uslovi i odredbe

Dobro došli na našu Web lokaciju posvećenu našem brendu Heineken® (u daljem tekstu „Web lokacija“). Trebalo bi da budete punoletni u skladu sa zakonom u vašoj zemlji da biste posetili Web stranicu.

Ovi uslovi i odredbe zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića (u daljem tekstu „Uslovi“) rukovode vašim korišćenjem ove Web lokacije.

Primenljivost

Ovi uslovi primenjuju se za sve posete i svako korišćenje Web lokacije kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem u Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu „HEINEKEN“), kao i za sve informacije, preporuke i/ili usluge pružene na ovoj Web lokaciji ili putem ove Web lokacije (u daljem tekstu „Informacije“).

Korišćenjem ove Web lokacije pristajete na primenljivost ovih uslova. Imajte u vidu da ovi uslovi mogu povremeno da se menjaju. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjenih uslova. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju uslove zbog mogućih izmena.

Informacije i odgovornost

Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ove Web lokacije, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN .

Pored toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje mogu da nastanu korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih lica ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

Prava intelektualne svojine

Web lokacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, između ostalog, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

Možete koristiti ovu Web lokaciju samo u svrhe koje su u skladu sa ovim uslovima. Dozvoljeno vam je da umnožavate (delove) Web lokacije za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja naše Web lokacije u druge svrhe bez pribavljanja pisane licence od nas.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nam nadoknaditi štetu u vezi sa svim tužbama, potraživanjima i novčanim obavezama u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova ili bilo kojom nezakonitom upotrebom Web lokacije.

Razno

Svaki stav ovih uslova funkcioniše odvojeno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

Ovi uslovi rukovode se holandskim pravom. Svi sporovi ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa upotrebom ove Web lokacije rešavaće se pred sudovima u Amsterdamu, Holandija. 

Molimo vas da naš sadržaj ne delite sa bilo kim ko je mlađi od zakonom propisanog minimuma za konzumiranje alkohola.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Opšte

Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (“HEINEKEN”) je kontrolor obrade svih ličnih podataka prikupljenih putem Web lokacije posvećene našem brendu Heineken® (the “Web lokacija”). Kompanija HEINEKEN poštuje vašu privatnost i važeće zakone o zaštiti privatnosti.

Kompanija HEINEKEN obrađuje samo lične podatke koje korisnik dobrovoljno pruži kompaniji Heineken putem Web lokacije. Te informacije mogu da obuhvataju ime i prezime korisnika, e-adresu, datum rođenja, adresu i zemlju prebivališta. Svrha prikupljanja i prenosa navedenih ličnih podataka od strane kompanije HEINEKEN biće da pruži korisniku usluge dostupne na Web lokaciji, na primer da učestvuje u promotivnoj kampanji.

Prenos, skladištenje i obrada ličnih podataka 

Prenos, skladištenje i obrada podataka prikupljenih putem ove Web lokacije obezbeđuje se korišćenjem aktuelnih, uobičajenih tehničkih mera. Ako vaši lični podaci nisu korišćeni 12 meseci, kompanija HEINEKEN će obrisati vaše podatke.

Kompanija HEINEKEN može da prenese vaše lične podatke kompanijama iz njene grupe. Kompanija HEINEKEN takođe može da pruži vaše lične podatke trećim stranama ako je potrebno da se obezbede usluge dostupne na Web lokaciji, a te treće strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima kompanije HEINEKEN i pod odgovornošću kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće prosleđivati vaše lične podatke nijednom trećem licu, osim ako na to nije obavezana zakonom.

Pristup, ispravljanje i uklanjanje

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Web lokacija koristiće takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Web lokacija čuva na vašem korisničkom uređaju.

Kolačići korišćeni na Web lokaciji

Web lokacija koristi samo sledeće kolačiće i u sledeće svrhe:

