Where are you located?

NAGRADNI NATJEČAJ ULTRA

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU „Heineken Ultra Experience“

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU „Heineken Ultra Experience“

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
„Heineken Ultra Experience“

 

Članak 1. Opće odredbe

1.1. Organizator nagradnog natječaja „Heineken Ultra Experience“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Dubovac 22, 47000 Karlovac, OIB: 26057862389 (u daljnjem tekstu: Organizator).

1.2. Nagradni natječaj nije nagradna igra u smislu odredbi članka 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi s člankom 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014).

1.3. Ova pravila nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila) bit će objavljena na službenom mrežnom mjestu Organizatora (www.heineken.com/hr) i dostupna na web adresi www.heieneken.com/ultra.

1.4. Prijavom u Nagradni natječaj Sudionik (kako je taj pojam određen u članku 3. stavku 3.1. ovih Pravila) u cijelosti prihvaća ova Pravila.

 

Članak 2. Trajanje i svrha provođenja Nagradnog natječaja

2.1. Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda Organizatora.

2.2. Nagradni natječaj počinje 25. svibnja 2022. godine u 12:00 sati i traje do 25. lipnja 2022. godine u 12:00 sati.

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja

3.1. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju punoljetne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske (u daljnjem u tekstu: Sudionik/ci).

3.2. U Nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje na bilo koji način sudjeluju u organizaciji Nagradnog natječaja, kao ni zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

Članak 4. Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

4.1. U Nagradnom natječaju sudjeluje se prijavom na web stranici www.heineken.com/ultra. Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju tako da ostavi svoje ime i prezime i broj mobitela te objavi jednu vlastitu fotografiju na kojoj se zabavlja u određenom ambijentu (npr. na roštilju, zabavi, u izlasku, na terasi kafića i sl.) uz jedan ili više Heineken Original ili Heineken 0.0 proizvoda (u daljnjem tekstu: Prijava).

4.2. Sudionik na Nagradni natječaj smije podnijeti samo jednu Prijavu.

4.3. Prilikom izbora Dobitnika (kako je taj pojam određen niže u članku 5. stavku 1. ovih Pravila), neće se uzeti u obzir nijedna Prijava u kojoj:

 • Sudionik ne objavi jednu vlastitu fotografiju sebe na kojoj se ujedno nalazi najmanje jedan Heineken Original ili Heineken 0.0 proizvod;
 • Sudionik narušava ugled ili šteti interesima Organizatora (uključujući i slučajeve sumnje na bilo kakvo nepošteno odnosno prijevarno postupanje ili propuste);
 • su sadržane proste i/ili bilo kakve neprikladne riječi i/ili izrazi, koja je uvredljive naravi i/ili sadržaja te na kojoj su prikazane bilo kakve nezakonite aktivnosti;
 • su sadržane fotografije na kojima su, osim Sudionika o čijoj je Prijavi riječ, prisutne bilo koje druge fizičke osobe osim Sudionika, osobito ako bi se radilo o maloljetnim osobama;
 • se (ili kojom se) izravno ili neizravno povrjeđuju ili bi se mogla povrjeđivati prava trećih osoba koje se nalaze na jednoj ili više fotografija objavljenih u sklopu jedne ili više Prijava, kako je navedeno odredbom članka 4. stavka 6. niže; te
 • se na bilo koji drugi način krše ova Pravila, obvezno primjenjivi pozitivni propisi Republike Hrvatske ili općeprihvaćene etičke norme.

4.4. U procjenjivanju postoji li u pogledu pristiglih Prijava ijedna od diskvalificirajućih okolnosti iz članka 4. stavka 3. Organizator je ovlašten konačno odlučivati u skladu s vlastitom diskrecijom, pri čemu u obzir može uzeti i obavijesti i/ili zahtjeve zaprimljene od strane trećih osoba koje ukazuju na kršenje prava tih osoba. Organizator je Prijave podnesene suprotno ovom članku ovlašten u bilo kojem trenutku isključiti iz Nagradnog natječaja bilo kojeg Sudionika, uključujući i bilo kojeg Dobitnika kojem Nagrada može biti uskraćena ili oduzeta uz odgovarajuću primjenu pravila o odgovornosti za štetu. U slučaju da temeljem ovog članka pojedinom Dobitniku Nagrada bude uskraćena ili oduzeta, Organizator u skladu s ovim Pravilima može donijeti odluku o dodjeli Nagrade drugom Dobitniku.

