Where are you located?

Actievoorwaarden “De Ultieme ADE experience beleef je met Heineken Silver”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “De Ultieme ADE experience beleef je met Heineken Silver” van Heineken Nederland B.V. te Leiden, hierna te noemen HEINEKEN Nederland.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een 2x2 tickets te verloten onder de deelnemers, ter promotie van de Heineken Silver x ADE.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN Nederland aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met deze
 • Gedurende de gehele actieperiode kunnen de deelnemers één keer
 • Minimumleeftijd voor deelname is 18
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN Nederland en International, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 11 oktober tot en met 15 oktober 2023 (23.59 uur).
 • Een deelnemer aan de actie is eenieder die voldoet aan de voorwaarden en via de website deelneemt aan de actie

www.heineken.nl/nl/acties/ADExSilver

 • Uitleg speelwijze: een deelnemer kan middels deze online actie pagina mee doen met de actie door zijn gegevens achter te laten, en een foto te sturen van het favoriete/leukste Heineken moment op een festival.
 • De kanshebbers vullen per dag (niet alle dagen hoeven ingevuld te worden) hun perfecte schema voor ADE in.
 • De selectie van de winnaars geschiedt op basis van een jury besluit.
 • Indien blijkt dat een schema niet voldoet op basis van bovenstaande gronden, zal HEINEKEN Nederland een nieuwe en andere winnaar
 • De bekendmaking van de winnaar(s) zal aan het eind van de aangegeven periode plaatsvinden.
 • De winnaars krijgen persoonlijk

Prijzen

 • De volgende prijs kan gewonnen worden:

Elke winnaar ontvangt twee tickets voor ADE – Pro Passes. In totaal zullen er dus 4 tickets zijn.

 • Bij weigering van een het ticket vervalt deze aan HEINEKEN
 • Alle tickets zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en woonadres).
 • De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to- date en volledig zijn.
 • HEINEKEN Nederland gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. De gegevens worden niet zonder toestemming van de

deelnemers ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

 • De gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de winnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op de actie te meten en voor doelgroep analyses.
 • De deelnemers kunnen toestemming geven om op basis van hun

voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte worden gehouden. De gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt, worden hiervoor gebruikt. De deelnemers

kunnen hun toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring, welke is te vinden via de website https://www.heinekennederland.nl/privacy .

 • Met deelname aan deze actie geven de deelnemers toestemming aan

HEINEKEN Nederland om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor

promotionele doeleinden te gebruiken.

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op

enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN Nederland beschikbaar gestelde prijzen.

 • HEINEKEN Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN Nederland verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden
 • Over de uitslag van de actie wordt niet
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist HEINEKEN
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN Nederland zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste gegevens worden

opgegeven, heeft HEINEKEN Nederland het recht de deelnemer van

verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen

 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail en/of brief te sturen naar HEINEKEN Nederland, t.a.v.

Consumentenservice onder vermelding van “Jouw bijnaam op onze fles? Scan en maak kans om te winnen!”, Stationsweg 43, 2312AT LEIDEN.

 

Slotbepalingen

 • Heineken® is een geregistreerde en gedeponeerde
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.