Where are you located?

Pravila Nagradne Igre

Pravila Nagradne Igre

KLASA: UP/I-460-02/21-01/180

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 20. svibnja 2021.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10; u daljnjem tekstu: Pravilnik), HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Karlovac, Dubovac 22, OIB 26057862389, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Osvoji Heineken nezaboravno iskustvo gledanja UEFA EURO 2020 finala i podijeli ga s ekipom!“

Članak 1.
Priređivač i mjesto održavanja
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji Heineken nezaboravno iskustvo gledanja UEFA EURO 2020 finala i podjeli ga s ekipom!“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Karlovac, Dubovac 22, OIB 26057862389 (u daljnjem tekstu: Priređivač). Tehničku podršku u provedbi nagradne igre Priređivaču pruža društvo New Level d.o.o., Zagreb, Badalićeva 31, OIB 99200431992 (u daljnjem tekstu: Partner).

Članak 2.
Svrha Nagradne igre
Nagradna igra se priređuje u cilju promocije proizvoda Priređivača na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
Trajanje Nagradne igre
Nagradna igra traje od 24. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021.

Članak 4.
Nagradni fond
(1) Nagradni fond iznosi 407.398,00kn kuna, a sastoji se od:
(i) 3 x VIP nezaboravno iskustvo gledanja UEFA EURO 2020 finala za 6 osoba (dobitnik i 5 osoba u pratnji) koje uključuje:
troškove prijevoza do mjesta okupljanja, privatan avio prijevoz u Dubrovnik, 2 noćenja u hotelu s 5 zvjezdica, program druženja i gledanja finalne utakmice u Dubrovniku 11.07.
vrijednosti 115.500,00 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV), što ukupno iznosi 346.500,00 s uračunatim PDV-om;
(ii) 400 x HEINEKEN muška majica vrijednosti 119,89 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV), što ukupno iznosi 47.956,00 kuna s uračunatim PDV-om;
(iii) 50 x HEINEKEN nogometna lopta vrijednosti 32,22 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV), što ukupno iznosi 1.611,00 kuna s uračunatim PDV-om;
(iv) 450 x HEINEKEN kapa vrijednosti 25,18 kuna s uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV), što ukupno iznosi 11.331,00 kuna s uračunatim PDV-om.
(2) Priređivač se obvezuje uplatiti 5% (slovima: pet posto) od ukupne vrijednosti nagradnog fonda, odnosno HRK 20.370,00 kuna, u korist Crvenog križa Republike Hrvatske i o tome dostaviti potvrdu Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 5.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri
(1) Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje se uključe u Nagradnu igru u skladu s ovim Pravilima, osim osoba određenih u stavku 2. ovog članka (u daljnjem tekstu: Sudionik).
(2) Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju:
(i) osobe koje su zaposlene ili na drugi način rade kod Priređivača te njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji i djeca
(ii) osobe koje su zaposlene ili na drugi način rade kod pravnih osoba koje na bilo koji način sudjeluju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre i/ili izvlačenju dobitaka i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre te njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji i djeca.

Članak 6.
Način prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri
(1) Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je u razdoblju trajanja Nagradne igre kupiti bilo koji proizvod iz Heineken asortimana (Heineken Original ili Heineken 0.0) na bilo kojem prodajnom mjestu (uključujući i ugostiteljske objekte) na području Republike Hrvatske i prijaviti se na jedan od načina:
(i) na telefonski broj 60777 poslati SMS s brojem računa, imenom i prezimenom Sudionika te njegovom adresom stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto), tj. u sljedećem obliku:
broj računa, ime i prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto
Cijena slanja SMS poruke je 2,40 kune s uključenim PDV-om;
ili
(ii) ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na internetskoj stranici www.heineken.com/hr (upisivanjem broja računa, imena i prezimena, adrese stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) te broja mobitela za kontakt).
(2) Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). SMS poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u novu poruku te će svaka od njih biti naplaćena od strane mobilnog operatera po cijeni od 2,40 kuna. S obzirom na mogući dodatni trošak u slučaju prelaska u novu poruku, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.
(3) Izvornik računa, kao dokaza o kupovini, potrebno je sačuvati do završetka nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti izvornik računa na uvid pri preuzimanju nagrade.
(4) Svaki Sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
(5) Broj prijava putem internetske stranice www.heineken.com/hr ograničen je na tri prijave dnevno po Sudioniku.
(6) Svaki Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu, onu za koju je prvi puta izvučen.

