uslovi i odredbe

Dobro došli na našu Web lokaciju posvećenu našem brendu Heineken® (u daljem tekstu „Web lokacija“). Trebalo bi da budete punoletni u skladu sa zakonom u vašoj zemlji da biste posetili Web stranicu.

Ovi uslovi i odredbe zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića (u daljem tekstu „Uslovi“) rukovode vašim korišćenjem ove Web lokacije.

Primenljivost

Ovi uslovi primenjuju se za sve posete i svako korišćenje Web lokacije kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem u Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu „HEINEKEN“), kao i za sve informacije, preporuke i/ili usluge pružene na ovoj Web lokaciji ili putem ove Web lokacije (u daljem tekstu „Informacije“).

Korišćenjem ove Web lokacije pristajete na primenljivost ovih uslova. Imajte u vidu da ovi uslovi mogu povremeno da se menjaju. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjenih uslova. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju uslove zbog mogućih izmena.

Informacije i odgovornost

Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ove Web lokacije, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN .

Pored toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje mogu da nastanu korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih lica ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

Prava intelektualne svojine

Web lokacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, između ostalog, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

Možete koristiti ovu Web lokaciju samo u svrhe koje su u skladu sa ovim uslovima. Dozvoljeno vam je da umnožavate (delove) Web lokacije za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja naše Web lokacije u druge svrhe bez pribavljanja pisane licence od nas.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nam nadoknaditi štetu u vezi sa svim tužbama, potraživanjima i novčanim obavezama u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova ili bilo kojom nezakonitom upotrebom Web lokacije.

Razno

Svaki stav ovih uslova funkcioniše odvojeno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

Ovi uslovi rukovode se holandskim pravom. Svi sporovi ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa upotrebom ove Web lokacije rešavaće se pred sudovima u Amsterdamu, Holandija. 

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Opšte

Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (“HEINEKEN”) je kontrolor obrade svih ličnih podataka prikupljenih putem Web lokacije posvećene našem brendu Heineken® (the “Web lokacija”). Kompanija HEINEKEN poštuje vašu privatnost i važeće zakone o zaštiti privatnosti.

Kompanija HEINEKEN obrađuje samo lične podatke koje korisnik dobrovoljno pruži kompaniji Heineken putem Web lokacije. Te informacije mogu da obuhvataju ime i prezime korisnika, e-adresu, datum rođenja, adresu i zemlju prebivališta. Svrha prikupljanja i prenosa navedenih ličnih podataka od strane kompanije HEINEKEN biće da pruži korisniku usluge dostupne na Web lokaciji, na primer da učestvuje u promotivnoj kampanji.

Prenos, skladištenje i obrada ličnih podataka 

Prenos, skladištenje i obrada podataka prikupljenih putem ove Web lokacije obezbeđuje se korišćenjem aktuelnih, uobičajenih tehničkih mera. Ako vaši lični podaci nisu korišćeni 12 meseci, kompanija HEINEKEN će obrisati vaše podatke.

Kompanija HEINEKEN može da prenese vaše lične podatke kompanijama iz njene grupe. Kompanija HEINEKEN takođe može da pruži vaše lične podatke trećim stranama ako je potrebno da se obezbede usluge dostupne na Web lokaciji, a te treće strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima kompanije HEINEKEN i pod odgovornošću kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće prosleđivati vaše lične podatke nijednom trećem licu, osim ako na to nije obavezana zakonom.

Pristup, ispravljanje i uklanjanje

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Web lokacija koristiće takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Web lokacija čuva na vašem korisničkom uređaju.

Kolačići korišćeni na Web lokaciji

Web lokacija koristi samo sledeće kolačiće i u sledeće svrhe:

  • Funkcionalni kolačići: kolačići korišćeni za poboljšanje prilagođenosti Web lokacije korisniku. Na primer, kolačić se postavlja da zapamti da ste prošli kroz Web stranicu koja predstavlja prolaz za uzrast u slučaju da ste punoletni. Bez ovog kolačića, morali biste ponovo da pošaljete ove informacije na svakoj Web stranici. Funkcionalni kolačići Web lokacije koje čuva kompanija HEINEKEN na vašem računaru ostaju važeći samo tokom vaše sesije na Web lokaciji.
  • Analize kolačići: Kompanija HEINEKEN koristi kolačiće Google analiza (Google Analytics), u svrhu analiziranja načina na koji posetioci koriste Web lokaciju. Kompanija HEINEKEN na osnovu toga može da poboljša upotrebljivost Web lokacije. Google obrađuje podatke dobijene preko Web lokacije isključivo u anonimnom obliku. Posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google analizama.
  • Kolačići trećih strana: Web lokacija dozvoljava kolačiće dodataka za društveno umrežavanje određenih trećih strana. To korisniku omogućava da deli sadržaj Web lokacije putem određenih društvenih mreža. Ti dodaci takođe povećavaju stepen upotrebljivosti Web lokacije. Podatke (i njihovo korišćenje) koje te treće strane prikupljaju pomoću dodataka za društveno umrežavanje isključivo određuju te treće strane pošto kompanija HEINEKEN ne može da čita te kolačiće (niti te treće strane mogu da čitaju kolačiće kompanije HEINEKEN). Za informacije u vezi sa navedenim kolačićima trećih strana pogledajte politiku zaštite privatnosti odgovarajućih trećih strana.

Izmena postavki

Menjanjem postavki u vašem Web pregledaču možete da odredite da dobijate obaveštenje ako se kolačić čuva na vašem računaru. Izmenom postavki, takođe možete da odredite da vaš pregledač dozvoljava kolačiće sa ove Web lokacije.

Kontakt

Ova politika zaštite privatnosti i upotrebe kolačića može se menjati s vremena na vreme. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene politike zaštite privatnosti i upotrebe kolačića. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju politiku zaštite privatnosti i upotrebe kolačića zbog mogućih izmena

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 03.04.2017. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA ““CHAMPION THE MATCH”

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “CHAMPION THE MATCH” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “CHAMPION THE MATCH”.

1.3. Konkurs počinje dana 03.04.2017. godine u 00:00 časova i završava se dana 15.05.2017. godine do 23:59 časova.

1.4. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima.

1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.7. Konkurs se organizuje se putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija
a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.8. Predmet Konkursa je sakupljanje najevećeg broja poena kroz odgovaranje na nagradna pitanja putem Viber Public Account-a Heineken® Srbija.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,

2.1.2. državljani Republike Srbije,

2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije,

(u daljem tekstu : Učesnik)

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da kupi u Tempo, Maxi ili Shop&Go objektima Heineken promotivno pakovanje (u daljem tekstu „Pakovanje”), u kojem se, na dnu Pakovanja, sa unutrašnje strane , nalazi odštampan jedinstveni osmocifreni alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).

3.2. Nakon kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik ispoštuje sledeće korake:

3.2.1. Zaprati Heineken® Srbija Viber Public Account-u (u daljem tekstu : Javni nalog), koji može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”, “Find more public accounts”

3.2.2. U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da da ima navršenih 18 godina.

3.2.3. Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora www.heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koja se nalaze na Javnom nalogu).

3.2.4. Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1. i 3.2.2. ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi Kod, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Unos svakog ispravnog Koda nosi 1 poen. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj kodova.

3.2.5. Po pravilnom unosu Koda i kofirmaciji da je navršio 18 godina, Učesnik će:

3.2.4.1. u slučaju prve prijave, na 1 to1 komunikaciji/chat-u na Javnom nalogu, Učesnik mora da potvrdi da je punoletan i ukoliko potvrdi da jeste, treba da pročita i prihvati Pravila, nakon čega će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Ukoliko Učesnik odgovori da nema preko 18 godina biće blokiran od dalje komunikacije.Dobijeni Jedinstveni broj Učesniku omogućava praćenje rezultata, jer će se sabiranje ostvarenih poena vršiti prema Jedinstveni broju. Svaki pojedinačan Viber nalog moze imati jedan Jedinstveni broj. Ukoliko isti Učesnik ima više Jedinstvenih brojeva i na njima ostvarenih poena, tako ostvareni poeni se neće sabirati. Ucesnici ce biti rangirani prema broju osvojenih poena na rang listi (u daljem tekstu: Rang listi). Učesnici će, u svakom trenutku tokom trajanja Konkursa, moći da provere svoj trenutni plasman isključivo putem Javnog naloga i to tako što će na Javnom nalogu, u direktnoj komunikaciji, 1na1 chat-u na Javnom nalogu, poslati poruku sadržine: „lista“, nakon čega će dobiti povratnu informaciju sa ukupno do tada ostvarenim poenima, kao i svojoj trenutnoj poziciji na Rang listi.

