Where are you located?

Wedstrijdvoorwaarden “Huizen wedstrijd: gepersonaliseerde Heineken koeling”

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Huizen wedstrijd: gepersonaliseerde Heineken koeling” van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • De wedstrijd heeft als doel een aantal prijzen te vergeven onder de deelnemers, ter promotie van Heineken®.

 

Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de wedstrijdperiode kan de deelnemer en elk studentenhuis slechts één keer winnen.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de wedstrijd.
 • De deelname aan de wedstrijd is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden.

 

Wedstrijdperiode en speelwijze

 • De wedstrijdperiode is van 6 mei 2024 tot en met 29 mei 2024 (23h59).
 • Een deelnemer aan de wedstrijd is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site www.heineken.com/nl/nl/acties/huizenactie deelneemt aan de wedstrijd. Het wedstrijdmechanisme is als volgt:
  • Iedere bewoner van een studentenhuis van Vindicat atque Polit kan deelnemen aan deze wedstrijd (mits hij/zij voldoet aan deze voorwaarden).
  • Plaats een bestelling bij de Heineken Studenten Service en scan de QR code op de meegegeven flyer bij de bestelling. Deze QR code linkt door naar de website www.heineken.com/nl/nl/acties/huizenactie.
  • Vul jouw gegevens in op de website en upload een foto die laat zien waarom jouw studentenhuis een Heineken koeling wilt hebben. De deelnemers die de meest creatieve foto’s* inzenden, winnen een koeling.
   • *Let op: de foto mag geen onverantwoord gedrag tonen (hieronder wordt onder andere verstaan het zichtbaar zijn van meer dan één alcoholhoudende drank per persoon) of elementen bevatten die kwetsend, illegaal, opruiend, racistisch, in strijd met de goede smaak of het fatsoen of op andere wijze ongepast zijn. Op de foto mogen ook geen mensen zichtbaar zijn die jonger zijn dan 18 jaar. Als de foto niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
  • De selectie van de winnaars geschiedt door jurering van de inzendingen door een onafhankelijke jury.
  • De jury-uitslag en daarmee de bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op 5 juni 2024 .
  • De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

 

Prijzen

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
  • 20 x gepersonaliseerde koeling (UGUR USS 175 koelkast)
  • De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt €5.700 (€285 per koelkast)
 • De prijzen worden op 25 juni 2024 verstuurd naar het opgegeven woonadres van de winnaars. Elk winnend huis krijgt een koeling met hierop de naam van het winnende huis. Hier wordt de naam aangehouden die is doorgegeven op de win-pagina.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, naam studentenhuis.
 • De deelnemer garandeert dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • HEINEKEN gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Gegevens worden niet zonder de toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren, de deelnemers te informeren of zij al dan niet prijs hebben en de prijs op te sturen, de respons op onze wedstrijd te meten en voor doelgroep analyses.
 • Indien de deelnemer dat wil dan kan de deelnemer toestemming geven om op basis van zijn/haar voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. De gegevens van de deelnemer worden dan ook hiervoor gebruikt. De deelnemer kan zijn/haar toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring.
 • Met deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kan de deelnemer vinden via https://www.heineken.com/nl/nl/privacyverklaring en https://www.heineken.com/nl/nl/cookiebeleid..

 

 

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de wedstrijd en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Aan de uitslag van de wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om deze voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v. “Huizen Win-actie: gepersonaliseerde Heineken koeling”

 

Slotbepalingen

 • Heineken® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.