 • Funkcionalni kolačići: kolačići korišćeni za poboljšanje prilagođenosti Web lokacije korisniku. Na primer, kolačić se postavlja da zapamti da ste prošli kroz Web stranicu koja predstavlja prolaz za uzrast u slučaju da ste punoletni. Bez ovog kolačića, morali biste ponovo da pošaljete ove informacije na svakoj Web stranici. Funkcionalni kolačići Web lokacije koje čuva kompanija HEINEKEN na vašem računaru ostaju važeći samo tokom vaše sesije na Web lokaciji.
 • Analize kolačići: Kompanija HEINEKEN koristi kolačiće Google analiza (Google Analytics), u svrhu analiziranja načina na koji posetioci koriste Web lokaciju. Kompanija HEINEKEN na osnovu toga može da poboljša upotrebljivost Web lokacije. Google obrađuje podatke dobijene preko Web lokacije isključivo u anonimnom obliku. Posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google analizama.
 • Kolačići trećih strana: Web lokacija dozvoljava kolačiće dodataka za društveno umrežavanje određenih trećih strana. To korisniku omogućava da deli sadržaj Web lokacije putem određenih društvenih mreža. Ti dodaci takođe povećavaju stepen upotrebljivosti Web lokacije. Podatke (i njihovo korišćenje) koje te treće strane prikupljaju pomoću dodataka za društveno umrežavanje isključivo određuju te treće strane pošto kompanija HEINEKEN ne može da čita te kolačiće (niti te treće strane mogu da čitaju kolačiće kompanije HEINEKEN). Za informacije u vezi sa navedenim kolačićima trećih strana pogledajte politiku zaštite privatnosti odgovarajućih trećih strana.

Izmena postavki

Menjanjem postavki u vašem Web pregledaču možete da odredite da dobijate obaveštenje ako se kolačić čuva na vašem računaru. Izmenom postavki, takođe možete da odredite da vaš pregledač dozvoljava kolačiće sa ove Web lokacije.

Kontakt

Ova politika zaštite privatnosti i upotrebe kolačića može se menjati s vremena na vreme. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene politike zaštite privatnosti i upotrebe kolačića. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju politiku zaštite privatnosti i upotrebe kolačića zbog mogućih izmena

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 07.06.2018. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„HEINEKEN CHALLENGE”

1. Opšte odredbe

  1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “HEINEKEN CHALLENGE” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objaveljana na Web stranici Organizatora www.heineken.rs ( u daljem tekstu: Web stranica).

  1.2. Naziv Konkursa je „HEINEKEN CHALLENGE“.

  1.3. Konkurs počinje dana 08.06.2018. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 09.07.2018. godine u 23:59:59 časova.

  1.4. Konkurs je organizovan u 4 (četiri) faze, putem hashtagova-a #liveyourmusic #heinekensrbija koji će se postavljati uz Snimak i/ili Fotografiju na Facebook, Instagram i/ili Twitter profilu (u daljem tekstu: Profil) korisnika, a na način i pod uslovima definisanim ovim Pravilima.

  1.5. Proglašenje Pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

  1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.

  1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).

  1.8. Predmet Konkursa je izbor ukupno 20 (dvadeset) najkreativnijih fotografija i/ili snimaka dužine do 60 sekundi (u daljem tekstu: Snimak i/ili Fotografija) na kojima se prikazuje kako autor na slikovit, duhovit i originalan način doživljava svoj omiljeni muzički žanr uz bilo koje Heineken Live Your Music pakovanje (limenka) i kako muzika utiče na njegov život, a pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

  1.9. Izbor 20 (dvadeset) najboljih Snimaka i/ili Fotografija, odnosno Pobednika, vršiće tročlani stručni žiri imenovan od strane Organizatora, sačinjen od predstavnika Organizatora (u daljem tekstu: Stručni žiri), a u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najboljih Snimaka i/ili Fotografija vršiće se na osnosu sledećih kriterijuma:

   - kreativnost
   - originalnost
   - duhovitost

  U skladu sa gorenavedenim kriterijumima Stručni žiri je slobodan da izabere kao pobedničke bilo samo Snimke ili samo Fotografije, kao i bilo koju kombinaciju Snimaka i Fotografija.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

  2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

  • lica koja su navršila 18 godina života,
  • državljani Republike Srbije,
  • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  • (U daljem tekstu: Učesnik)

  2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
  • članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i
  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Faze konkursa

  3.1. Konkurs se sastoji iz 4 faze, i to:

   3.1.1. Prva faza:

   - Prva faza - počinje 08.06.2018. godine u 00.00.01 časova i završava se 15.06.2017. godine u 23:59:59 časova i u njoj učestvuju Snimci i/ili Fotografije sa hashtag-ovima #liveyourmusic i #heinekensrbija koje se u tom periodu postave na Profilu. Do 20.06.2018. godine u 23:59:00 Stručni žiri će vršiti izbor pobednika za prvu fazu Konkursa kao i Učesnika koji su njihova potencijalna zamena.

   3.1.2. Druga faza:

   - Druga faza - počinje 16.06.2018. godine u 00.00.01 časova i završava se 22.06.2018. godine u 23:59:59 časova i u njoj učestvuju Snimci i/ili Fotografije sa hashtag-ovima #liveyourmusic i #heinekensrbija koje se u tom periodu postave na Profilu. Do 27.06.2018. godine u 23:59:00 časova Stručni žiri će vršiti izbor pobednika druge faze kao i Učesnika koji su njihova potencijalna zamena;

   3.1.3. Treća faza:

   - Treća faza - počinje 23.06.2018. godine u 00.00.01 časova i završava se 29.06.2018. godine u 23:59:59 časova i u njoj učestvuju Snimci i/ili Fotografije sa hashtag-ovima #liveyourmusic i #heinekensrbija koje se u tom periodu postave na Profilu. Do 04.07.2018. godine u 23:59:00 časova Stručni žiri će vršiti izbor pobednika treće faze kao i Učesnika koji su njihova potencijalna zamena;

   3.1.4. Četvrta faza:

   - Četvrta faza - počinje 30.06.2018. godine u 00.00.01 časova i završava se 06.07.2018. godine u 23:59:59 časova i u njoj učestvuju Snimci i/ili Fotografije sa hashtag-ovima #liveyourmusic i #heinekensrbija koje se u tom periodu postave na Profilu. Do 09.07.2018. godine u 23:59:00 časova Stručni žiri će vršiti izbor pobednika treće faze kao i Učesnika koji su njihova potencijalna zamena;

4. Mehanizam Konkursa - sve četiri faze

  4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da ima Profil.

  4.2. Nakon što je ispunjen uslov iz prethodnog stava potrebno je da Učesnik na bilo kom svom Profilu uz hashtag-ove #liveyourmusic i #heinekensrbija postavi Snimak i/ili Fotografiju na kojima se prikazuje kako autor doživljava muziku uz bilo koje Heineken pakovanje (boce i/ili limenke) i na koji način muzika utiče na njegov život a sve to na slikovit, duhovit i originalan način. Obavezno je uz Snimak i /ili Fotografiju staviti oba navedena hashtag-a. Postavljeni Snimak i /ili Fotografija na Profilu moraju biti namešteni tako da su vidljivi svim korisnicima tih društvenih mreža.

  4.3. Na Snimku i/ili Fotografiji se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, da sadrži životinje ili motorna vozila. Učesnik garantuje Organizatoru da na Snimku i/ili Fotografiji neće biti prikazano kako se preduzimaju ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Snimku i/ili Fotografiji. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

  4.4. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Snimak i/ili Fotografiju koja je suprotna članu 4.3. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koja sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Snimak i/ili Fotografiju kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

  4.5. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Snimka i/ili Fotografije obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na tom Snimku i/ili Fotografiji, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 7. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

  4.6. U toku trajanja Konkursa, Učesnik može postavljati putem Profila neograničen broj Snimaka i/ili Fotografija.

  4.7. Snimak i/ili Fotografija koji su postavljeni tokom jedne od faza Konkursa neće moći da učestvuje u nekoj od narednih faza Konkursa.

  4.8. Jedan Učesnik može biti proglašen samo jednom za Pobednika bilo koje od faza Konkursa i u tom slučaju taj Učesnik neće moći da učestvuje narednim fazama Konkursa. Ukoliko Pobednik bilo koje od faza Konkursa objavi ma kakav Snimak i/ili Fotografiju u nekoj od narednih faza Konkursa ista neće biti razmatrana od strane Stručnog žirija za potrebe Konkursa.

5. Izbor Pobednika

  5.1. Tokom sve četiri faze Konkursa nakon postavljanja Snimaka i/ili Fotografija Stručni žiri će između objavljenih Snimaka i/ili Fotografija izabrati konsenzusom po 5 najkreativnijih Snimaka i/ili Fotografija (u daljem tekstu: Pobednik ) u svakoj od faza Konkursa, a prema kriterijumima iz člana 1.9 ovih Pravila.

  5.2. Odluku o izboru Pobednika u prvoj fazi Konkursa Stručni žiri će doneti do 20.06.2018. godine u 23:59:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena u prvoj fazi). Ova lista će biti objavljena 20.06.2018. godine u 23:59:00 na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena u prvoj fazi biće dostupna na Web stranici do 16.07.2018.

  5.3. Odluku o izboru Pobednika u drugoj fazi Konkursa Stručni žiri će će doneti do 27.06.2018. godine u 23:59:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena u drugoj fazi). Ova lista će biti objavljena 27.06.2018. godine u 23:59:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena u drugoj fazi biće dostupna na Web stranici do 16.07.2018.

  5.4. Odluku o izboru Pobednika u trećoj fazi Konkursa Stručni žiri će doneti do 04.07.2018. godine u 23:59:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena u trećoj fazi). Ova lista će biti objavljena 04.07.2018. godine u 23:59:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena u drugoj fazi biće dostupna na Web stranici do 16.07.2018.

  5.5. Odluku o izboru Pobednika u četvrtoj fazi Konkursa Stručni žiri će doneti do Do 09.07.2018. godine u 23:59:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena u trećoj fazi). Ova lista će biti objavljena Do 09.07.2018. godine u 23:59:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena u drugoj fazi biće dostupna na Web stranici do 16.07.2018.

  5.6. Tokom trajanja Konkursa Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća u Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, odnosno ne snosi odgovornost zbog nedostataka prilikom korišćenja hashtag-a #liveyourmusic i #heinkensrbija kao i problema koji mogu nastati prilikom korišćenja društvenih mreža preko kojih će se vršiti postavljanje Snimaka i/ili Fotografija, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

  5.7. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

6. Nagrade i dodeljivanje nagrada

  6.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno ukupno 20 (dvadeset) nagrada (u daljem tekstu: „Nagrada“), po 5 (pet) nagrada u svakoj fazi Konkursa.

  6.2. Jedna Nagrada obuhvata:

   - Dva Kompleta karata za Festival EXIT 2018 (za prisustvo na 4 dana Exit festivala, u periodu 12-15. jula 2018. godine) - za Pobednika i jednog pratioca po izboru Pobednika;
   - Dve „(T)HE majice“ majice za Pobednika i njegovog pratioca;
   - Mogućnost boravka za Pobednika i njegovog pratioca u Heineken vili tokom dnevnog programa u periodu od 12-15.07.2018.
   - 4 vaučera za svakog Pobednika za prevoz taksijem u Novom Sadu za vreme trajanja Festivala, u periodu od 12-15. jula 2018. godine.

  6.3. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobednicima.

  6.4. Učesnik koji je proglašen za Pobednika, a čiji je pobednički Snimak ili Fotografija postavljen putem Facebook naloga, obavezan je da najkasnije u roku od 48 sata od trenutka objavljivanja Liste pobednika i zamena za fazu u kojoj je proglašen Pobednikom, kontaktira Organizatora putem e-maila na info.serbia@heineken.com (u daljem tekstu: E-mail potvrde), i tom prilikom da podatke o Facebook nalogu sa kog je postavljana pobednička Fotografija odnosno Snimak i podatke o svom mestu na Listi pobednika i zamena. Organizator je u obavezi da najkasnije u roku od 24 časa od prijema E-maila potvrde odgovori Pobedniku da je primio e-mail i da mu zatraži da dostavi lične podatke nakon čega će Učesnik potvrditi da prihvata Nagradu u pisanoj formi i dostaviti svoje lične podatke i podatke osobe koja će putovati sa njim radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona.

  6.5. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika a čiji je pobednički Snimak ili Fotografija postavljen putem Instagram ili Twiter Profila obavezan je da najkasnije u roku od 48h kontaktira Organizatora putem Instagram profila @heinekenrs ili Twitter profila @Heineken_RS i tom prilikom i potvrdi da prihvata Nagradu u pisanoj formi, kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke kao i podatke osobe koja će putovati sa njim radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona.

  6.6. Prilikom Obaveštavanja odnosno odgovora na E-mail potvrdu Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama vezi sa Nagradom uključujući i informaciju o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljiva slika, ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja odnosno u E-mailu potvrde.

  6.7. Ukoliko u navedenom roku od 48 časa Učesnik koji bude proglašen za Pobednika ne pošalje E-mail potvrdu ili ne kontaktira organizatora putem Instagrama ili Twittera smatraće se da se isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena za tu fazu, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu.

  6.8. Osoba koja dostavi svoje podatke prilikom Obaveštenja odnosno u E-mailu potvrde smatraće se Pobednikom i autorom Snimka i/ili Fotografije. Organizator nije u obavezi da proverava da li je osoba koja je dostavila podatke ujedno i registrovani korisnik Profila sa kog je prosleđen Snimak i/ili Fotografija. U slučaju da više lica tvrdi da je autor pobedničke Fotografije odnosno Snimka, lice koje se prvo javilo putem Obaveštenja odnosno E-mail potvrde se smatra Pobednikom.

  6.9. Obaveza je Učesnika da podešavanja na svojim Instagram, Facebook i Twitter profilima podese tako da je moguće primanje poruka i isti su isključivo odgovorni u slučaju nemogućnosti slanja Obaveštenja usled nepodešavanja Profila od strane Učesnika.

