Where are you located?

JÁTÉKSZABÁLYZAT

” Heineken Silver Hostess Promóció” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

 

 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

A ”Heineken Silver Hostess Promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Vándor S u. 1, adószáma: 11120281-2-08) (a továbbiakban: ”Szervező”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Domino Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 6.) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.    A Promócióban kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

 

 • A promóciós helyszínek valamelyikén bármely kiszerelésű 1 db Heineken Silver terméket vásárol
 • A vásárláskor vesz át a résztvevő üzlet képviselőjétől kapott 1 db promóciós kuponnal jelentkezik a Hostesseknél
 • A kupon átvételével és beváltásával elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Promócióval összefüggő – a jelen Szabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez.

 

Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt legfeljebb 1 darab kupon beváltására jogosult, és egy promóciós kupon kizárólag egy alkalommal használható fel a Promóció során.

 

2.2.    Azok a Résztvevők, akik a Szabályzatban leírt feltételeknek nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra kerülnek.

 

2.3.      A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Promócióból.

 

2.4.      A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Promóció szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.5.      Az ajándék átadásának feltétele, hogy a Résztvevő lakcímkártyával és személyazonosító igazolvánnyal igazolja magát, illetve, hogy betöltötte a 18. életévét.

 

 1. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

A Promóció 2023. június 23 napján 16 óra 00 perctől 2023. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart. A résztvevő üzletek listája és a túraterv kapcsán a Szervezőtől lehet információt kérni.

 

 1. A PROMÓCIÓ MENETE

 

4.1.      A Résztvevőknek az ajándékért, a Promóció időtartama alatt a promóciós helyszínek valamelyikén részt kell venniük a Hostess Promóció játékában promócióban részt vevő vendéglátóhelyek egyikében. A részvételhez teljesülnie kell a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek.

 

Az ajándékok az egyes vendéglátóhelyeken a túratervben meghatározott időpontban érhetők el a készlet erejéig.

 

4.2.      Az ajándékok („Ajándékok”)

 

A Promóció időtartama alatt összesen 180 db Heineken Silver sapka, 59 db Heineken Silver vizes palack, 54 db Heineken Silver hűtőtáska, 221 db Heineken Silver napszemüveg, 36 db Heineken Silver törölköző kerül kiosztásra.

 

4.3.        A 4.2. pontban meghatározott Ajándékokat a Szabályzatnak mindenben megfelelő Résztvevők vehetik át az adott vendéglátóhelyen az adott napon rendelkezésre álló készlet erejéig.

4.4.        Az Ajándékok másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. Egy Résztvevő egy kupon ellenében egy darab Ajándékra lehet jogosult.

 

 1. AZ AJÁNDÉKOK ÁTADÁSA

 

5.1.        Az Ajándékokat a Résztvevők a promóciós kuponok átadását követő játékban való részvétel után személyesen tudják átvenni promócióban részt vevő vendéglátóhelyeken a hostessektől a promóció időtartama alatt, személyi igazolvány felmutatásával.

 

 1. ADÓZÁS

 

6.1.        A Nyereményekhez kapcsolódó a magyar jogszabályok hatálya alá tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Promócióról, a promócióban részt vevő vendéglátóhelyekről, valamint az Ajándékokról részletes információ a www.heineken.com/silverhostesspromo oldalon érhető el.

 

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

7.1.        A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

7.1.1.    az Ajándék átvételét megelőzően az adott vendéglátóhelyen a Résztvevő személyazonosító igazolványának megtekintésével ellenőrzésre kerüljön, hogy betöltötte a 18. életévét;

 

7.1.2.    az ajándékok átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

 

7.1.3.    részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését.

 

7.2.        Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről az alábbi címen: 1087 Budapest, Hungária körút 30. Címen.

A Játékos a Játékkal kapcsolatban Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve az Adatfeldolgozó által helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a http://www.heineken.com/silverhostesspromo oldalon.

 

Budapest, 2023. június 20.

 

 

HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.                                            Dominó Reklámügynökség Kft.

Szervező                                                                                                          Lebonyolító