Članak 7.
Izvlačenje dobitnika
(1) Priređivač će izvršiti izvlačenje dobitnika slučajnim odabirom putem softvera (aplikacije) iz baze svih pristiglih prijava (u daljnjem tekstu: Dobitnik).
(2) Izvlačenje Dobitnika nagrada održat će se 28. lipnja 2021. u uredskim prostorijama Priređivača za sve prijave od 24. svibnja do 27. lipnja 2021. Na izvlačenju se izvlače Dobitnici za:
• 3 x VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba;
• 400 x HEINEKEN majica;
• 50 x HEINEKEN lopta;
• 450 x HEINEKEN kapa.

(3) Ispravnost izvlačenja nagrada nadzire tročlana komisija, koju imenuje Priređivač (u daljnjem tekstu: Komisija). Izvlačenju Dobitnika bit će prisutan i javni bilježnik.
(4) O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Zapisnik sadržava:
(i) informacije o vremenu i mjestu izvlačenja
(ii) klasu i urudžbeni broj te datum odobrenja Nagradne igre
(iii) datum i naziv elektroničkog i drugog javnog medija u kojem su objavljena ova Pravila
(iv) imena i prezimena te adrese članova Komisije
(v) način izvlačenja Dobitnika (u smislu odredbe stavka 1. ovog članka)
(vi) ime i prezime te adresu Dobitnika te
(vii) naziv i vrijednost nagrade pojedinog Dobitnika.
(5) Zapisnike o izvlačenju potpisat će članovi Komisije te će ga Priređivač dostaviti Ministarstvu u roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od dana izvlačenja.
(6) Ako se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
(7) Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka Nagradne igre (odnosno nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida Nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 (slovima: devedeset) kalendarskih dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.
(8) Priređivač će objaviti Dobitnike (ime, prezime, mjesto stanovanja te podatak o osvojenoj nagradi) u roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici www.heineken.com/hr sukladno odredbama članka 12. ovih Pravila u svrhu informiranja javnosti. Objava će biti uklonjena po isteku roka od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana objave.

Članak 8.
Obavješćivanje Dobitnika o osvojenoj nagradi
Priređivač se obvezuje obavijestiti svakog Dobitnika o osvojenoj nagradi i načinu njezina preuzimanja najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja telefonskim putem koristeći pretplatnički broj telefona s kojeg je poslana dobitna SMS poruka ili je upisan u obrazac na internetskoj stranici.
Članak 9.
Preuzimanje nagrada
(1) Dobitnik preuzima nagradu u roku od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana primitka obavijesti Priređivača o osvojenoj nagradi sukladno odredbi članka 8.
(2) Ako Dobitnik ne preuzme nagradu u roku iz stavka 1. ovog članka, u narednom roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od isteka prethodno navedenog roka Priređivač će ponovno obavijestiti Dobitnika putem SMS poruke da preuzme nagradu u roku od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako Dobitnik ni u tom naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu.
(3) Dobitnik nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ dužan je u roku od 8 dana nakon obavijesti o osvajanju nagrade obavijestiti Priređivača o popisu 5 punoljetnih osoba koji će mu biti pratnja prilikom korištenja nagrade, uključivo s njihovim osobnim podacima sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila. Ako Dobitnik ili član njegove pratnje nije u mogućnosti osobno iskoristiti nagradu, Dobitnik može imenovati drugu osobu koja će koristiti predmetnu nagradu umjesto spriječene osobe i obavijestiti o tome Organizatora najkasnije do 10:00 sati ujutro 9. srpnja 2021. godine.
(4) Osvojena nagrada nije zamjenjiva za novac ili neku drugu nagradu.
(5) O preuzimanju nagrade Dobitnik potpisuje potvrdu koja sadrži ime i prezime, adresu stanovanja te osobni identifikacijski broj (OIB) ili, u slučaju identifikacijske isprave koja ne sadrži OIB, broj identifikacijske isprave i potpis Dobitnika, kao i podatke o osvojenoj nagradi i datumu njezina preuzimanja.

Članak 10.
Promjene, otkaz, prekid ili mirovanje Nagradne igre
(1) Priređivač može izmijeniti i/ili dopuniti ova Pravila te otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje Nagradnu igru ako u razdoblju od objave ovih Pravila do završetka Nagradne igre nastupe okolnosti koje Priređivač u trenutku donošenja odluke o održavanju iste nije mogao predvidjeti niti je na njih mogao utjecati, a koje okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje Priređivača. Ovo se osobito odnosi, ali nije ograničeno na nemogućnost organizacije nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ uslijed ograničenja okupljanja ili sličnih ograničenja, na eventualno otkazivanje UEFA EURO 2020 finala uslijed mjera propisanih radi sprječavanja pandemije virusa COVID-19 i drugo.
(2) U slučaju promjene ovih Pravila, Priređivač će zatražiti odobrenje Ministarstva te promijenjena Pravila objaviti na isti način kako je određeno u članku 14. ovih Pravila.
(3) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka Priređivač ne odgovara Sudionicima za moguću štetu.
(4) Odluke Priređivača u vezi s Nagradnom igrom konačne su i primjenjuju se na sve Sudionike.

Članak 11.
Odgovornost Priređivača
(1) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku.
(2) Priređivač ne odgovara za materijalne ili pravne nedostatke nagrada.
(3) Priređivač ne odgovara za eventualne posljedice davanja neistinitih ili netočnih osobnih podataka od strane Sudionika prilikom njegove prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri ili prilikom primopredaje nagrade.
(4) Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri niti je po njima obvezan postupiti.
(5) Priređivač i/ili osobe koje sudjeluju u organizaciji i/ili provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada ili pogodnosti predviđenih nagradnim fondom.
(6) Priređivač ne odgovara za poštivanje mjera određenih radi suzbijanja COVID-19 pandemije koje mogu teretiti Dobitnika nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ i/ili članove njegove pratnje ovisno o epidemiološkoj situaciji u trenutku korištenja nagrade. Priređivač neće biti odgovoran za nemogućnost korištenja nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ koja kod Dobitnika i/ili članova pratnje nastane vezano uz njihovo zdravstveno stanje.
(7) Dobitnik i pratnja dužni su samostalno osigurati i pokriti troškove poduzimanja radnji i/ili pribavljanja potvrda koje će ovisno o epidemiološkoj situaciji biti potrebne za korištenje nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ i Priređivač neće biti odgovoran za nemogućnost korištenja nagrade koja nastane u suprotnom, odnosno ako Dobitnik i/ili njegova pratnja samostalno ne poduzmu radnje i/ili ne pribave potvrde.
(8) U slučaju da Priređivač i/ili treće osobe koje na temelju ugovornog odnosa pomažu Priređivaču u priređivanju Nagradne igre radi osiguravanja propisanih epidemioloških mjera budu u obvezi zatražiti od Dobitnika nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ i/ili njegove pratnje određene zdravstvene podatke, Priređivač i/ili treće osobe koje na temelju ugovornog odnosa pomažu Priređivaču u priređivanju Nagradne igre će Dobitniku i njegovoj pratnji dati sve potrebne obavijesti o načinu i uvjetima obrade njegovih osobnih podataka.

Članak 12.
Obrada i zaštita osobnih podataka
(1) Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka Sudionika nagradne igre, uključujući Dobitnike i njihovu pratnju. Partner je izvršitelj obrade osobnih podataka. Priređivač je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se sudionici mogu obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih osobnih podataka na adresu e-pošte PrivacyCroatia@heineken.com.
(2) Priređivač obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu priređivanja nagradne igre („Osobni podaci“):
(i) u odnosu na Sudionike:
• ime i prezime te adresu stanovanja (ulica i kućni broj te mjesto i poštanski broj); kao i
• kontakt broj mobitela;
(ii) u odnosu na sve Dobitnike: uz Osobne podatke određene u točki (i) ovog stavka i potpis;
(iii) u odnosu na Dobitnike nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ i njihovu pratnju: uz Osobne podatke određene u točki (i) ovog stavka još i email adresu, datum rođenja i OIB ili, u slučaju identifikacijske isprave koja ne sadrži OIB, broj identifikacijske isprave;
(iv) u odnosu na Dobitnike nagrade „VIP nezaboravno iskustvo gledanja finala za 6 osoba“ i pratnju: lik, odnosno izgled pratnje fiksiran na fotografijama i/ili videosnimkama Dobitnika i njihove pratnje koje će Priređivač snimiti u svrhu njihove objave u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video materijalima Priređivača u promidžbene i marketinške svrhe u vezi s provođenjem i izvršenjem Nagradne igre;
(3) Priređivač će obrađivati Osobne podatke u svrhu organizacije, priređivanja i provođenja Nagradne igre, a na temelju odgovarajuće pravne osnove, i to u odnosu na Osobne podatke:
(i) iz stavka 2. točke (i) alineje prve ovog članka – po osnovi zakonske obveze Priređivača iz članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Pravilnika u vezi s člankom 69. stavkom 10. Zakona, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR);
(ii) iz stavka 2. točke (i) alineje druge te iz točke (ii) i (iii) ovog članka – po osnovi izvršenja obveza Priređivača prema Sudionicima, uključujući Dobitnike ove Nagradne igre i njihovu pratnju, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR;
(iii) iz članka 7. stavka 8. ovih Pravila – po osnovi legitimnog interesa transparentnosti i informiranja javnosti u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR.
(iv) iz stavka 2. točke (iv) ovog članka – po osnovi privole Dobitnika i njihove pratnje u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a, a koju privolu Dobitnik i pratnja mogu dati prilikom preuzimanja, odnosno korištenja nagrade i povući u svako vrijeme. Davanje je tih Osobnih podataka dobrovoljno. Ako Dobitnik ili članovi njegove pratnja ne žele da ih se snima u navedene svrhe, mogu to odbiti bez ikakvih posljedica.
(4) Osobni podaci Sudionika, uključujući Dobitnike i njihovu pratnju, mogu biti dostupni drugim primateljima (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim svrhama, naime:
(i) povezanim društvima Priređivača koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Priređivač će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
(ii) Partneru te eventualno drugim izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Priređivaču u priređivanju Nagradne igre (posebno, primjerice, avio prijevozniku, hotelu, te reklamnim i marketinškim agencijama i slično);
(iii) nadležnim tijelima sukladno važećim pravnim propisima (primjerice javnom bilježniku sukladno odredbama Pravilnika, ili Ministarstvu sukladno odredbama Zakona);
(iv) u odnosu na Osobne podatke Dobitnika i pratnje iz stavka 2. točke (iv) ovog članka – široj javnosti u sklopu javnog priopćavanja fotografija i/ili videosnimki Dobitnika i pratnje u promidžbene svrhe Priređivača; te
(v) a u odnosu na Osobne podatke Dobitnika iz članka 7. stavka 8. ovih Pravila – široj javnosti.
(5) Priređivač će čuvati Osobne podatke Sudionika, uključujući Dobitnika i njihove pratnje (osim Osobnih podataka iz stavka 2. točke (iv) ovog članka), najduže u roku od 6 (šest) godina od završetka Nagradne igre, nakon čega će Osobni podaci biti trajno uništeni. Organizator će čuvati Osobne podatke Dobitnika i njihove pratnje iz stavka 2. točke (iv) ovog članka najduže 6 (šest) godina od završetka Nagradne igre, nakon čega će snimke na kojima su sadržani ti Osobni podaci biti trajno uništene. Pritom, budući da je svrha obrade tih Osobnih podataka priopćavanje javnosti snimki u kojima su oni sadržani, Dobitnici i pratnja primaju na znanje da će njihovi Osobni podaci biti neograničeno javno dostupni u sklopu objava odgovarajućih snimki u medijima.
(6) Priređivač obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Priređivač provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.
(7) Prava Sudionika, uključujući Dobitnike (i njihove opunomoćenike), u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su:
(i) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Priređivača potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;
(ii) na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
(iii) na opoziv privole u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
(iv) na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika, posebice ako:
• više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• su nezakonito obrađeni;
• Dobitnik ili njega pratnja povuče, u cijelosti ili djelomično, privolu koju su dali za obradu svojih Osobnih podataka u navedenu svrhu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
• se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
(v) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
• ako Sudionik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Priređivaču omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
• ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
• ako Priređivač više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
(vi) na informacije o postojanju automatiziranog donošenja odluka te o kojoj je logici riječ, kao i o važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za Sudionika;
(vii) na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).
(8) Dodatne su informacije o obradi osobnih podataka od strane Priređivača dostupne u Pravilima privatnosti objavljenim na https://www.heineken.com/hr/privacy-policy.

Članak 13.
Rješavanje pritužbi i sporova
(1) Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
(2) Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale Sudionike.
(3) U slučaju spora između Priređivača i Sudionika odnosno Dobitnika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 14.
Objava i primjena Pravila
(1) Prije početka Nagradne igre ova će Pravila biti javno objavljena na internetskoj stranici Priređivača www.heineken.com/hr uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva.
(2) Ova se Pravila primjenjuju od početka Nagradne igre kako je određeno u članku 3. Pravila i do urednog izvršenja svih obveza u vezi s organizacijom, provođenjem i ispunjenjem svrhe Nagradne igre.

NAGRADNA IGRA EURO