Where are you located?

REGULAMIN KONKURSU „PRAWDZIWE HISTORIE KIBICÓW” (“REAL STORIES FANS”)

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE LUB GO WYGRAĆ, NIE TRZEBA DOKONYWAĆ ŻADNYCH ZAKUPÓW. ZAKUP LUB JAKAKOLWIEK PŁATNOŚĆ NIE ZWIĘKSZA SZANS NA WYGRANĄ. JEST TO KONKURS OPARTY NA UMIEJĘTNOŚCIACH. NIE DOTYCZY LOKALIZACJI, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE PRZEZ PRAWO.

PRZED WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI REGULAMINU.

 

Wstęp

 1. Konkurs Heineken Real Fans („Konkurs”) jest organizowany przez Heineken Brouwerijen B.V. Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam („Heineken”) heineken.com/realfansseats w ramach kampanii UEFA Champions League® prowadzonej przez firmę Heineken®.
 2. Regulamin Konkursu dotyczy stosunku prawnego pomiędzy firmą Heineken a użytkownikiem jako uczestnikiem Konkursu i reguluje udział użytkownika w Konkursie oraz przyznawanie nagród. Regulamin Konkursu stanowi całość wraz z naszą Polityką prywatności i Regulaminem użytkowania. Rejestrując się na stronie heineken.com/realfansseats i klikając pole wyboru „Regulamin Konkursu”, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin, że rozumie Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać oraz że osiągnął wiek pozwalający zawrzeć z nami wiążącą umowę.
 3. Konkurs i Regulamin Konkursu podlegają prawu holenderskiemu. Wybór prawa nie ma wpływu na obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego kraju zamieszkania użytkownika, o ile takie istnieją.
 4. W dowolnym momencie firma Heineken ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zmienić lub przerwać dowolny aspekt lub funkcję (konfiguracji) Konkursu oraz zmienić lub zmodyfikować Regulamin Konkursu bądź dowolną jego część, lub wprowadzić nowe warunki, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Takie zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub usunięcia wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanego Regulaminu Konkursu na stronie internetowej firmy Heineken. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie niniejszego lub przyszłego Regulaminu Konkursu, nie powinien brać (ani kontynuować) udziału w Konkursie. Zaleca się regularne czytanie Regulaminu Konkursu pod kątem ewentualnych zmian.

Prawo do uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla legalnych rezydentów Argentyny (z wyjątkiem rezydentów mieszkających w prowincjach Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta i Tierra del Fuego), Kolumbii, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Wietnamu, którzy ukończyli 18 lat lub osiągnęli minimalny wiek uprawniający do spożywania alkoholu w swoim kraju, w zależności od tego, który wiek jest wyższy („Uczestnik”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów ani płatności.
 3. W każdej chwili firma Heineken ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, wykluczyć użytkownika z udziału w Konkursie. Okoliczności, w których firma Heineken może wykluczyć użytkownika z udziału, obejmują między innymi nieprzestrzeganie Regulaminu lub jakiekolwiek próby naruszenia integralności Konkursu.
 4. Konkurs jest konkursem opartym na umiejętnościach, a nie formą zakładów pieniężnych bądź loterią.

Okres zgłoszeń

 1. Uprawnione osoby mogą zgłosić się do udziału w Konkursie na stronie internetowej heineken.com/realfansseats w okresie od 8 lutego do 15 kwietnia 2024 r. („Okres Zgłoszeń”).

Jak wziąć udział w Konkursie

 1. W Okresie Zgłoszeń należy (i) wejść na stronę heineken.com/realfansseats, (ii) podać wszystkie wymagane informacje (iii) oraz przesłać treści stworzone przez użytkownika i pokazujące, że jest on prawdziwym i zagorzałym kibicem piłki nożnej („Zgłoszenie”).
 2. W Konkursie można wziąć udział tylko raz; kolejne zgłoszenia tego samego użytkownika nie będą brane pod uwagę.

Wymagania dotyczące treści zgłoszenia

 1. Aby Zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę, musi spełniać poniższe wymagania („Wymagania dotyczące Treści Zgłoszenia”), w przeciwnym razie zostanie odrzucone według wyłącznego uznania firmy Heineken.

Zgłoszenia muszą:

 • być zarejestrowane w postaci obrazu w formacie .jpg z dołączonym tekstem lub muszą stanowić samodzielny tekst o maksymalnej długości 300 znaków;
 • zawierać wyłącznie oryginalne materiały stworzone przez Uczestnika, dotyczące prawdziwej, osobistej historii lojalności kibica;

Zgłoszenie nie może:

 • zawierać nielegalnych lub nienawistnych materiałów (w tym m.in. wszelkich materiałów, które promują lub przyzwalają na nienawiść lub przemoc wobec innych ludzi ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, narodowość, religię, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, stan zdrowia lub inne formy dyskryminacji wynikające z nietolerancji);
 • naruszać własności intelektualnej, prywatności, praw do tożsamości i wizerunku lub innych praw jakichkolwiek innych osób lub podmiotów, żyjących lub zmarłych;
 • zawierać wirusów, koni trojańskich ani innych technologii, które mogą negatywnie wpływać na przebieg Konkursu;
 • zawierać materiałów dyskredytujących firmę Heineken lub niezgodnych z pozytywnym wizerunkiem i/lub wartościami firmy, z którymi Heineken chce być kojarzony (według wyłącznego uznania Heinekena);
 • pokazywać, promować ani odwoływać się do działań niezgodnych z prawem lub jakichkolwiek działań, które mogą sprawiać wrażenie niebezpiecznych, w tym przedstawiać ani odwoływać się do nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu, w tym m.in. do wytycznych ASA dotyczących odpowiedzialnego spożywania alkoholu, zob. https://www.asa.org.uk/type/non_broadcast/code_section/18.html;
 1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik rozumie i zgadza się, że informacje zawarte w Zgłoszeniu mogą być publicznie pokazywane, prezentowane i dostępne na stronach internetowych i kanałach mediów społecznościowych powiązanych z firmą Heineken bez dodatkowego powiadomienia, zgody lub wynagrodzenia dla Uczestnika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności [LINK] w celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania ze Zgłoszenia przez firmę Heineken. Uczestnicy, które opublikują Zgłoszenie, w mediach społecznościowych lub na innych kanałach, nawiążą w publikowanych wpisach do firmy HEINEKEN i oznaczą ją, a także podejmą środki ostrożności, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, w celu zapewnienia transparentności komercyjnego charakteru wpisu.

Wyłonienie zwycięzców

 1. Jury, składające się z pracowników firmy Heineken, dokona przeglądu i oceny kwalifikujących się Zgłoszeń wybranych przez agencję zewnętrzną. Każde Zgłoszenie zostanie sprawdzone i ocenione w oparciu o następujące kryteria („Kryteria Oceny”): oryginalność i kreatywność Zgłoszenia, jakość wypowiedzi (czy treść Zgłoszenia jest dobrze napisana?) oraz duch Zgłoszenia (okazywanie uczucia i pasji wobec piłki nożnej).
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w związku ze Zgłoszeniem do 29 kwietnia 2024 r. włącznie za pośrednictwem agencji M&C Saatchi wyznaczonej przez firmę Heineken. Uczestnik jest odpowiedzialny za monitorowanie swojego konta e-mail w celu sprawdzenia, czy został zwycięzcą.
 3. Zwycięzcy zostaną poproszeni o potwierdzenie przyjęcia nagrody i poinformowanie firmy Heineken, kto będzie im towarzyszył w podróży do Londynu. Należy pamiętać, że osoba towarzysząca zwycięzcy w podróży również musi spełniać warunki udziału w Konkursie.
 4. Jeżeli firma Heineken nie jest w stanie skontaktować się ze zwycięzcą lub zwycięzca nie odpowiada na powyższe powiadomienie po upływie pięciu (5) dni, nie przestrzega Regulaminu, odrzuca nagrodę z jakiegokolwiek powodu przed jej przyznaniem lub nie jest w stanie bądź nie chce przyjąć nagrody z jakiegokolwiek powodu, jego nagroda przepadnie i, według uznania firmy Heineken, zostanie wybrany inny zwycięzca na podstawie kolejnego najwyższego wyniku określonego przy użyciu powyższych Kryteriów Oceny.
 5. Jeżeli zwycięzcy pochodzą z Wietnamu lub Korei Południowej bądź jakiegokolwiek innego kraju, który wymaga od zwycięzcy uzyskania ważnej wizy na wjazd do Wielkiej Brytanii, zwycięzcy będą musieli potwierdzić, że ich wniosek wizowy został przyjęty przed [...]; W przypadku braku przyjęcia wniosku, zostanie wybrany inny zwycięzca na podstawie kolejnego najwyższego wyniku określonego przy użyciu powyższych Kryteriów Oceny.
 6. Limit jednej (1) nagrody na zwycięzcę. Wszyscy zwycięzcy i ich towarzysze podróży podlegają weryfikacji przez firmę Heineken, której decyzje są ostateczne i wiążące we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Zwycięzca nie jest zdobywcą żadnej nagrody, dopóki nie zostanie zweryfikowany i powiadomiony o zakończeniu weryfikacji. Jeżeli prawo do uczestnictwa w Konkursie zwycięzcy i jego towarzysza podróży nie zostanie zweryfikowane w ciągu pięciu (5) dni, nagroda dla zwycięzcy przepadnie, a firma Heineken zastrzega sobie prawo do wybrania innego zwycięzcy spośród wszystkich pozostałych Zgłoszeń na podstawie kolejnego najwyższego wyniku określonego przy użyciu powyższych Kryteriów Oceny.

Nagrody i ograniczenia dotyczące nagród

 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie pięć (5) nagród.
 2. Nagroda składa się wyłącznie z dwóch (2) biletów na finał Ligi Mistrzów UEFA 2023/2024 w Londynie (Wielka Brytania), który odbędzie się 1 czerwca 2024 r., w tym lotów w obie strony (klasa ekonomiczna, loty do ustalenia przez firmę Heineken), dwóch noclegów w hotelu (jeden pokój, hotel do ustalenia przez firmę Heineken) oraz dodatku (do ustalenia przez firmę Heineken) na transport i wyżywienie w Londynie. Całkowita wartość nagrody wyniesie od 7 000 do 9 000 EUR. Firma Heineken nie organizuje ani nie pomaga w załatwianiu spraw wizowych. Koszty związane z wnioskami wizowymi nie podlegają zwrotowi.
 3. Nagrody nie mogą być zamieniane, przydzielane, przekazywane ani wymieniane na gotówkę, jednakże firma Heineken zastrzega sobie prawo do dokonania równoważnej zamiany nagród według własnego uznania. Firma Heineken nie wymieni żadnych zgubionych ani skradzionych nagród.
 4. Wszystkie szczegóły dotyczące nagród nieokreślone w Regulaminie zostaną określone według wyłącznego uznania firmy Heineken.
 5. Wyniki Konkursu nie podlegają dyskusji. Decyzja firmy Heineken jest ostateczna.

 

Ograniczenie odpowiedzialności; Zwolnienie z odpowiedzialności; Własność intelektualna

 

 1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnicy zgadzają się, że firma Heineken i jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, przedstawiciele, konsultanci, wykonawcy, radcy prawni, agencje reklamowe, public relations, promocyjne, realizujące zlecenia i marketingowe, dostawcy stron internetowych, administratorzy stron internetowych oraz ich odpowiedni członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, następcy, cesjonariusze i agenci („Strony zwolnione z odpowiedzialności”), w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zostaną przez Uczestników zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wobec osób, w tym obrażenia ciała lub śmierć, bądź za szkody na mieniu wynikające w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, z przyjęcia, posiadania, niewłaściwego użycia lub wykorzystania nagrody, Zgłoszenia lub udziału w niniejszym Konkursie bądź w jakiejkolwiek działalności związanej z Konkursem lub za jakiekolwiek roszczenia wynikające z praw do tożsamości i wizerunku, ze zniesławienia, naruszenia prywatności lub praw własności intelektualnej. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli nagroda nie może zostać przyznana z powodu zakłóceń spowodowanych działaniem siły wyższej, działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi, pogodą, terroryzmem bądź faktycznymi lub zagrażającymi kryzysami zdrowia publicznego (w tym m.in. pandemiami i epidemiami oraz wszelkimi wprowadzonymi przez rząd blokadami lub ograniczeniami z nimi związanymi).
 2. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i zapewnia firmę Heineken, że (i) Zgłoszenie jest oryginalnym utworem Uczestnika i nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz (ii) inne osoby wymienione w Zgłoszeniu wyrażają zgodę na przesłanie Zgłoszenia w ramach Konkursu, co może skutkować publikacją przez firmę Heineken oraz (iii) inne osoby wymienione w Zgłoszeniu osiągnęły ustawowy wiek dopuszczający spożywanie alkoholu w kraju zamieszkania Uczestnika. Naruszenie zapewnienia złożonego w niniejszym Regulaminie spowoduje unieważnienie Zgłoszenia Uczestnika. Ponadto Uczestnik zgadza się, że Heineken może swobodnie edytować, wykorzystywać, modyfikować, publikować, powielać, ujawniać, rozpowszechniać i dystrybuować Zgłoszenie wśród innych osób bez ograniczeń we wszystkich mediach znanych obecnie lub mediach, które zostaną wynalezione w przyszłości, na całym świecie, w dowolnym celu, bez wynagrodzenia, zgody lub powiadomienia Uczestnika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Uczestnik niniejszym udziela firmie Heineken i jej prawnym przedstawicielom, następcom i cesjonariuszom („Strony firmy HEINEKEN”) nieodwołalnej, niewyłącznej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na użytkowanie i wykorzystywanie wszystkich praw własności intelektualnej do Zgłoszenia w dowolnej formie i formacie oraz na jego modyfikację, a także przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeżeli Heineken wykorzysta Zgłoszenie, Uczestnik nie będzie uprawniony do żadnej wzmianki, wynagrodzenia, powiadomienia ani płatności jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych, jakie może mieć do Zgłoszenia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, i zgadza się, że jeżeli firma Heineken zdecyduje się wykorzystać Zgłoszenie w jakimkolwiek celu, wszelkie prawa wynikające z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które mogą wynikać ze Zgłoszenia Uczestnika lub z jego wykorzystania przez firmę Heineken, będą wyłączną własnością firmy Heineken. Jeżeli jakiekolwiek wykorzystanie Zgłoszenia przez firmę Heineken spowoduje, że będzie ona ponosić odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, Uczestnik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności firmę Heineken oraz jej agentów, pracowników, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, przedstawicieli i wszystkie powiązane strony za wszelkie odszkodowania, koszty, orzeczenia, wyroki i wydatki (w tym uzasadnione honoraria z tytułu obsługi prawnej), które firma Heineken poniesie w wyniku wykorzystania Zgłoszenia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności firmy Heineken w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może zostać wyłączona ani ograniczona na mocy prawa.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu należą do firmy Heineken. Wszelkie inne wykorzystanie Konkursu, na przykład przechowywanie lub powielanie (części) Konkursu na jakiejkolwiek zewnętrznej stronie internetowej jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Heineken.
 5. Firma Heineken jest oficjalnym sponsorem Ligi Mistrzów UEFA® i ma prawo do używania nazwy i logo wydarzenia.
 6. Firma Heineken, samodzielnie bądź za pośrednictwem jednej z wyznaczonych przez siebie agencji, ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie nagrody.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Firma Heineken zrzeka się wszelkich gwarancji i zapewnień w odniesieniu do Konkursu. Konkurs jest realizowany w obecnym stanie i w miarę dostępności.

 

Promocja

 1. Przyjmując nagrodę, każdy zwycięzca zgadza się na przeprowadzanie z nim wywiadów, robienie mu zdjęć i filmowanie go podczas odbierania nagrody oraz zgadza się na aktywną współpracę przy wszelkich działaniach promocyjnych i uzasadnionych działaniach reklamowych związanych z nagrodą. Wszystkie powstałe w ten sposób materiały, w tym imię i nazwisko Uczestnika, jego wizerunek i komentarze, mogą zostać wykorzystane przez Strony firmy HEINEKEN według ich wyłącznego uznania, w najszerszym zakresie i w dowolnym celu, w tym w przyszłych celach promocyjnych i marketingowych firmy Heineken w dowolny sposób, w tym w druku, podczas transmisji i w internecie, bez dalszych odwołań do zwycięzcy i bezpłatnie. Zwycięzca zapewni, że jego towarzysz podróży wyrazi zgodę i będzie współpracować w ramach tych samych działań promocyjnych i rozsądnej reklamy, jak opisano powyżej.

 

Prywatność i ochrona danych

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, użytkownik rejestruje się, podając swój adres e-mail, datę urodzenia i kraj zamieszkania. Dane osobowe podane przez użytkownika lub wygenerowane w inny sposób w kontekście jego uczestnictwa będą przetwarzane przez firmę Heineken zgodnie z Polityką prywatności [WSTAWIĆ LINK].

 

Pytania lub skargi

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących Konkursu lub wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika lub w przypadku chęci skorzystania przez użytkownika z któregokolwiek z przysługujących mu praw prosimy o kontakt pod adresem [Guilherme.retz@heineken.com].

 

Wersja: 1 lutego 2024 r.