3.2.4.2. Nakon završetka Konkursa konačna Rang lista Učesnika/Jedinstvenih brojeva koji su, prema sveukupno ostvarenom broju poena (tokom čitavog perioda trajanja Konkursa) zauzeli od prvog do petnaestog mesta, će biti objavljena na internet stranici Organizatora www.heineken.rs i to u roku od 72h nakon završenog Konkursa (u daljem tekstu: Konačna rang lista). Svaki Učesnik može u roku od nedelju dana od dana objavljivanja Konačne rang liste, a koji nije plasiran u prvih petnaest mesta, proveriti svoj konačni plasman isključivo putem Javnog naloga i to tako sto će na Javnom nalogu, u direktnoj komunikaciji, 1 na 1, poslati poruku sadržine: „lista“, nakon čega će dobiti povratnu informaciju sa ukupno ostvarenim poenima, kao i svojoj konačnčnoj poziciji na Rang listi.

3.2.6. Nakon što Učesnik unese svoj alfanumerički kod dobiće pitanje na koje je potrebno da da odgovor u roku od 10 sekundi, a na način što bira između dva ponudjena odgovora,i to klikom na jedan od ponuđenih odgovora, a ne ispisom na tastaturi. Učesnik po odabiru odgovora dobija povratnu informaciju – da li je odgovor ispravan ili ne, kao i obaveštenje ukoliko nije odgovorio u zadatom vremenskom roku.

3.2.7. Ukoliko Učesnik da tačan odgovor dobiće povratnu informaciju sa brojem osvojenih poena (svaki tačan odgovor nosi 2 poena) i osvojeni poeni će biti dodeljeni njegovom Jedinstvenom broju.

3.3. Nakon svake ponovne kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu i isprati korake navedene u članovima 3.2.4, 3.2.5. i 3.2.6. Pravila.

3.4. Po završetku Konkursa dobitnik se određjuje na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova, kada će biti sačinjena i konačna Rang lista sa prikazom prvih petnaest Učesnika, a prema ukupnom broju osvojenih poena za čitav period trajanja Konkursa.

3.5. U slučaju izjednačenja rezultata na Konačnoj rang listi po završetku Konkursa organizuje se bonus runda. Bonus pitanje se aktivira u slučaju da dva ili više lica ostvare jednak broj poena, a koji predstavlja najbolji rezultat Konkursa (najviše osvojeni poeni),u daljem tekstu Najbolje plasirana lica. Organizator će u roku od 24h od završetka Konkursa obavestiti Najbolje plasirana lica putem Javnog naloga (poruke 1na1), o ishodu Konkursa i bonus rundi. Potrebno je da Najbolje plasirana lica u roku od 24h od dobijanja Obaveštenja o bonus rundi potvrde da su spremni za pitanje, slanjem odgovora na 1na1 komunikaciji. Nakon potvrde dobijaju pitanje na koje treba da odgovore u roku od 10 sekundi tako sto će odabrati jedan od dva ponuđena odgovora, i to klikom na željeni odgovor. Pobednik će biti onaj koji da odgovor u najkraćem mogućem vremenu, a u okviru 10 sekundi. Ukoliko Najbolje plasirana lica daju tačan odgovor za isti broj sekundi postupak se ponavlja na isti način dok ne dobijemo Pobednika.

Ukoliko Učesnik ne potvrdi u datom roku od 24h da je spreman za pitanje, računaće se da je odustao od Konkursa i Nagrade.

3.6. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) kao i kod sa Pakovanja i iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev.

3.7. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Javni nalog. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od takmičenja I u slučaju ponovne prijave krenuće se sa bodovanjem od 0.

3.8. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovorim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

3.9. Učesnik garantuje Organizatoru da se prilikom davanja odgovora neće pojaviti lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biti dužan da nadoknadi Organizatoru i/ili trećim licima svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

3.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno pravno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.

3.11. Ime Pobednika će biti objavljeno najkasnije 7 dana nakon završetka Konkursa putem https://www.heineken.rs ,Javnog naloga kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd). Ukupno će biti jedan Pobednik koji će imati priliku da povede jos jednu osobu sa sobom.

3.12. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. Nagrada i dodeljivanje nagrade

4.1. Organizator će dodeliti ukupno 1( jednu) glavnu nagradu( u daljem tekstu: Glavna nagrada);

4.2. Glavna nagrada gledanje Finala UEFA Champions League tokom krstarenja grčkim ostrvima za dvoje, biće dodeljena Učesniku koji je osvojio najveći broj poena za vreme trajanja Konkursa (u daljem tekstu: Pobednik) i ista obuhvata:

4.2.1. avionski prevoz na relaciji Beograd-Atina-Beograd,

4.2.2. prevoz od aerodroma do mesta ukrcavanja na Kruzer i od mesta iskrcavanja sa Kruzera do aerodroma,

4.2.3. smeštaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnim kabinama i to na Kruzeru po izboru Organizatora,

4.2.4. krstarenje, u periodu od 03.06.2017. godine do 05.06.2017. godine, grčkim ostrvima po izboru Organizatora,

4.2.5. gledanje direktnog prenosa Lige šampiona na Kruzeru,

4. 2.6. Putničko i zdravstveno osiguranje, i to kako za Pobednika, tako i za još jedno lice koje on odabere da povede (u daljem tekstu: Pratilac).

4.3. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika biće kontaktiran najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka Konkursa (u daljem tekstu: Obaveštenje) putem Vibera,i to putem poruke 1na1, gde je potrebno da dalje Organizatoru dostavi podatke i to ime i prezime, broj telefona kao i email adresu. Pobednik je dužan da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovori Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan i potvrdi da prihvata osvojenu nagradu pisanoj formi kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke radi uručivanja osvojene nagrade i to ime i prezime, email, broj mobilnog telefona, adresa, JMBG. Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti Pobednika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Pobednik je dužan da sačuva račune, kao dokaz o kupovini Pakovanja, kao i kodove sa Pakovanja sa kojima je učestvovao u Konkursu. Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za Pobednika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da se isti ne prihvata Glavnu nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Glavna nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konačnoj rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu kartu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na nagradu.

4.4. Pobednik i Pratilac je porebno da da imaju važeće lične isprave u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije i Grčke, kao i da se pridržavaju svih pravila ponašanja Organizatora, odnosno bezbednosnih i drugih pravila propisanih od strane avio prevoznika koji vrši prevoz u konkretnom slučaju, kao i Kruzera, odnosno vlasnika smeštaja tokom boravka u Grčkoj.

4.5. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Glavnu nagradu.

4.6. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

4.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa Pobednikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se Pobednik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

4.8. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Glavna nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Konačnoj Rang listi.

4.9. Ukoliko Pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke Organizator nije u obavezi da mu dodeli Glavnu nagradu. U tom slučaju se Glavna nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku na Konačnoj Rang listi.

4.10. Nagrada je neprenosiva.

4.11. U slučaju da Pobednik Konkursa nije u mogućnosti da Glavnu nagradu iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Glavna nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konačnoj Rang listi.

4.12. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, usled kratkog roka od obaveštavanja ili drugih razloga da prihvati Glavnu nagradu, Organizator zadržava pravo na Glavnu Nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Konačnoj Rang listi.

4.13. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati Glavnu nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

4.14. Svi ostali detalji u vezi sa Glavnom nagradom a koji ovde nisu navedeni, Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobedniku.

5. Lični podaci

5.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

5.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

5.3. Pobednik i Pratilac pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrada i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6. Isključenje i ograničenje odgovornosti

6.1. Pobednik i Pratilac su u obavezi da tokom boravka u Grčkoj pridržavaju pravila ponašanja Organizatora, propisa zemlje u kojoj borave za vreme korišćenja Glavne nagrade i vlasnika smeštaja. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi Pobednik niti lice koje koje sa njim putuje, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora I vlasnika smeštaja, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

6.2. Pobednik i Pratilac dužni su da tokom čitavog boravka na Heineken kruzeru i celokupnog puta poštuju Pravila, uputstva Ogranizatora, sve važeće zakonske i podzakonske akte RS kao i EU, procedure Organizatora sa kojim budu upoznati pri preuzimanju Glavne nagrade, kao i pravila ponašanja Organizatora I vlasnika smeštaja te će biti isključivo odgovorni za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

6.3. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida direktnog prenosa Lige Šampiona, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane Pobednika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

6.4. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi Pobednik, kao i lice koje sa njime putuje, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom Pobednika, odnosno lica koje sa njim putuje, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

7. Pitanja u vezi sa Konkursom

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com

8. Završne odredbe

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora www.heineken.rs, kao i Javnog Naloga

8.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,
uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici

.

8.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

8.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

8.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs.

DOBITNIK NAGRADNOG KONKURSA “CHAMPION THE MATCH”

Dobitnik nagradnog konkursa “Champion the Match” je Nebojša Đurđević.

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube