. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

7. Ευθύνη:

 • 7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 • 7.2. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • 7.3. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • 7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • 7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.
 • 7.6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
 • 7.7. Η Διοργανώτρια καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.
 • 7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά Δεδομένα

 • 8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της παρ. 5.1 (2) των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • 8.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
 • 8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο. στοιχεία ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση για τους νικητές των δώρων του όρου 5.1. (2). ανωτέρω.
 • 8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.
 • 8.5. Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
 • 8.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Άμστελ για την ενέργεια : «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΜΣΤΕΛ-KIOSKY’S». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

9. Λοιποί όροι:

 • 9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
 • 9.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
 • 9.3. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
 • 9.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • 9.5. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 • 9.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΛΙΜΟΣ_1 ΣΑΡΔΕΛΗ Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 40
ΑΜΦΙΘΕΑΣ INKAT A.E. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 187
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 87
ΒΥΡΩΝΑΣ_1 ΖΥΚΟ ΤΙΜΟΛΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΥΠΡΟΥ & ΧΕΙΜΑΡΑΣ 1
ΒΥΡΩΝΑΣ_2 ΑΛΕΥΡΑΣ Π ΔΟΥΚΑΚΗΣ Α ΟΕ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 68
ΓΚΥΖΗ ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΣΩΝ 41 ΓΚΥΖΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ_1 WONDERFUL MINDS MON. ΙΚΕ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 80
ΓΛΥΦΑΔΑ_2 ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ 18
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ_1 INKAT A.E. Λ.ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 150
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ_2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΕΕ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 84-86
ΚΑΛΛΙΘΕΑ_1 ΜΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 228
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 106
Π.ΦΑΛΗΡΟ VLADIMIR VELKANI ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1, ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΟΚΑΚΟΣ ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 77 Ζ'
ΠΑΤΗΣΙΩΝ SALA LEFTERI & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 131 & ΙΘΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ EBENUM ΙΚΕ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17-19
ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 1
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ALLSMART CORNER O.E. Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 215 & ΣΚΡΑ 2
ΦΙΛΟΘΕΗ INKAT A.E. ΡΕΝΙΕΡΗ 11 & ΚΕΧΑΓΙΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΟΙ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΟΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 32
ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΥΡΑ Ο.Ε.   ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 7

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ» - ΑΡΑΠΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – Αράπης». Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κατάστημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», που εδρεύει στην Πάτρα.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Α. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

Β. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής η «έναρξη της προωθητικής ενέργειας») έως 04 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 21:00 ή/και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο. 2

Γ. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo συγκεκριμένo δίκτυο καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να παραλάβουν ένα λαχνό, για να συμμετέχουν στην κλήρωση και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο Ε.1 των παρόντων Όρων. Εάν κάποιος Συμμετέχων δε μεταβεί στα συνεργαζόμενα Καταστήματα για την απόκτηση οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0 μπορεί επίσης να ζητήσει και να παραλάβει ένα λαχνό, προκειμένου να συμμετάσχει στην κλήρωση.

Δ. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:

1. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού, και (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει συμμετοχές που διαπιστώνεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

2.Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και έχουν υποβάλει κουπόνι συμμετοχής της Διοργανώτριας κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού.

2.Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής η «Κλήρωση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» που βρίσκεται στην Πάτρα στις 06 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας), παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» και της Διοργανώτριας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της 3

κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα https://www.arapis3a.gr

3. Η συμμετοχή δεν απαιτεί την αγορά προϊόντος.

Ε. Δώρα:

1. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν πενήντα δύο (51) νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα Δώρα του Διαγωνισμού, που είναι: 1) 1 Sony Playstation 4 Slim 500 GB, 2) 50 τσάντες Heineken UEFA Champions League . Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν επιπλέον 10 επιλαχόντες, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα λήψης Δώρου μόνο εφόσον ο Νικητής ή / και οι προηγούμενοι κατά σειρά επιλαχόντες (εάν υπάρχουν) χάσουν το δικαίωμα ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

2.Οι νικητές θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από την ανάρτησή τους στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα www.arapis3a.gr της εταιρείας «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket». Οι νικητές θα πρέπει να προσέλθουν προς παραλαβή του Δώρου τους στα οικεία καταστήματα εντός 30 ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων των νικητών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του και παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επ’ αυτού και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα, κατά την σειρά ανάδειξης στην κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί το δώρο το σύνολο τω επιλαχόντων, τότε το δώρο χάνεται οριστικά.

3.Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη του λαχνού και της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή του αναπληρωματικού. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή ή του αναπληρωματικού θα πραγματοποιείται από τη «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα και την ηλικία των ως άνω προσώπων που θα προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

4.Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα δώρα ή υπηρεσία.

5.Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η ανάδειξη ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην κλήρωση δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

ΣΤ. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων: 4

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά λόγω αμέλειας τρίτων προσώπων ή αδυναμίας τους για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ως άνω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

Ζ. Ευθύνη:

1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Οι άνω εταιρείες δεν ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων, των νικητών, των αναπληρωματικών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ειδικότερα, τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket». Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της 3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

2.Η Διοργανώτρια και η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3.Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Σε περίπτωση συνδρομής των όρων της παραγράφου 1 ανωτέρω, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», οι εταιρείες απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

Η. Προσωπικά Δεδομένα:

1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και την «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 5

(π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και/ ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων των εν λόγω εταιρειών, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2.Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια ή/και την «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων) ή για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων ή την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και / ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket».

3.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και τυχόν επιλαχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί να λάβει χώρα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλείται να μην συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

4.Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και / ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

5.Ο νικητής του Διαγωνισμού, παρέχει άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην εταιρεία «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού 6

για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Θ. Γενικοί Όροι:

1.Η Διοργανώτρια εταιρεία και η εταιρεία«3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις ανωτέρω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

2.Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή των δώρων.

3. Η Διοργανώτρια και η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή / και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου, με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα https://www.arapis3a.gr.

Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ή η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, χρονικής μετάθεσης, διακοπής, παράτασης κτλ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, και / ή την χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμά της άπαξ ή κατ’ 7

επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

7.Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHN KΛΗΡΩΣΗ

ΓΙΑ 3 μονά VIP πακέτα φιλοξενίας για το FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019 στη Monza
στο πλαίσιο του event Μεγάλος Τελικός UEFA Champions League 2019 – ΟΛΥΜΠΙΟΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/p>

1. Αντικείμενο Κλήρωσης:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει κλήρωση (στο εξής «Κλήρωση») στο πλαίσιο του event UCL Final Screening Event – Olympion 2019, με έπαθλο 3 μονά VIP πακέτα φιλοξενίας για το FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019 .

1.2. Την Κλήρωση επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).

1.3. Η Κλήρωση διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του event στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος»).

1.4. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Κλήρωση κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της Κλήρωσης και του event.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1.6. Η Διοργανώτρια προτρέπει τους συμμετέχοντες να επισκέπτονται τον Ιστότοπο, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Κλήρωση (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι έχουν λάβει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση συμμετοχής και προσέρχονται και συμμετέχουν στο Τελικό UEFA Champions League 2019, το οποίο θα διεξαχθεί την 01/06/2019 στο Κινηματογράφο Ολύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10, 54623, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Κλήρωση: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Κλήρωση κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διενέργεια της Κλήρωσης :

3.1. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την 01/06/2019 στο Κινηματογράφο Ολύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10, 54623, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και στο πλαίσιο του event Τελικός UEFA Champions League 2019.

3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την απόλυτη διακριτικής τους ευχέρεια και κρίση τον χρόνο διεξαγωγής της Κλήρωσης, τους παρόντες Όρους ή/και να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην Ιστοσελίδα ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την έναρξη της Κλήρωσης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στην Κλήρωση αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Κλήρωση:

4.1. Με την είσοδό τους στο χώρο του event, οι καλεσμένοι θα δύνανται, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κλήρωση, να δείχνουν τον αριθμό, που θα αναγράφεται στο ειδικό βραχιόλι που θα φορούν, ο οποίος θα καταγράφεται στο σύστημα της Διαφημιστικής και θα μπαίνει στην κληρωτίδα.

4.2. Κατά τη διάρκεια του event και σε συγκεκριμένο χρόνο που θα οριστεί από την Διοργανώτρια θα λάβει χώρα η Κλήρωση με επιμέλεια της Διαφημιστικής, μέσω ηλεκτρονικής τυχαίας κλήρωσης μεταξύ των διαθέσιμων αριθμών, που έχουν καταχωρηθεί στην κληρωτίδα, αναδεικνύοντας 3 νικητές και τρεις επιλαχόντες από τους παρευρισκόμενους που δήλωσαν τα στοιχεία του εισιτηρίου τους και τα οποία καταγράφηκαν.

4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στην Κλήρωση συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια. Έκαστος Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη/τις συμμετοχή/ές του στην Κλήρωση

5. Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές.

5.2. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων, διαδικασιών και προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) είναι απόλυτα σύμφωνη με όλο το περιεχόμενο των παρόντων Όρων, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.3. Περαιτέρω, οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο ή στιγμή μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας της Διαφημιστικής και της EVENTORA ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (γ) το περιεχόμενο αυτής (συμμετοχής) είναι προσβλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) η συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (ε) κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε ο Συμμετέχων είναι ψευδές, (στ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, Συμμετέχων ή νικητής δεν αποδέχεται πλήρως και δεν συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους Όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις ή/και (ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, οιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει τους όρους των παρόντων Όρων ή της κείμενης Νομοθεσίας.

5.4. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως: (α) να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε και όλων των συμμετοχών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, (β) να αποκλείει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, (γ) να αποκλείει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (δ) να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή οιουδήποτε Συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, (ε) να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Προσφερόμενα δώρα Κλήρωσης:

6.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Κλήρωσης είναι 3 μονά VIP πακέτα φιλοξενίας για το FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019 στη Monza, το οποίο θα διεξαχθεί 7 & 8/9/2019

6.2. Ειδικότερα, θα αναδειχθούν τρεις νικητές και έκαστο Δώρο περιλαμβάνει:

  6.2.1. Ένα αεροπορικό εισιτήριο από και προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, με αεροπορική εταιρεία, της επιλογής της Διοργανώτριας,

  6.2.2. Όλες οι μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και από και προς τον χώρο διεξαγωγής του Grand Prix.

  6.2.3. Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, της επιλογής της Διοργανώτριας.

  6.2.4. Δύο (2) εισιτήρια εισόδου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (F1 Paddock Club) στον χώρο διεξαγωγής του FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA, ένα για κάθε μέρα (Σάββατο 7/9/2019 και Κυριακή 8/9/2019).

6.3. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τα Δώρα.

7. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

7.1. Τα Δώρα θα παραλαμβάνονται ως εξής:

  7.1.1. Μετά την κλήρωση των Δώρων, οι νικητές θα ανακοινώνονται από τη Διοργανώτρια και οι οποίο θα πρέπει να προσκομίζουν δημόσιο έγγραφο (ΑΔΤ, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) στοιχείο, προκειμένου να εξακριβώνεται το ενήλικο της ηλικίας τους και παράλληλα θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, mail) και η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει μαζί τους, ώστε να προμηθευθούν τα απαραίτητα για το ταξίδι και την παρουσία τους στον ημιτελικό.

7.2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε Νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν προσκομίσει τα ανωτέρω υπό παράγραφο 7.1.1. στοιχεία ή/και δεν δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του στην Κλήρωση τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

7.3. Η ανωτέρω παράγραφος 7.2. ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. μέχρι την εξάντληση του αριθμού των επιλαχόντων σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

7.4. Οι νικητές είναι από μόνοι τους αποκλειστικά υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής του από και προς την κατοικία τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στο προορισμό του όρου 6.2, (γ) τα έξοδα σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και της EVENTORA μη υπεχουσών οιασδήποτε ευθύνης.

8. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

8.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής, της EVENTORA και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

8.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, της Κλήρωσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

8.3. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η EVENTORA δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνει ή συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων.

8.4. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής στην Κλήρωση, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από την Κλήρωση. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

9. Ευθύνη

9.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

9.2. Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση συμφωνούν ότι θα αξιολογούν το περιεχόμενο αυτής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων.

9.3. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική την Κλήρωση ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα Κλήρωση, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9.4. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

9.5. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την Κλήρωση, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους της, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του της Κλήρωσης για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.6. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την Κλήρωση, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

9.7. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.

9.8. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

9.9. Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση συμφωνούν ότι θα αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

9.10. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

9.11. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από την κλήρωση, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα της Κλήρωσης και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

9.12. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους της Κλήρωσης ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής..

9.13. Μετά την Κλήρωση και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

9.14. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες Όρους, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων και των νικητών, σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση, κατά τα ανωτέρω και την παραλαβή, χρήση και αξιοποίηση των Δώρων.

10. Προσωπικά Δεδομένα

10.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση της Κλήρωσης καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (ΔΠΧ), ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (όνομα, επώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, Α.Δ.Τ., διεύθυνση), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση της Κλήρωσης για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).

10.2. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των ΔΠΧ σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Κλήρωση.

10.3. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς των παρόντων Όρων.

10.4. Όλα τα ΔΠΧ που θα συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος ανήκουν αποκλειστικά στον Υπεύθυνο ΕΠΔΧ.

10.5. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα ΔΠΧ θα καταστρέφονται, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση αυτών για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

10.6. Τα ΔΠΧ δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών της Κλήρωσης και για την παράδοση των Δώρων.

10.7. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο των ΔΠΧ και των Συμμετεχόντων ή/και σχετικό με την παρούσα Κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να προβάλει την αντίρρησή του για τη χρήση των ΔΠΧ οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Κλήρωση ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ για την Κλήρωση : « 3 μονά VIP πακέτα φιλοξενίας για το FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019 στη Monza»»

10.8. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

10.9. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεσμεύονται/δηλώνουν ότι η επεξεργασία (κοινοποίηση, μεταφορά ή/και πρόσβαση) των ΔΠΧ δεν αντίκειται στην ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

10.10. Τα ΔΠΧ δύνανται να διαβιβαστούν, πλην της Διαφημιστικής, σε τρίτους συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς της Κλήρωσης, στην οποία περίπτωση τυχόν τέτοια διαβίβαση, πλην της Διαφημιστικής, θα τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων Συμμετεχόντων .

10.11. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία αυτής είναι τα κατωτέρω: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, http://www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr.

11. Λοιποί όροι:

11.1. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

11.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα και διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσουν ή μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας της Κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν την Κλήρωση και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων.

11.3. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για την Κλήρωση θα αναρτώνται στον Ιστότοπο και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

11.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Κλήρωσης, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της Κλήρωσης ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

11.5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην κλήρωση βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

11.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

11.8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με ην Κλήρωση, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ»
ΑΡΑΠΗΣ

 

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – Αράπης». Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κατάστημα  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», που εδρεύει στην Πάτρα.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 
Α. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. 


Β. Διάρκεια του Διαγωνισμού:
H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 17 Μαΐου 2019 και ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής η «έναρξη της προωθητικής ενέργειας») έως 03 Ιουνίου 2019 ή/και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.Γ. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo συγκεκριμένo δίκτυο καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να παραλάβουν ένα λαχνό, για να συμμετέχουν στην κλήρωση και να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο Ε.1 των παρόντων Όρων. 

Δ. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:
1. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού, και (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει συμμετοχές που διαπιστώνεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.
2.Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και έχουν υποβάλει κουπόνι συμμετοχής της Διοργανώτριας κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού. 
2.Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής η «Κλήρωση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας  «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» που βρίσκεται στην Πάτρα στις 05 Ιουνίου 2019   και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας), παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» και της Διοργανώτριας.

3. Η συμμετοχή δεν απαιτεί την αγορά προϊόντος.


Ε. Δώρα:

1. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν πενήντα δύο (52) νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα Δώρα του Διαγωνισμού, που είναι: 1) 2 Heineken UEFA Champions League Water Proof Action Camera WiFi, 2) 50 τσάντες Heineken UEFA Champions League . Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν επιπλέον 10 επιλαχόντες, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα λήψης Δώρου μόνο εφόσον ο Νικητής ή / και οι προηγούμενοι κατά σειρά επιλαχόντες (εάν υπάρχουν) χάσουν το δικαίωμα ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους. 

2.Οι νικητές θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από την ανάρτησή τους στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα www.arapis3a.gr της εταιρείας «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» στις 07/05 . Οι νικητές θα πρέπει να προσέλθουν προς παραλαβή του Δώρου τους στα οικεία καταστήματα εντός 30 ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων των νικητών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του και παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επ’ αυτού και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα, κατά την σειρά ανάδειξης στην κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί το δώρο το σύνολο τω επιλαχόντων, τότε το δώρο χάνεται οριστικά. 

3.Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη του λαχνού και της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή του αναπληρωματικού. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή ή του αναπληρωματικού θα πραγματοποιείται από τη «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα και την ηλικία των ως άνω προσώπων που θα προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

4.Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία.

5.Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η ανάδειξη ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην κλήρωση δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

ΣΤ. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά λόγω αμέλειας τρίτων προσώπων ή αδυναμίας τους  για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ως άνω περιπτώσεις,  η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί  την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

Ζ. Ευθύνη:

1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Οι άνω εταιρείες δεν ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων, των νικητών, των αναπληρωματικών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ειδικότερα, τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket». Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της 3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

2.Η Διοργανώτρια και η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3.Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Σε περίπτωση συνδρομής των όρων της παραγράφου 1 ανωτέρω, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», οι εταιρείες απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. 

Η. Προσωπικά Δεδομένα:

1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και την «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς,  καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και/ ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων των εν λόγω εταιρειών, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


2.Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια ή/και την  «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων) ή για την εξυπηρέτηση των  εννόμων συμφερόντων ή την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και / ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket».

3.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και τυχόν επιλαχόντων που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

4.Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και / ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket», οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

5.Ο νικητής του Διαγωνισμού, παρέχει άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην εταιρεία «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.


Θ. Γενικοί Όροι:

1.Η Διοργανώτρια εταιρεία και η εταιρεία«3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις ανωτέρω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. 

2.Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή των δώρων.

3. Η Διοργανώτρια και η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket»  διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή / και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου, με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα https://www.arapis3a.gr.
Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ή η «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket»  ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, χρονικής μετάθεσης, διακοπής, παράτασης κτλ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «3Α ΑΡΑΠΗΣ Supermarket» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, και / ή την χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμά της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 


7.Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια: «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – 4all»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – 4all».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.4. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. Ο διαγωνισμός ισχύει από 25/5 έως 1/6 στο δίκτυο καταστημάτων 4all ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα www.heineken.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αλλιώς θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo συγκεκριμένo δίκτυο καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να παραλάβουν ένα ξυστό και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δε μεταβεί στο δίκτυο καταστημάτων 4all για την απόκτηση κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, μπορεί να παραλάβει ένα ξυστό και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 1) 1 Sony Playstation 4 Slim 500 GB (τυχαία κατανεμημένο στα καταστήματα του δικτύου 4all), 2) 5 Heineken UEFA Champions League Water Proof Action Camera WiFi (τυχαία κατανεμημένες στα καταστήματα του δικτύου 4all) & 3) 88 τσάντες Heineken UEFA Champions League (τυχαία κατανεμημένες στα καταστήματα του δικτύου 4all). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο ξυστό που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:

  6.1.1. Οι νικητές θα μπορούν να τα διεκδικήσουν αποστέλλοντας το νικητήριο ξυστό, μαζί με ένα αποδεικτικό της ταυτότητάς τους, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση) στο info@frankandfame.gr. Η Διοργανώτρια σε συνεργασία με τη Διαφημιστική αναλαμβάνει την αποστολή του αντίστοιχου δώρου σε έκαστο νικητή, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

7. Ευθύνη:

7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

7.2. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

7.6. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

7.7. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.

7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της τρίτης κατηγορίας της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διαφημιστική κατ’εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).

8.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και την F&F αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων)..

8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, για τους νικητές των δώρων υπό 1) και 2) του όρου 6.1.1. ανωτέρω.

8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

8.5. Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

8.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – 4all». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαίωματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

9. Λοιποί όροι:

9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

9.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο της F&F, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

9.4. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

9.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

9.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).. Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια: «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – Kiosky’s»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – Kiosky’s».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.4. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. Ο διαγωνισμός ισχύει από 27/5 έως 1/6 στο δίκτυο καταστημάτων Kiosky’s ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα www.heineken.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αλλιώς θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Με την αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo συγκεκριμένo δίκτυο καταστημάτων ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οποιασδήποτε συσκευασίας υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να παραλάβουν ένα ξυστό και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δε μεταβεί στο δίκτυο καταστημάτων Kiosky’s για την απόκτηση κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken ή Heineken 0.0, μπορεί να παραλάβει ένα ξυστό και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .

5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

5.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 1) 1 Sony Playstation 4 Slim 500 GB (τυχαία κατανεμημένο στα καταστήματα του δικτύου kiosky’s), 2) 5 Heineken UEFA Champions League Water Proof Action Camera WiFi (τυχαία κατανεμημένες στα καταστήματα του δικτύου kiosky’s) & 3) 25 τσάντες Heineken UEFA Champions League (τυχαία κατανεμημένες στα καταστήματα του δικτύου kiosky’s). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο ξυστό που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

5.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.

6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:

  6.1.1. Οι νικητές θα μπορούν να τα διεκδικήσουν αποστέλλοντας το νικητήριο ξυστό, μαζί με ένα αποδεικτικό της ταυτότητάς τους, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση) στο info@frankandfame.gr. Η Διοργανώτρια σε συνεργασία με τη Διαφημιστική αναλαμβάνει την αποστολή του αντίστοιχου δώρου σε έκαστο νικητή, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

  7. Ευθύνη:

  7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

  7.2. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  7.3. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  7.4. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

  7.6. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

  7.7. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.

  7.8. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

  8. Προσωπικά Δεδομένα

  8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της τρίτης κατηγορίας της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διαφημιστική κατ’εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).

  8.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και την F&F αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων)..

  8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, για τους νικητές των δώρων υπό 1) και 2) του όρου 6.1.1. ανωτέρω.

  8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

  8.5. Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

  8.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – kiosky’s». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαίωματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

  9. Λοιποί όροι:

  9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  9.2. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο της F&F, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.

  9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  9.4. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

  9.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

  9.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

  9.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).. Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια: «UEFA Champions League – Κέρδισε δώρα που δε χάνονται»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.com/gr/minifridge, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «UEFA Champions League – Κέρδισε δώρα που δε χάνονται».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται και διοργανώνει η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα www.heineken.com/gr/minifridgee και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους που διέπουν τον Διαγωνισμό.

2.3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων σε όλα τα καταστήματα της «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και θα διαρκέσει από τις 15/05/2019 και ώρα 08:00 π.μ.(τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 29/05/2019 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.heineken.com/gr/minifridge (Ιστοσελίδα).

4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Συμμετοχής.

4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού , όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, με μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 πμ έως και 23.59 μμ), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με το ίδιο Email και Κινητό Τηλέφωνο θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

4.7. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.

4.8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

4.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5. Δώρα:

5.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/minifridge Ειδικότερα, πρόκειται για:

 • • 20 Συλλεκτικά ψυγεία Heineken UEFA Champions League, περιέχοντα 3 κιβώτια Ηeineken (ήτοι 72 τμχ. κουτιού Heineken των 330ml)
 • • 50 Heineken UEFA Champions League sport bags

5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

6.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

6.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής στις 06/06/2019 στις 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από την FRANK AND FAME σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 70 τακτικοί νικητές και 20 αναπληρωματικοί με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 6.5 των παρόντων όρων.

6.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

6.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/minifridge

6.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 6.4 ανωτέρω διαδικασία.

6.6. Η ανωτέρω παράγραφος 6.5 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

6.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την FRANK AND FAME, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

6.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

7. Ευθύνη

7.1. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

7.2. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

7.3. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

7.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών.

7.5. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

7.6. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME παύει να υφίσταται.

7.8. Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει.

8. Τεχνικά μέσα

8.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

8.2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

8.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

8.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

9.2. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παραγράφου 9.1.

9.3. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται.

9.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

9.5. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους.

9.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «UEFA Champions League – Κέρδισε δώρα που δε χάνονται». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

10. Λοιποί όροι

10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/minifridge.

10.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

10.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME , ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

10.5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/minifridge. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

10.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

10.7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της , οπότε και θα ισχύουν οι μεταγενέστεροι όροι.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

HEINEKEN για την ενέργεια: «UEFA Champions League – Κέρδισε δώρα που δε χάνονται»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας της που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heineken.com/gr/mymarket, (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»), ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «UEFA Champions League – Κέρδισε δώρα που δε χάνονται».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στη Λεωφόρο. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

1.4. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα www.heineken.com/gr/mymarket και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους που διέπουν τον Διαγωνισμό.

2.3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

3.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας super market με την επωνυμία «My Market» και θα διαρκέσει από τις 15/05/2019 και ώρα 08:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 28/05/2019 και ώρα 21:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

3.3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.heineken.com/gr/mymarket (Ιστοσελίδα).

4.2. Εκεί, καλείται να συμπληρώσει τη Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό Τηλέφωνο), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων.

4.3. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Συμμετοχής.

4.4. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

4.5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού , όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, με μία συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00 πμ έως και 23.59 μμ), για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με το ίδιο Email και Κινητό Τηλέφωνο θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

4.7. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους.

4.8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

4.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5. Δώρα:

5.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) ορίζονται στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket. Ειδικότερα, πρόκειται για:

 • • 10 Sony Playstation 4 Slim 500 GB
 • • 50 συλλεκτικά σακίδια πλάτης Heineken UEFA Champions League

5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

6.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην ενέργεια, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3.

6.2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής στις 06/06/2019 στις 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από την FRANK AND FAME σε συνεργασία με την Διοργανώτρια. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 60 τακτικοί νικητές και 20 αναπληρωματικοί με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 6.5 των παρόντων όρων.

6.3. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα και θα επισυνάπτουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

6.4. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και με ανάρτηση post (note) στη σελίδα της Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket.

6.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάθε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 6.4 ανωτέρω διαδικασία.

6.6. Η ανωτέρω παράγραφος 6.5 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

6.7. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την FRANK AND FAME, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου.

6.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

7. Ευθύνη

7.1. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

7.2. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

7.3. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

7.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών.

7.5. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

7.6. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME παύει να υφίσταται.

7.8. Η MY MARKET ουδεμία ευθύνη σχετική με την διοργάνωση και τη διενέργεια του Διαγωνισμού υπέχει.

8. Τεχνικά μέσα

8.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

8.2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

8.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

8.4. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

9.2. Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Διαφημιστική θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παραγράφου 9.1.

9.3. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται.

9.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

9.5. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους.

9.6. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «UEFA Champions League – Κέρδισε δώρα που δε χάνονται». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

10. Λοιποί όροι

10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.2. Η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Διοργανώτριας www.heineken.com/gr/mymarket.

10.3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

10.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME , ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

10.5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.com/gr/mymarket. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

10.6. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

10.7. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της , οπότε και θα ισχύουν οι μεταγενέστεροι όροι.

HEINEKEN 0.0 TYPE, Promo

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης (Καταστήματα) με τίτλο «ΤΙ ΤΥΠΟΣ HEINEKEN 0.0 ΕΙΣΑΙ;».

1.2. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).

1.3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι κατά τη Διάρκεια (ως ορίζεται κατωτέρω) του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

1.4. Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1.5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1.6. Η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

3.1. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 1 ημέρα και θα λάβει χώρα σε συγκεκριμένο χώρο Life Gallery athens Λεωφ. Θησέως 103, Εκάλη 145 78, Ελλάδα, την 09/06/2019, μεταξύ των ωρών 13:00 – 17:00 (Διάρκεια) ή μέχρι την εξάντληση των Δώρων, όποιο εκ των ανωτέρω γεγονότων επέλθει πρώτο κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα.

3.2. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την απόλυτη διακριτικής τους ευχέρεια και κρίση τους, τους Όρους του Διαγωνισμού, τη Διάρκεια και τις ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ή/και να ματαιώσουν/ αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

3.3. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

3.4. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4.1. Ο συμμετέχων προσεγγίζεται από ένα μέλος της Promo Team της Διοργανώτριας, ερωτάται αν θέλει να συμμετάσχει στο παιχνίδι και καλείται να επιλέξει μεταξύ 4 εναλλακτικών προτάσεων, ούτως ώστε να επιλέξει τι τύπος Heineken 0.0 είναι. Με την υποβολή της απάντησης και τη συμμετοχή στο παιχνίδι, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να κερδίσει στιγμιαία δώρα Heineken, τα οποία μπορεί να παραλάβει επί τόπου από την προωθητική ομάδα.

4.2. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά στο διαγωνισμό.

4.3. Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

5. Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές.

5.2. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων, διαδικασιών και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) είναι απόλυτα σύμφωνη με όλο το περιεχόμενο των παρόντων Όρων, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας και / ή της Διαφημιστικής, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

5.3. Περαιτέρω, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ή στιγμή μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (γ) το περιεχόμενο αυτής (συμμετοχής) είναι προσβλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) η συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (ε) κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε ο Συμμετέχων είναι ψευδές, (στ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, Συμμετέχων ή νικητής δεν αποδέχεται πλήρως και δεν συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους Όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις ή/και (ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, οιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει τους όρους των παρόντων Όρων ή της κείμενης Νομοθεσίας.

5.4. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως: (α) να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε και όλων των συμμετοχών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, (β) να αποκλείει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, (γ) να αποκλείει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (δ) να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή οιουδήποτε Συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, (ε) να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:

6.1. Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Δώρα) είναι τα εξής:
Πενήντα (50) Yoga Mats χρώματος μπλε με μαύρη θήκη

6.2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

6.3. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προωθητική ενέργεια, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. Ακόμη, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

7. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):

7.1. Το δώρο παραλαμβάνεται άμεσα (instant-win) από την promo team που διενεργεί το διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει άμεσα άλλως το δικαίωμα διεκδίκησης αυτού χάνεται.

8. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

8.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

8.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

8.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

8.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

9. Ευθύνη:

9.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

9.2. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή /και ζημία και/ή σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και / ή τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

9.4. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

9.5. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι θα αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

9.6. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση αυτών ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία.

9.7. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.8. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

9.9. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.

9.10. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση αυτών ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία.

9.11. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

9.12. Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.

9.13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

9.14. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες Όρους, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων και των νικητών, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω και την παραλαβή, χρήση και αξιοποίηση των Δώρων.

10. Λοιποί όροι:

10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα και διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσουν ή μεταβάλλουν τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη διάρκεια και τις ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων.

10.3. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων Συμμετοχής και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.

10.4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η F&F ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της F&F, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

10.5. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

10.6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10.7. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

10.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

HEINEKEN 0.0 TYPE, HEAVY OUTLETS, ON TRADE ACTIVATION.

HEINEKEN για την ενέργεια: «ΤΙ ΤΥΠΟΣ HEINEKEN 0.0 ΕΙΣΑΙ;»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
 • 1.1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης (Καταστήματα) με τίτλο «ΤΙ ΤΥΠΟΣ HEINEKEN 0.0 ΕΙΣΑΙ;».
 • 1.2.Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).
 • 1.3.Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη Διάρκεια (ως ορίζεται κατωτέρω) του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
 • 1.4.Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 • 1.5.Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 • 1.6.Η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων.

   

   

 1. 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
 • 2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • 2.2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • 2.3.Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

   

 1. 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού:
 • 3.1.Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα Καταστήματα ανά την Ελλάδα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει τρεις (3) εβδομάδες και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 10/06/2019 (Έναρξη Διαγωνισμού] και έως 02/07/2019 (Λήξη Διαγωνισμού) και σε ειδικότερες ημέρες και ώρες ανά Κατάστημα που θα ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια με νεότερη ανάρτηση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού (Διάρκεια).
 • 3.2.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την απόλυτη διακριτικής τους ευχέρεια και κρίση τους, τους Όρους του Διαγωνισμού, τη Διάρκεια και τις ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ή/και να ματαιώσουν/ αναβάλουν ή/και ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 • 3.3.Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.
 • 3.4.Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

   

 1. 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
 • 4.1.Καταναλωτές οι οποίοι θα βρίσκονται στα Καταστήματα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα προσεγγίζονται από ένα μέλος της Promo Team της Διοργανώτριας, θα ερωτώνται εάν θέλουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, και εφόσον απαντήσουν θετικά, θα καλούνται να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) εναλλακτικών προτάσεων, ούτως ώστε να επιλέξουν τι τύπος Heineken 0.0 είναι. Με την υποβολή της απάντησης, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να δώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας) και να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει τα Δώρα Heineken, ως αυτά περιγράφονται στον όρο 5.
 • 4.2.Η κατά τα ως άνω υποβολή απάντησης και γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων του καταναλωτή κατά τον όρο 4.1., συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ενεργοποιεί την συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
 • 4.3.Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κάθε συμμετέχων που έχει αγοράσει μπίρα Heineken 0.0 ή/και έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, έχει το δικαίωμα να το κάνει.
 • 4.4.Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά με τα ίδια στοιχεία στο Διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών κατά χρονολογική σειρά θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.
 • 4.5. Έκαστος Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
 • 4.6.Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

   

 1. 5. Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.
 • 5.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων, διαδικασιών και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) είναι απόλυτα σύμφωνη με όλο το περιεχόμενο των παρόντων Όρων, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
 • 5.2.Περαιτέρω, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο ή στιγμή μπορεί να ακυρωθεί και για τους εξής λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (β) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων παραβιάζει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (γ) το περιεχόμενο αυτής (συμμετοχής) είναι προσβλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) η συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (ε) κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε ο Συμμετέχων είναι ψευδές, (στ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, Συμμετέχων ή νικητής δεν αποδέχεται πλήρως και δεν συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους Όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις ή/και (ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, οιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει τους όρους των παρόντων Όρων ή της κείμενης Νομοθεσίας.
 • 5.3.H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη εκ των υστέρων και άνευ προειδοποιήσεως: (α) να επαληθεύσει την εγκυρότητα κάθε και όλων των συμμετοχών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, (β) να αποκλείει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, (γ) να αποκλείει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους, (δ) να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή οιουδήποτε Συμμετέχοντα καθ’ οιονδήποτε χρόνο, (ε) να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

   

 1. 6. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
 • 6.1.Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (Δώρα) είναι τα εξής:
  • Πέντε (5) Κινητά Samsung Galaxy S10 128 GB χρώματος μαύρου
  • Δεκαπέντε (15)  Jabra Bluetooth Sporty ELITE 25e χρώματος μαύρου
  • Δεκαπέντε (15) Wenger Τσάντες Πλάτης 15.6’’ Reload χρώματος Γκρι
  • Δέκα (10) σετ Marshall Ηχεία Bluetooth Stockwell χρώματος μαύρου
 • 6.2.Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 488, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.
 • 6.3.Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προωθητική ενέργεια, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. Ακόμη, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

   

   

 1. 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων:
 • 7.1.Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετάσχει στην ηλεκτρονική κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα από την Έναρξη έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 των παρόντων Όρων.
 • 7.2.Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής την 03/07/2019 και ώρα 15:00 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από τη Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια.
 • 7.3.Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά σαράντα πέντε (45) νικητές και σαράντα πέντε (45) επιλαχόντες με σειρά κατάταξης, εκ των οποίων οι πρώτοι πέντε (5) νικητές θα λάβουν ως δώρο ένα (1) κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy S10 128 GB χρώματος μαύρου ο καθένας, οι επόμενοι δεκαπέντε (15) νικητές θα λάβουν ως δώρο ένα (1) Jabra Bluetooth Sporty ELITE 25e χρώματος μαύρου ο καθένας, οι επόμενοι δεκαπέντε (15) νικητές θα λάβουν ως δώρο μια (1) Wenger τσάντα πλάτης 15.6'' Reload χρώματος γκρι ο καθένας και οι επόμενοι δέκα (10) νικητές θα λάβουν ως δώρο ένα (1) σετ Marshall ηχείων Bluetooth Stockwell χρώματος μαύρου ο καθένας. Η ίδια σειρά κατάταξης θα ακολουθηθεί και για τους επιλαχόντες.
 • 7.4.Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός 48 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Διοργανώτρια στο email που έχουν δηλώσει κατά τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους και θα τους ζητηθεί εντός (48) ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος (email) να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται το Δώρο και να αποστείλουν στοιχεία (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλικία, κινητό τηλέφωνο, Α.Δ.Τ., διεύθυνση), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και να ακολουθήσει επικοινωνία αναφορικά με την παραλαβή των Δώρων.
 • 7.5.Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των 48 ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε Νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 8.3 ανωτέρω διαδικασία.
 • 7.6.Η ανωτέρω παράγραφος 7.4. ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. μέχρι την εξάντληση του αριθμού των επιλαχόντων σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.
 • 7.7.Η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την FRANK AND FAME, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα και την ηλικία του προσώπου.
 • 7.8.Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

   

 1. 8. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
 • 8.1.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • 8.2.Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
 • 8.3.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.
 • 8.4.Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

   

 1. 9. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμού Ευθύνης
 • 9.1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
 • 9.2.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους νικητές εντός των τασσομένων προθεσμιών.

  Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα ή/και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του Δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα.

 • 9.3.Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • 9.4.Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι θα αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
 • 9.5.Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση αυτών ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία.
 • 9.6.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
 • 9.7.Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
 • 9.8.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια  αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
 • 9.9.Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 • 9.10.Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες Όρους, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων και των νικητών, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω και την παραλαβή, χρήση και αξιοποίηση των Δώρων.

   

 1. 10. Προσωπικά Δεδομένα
 • 10.1.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατ’ εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • 10.2.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική είναι:

  Α) Για τους συμμετέχοντες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας.

  β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση.

  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

 • 10.3.Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση των Δώρων σε αυτούς, και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 10.1 ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων.
 • 10.4.Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα θα καταστρέφονται, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση αυτών για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • 10.5.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και εξουσιοδότησης κάθε συμμετέχοντα προς τις ως άνω εταιρείες, για την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο), οι δε Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • 10.6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ  ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ για την ενέργεια: ««ΤΙ ΤΥΠΟΣ HEINEKEN 0.0 ΕΙΣΑΙ;».
 • 10.7.Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία.
 • 10.8.Έκαστος συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, http://www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr.

   

 1. 11. Λοιποί όροι
 • 11.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
 • 11.2.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα και διακριτική ευχέρεια να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης/ματαίωσης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι παρόντες όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.
 • 11.3.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η  F&F ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της F&F, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
 • 11.4.Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
 • 11.5.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • 11.6.Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Lucca

Μεσογειων 250

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Άμπακος

2ας Μεραρχίας 14

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

BELUGA

2ας Μεραρχίας 8

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

GARDENISTA

Παπανικολη 18

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

LOW PROFILE

Βουλης - Στοα Μπολανη 7

ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΘΗΝΑ

BLACK DUCK GARDEN ATHENS MUSEUM BIS

Παπαρηγοπουλου 5-7

ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΘΗΝΑ

T5

Τσακαλωφ 5

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Pere Ubu

Κυπρου 74

ΓΛΥΦΑΔΑ

Giorgio

Φραγκοκλησιας 3Α

ΜΑΡΟΥΣΙ

Prime

Φραγκοκλησιας 3Α

ΜΑΡΟΥΣΙ

Fire And Oak

Φραγκοκκλησιας 3

ΜΑΡΟΥΣΙ

Passaji

City link

ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΘΗΝΑ

 

«ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕ ΧΑΝΟΝΤΑΙ – Παναγιωτάς». Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κατάστημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. », που εδρεύει στη Ρόδο.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Α. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.Επίσης εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας “Παναγιωτάς Smart Card” κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι, προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας “ Αστέρας Bonus Card ”, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας “Παναγιωτάς Smart Card”. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα.

Β. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 27 Μαΐου 2019 και ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (εφεξής η «έναρξη της προωθητικής ενέργειας») έως 15 Ιουνίου 2019 ή/και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

Γ. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:

1.Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλει κουπόνι συμμετοχής της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού.

2.Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής η «Κλήρωση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε » που βρίσκεται στη Ρόδο στις 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας), παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε » και της Διοργανώτριας.

3. Η συμμετοχή δεν απαιτεί την αγορά προϊόντος.

Δ. Δώρα:

1.Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής που θα του διατεθεί 1 sony playstation 4 slim.

2.Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επ’ αυτού και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο αναπληρωματικό κατά την σειρά ανάδειξης στην της κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή αρνηθεί το δώρο ο αναπληρωματικός, τότε το δώρο χάνεται οριστικά.

3.Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή του αναπληρωματικού. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή ή του αναπληρωματικού θα πραγματοποιείται από τη «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε », η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα των ως άνω προσώπων που θα προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

4.Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία.

5.Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η ανάδειξη ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην κλήρωση δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ε. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά λόγω αμέλειας τρίτων προσώπων ή αδυναμίας τους για τη διάθεση των δώρων κ.λπ. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε », ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ως άνω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια αντικατάστασης των δώρων με άλλα αντίστοιχης αξίας.

ΣΤ. Ευθύνη:

1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε » περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Οι άνω εταιρείες δεν ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων, των νικητών, των αναπληρωματικών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ειδικότερα, τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας και της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε ». Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

2.Η Διοργανώτρια και η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3.Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Σε περίπτωση συνδρομής των όρων της παραγράφου 1 ανωτέρω, η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των υποχρεώσεων εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε», οι εταιρείες απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

Ζ. Προσωπικά Δεδομένα:

1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).

2.Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια ή/και την «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.» αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων).

3.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

4.Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

5.Ο νικητής του Διαγωνισμού, παρέχει άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Η. Γενικοί Όροι:

1.Η Διοργανώτρια εταιρεία και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις ανωτέρω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

2.Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε» ουδεμία ευθύνη έχει για την επιλογή του δώρου.

3.Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «DRAUGHT CHALLENGETAP & WIN»

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • 1.1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «DRAUGHT CHALLENGE – TAP & WIN».
  • 1.2.Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με τηνεταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).
  • 1.3.Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • 1.4.Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • 1.5.Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

   

 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • 2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • 2.2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • 2.3.Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

    

 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • 3.1.Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 3 εβδομάδες και θα λάβει χώρα σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ανά την Ελλάδα.
  • 3.2.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα www.heineken.gr ή / και με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • 3.3.Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

   

 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • 4.1.Ο καταναλωτής καλείται να ενεργοποιήσει τη λειτουργία NFC στο κινητό του (αφορά οποιαδήποτε συσκευή Android ή iPhone έκδοσης 7 ή νεότερης) ή να εγκαταστήσει το σχετικό App (αφορά συσκευές iPhone 7,8 & X) και στη συνέχεια νασκανάρει το ειδικό tabletent που αφορά στην ενέργεια. Στη συνέχεια ο καταναλωτής οδηγείται σε παιχνίδι και καλείται να τοποθετήσει στη σωστή σειρά τα 5 βήματα σερβιρίσματος για την τέλεια βαρελίσια Heineken. Με την υποβολή της σωστής απάντησης ο καταναλωτής καλείται επιδεικνύοντας τη σχετική οθόνη να ζητήσει από το συνεργαζόμενο κατάστημα μία δωρεάν βαρελίσια Heineken.
  • 4.2.Η κατά τα άνω υποβολή σωστής απάντησης συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ενεργοποιεί την συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.
  • 4.3.Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων συμμετοχών, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσες.
  • 4.4.Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ούτε προϋποτίθεται οποιασδήποτε μορφής χρέωση.

    

 5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
  • 5.1.Τα δώρο που θα διατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι μία δωρεάν βαρελίσια Heineken για έκαστο νικητή.
  • 5.2.Η ενέργεια αναφέρεται σε ατομική κατανάλωση και ισχύει μόνο μια φορά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.
  • 5.3.Δικαίωμα συμμετοχής και παραλαβής Δώρου θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στον Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί κατά τον περιγραφόμενο στους παρόντες όρους τρόπο, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.
  • 5.4.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους. Ο αποκλεισμός, για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και δίχως να απαιτείται αιτιολόγηση του αποκλεισμού της συμμετοχής.

    

 6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):
 7. Το δώρο παραλαμβάνεται άμεσα από το συνεργαζόμενο κατάστημα (instant-win). Τεχνικά Μέσα
  • 7.1.Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η F&F δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC και η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής στο κινητό του χρήστη επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η F&Fδεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων – Χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 8. Ευθύνη:
  • 8.1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
  • 8.2.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή /και ζημία και/ή σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • 8.3.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 8.4.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 8.5.Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
  • 8.6.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • 8.7.Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.
  • 8.8.Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

    

 9. Προσωπικά Δεδομένα
  • 9.1.Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της τρίτης κατηγορίας της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διαφημιστική κατ’εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).
  • 9.2.Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και την F&F αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων)..
  • 9.3.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, e-mailκαι τηλέφωνο επικοινωνίας.
  • 9.4.Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντωντην επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.
  • 9.5.Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
  • 9.6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «DRAUGHT CHALLENGE – TAP & WIN». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαίωματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr..

    

 10. Λοιποί όροι:
  • 10.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
  • 10.2.Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή της κατωτέρω παραγράφου, 10.3 του παρόντος άρθρου.
  • 10.3.Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο της F&F, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
  • 10.4.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • 10.5.Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
  • 10.6.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • 10.7.Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό
  • 10.8.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
HEINEKEN για την ενέργεια: «ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ – ΞΥΣΕ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΔΩΡΑ HEINEKEN»
 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • 1.1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ – ΞΥΣΕ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΔΩΡΑ HEINEKEN».
  • 1.2.Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με τηνεταιρεία FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «FRANK AND FAME» ή «F&F» η «Διαφημιστική»).
  • 1.3.Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.heineken.gr (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • 1.4.Σκοπός των παρόντων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • 1.5.Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

   

 2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • 2.1.Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • 2.2.Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • 2.3.Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

    

 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • 3.1.Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από 5/3 έως και 1/6, σε 193 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • 3.2.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια διατηρούν ρητά το δικαίωμα να μεταβάλουν κατά την κρίση τους τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλουν ή/και να ακυρώσουν συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην ιστοσελίδα www.heineken.gr ή με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • 3.3.Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

   

 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • 4.1.Με την απόκτηση, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στα συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων Heineken που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμούοποιασδήποτε μπύρας υπό το σήμα Heineken , οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα ξυστό και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
  • 4.2.Τα διατιθέμενα δώρα προσδιορίζονται ανάλογα με την χρονική περίοδο, στην οποία συμμετέχει έκαστος Συμμετέχων, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Β αναλυτικό πίνακα.
  • 4.3.Εάν κάποιος Συμμετέχων δε μεταβεί στα συνεργαζόμενα Καταστήματα για την απόκτηση κάποιου προϊόντος υπό το σήμα Heineken, μπορεί να παραλάβει ένα ξυστό και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.
  • 4.4.Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .

    

 5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
  • 5.1.Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι 1) 20 εισιτήρια για τους ημιτελικούς του UEFA Champions League (τυχαία κατανεμημένα στα καταστήματα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στις χρονικές περιόδους που υποδεικνύονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), 2) τραπέζια με δωρεάν Heineken για τον νικητή και την παρέα του -έως 4 άτομα σύνολο- για την βραδιά του τελικού (2 νικητήρια ξυστά ανά κατάστημα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, στις χρονικές περιόδους που υποδεικνύονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και25.090 συλλεκτικά δώρα Heineken (ισόποσα κατανεμημένα ανά κάθε κατάστημα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και για όλη τη διάρκειας του διαγωνισμού). Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο ξυστόπου παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.
  • 5.2.Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 210 67 52 493, από τις 10π.μ. έως τις 6μ.μ. για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα δώρα.

    

 6. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):
  • 6.1.Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:
   • 6.1.1. Συλλεκτικά Δώρα Heineken: Η παραλαβή θα γίνεται άμεσα από τους νικητές από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα με την επίδειξη σε αυτό του αποδεικτικού της νίκης τους (ξυστό).
   • 6.1.2. Τραπέζι με δωρεάν Heineken για την βραδιά του τελικού του UEFA Champions League: Ο νικητής επιδεικνύει το ξυστό του και ο ιδιοκτήτης / υπάλληλος του καταστήματος, καταγράφει το όνομά του στο σχετικό calendar Match Night Final Reserve (ως κράτηση) για την βραδιά του τελικού. Τη συγκεκριμένη βραδιά, ο νικητής φιλοξενείται με την παρέα του (έως 4 άτομα σύνολο) στο τραπέζι με την ένδειξη Match Night Final Reserve.
   • 6.1.3. Εισιτήρια για τους ημιτελικούς του UEFA Champions League: Ο νικητής κατόπιν ενημέρωσηςαπό τον υπεύθυνο του καταστήματος μπορεί να αποστείλει e-mail στη Διαφημιστική, στο info@frankandfame.gr, με θέμα ΝΙΚΗΤΗΣ HEINEKEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ, επισυνάπτοντας αποδεικτικό της νίκης του (νικηφόρο ξυστό και κατάστημα στο οποίο αποκτήθηκε). Εναλλακτικά, μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 2106752470, όπου θα του ζητηθεί με επίδειξη του νικηφόρου ξυστού (αποστολή ή φωτογράφηση και αποστολή) να δώσει τα στοιχεία του για να του αποσταλεί το εισιτήριο και τα στοιχεία ταξιδιού / διαμονής.

     

 7. Ευθύνη:
  • 7.1.Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • 7.2.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • 7.3.Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιούν τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.heineken.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διαφημιστικής, της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 7.4.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας, της Διαφημιστικής και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • 7.5.Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
  • 7.6.Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • 7.7.Η Διαφημιστική καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διαφημιστικής που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.
  • 7.8.Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διαφημιστικής και της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

    

 8. Προσωπικά Δεδομένα
  • 8.1.Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της τρίτης κατηγορίας της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διαφημιστική κατ’εντολή της Διοργανώτριας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ).
  • 8.2.Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια και την F&F αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών και της παράδοσης των Δώρων, καθώς και των αποτελεσμάτων για προωθητικούς λόγους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (απόδειξη δαπανών και τήρηση των παραστατικών για την παράδοση των Δώρων)..
  • 8.3.Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας.
  • 8.4.Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντωντην επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.
  • 8.5.Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.
  • 8.6.Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διαφημιστική με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός HEINEKEN για την ενέργεια : «ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΦΑΣΗ – ΞΥΣΕ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΔΩΡΑ HEINEKEN». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαίωματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr..
 9. Λοιποί όροι:
  • 9.1.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
  • 9.2.Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο της F&F, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
  • 9.3.Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η FRANK AND FAME ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της FRANK AND FAME, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • 9.4.Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.heineken.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
  • 9.5.Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • 9.6.Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό
  • 9.7.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).. Η Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712)

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

JOY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2

PRINCE OF POOL

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

3

CENTRO

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

4

ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ

ΣΤΥΛΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

5

BALLAMIA

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΑ

6

SFAIRA

ΑΡΙΔΑΙΑ

ΠΕΛΛΑ

7

NEW ORLEANCE

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

8

PLAY

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

9

ΘΗΡΕΟΣ

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ

10

INSPOT

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

11

GALLERY CAFE

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

12

SPORT

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

13

central

Γεναδι

ΡΟΔΟΣ

14

Cine café

Καλλονή

Λέσβος

15

Matrix

Καλλονή

Λέσβος

16

MONOPOLY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

17

ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΑΙΒΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

18

VERANDA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ

19

ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

20

CARMEL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΥΛΑΙΑ

21

BATTLENET

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΡΜΗ

22

AMERICAS

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ

23

OXY PLUS

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ

24

REX

ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ

25

Tsili And Tsili

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΟΣΜΟΣ

26

ChaMPIONS CAFÉ

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

27

NUEVO DAY AND NIGHT

ΛΑΡΙΣΑ

ΓΟΝΟΙ

28

ΝΟΣΤΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

29

MOSTRA

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

30

SPORTS BAR 57

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

31

TEOS HOUSE

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑΚΙ

32

RUSTIC

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΒΟΓΛΙ

33

BLUE

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ

34

STREET

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

35

ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

36

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

37

ESCAPE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

38

ΡΟΚΚΑΣ

ΛΕΥΚΤΡΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

39

CHAMPIONS CAFÉ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

40

CENTRAL CAFÉ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

41

ΦΛΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

42

ΦΛΟΚΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

43

BELLO

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

44

FACTORY

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

45

ΒΑΒΕΛ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

46

ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

47

SUERTE

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

48

Padrino

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

49

MONOPOLY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

50

MATCH POINT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

51

GOAL CAFÉ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ

52

CAFÉ 54

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ

53

ROADHOUSE

Θεσσαλονικη

Ευκλειδη

54

BELLINI

Θεσσαλονικη

Δελφων

55

FISHEYE

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ

56

ΝΕΦΕΛΗ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

57

MONKEY

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

58

BATTLENET

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

59

X PLORER

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

60

BAROK

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

61

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ

Αθήνα

Θησείο

62

ΜΕΝΤΩΡ

Αθήνα

Θησείο

63

JAMES JOYCE IRISH PUB LTD

Αθήνα

Μοναστηράκι

64

escoba

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

65

NOVEL

ΑΘΗΝΑ

ΒΑΡΗ

66

ΤΟ ΠΑΚΕΤΑΚΙ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΩΠΙ

67

Architecture Rock Café

ΑΘΗΝΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

68

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

69

FRESH

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

70

FRIENDS

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

71

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

72

A CLUB

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

73

APICORNO

XANIA

ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

74

BILLIA'S

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

75

BUENO

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

76

PUERTO

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

77

KING EIGHT

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

78

IN SPOT

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

79

ΟΜΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

80

BULLDOGS AND THE BEAST

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ

81

FACTORY

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

82

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

83

FRIENDS

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

84

AZZURRO

ΤΗΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

85

ΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

86

CALMO MARE

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

87

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

88

VOGLIS

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

89

DEL MARE

ΑΥΛΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

90

MONDO

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

91

TWEETY

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

ΕΥΒΟΙΑ

92

ΑΘΗΝΑΙΚΟΝ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

93

DEJAVU

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

94

PAPAGEORGES

ΑΘΗΝΑ

ΔΑΦΝΗ

95

CALCIO

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

96

ΤΟΛΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

97

ΚΟΥΛΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

98

51 Coast

Θεσσαλονικη

Περαια

99

Mama bloom

Θεσσαλονικη

Νεοι Επιβατες

100

YAFCAFE

ΑΘΗΝΑ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

101

ΝΕΟΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

102

VERSUS

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

103

BATTLE NET 3D

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

104

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

105

ΧΑΝΤΡΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

106

JARDEN

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

107

Beerraki

Χανια

Κουμ Καπι

108

Image

Χανια

Πλατανιας

109

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΚΙΕΣ

110

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΚΙΕΣ

111

BATTLENET

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

112

BOX 2 BOX

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΑ

113

BIANCONERO

ΚΑΤΕΡΙΝΗ