Where are you located?

Actievoorwaarden “DGTL-Winactie 2024”

Algemeen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “DGTL-Winactie 2024” van Heineken Nederland B.V. te Leiden, hierna te noemen HEINEKEN Nederland.
• Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel kaarten voor DGTL te verloten onder de deelnemers, ter promotie van Heineken Silver.


Deelname
• Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN Nederland aangegeven wijze.
• Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
• Gedurende de gehele actieperiode kunnen de deelnemers één keer winnen.
• Minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN Nederland en International, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
De deelname aan deze actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.


Actieperiode en speelwijze
• De actieperiode is van 20 februari tot en met 10 maart 2024 (23.59 uur).
• Een deelnemer aan de actie is eenieder die voldoet aan de voorwaarden en via de website deelneemt aan de actie
https://www.heineken.com/nl/nl/acties/dgtlxsilver
• Uitleg speelwijze: een deelnemer kan middels deze online actie pagina mee doen met de actie door zijn gegevens achter te laten.
• De selectie van de winnaars geschiedt op basis van een willekeurige keuze.
• De bekendmaking van de winnaar zal aan het eind van de aangegeven periode plaatsvinden.
• De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Prijzen
• De volgende prijs kan gewonnen worden:
DGTL- dagkaarten voor 30 maart 2024 of 31 maart 2024.
• Bij weigering van een het pakket vervalt deze aan HEINEKEN Nederland.
• Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN Nederland.
Persoonsgegevens
• Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens. (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en postcode)
• De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
• HEINEKEN Nederland gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) in acht. De gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemers ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
• De gegevens (kunnen) worden gebruikt om de actie uit te voeren, de winnaar(s) bekend te maken en de prijs op te sturen, de respons op de actie te meten en voor doelgroep analyses.
• De deelnemers kunnen toestemming geven om op basis van hun voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken ene evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden/ De gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt, worden hiervoor gebruikt. De deelnemers kunnen hun toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring, welke is te vinden via de website https://www.heinekennederland.nl/privacy.
• Met deelname aan deze actie geven de deelnemers toestemming aan HEINEKEN Nederland om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en om foto’s, inzendingen en/of andere opnames / werkenvoor promotionele doeleinden te gebruiken.


Aansprakelijkheid
• HEINEKEN Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op
enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN Nederland beschikbaar gestelde prijzen.
• HEINEKEN Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN Nederland verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
Overig
• Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
• In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist HEINEKEN Nederland.
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN Nederland zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
• Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste gegevens worden
opgegeven, heeft HEINEKEN Nederland het recht de deelnemer van
verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen
• Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail en/of brief te sturen naar HEINEKEN Nederland, t.a.v.
Consumentenservice onder vermelding van “DGTL-Winactie 2024" Stationsweg 43, 2312AT LEIDEN.


Slotbepalingen
• Heineken® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
• Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.