4.5. Organizator ne odgovara za običnu nepažnju.

 

4.6. U slučaju da Organizator u tijeku ili nakon završetka Nagradnog natječaja zaprimi bilo kakav zahtjev od strane trećih osoba (uključivo i nadležnih tijela) u kojem se navodi da Prijava određenog Sudionika povrjeđuje:

- bilo kakva prava tih osoba (posebice prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva, pravo na privatnost, ili pravo na zaštitu osobnih podataka), i/ili

- bilo kakve primjenjive propise,

Sudionik o čijoj je Prijavi riječ obvezuje se nadoknaditi Organizatoru svu štetu koju Organizator pretrpi uslijed takvih zahtjeva, uključujući iznose izrečenih kazni, dosuđene naknade štete i/ili troškove vođenja odgovarajućih pravnih postupaka te troškove pravnog zastupanja.

 

Članak 5. Izbor Dobitnika i nagradni fond

5.1. Na kraju Nagradnog natječaja Organizator će odabrati 3 (tri) Prijave za koje smatra da najkreativnije prikazuju zabavljanje s Heineken Original ili Heineken 0.0 proizvodom, a koje će dobiti nagradu (u daljnjem tekstu: Dobitnik/ci).

5.2. Nagradni fond sastoji se od 3x (tri) paketa „Putovanje i doživljaj Ultra Europe 2022“, za Dobitnika i 1 (jednu) punoljetnu osobu koju Dobitnik odabere kao njegovu pratnju (u daljnjem tekstu: Pratnja). Svaki od navedenih triju paketa uključuje:

- VIP ulaznice za sva tri dana Ultra Europe festivala koji će se održati u Splitu 08.07.2022., 09.07.2022. i 10.07.2022.,

- Hospitality program na Ultra Europe festivalu (ručak koji prethodi samom Ultra Europe festivalu, poklon paketi u sobama (Heineken nagradne stvari), gratis Heineken proizvodi unutar VIP prostorija Heinekena na Ultra Europe festivalu, prijevoz na festival i s festivala),

- putovanje helikopterom iz Zagreba do Splita i povratak automobilom/kombijem natrag (do Zagreba ili mjesta prebivališta/boravišta prema dogovoru s Dobitnicima); te

- smještaj u Amfora Hotelu u Splitu, za vrijeme trajanja Ultra Europe festivala odnosno od 8. do 11. srpnja 2022. (u daljnjem tekstu: Nagrada/e).

5.3. Jedan Dobitnik može dobiti samo jednu Nagradu.

5.4. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugu nagradu ili Nagradu u većoj količini od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za gotovi novac.

 

Članak 6. Obavijest o Nagradi i preuzimanje Nagrade

6.1. Organizator će obavijestiti Dobitnike o dobitku Nagrade putem telefonskog poziva/SMS poruke u roku od 3 (tri) dana od završetka Nagradnog natječaja i pozvati ih da putem telefonskog poziva/SMS-a u roku od naredna 2 (dva) dana kontaktiraju Organizatora i dostave svoje ime i prezime te datum i godinu rođenja, kao i ime i prezime te datum i godinu rođenja svoje Pratnje. U protivnom će se smatrati da se Dobitnik nepovratno odrekao prava na Nagradu i Organizator će biti ovlašten odabrati drugog Dobitnika sukladno ovim Pravilima.

6.2. Organizator će Dobitnika u izravnoj komunikaciji putem telefonskog poziva/SMS-a obavijestiti o detaljima preuzimanja Nagrade.

6.3. Sve obveze Organizatora prema Dobitniku prestaju u trenutku primopredaje Nagrade.

6.4. Dobitnici i njihova Pratnja sudjeluju u Nagradnim aktivnostima na vlastitu odgovornost. Organizator ovim putem isključuje bilo kakvu odgovornost za ponašanje i/ili posljedice ponašanja Dobitnika i njihove Pratnje po preuzimanju Nagrade i ističe kako neće na nijedan način biti odgovoran za ponašanje Dobitnika i njihove Pratnje po preuzimanju Nagrade (uključivo, ali ne ograničavajući se na ponašanje tijekom prijevoza na i od Ultra Europe festivala, ponašanje na samom festivalu i u smještajnom objektu).

6.5. Organizator pridržava pravo objaviti popis Dobitnika (ime i prezime) te tri dobitne fotografije na web adresi www.heineken.com/ultra u svrhu izvješćivanja javnosti i osiguravanja transparentnosti Nagradnog natječaja.

 

Članak 7. Prava intelektualnog vlasništva

 

7.1. Sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Organizatora (dalje: Materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u cijelosti pridržavaju Organizator i eventualni drugi nositelji. Materijali su dostupni za pristup i pregledavanje, odnosno drugo osobno i nekomercijalno korištenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reproduciranje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korištenje u komercijalne svrhe, u cijelosti ili djelomično, nije dopušteno bez prethodnog izričitog pisanog dopuštenja Organizatora.

 

7.2. Predajom Prijave na Nagradni natječaj Sudionik jamči Organizatoru da je autor fotografija koje prijavljuje te da u njima nisu sadržani nikakvi zaštićeni podaci i/ili informacije, uključujući posebice osobne podatke, povjerljive informacije ili poslovne tajne, robne ili uslužne znakove, autorska djela i slično. Sudionik odgovara Organizatoru za svu štetu koju mu prouzroči uslijed povrede jamstva iz ovog stavka.

 

7.3. Predajom Prijave na Nagradni natječaj Sudionik daje Organizatoru nenaplatno sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno neisključivo pravo iskorištavanja na svaki stvarno mogući i pravno dopušteni način putem bilo kojih sredstava odnosno načina priopćavanja, medija i/ili tehnologija, postojećih ili budućih:

 

(a) sadržanih u Prijavi fotografija, pri čemu Sudionik ovlašćuje Organizatora da u korist bilo kojih trećih osoba (uključujući, između ostalog, Organizatorova povezana društva ili pravne sljednike), bez daljnjeg dopuštenja Sudionika i bez plaćanja mu za to naknade, u cijelosti ili djelomično: (i) osniva daljnja prava iskorištavanja na temelju svog prava iskorištavanja osnovanog prema ovom stavku i/ili (ii) ustupa, prijenosi ili na drugi način raspolaže svojim pravom iskorištavanja osnovanim prema ovom stavku;

 

(b) svog lika, odnosno izgleda, imena, prezimena i/ili nadimka sadržanih u Prijavi, i to u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja, uključujući posebice marketinške, promidžbene i/ili reklamne aktivnosti Organizatora u vezi s Nagradnim natječajem.

 

Članak 8. Obrada i zaštita Osobnih podataka

8.1. Organizator je voditelj obrade Osobnih podataka (kako je taj pojam određen u stavku 8.2. ovog članka) Sudionika Nagradnog natječaja, uključujući Dobitnike i njihovu Pratnju. Organizator je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se Sudionici, Dobitnici i njihova pratnja mogu obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih Osobnih podataka na adresu e-pošte PrivacyCroatia@heineken.com.

8.2. Organizator obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Osobni podaci):

(a) u odnosu na Sudionike: ime i prezime te broj telefona; lik, odnosno izgled Sudionika fiksiran na fotografijama predanima u sklopu Prijave – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

(b) u odnosu na Dobitnike: uz Osobne podatke iz podstavka (a) ovog stavka, još i sljedeći podaci:

(i) spol, državljanstvo, datum i godinu rođenja te potpis – u Svrhu omogućavanja preuzimanja Nagrade, posebice osiguranja za potrebe organiziranog prijevoza;

(ii) lik, odnosno izgled Dobitnika fiksiran na fotografijama i/ili videosnimkama Dobitnika koje će Organizator snimiti u svrhu njihove objave u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video materijalima Organizatora u promidžbene i marketinške svrhe u vezi s provođenjem i izvršenjem Nagradnog natječaja, prema posebnom dogovoru s Dobitnikom;

(iii) lik, odnosno izgled Dobitnika fiksiran na dobitničkoj fotografiji koje Organizator pridržava pravo objaviti na web adresi www.heineken.com/ultra u svrhu izvješćivanja javnosti i osiguravanja transparentnosti Nagradnog natječaja u smislu odredbe članka 6. stavka 5. ovih Pravila; te

(c) u odnosu na Pratnju:

(i) ime i prezime, spol, državljanstvo i datum i godinu rođenja te potpis  - u Svrhu omogućavanja preuzimanja Nagrade, posebice osiguranja za potrebe organiziranog prijevoza;

(ii) lik, odnosno izgled Pratnje fiksiran na fotografijama i/ili videosnimkama Dobitnika i njihove Pratnje koje će Organizator snimiti u svrhu njihove objave u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video materijalima Organizatora u promidžbene i marketinške svrhe u vezi s provođenjem i izvršenjem Nagradnog natječaja, prema posebnom dogovoru s Pratnjom.

8.3. Pravna osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. ovog članka, osim Osobnih podataka Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (ii) i (iii) ovog članka i Osobnih podataka Pratnje iz stavka 8.2. podstavka (c) točke (ii) ovog članka, izvršenje je obveza Organizatora iz ovog Nagradnog natječaja prema njegovim Sudionicima, Dobitnicima i Pratnje, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR), i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja. Davanje je tih Osobnih podataka obvezatno jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnom natječaju odnosno nije moguće preuzimanje osvojene Nagrade od strane Dobitnika i Pratnje. Pravna je osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (ii) ovog članka privola Dobitnika, a za obradu Osobnih podataka Pratnje iz stavka 8.2. podstavka (c) točke (ii) ovog članka privola Pratnje, u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a, a koju privolu Dobitnik odnosno njegova Pratnja može dati prilikom preuzimanja Nagrade i povući u svako vrijeme. Davanje je tih Osobnih podataka dobrovoljno. Ako Dobitnik odnosno Pratnja ne želi da ga se fotografira i/ili snima u promidžbene ili marketinške svrhe, može to odbiti bez ikakvih posljedica. Pravna je osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (iii) ovog članka legitimni interes Organizatora kojim se osigurava transparentnost Nagradnog natječaja, u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a.

8.4. Osobni podaci Sudionika, uključujući Dobitnike i Pratnju, mogu biti dostupni drugim primateljima (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim svrhama u stavku 8.3. ovog članka, naime:

 • povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
 • izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije i sl.);
 • drugim voditeljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa s Organizatorom sudjeluju u ispunjenju Nagrade (posebno, primjerice, prijevoznici, hoteli, i sl.);
 • nadležnim tijelima u skladu s važećim propisima;
 • radnicima prethodno navedenih Primatelja;
 • u odnosu na Osobne podatke Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (ii) ovog članka te Pratnje iz stavka 8.2. podstavka (c) točke (ii) ovog članka – široj javnosti u sklopu javnog priopćavanja fotografija i/ili videosnimki Dobitnika i Pratnje u promidžbene svrhe Organizatora; te
 • u odnosu na Osobne podatke Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (iii) ovog članka – široj javnosti u sklopu javnog priopćavanja dobitničke fotografije Dobitnika u svrhe transparentnosti Nagradnog natječaja.

8.5. Organizator će čuvati Osobne podatke Sudionika, osim Osobnih podataka Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (ii) i (iii) ovog članka i Pratnje iz stavka 8.2. postavka (c) točke (ii) ovog članka, najduže u roku od 6 (slovima: šest) godina od završetka Nagradnog natječaja, nakon čega će Organizator trajno uništiti te Osobne podatke. Organizator će čuvati Osobne podatke Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (b) točke (ii) i (iii) ovog članka i Pratnje iz stavka 8.2. podstavka (c) točke (ii) ovog članka najduže 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od završetka Nagradnog natječaja, nakon čega će fotografije, odnosno snimke na kojima su sadržani ti Osobni podaci biti trajno uništene. Pritom, budući da je svrha obrade tih Osobnih podataka priopćavanje javnosti snimki u kojima su oni sadržani, Dobitnici i njihova Pratnja primaju na znanje da će njihovi Osobni podaci biti neograničeno javno dostupni u sklopu objava odgovarajućih snimki u medijima.

8.6. Prava Sudionika, Dobitnika i Pratnje u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su:

(a) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Organizatora potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika odnosno Dobitnika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;

(b) na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika odnosno Dobitnika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

(c) na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika odnosno Dobitnika, posebice u slučajevima ako:

 • više nisu nužni u odnosu na Svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • su nezakonito obrađeni;
 • se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

(d) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:

 • ako Sudionik odnosno Dobitnik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Organizatoru omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik odnosno Dobitnik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • ako Organizator više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik odnosno Dobitnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(e) na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).

8.7. Organizator obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Organizator provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.

8.8. Dodatne informacije o obradi Osobnih podataka od strane Organizatora dostupne su u pravilima privatnosti objavljenim na https://www.heineken.com/hr/privacy-policy.

 

Članak 9. Otkaz ili prekid Nagradnog natječaja

9.1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, odnosno okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može otkazati ili prekinuti Nagradni natječaj, o čemu će obavijestiti sve Sudionike odnosno Dobitnike na web adresi www.heineken.com/ultra i na svom mrežnom mjestu (www.heineken.com/hr) odmah čim to bude moguće s obzirom na djelovanje okolnosti više sile. Dobitnici su odgovorni za obavještavanje njihovih Pratnji o navedenim okolnostima.

9.2. U slučaju iz stavka 9.1. ovog članka Organizator ne odgovara Sudionicima odnosno Dobitnicima (kao ni njihovoj Pratnji) ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati uslijed takvog otkaza ili prekida Natječaja ili u vezi s tim.

 

Članak 10. Rješavanje sporova

10.1. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanima uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike odnosno Dobitnike, na jednak način kao što to čine i sama ova Pravila.

10.2. Za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika odnosno Dobitnika ili Pratnje u vezi s Nagradnim natječajem mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.