Where are you located?

Actievoorwaarden “Maak kans op kaarten voor Soenda”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op kaarten voor Soenda” van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
 • De actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen te verloten onder de deelnemers, ter promotie van Heineken Silver.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de actieperiode kan de deelnemer één keer winnen.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Ook de persoon die met de winnaar meegaat naar het evenement als er tickets zijn gewonnen, moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • De deelname aan de actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 22 april 2024 tot en met 24 april 2024 (23h59).
 • Een deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de site www.heineken.com/nl/nl/acties/soendatickets deelneemt aan de actie.
 • Actiemechanisme:
  • Personen die zich hebben opgegeven voor de Heineken Silver Community ontvangen een directe mailing
  • In de mailing staat een link naar de actiewebsite (heineken.com/nl/nl/acties/soendatickets)
  • De deelnemer vult de vereiste gegevens in op de actiewebsite en gaat akkoord met deze voorwaarden. Na afloop van de actie wordt er door middel van trekking vier winnaars gekozen.
 • De selectie van de winnaars geschiedt middel van een trekking achteraf door HEINEKEN
 • De trekking en daarmee de bekendmaking van de vier winnaars zal plaatsvinden op 25 april 2024.
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht via de opgegeven contactgegevens.

 

 

 

 

Prijzen

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden:

4 x 2 tickets voor Soenda Festival 2024

Eén prijs (2 tickets) heeft een waarde van €152.

De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt €608 (€76 per ticket).

 • De prijzen worden op 26 april 2024 verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de winnaar(s).
 • De prijs voor de tickets is exclusief reiskosten, eten en drinken, persoonlijke uitgaven of andere kosten die mogelijk verband houden met de gewonnen tickets
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum).
 • De deelnemer garandeert dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • HEINEKEN gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Gegevens worden niet zonder de toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de deelnemers te informeren of zij al dan niet prijs hebben en de prijs op te sturen, de respons op onze acties te meten en voor doelgroepanalyses.
 • Indien de deelnemer dat wil dan kan de deelnemer toestemming geven om op basis van zijn/haar voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. De gegevens van de deelnemer worden dan ook hiervoor gebruikt. De deelnemer kan zijn/haar toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring.
 • Met deelname aan de actie geeft de deelnemer toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kan de deelnemer vinden via https://www.heineken.com/nl/nl/privacyverklaring en https://www.heineken.com/nl/nl/cookiebeleid.

 

 

 

 

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om deze voorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van afgelasting van Soenda Festival 2024 vervallen de tickets en is er geen recht op een vervangende prijs .
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v “Maak kans op kaarten voor Soenda”.

 

Slotbepalingen

 • Heineken Silver is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • De actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.