Where are you located?

Wedstrijdvoorwaarden “Wedstrijd: maak kans op het Heineken Biermertje”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Wedstrijd: maak kans op het Heineken Biermertje” van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • De wedstrijd heeft als doel een aantal prijzen te vergeven onder de deelnemers, ter promotie van Heineken®.

 

Deelname

 • Deelname aan de wedstrijd vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de wedstrijd periode kan de deelnemer één keer winnen.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de wedstrijd.
 • De deelname aan de wedstrijd is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden.

 

Wedstrijdperiode en speelwijze

 • De wedstrijdperiode is van 17 juni 2024 tot en met 9 juli 2024 (23h59).
 • Een deelnemer aan de wedstrijd is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site www.heineken.com/nl/nl/acties/jumbobiermer deelneemt aan de wedstrijd.
 • Wedstrijdmechanisme:
  • Ben je fan van Heineken®? Ga naar jumbo.com of de Jumbo Applicatie;
  • Op jumbo.com of op de Jumbo Applicatie vind je de link naar de wedstrijdpagina;
  • Laat je gegevens achter op de wedstrijdpagina (heineken.com/nl/nl/acties/jumbobiermer) en vul in waarom jij met Heineken® klaar bent voor de Oranjezomer. De deelnemers die de prijsvraag op meest creatieve wijze antwoorden, winnen een Biermer.
   • *Let op: het antwoord op de prijsvraag mag geen elementen bevatten die kwetsend, illegaal, opruiend, racistisch, in strijd met de goede smaak of het fatsoen of op andere wijze ongepast zijn. Als het antwoord niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
  • De selectie van de winnaars geschiedt door jurering van de inzendingen door een onafhankelijke jury.
  • De jury-uitslag en daarmee de bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op 11 juli 2024.
  • De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

 

Prijzen

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
  • 50 x Heineken® Biermertje;
  • De waarde van één prijs bedraagt €300;
  • De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt €15.000
 • De prijzen worden op 15 juli 2024 verstuurd naar het opgegeven woonadres van de winnaar(s).
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de wedstrijd wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, leeftijd.
 • De deelnemer garandeert dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • HEINEKEN gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Gegevens worden niet zonder de toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren, de deelnemers te informeren of zij al dan niet prijs hebben en de prijs op te sturen, de respons op onze wedstrijd te meten en voor doelgroep analyses.
 • Indien de deelnemer dat wil dan kan de deelnemer toestemming geven om op basis van zijn/haar voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. De gegevens van de deelnemer worden dan ook hiervoor gebruikt. De deelnemer kan zijn/haar toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring.
 • Met deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kan de deelnemer vinden via https://www.heineken.com/nl/nl/privacyverklaring en https://www.heineken.com/nl/nl/cookiebeleid.

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de wedstrijd en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Aan de uitslag van de wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om deze voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v “Wedstrijd: maak kans op het Heineken® Biermertje”, Stationsweg 43 2312AT Leiden.

 

Slotbepalingen

 • HEINEKEN is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.