  6.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima.

  6.11. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

  6.12. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice koje je poslalo svoje lične podatke prilikom slanja Obaveštenja odnosno E-mail potvrde, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa

  6.13. Ukoliko ma koji od Pobednika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji uspunjava uslove.

  6.14. U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 09.07.2018. godine kada se Lista pobednika i zamena za sve faze zaključava i zamena Pobednika za bilo koju fazu više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe, shodno ovim pravilima, odgovarajući Pobednik, Nagrada će ostati nepodeljena.

  6.15. Svi zahtevi koji se traže za Pobednika u ovim Pravilma (da je punoletan državljanin i dr.) se primenjuju shodno i na lice koje on odabere da ide sa njim. U slučaju da to drugo lice ne ispunjava uslove Pobednik će imati izbor ili da odabere drugu osobu koja ispunjava pomenute uslove, da ide sam ili da se odrekne Nagrade kada će se mehnizam zamene Pobednika aktivirati. O svojoj odluci Pobednik mora da se izjasni najkasnije 24 sata nakon što je nedostatak uočen, osim kada zamena nije više moguća odnosno ako je prošao 09.07.2017. godine u kom slučaju će ili ići sam ili će se odreći Nagrade kada će ona ostati nepodeljena.

  6.16. Nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima koji su dostavljeni prilikom dostavljanja ličnih podataka nakon prijema Obaveštenja odnosno u E-mailu potvrde, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

  6.17. Prilikom preuzimanja Nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade.

  6.18. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Pobednika niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem Nagrade.

  6.19. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.

  6.20. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

7. Lični podaci

  7.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik i osoba koju on izabere da povede prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila i daju svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Profilima, e-mail poštu, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

  7.2. Pobednik i njegov pratilac koga Pobednik odabere da povede pristaju da se njihova imena i lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na ime, prezime, broj telefona, adresu, slike, video materijal, izjave, zapise i ostale podatke koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs) javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Organizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika i/ili njegovog pratioca, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora. Obradu tako prikupljenih Podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

  7.3. Svi Učesnici čiji Snimak i/ili Fotografija budu nagrađene na Konkursu, su saglasni da Organizator na ime dodeljenih Nagrada stiče sva prava nad nagrađenim Snimkom i/ili Fotorafijom, uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa sadržinom Snimka i/ili Fotografije, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

  7.4. Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenih Snimaka i/ili Fotografija na najširi mogući način i u bilo kom obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski, sadržinski i teritorijalno neograničeno.

8. Isključenje i ograničenje odgovornosti

  8.1. Učesnik je isključivo odgovoran za sadržaj objavljenog Snimka i/ili Fotografije.

  8.2. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran za organizaciju i program EXIT Festivala.

  8.3. Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje društvena mreža sa koje je postavljen Snimak i/ili Fotografija i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće tu društvenu mrežu kao i Organizatora.

  8.4. Organizator ne odgovara za bilo koju štetu koju pretrpi Pobednik i/ili lice koje sa njim putuje tokom puta i/ili EXIT Festivala, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

  8.5. Pobednik i lice koje on vodi moraju da imaju važeće lične isprave kao i da se tokom boravka u Novom Sadu i u Heineken vili u Novom Sadu, pridržavaju pravila ponašanja Organizatora i pravila Heineken vile kao i svih relevantnih pozitivno-pravnih propisa Republike Srbije i grada Novog Sada, te će biti isključivo odgovorani za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju

9. Pitanja u vezi Konkursa

  9.1. Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

  9.2. Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

10. Završne odredbe

  10.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice.

  10.2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.

  10.3. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Snimkom i/ili Fotografijom odnosno nad Profilom sa kog je postavljan Snimak i/ili Fotografija, te će Učesnik koji je postavio Snimak i/ili Fotografiju na kojoj postoje prava trećih lica, odnosno koji je dostavio svoje lične podatke u skladu sa članom 6.4. i 6.5. ovih Pravila i/ili postavio Snimak i/ili Fotografiju sa Profila na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

  10.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

  10.5. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.

DOBITNICI KONKURSA “HEINEKEN CHALLENGE”

Dobitnici I faze konkursa:
1. @ana.fenvik
2. @vasilisa.vaja
3. @ppesalj
4. @zecjovana
5. @srki_savic

Zamene dobitnika I faze konkursa:
1. @banevujkov
2. @nina.magovcevic1
3. @zozon16
4. @bale_04
5. @digdzons

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube