Where are you located?

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Heineken vodi na EXIT”

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003-Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br.18/2020), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 17.06.2022. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Heineken vodi na EXIT”

 

 1. Opšte odredbe
  • Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom „Heineken vodi na EXIT” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objavljana na Web stranici Organizatora heineken.rs ( u daljem tekstu: Web stranica).
  • Konkurs se organizuje na osnovu Javnog obećanja nagrade, u skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003-Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br.18/2020).
  • Naziv Konkursa je „Heineken vodi na EXIT”.
  • Konkurs počinje dana 20.06.2022. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 01.07.2020. godine u 12:00:00 časova.
  • Organizator će putem objave na Instagram (u daljem tekstu: IG) profilu postavljati pitanje na koje će potrošači, direktno odgovarajući na objavu slati odgovore. Odgovori potrošača na kojima će biti vidljiv i nickname profila sa kojeg je odgovor poslat, će direktno učestvovati u nagradnom konkursu.
  • Na kraju Konkursa će stručni žiri odabrati 6 (šest) najkreativnijih Tekstualnih odgovora ispod objave, koji će osvojiti jednu od dve vrste nagrada: nagrade za Učesnike koji su objavili najkretivnije Tekstualne odgovore i osvojili prvo i drugo mesto (u daljem tekstu: „Nagrada VIP experience“) i nagrade za učesnike koji objavili najkreativnije Tekstualne odgovore i osvojili treće, četvrto, peto, šesto ili sedmo mesto (u daljem tekstu: „Nagrada kompleti ulaznica“).
  • Proglašenje Pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
  • Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.
  • Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: „Teritorija“).
  • Predmet Konkursa je izbor ukupno 6 (šest) najkreativnijih tekstualnih odgovora ( u daljem tekstu: Tekstualni odgovor) na kojima se prikazuje kako autor na slikovit, duhovit i originalan način daje odgovor na pitanje koje mu postavlja Organizator u okviru Konkursa.
  • Izbor 6 (šest) najkreativnijih Tekstualnih odgovora, (u daljem tekstu: Pobednik), vršiće tročlani stručni žiri imenovan od strane Organizatora, sačinjen od predstavnika Organizatora (u daljem tekstu: Stručni žiri), a u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najboljih tekstualnih odgovora vršiće se na osnosu sledećih kriterijuma:
 • kreativnost
 • originalnost
 • duhovitost

 

 1. Pravo učestvovanja na Konkursu
  • Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:
 • lica koja su navršila 18 godina života,
 • državljani Republike Srbije,
 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

(U daljem tekstu: Učesnik)

 • Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:
 • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
 • članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima u vezi sa priređivanjem Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

 

 1. Mehanizam Konkursa

 

  • Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da ima Instagram profil.
  • Nakon što je ispunjen uslov iz prethodnog stava potrebno je da Učesnik ode na Instagram profil Organizatora i tamo pročita pitanje, koje je postavljeno u okviru objave na profilu. Odgovorom na postavljeno pitanje u vidu Tekstualnog odgovora stiče pravo da učestvuje na Konkursu.
  • U Tekstualnom odgovoru se ne mogu pominjati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života, niti sme da se pominje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, niti motorna vozila. Učesnik garantuje Organizatoru da na Tekstualnom odgovoru neće biti pisano kako se preduzimaju ma koje radnje koje ugrožavaju njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pominju u Tekstualnom odgovoru. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povredom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.
  • Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Tekstualni odgovor koji je suprotan članu 3.3. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koja sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Tekstualni odgovor, kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.
  • Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre objavljivanja Tekstualnog odgovora obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju u tom Tekstualnom odgovoru, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 6. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.
  • U toku trajanja Konkursa, Učesnik može slati putem Profila neograničen broj Tekstualnih odgovora.
  • Jedan Učesnik može biti proglašen samo jednom za Pobednika.
  • Komisija koju formira Organizator se sve vreme trajanja Konkursa stara o ispunjenosti svih uslova, ispravnosti i formiranju Rang liste, ispunjenosti uslova od strane Učesnika i nadgleda ispravnost sprovođenja samog Konkursa.

 

 1. Izbor Pobednika
  • Nakon postavljanja Tekstualnog odgovora, Stručni žiri će između objavljenih Tekstualnih odgovora izabrati konsenzusom Pobednika prema kriterijumima iz člana 1.9. i 1.10. ovih Pravila.
  • Odluku o izboru Pobednika Konkursa Stručni žiri će doneti najkasnije do 01.07.2022. godine do 17:00 časova.
  • O odluci o izboru Pobednika će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista Pobednika kao i Učesnika, koji su potencijalna zamena za Pobednike ukoliko ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena). Pobednici će biti objavljeni na zvaničnoj Instagram stranici organizatora u formi teksta ispod objave sa nickname-om pobednika.
  • Tokom trajanja Konkursa Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća u Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, kao i problema koji mogu nastati prilikom korišćenja društvenih mreža preko kojih će se vršiti objavljivanje odgovora, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga u vezi sa organizacijom i sprovođenjem Konkursa.
  • Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

 

 1. Nagrade i dodeljivanje nagrada
  • Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno ukupno 6 (šest) nagrada (u daljem tekstu: „Nagrada“).
  • Nagrada VIP Experience:

Na kraju Konkursa će biti dodeljena 1 (jedna) Nagrada VIP Experience. Stručni žiri će proglasiti jedan najkreativniji Tekstualni odgovor koji će osvojiti 2 VIP ulaznice za sva 4 dana EXIT festivala (7-10.07.2022.), kao i smeštaj za dve osobe tokom trajanja EXIT festivala u hotelu u Novom Sadu (4 noćenja u periodu od 07.07. do 11.07.2022.)

 • Nagrada kompleti ulaznica:

Na kraju Konkursa će biti dodeljno 5 (pet) Nagrada kompleti ulaznica. Svaka nagrada se sastoji iz 2 (dva) kompleta ulaznica za sva 4 (četri) dana EXIT festivala (od 07.07. do 10.07.2022.).

 • Učesnik koji je proglašen za Pobednika, a čiji je pobednički Tekstualni odgovor objavljen putem Instagram naloga, obavezan je da najkasnije u roku od 72 časa od trenutka objavljivanja Liste pobednika i zamena, kontaktira Organizatora putem inboxa na profilu na kom je objavljen za Pobednika, i tom prilikom da podatke o Instagram nalogu sa kog je postavljan pobednički Tekstualni odgovor i podatke o svom mestu na Listi pobednika i zamena. Organizator je u obavezi da najkasnije u roku od 24 časa od prijema poruke  potvrde odgovori Pobedniku da je primio poruku telefona (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) i da mu zatraži da dostavi lične podatke, nakon čega će Učesnik potvrditi da prihvata Nagradu u pisanoj formi (u daljem tekstu: „Potvrda“) i dostaviti svoje lične podatke radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, JMBG, adresu i broj mobilnog.
 • Prilikom odgovora na Potvrdu Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama vezi sa Nagradom uključujući i informaciju o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljiva slika, ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom potvrde u poruci.
 • Ukoliko u navedenom roku iz člana 5.3. od 72 časa Učesnik koji bude proglašen za Pobednika ne pošalje podatke o Instagram nalogu sa kog je postavljen pobednički Tekstualni odgovor i podatke o mestu na Listu pobednika i zamena i ne kontaktira organizatora putem Instagrama smatraće se da se isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu.
 • Osoba koja dostavi svoje podatke u Potvrdi smatraće se Pobednikom i autorom Tekstualnog odgovora. Organizator nije u obavezi da proverava da li je osoba koja je dostavila podatke ujedno i registrovani korisnik Profila sa kog je prosleđen Tekstualni odgovor. U slučaju da više lica tvrdi da je autor pobedničkog Tekstualnog odgovora, lice koje se prvo javilo putem Potvrde se smatra Pobednikom.
 • Obaveza je Učesnika da podešavanja na svojim Instagram profilima definišu tako da je moguće primanje poruka i isti su isključivo odgovorni u slučaju nemogućnosti slanja Obaveštenja usled nepodešavanja Profila od strane Učesnika.
 • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima.
 • Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. 
 • Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice koje je poslalo svoje lične podatke prilikom slanja Potvrde, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena te faze. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa Lista pobednika i zamena će shodno tome biti ažurirana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Ukoliko ma koji od Pobednika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji uspunjava uslove.
 • U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 05.06.2022. godine, kada se Lista pobednika i zamena zaključava i zamena Pobednika više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe, shodno ovim pravilima, odgovarajući Pobednik, Nagrada će ostati nepodeljena.
 • Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.
 • Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

 

 1. Lični podaci
  • Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik i osoba koju on izabere da povede prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila i daju svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Profilima, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom.
  • Učesnici pristaju da se imena njihovih profila na Facebooku i/ili Instagramu javno objave na Facebook i Instagram stranici Organizatora, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, bez dodatne naknade.
  • Svi Učesnici čiji Tekstualni odgovori budu nagrađeni na Konkursu, su saglasni da Organizator na ime dodeljenih Nagrada stiče sva prava nad nagrađenim Tekstualnim odgovorom, uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa sadržinom Tekstualnog odgovora vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.
  • Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenih Tekstualnih odgovora na najširi mogući način i u bilo kom obliku, kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski, sadržinski i teritorijalno neograničeno.
  • Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

 

 • Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.01.2023. godine i to za svrhu eventualne prijave poreza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu.

 

 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Mihailo Đuričić, e-mail adresa: mihailo.djuricic@heineken.com

 

 1. Isključenje i ograničenje odgovornosti
  • Učesnik je isključivo odgovoran za sadržaj objavljenog Tekstualnog odgovora.
  • Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje društvena mreža sa koje je postavljen Tekstualni odogovor i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće tu društvenu mrežu kao i Organizatora.
 2. Pitanja u vezi sa Konkursom
  • Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail serbia@heineken.com.
  • Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

 

 1. Završne odredbe
  • Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice.
  • Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.
  • Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Tekstualnim odgovorom odnosno nad Instagram Profilom sa kog je postavljan Teksualni odogvor, te će Učesnik koji je postavio Tekstualni odgovor na kojoj postoje prava trećih lica, odnosno koji je dostavio svoje lične podatke u skladu sa članom 5.3. i 5.4. ovih Pravila i/ili postavio Tekstualni odgovor sa Profila na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.
  • U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.
  • Ova Pravila objavljuju se na Web stranici kao i na Instagram stranici Organizatora.

 

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 15.7.2021.sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
“Živi svoju muziku i osvoji”

 1. Opšte odredbe

 

 • Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “Živi svoju muziku i osvoji” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

 

 • Konkurs se organizuje na osnovu Javnog obećanja nagrade, u skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003-Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br.18/2020).

 

 • Naziv Konkursa je “Živi svoju muziku i osvoji”.

 

 • Konkurs počinje dana 19.07.2021. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 26.09.2021. godine u 23:59:59 časova.

 

 • U toku Konkursa se dodeljuju tri vrste nagrada: nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku dana (u daljem tekstu: „Dnevne nagrade“), nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku nedelje (u daljem tekstu: „Nedeljne nagrade“) i nagrade za učesnike koji su osvojili ukupno najviše bodova tokom trajanja Konkursa od njegovog početka pa do preseka za mesečnu nagradu (u daljem tekstu: „Mesečne nagrade“).

 

 • Proglašenje dobitnika Dnevnih nagrada, Nedeljnih nagrada i Mesečnih nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste učesnika koja se formira na osnovu broja bodova učesnika (u daljem tekstu: Rang lista).

 

 • Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

 

 • Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, uz ograničenje navedeno u članu 2.3.

 

 • Konkurs se organizuje putem Viber Chatbot-a pod nazivom Heineken® Srbija, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

 

 • Predmet Konkursa je sakupljanje najviše bodova putem Viber Chatbot-a Heineken®

 

 

 1. Pravo učestvovanja na Konkursu

 

 • Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

 

 • lica koja su navršila 18 godina života,

 

 • državljani Republike Srbije,

 

 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
  (u daljem tekstu: Učesnik)

 

 • Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 

 • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

 

 • Konkurs se organizuje na delu teritorije Republike Srbije, koji se prostire do Kosova i Metohije.

 

 1. Mehanizam Konkursa

 

 • Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u potrebno je da kupi najmanje 1 (jednu) ili Heineken 0,5l limenku ili Heineken 0,4l povratnu bocu sa limitiranim muzičkim dizajnom, a na kom piše Music Edition (u daljem tekstu: Heineken Music pakovanje), pronađe kod ispod otvarača, unese ga u Heineken Srbija Viber Chatbot i sačuva taj otvarač na kom je odštampan jedinstveni osmoznamenski alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).

 

 • Nakon kupovine Heinekena Music pakovanja potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 

 • Pokreni Viber aplikaciju, u polju za pretragu ukucaj Heineken Srbija i zaprati Heineken Srbija Chatbot (u daljem tekstu: Chatbot). Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Chatbot. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik prestane da prati Chatbot smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije poslati Kodovi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom koraka definisanih u 3.2.1. do 3.2.4, te novim slanjem Kodova.  

 

 • U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, Učesnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

 

 • Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi u Chatbot-u), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina. Nakon toga Učesnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik više ne mora da prolazi korake 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3, ali je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa ostane pratilac Chatbot-a kako je to navedeno u 3.2.1. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju sastavlja žiri nakon odlučivanja o dobitnicima Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.

 

 • Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3 ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi Kod koji je pronašao ispod otvarača Heineken Music limenke na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa Koda Učesnik dobija poruku kojom se potvrđuje da li je uneti Kod sačuvan. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj Kodova. Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članu 3.2.4. neće biti validni i neće omogućiti Učesniku da učestvuje u Konkursu.

 

 • Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Učesnik koji tri puta uzastopno bude poslao nevažeći Kod će biti blokiran iz Konkursa do 23:59 časova tog dana u toku kog je poslao tri puta uzastopno nevažeći Kod. Bodovi koje je Učesnik ostvario u toku tog dana kada je blokiran će biti obrisani. Ukoliko Učesnik bude blokiran tri puta zbog unosa nevažećih Kodova u periodu tajanja Konkursa, biće diskvalifikovan iz Konkursa.

 

 • Nakon potvrde da je uneti Kod sačuvan Učesnik odgovara na 5 pitanja iz oblasti muzike, a za svako pitanje su ponuđeni DA/NE odgovori i za svako pitanje na raspolaganju ima 10 sekundi (u daljem tekstu: Kviz). Svaki tačan odgovor vredi jedan poen. U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Po završetku Kviza, Učesnik dobija svoj rezultat kojim se na Rang listi rangira za Dnevnu, Nedeljnu i Mesečnu nagradu.

 

 • Nakon svake ponovne kupovine potrebno je da Učesnik pristupi Chatbot-u i preduzme korake navedene u članu 3.2.4 – 3.2.6 Pravila.

 

 • Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Ova provera se vrši unošenjem komande „lista“ na Chatbot-u.

 

 • Učesnik je dužan da čuva zatvarač sa Kodom bez obzira gde je kupovinu obavio i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

 

 • Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

 

 • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Chatbota-a, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa. U Konkursu će Kodovi biti prihvatani samo preko Viber aplikacije na mobilnim uređajima ili računarima.

 

 • Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od Učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Konkursa, Organizator zadržava pravo da ih isključi iz Konkursa i zanemari njihove Kodove.

 

 • Komisija koju formira Organizator se sve vreme trajanja Konkursa stara o ispunjenosti svih uslova, ispravnosti i formiranju Rang liste, ispunjenosti uslova od strane Učesnika i nadgleda ispravnost sprovođenja samog Konkursa.

 

 1. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

 

 • Tokom Konkursa dobitnici Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu.

 • Jedinstveni brojevi dobitnika će biti objavljena putem https://www.heineken.rs, kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

 • Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu Mesečnu nagradu, samo jednu Nedeljnu nagradu i samo dve Dnevne nagrade,  bez obzira na to sa koliko različitih brojeva telefona je poslao Kod tj. bez obzira na to koliko Jedinstvenih brojeva ima.

PRIMER: Učesnik se prijavio za učestvovanje na Konkursu sa dva različita broja telefona i dobio je dva Jedinstvena broja i to AAAAA1 i BBBBB2; U slučaju da Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Dnevnu nagradu, a Jedinstveni broj BBBBB2 osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik obe nagrade, ali ako Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu i Jedinstveni broj BBBBB2 isto osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik samo jednu Nedeljnu nagradu. Druga Nedeljna nagrada se dodeljuje prvom sledećem rangiranom Učesniku odnosno Jedinstvenom broju po istom principu, sve dok nagrada ne dodeli u skladu sa ovim Pravilima. • Organizator je obezbedio 700 Dnevnih nagrada, 30 Nedeljnih nagrada i 9 Mesečnih nagrada koje se dodeljuju tokom ovog Konkursa. Nagrade se dodeljuju po sledećoj dinamici:
  • Dnevna nagrada

Dnevna nagrada je Heineken majica dizajnirana od strane kreatora DechkoTzar. Postoje 2 (dva) dizajna majica i Učesnik koji je dobitnik dve Dnevne nagrade može osvojiti obe, a u skladu sa članom 5.5 Pravila. Svakog dana, tokom 70 (sedamdeset) dana koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 700 (sedamsto) Dnevnih nagrada i to po 10 (deset) nagrada svakog dana trajanja Konkursa. Organizator će svakog dana u ponoć sačiniti Rang listu i 10 Učesnika sa najvećim brojem bodova tog dana osvaja Dnevnu nagradu. U slučaju da više Učesnika ima isti broj bodova, Učesnik koji je ranije sakupio taj broj bodova će se smatrati uspešnijim.

 

 • Nedeljna nagrada

Nedeljna nagrada su blutut slušalice Beats Solo3 - crne . Svake nedelje, tokom deset nedelja koliko traje Konkurs, se odlučuje o dobitnicima ukupno 30 (trideset) Nedeljnih nagrada i to po 3 (tri) nagrada svake nedelje trajanja Konkursa. Organizator će svake nedelje sačiniti Rang listu i 3 (tri) Učesnika sa najvećim brojem bodova osvajaju blutut slušalice Beats Solo3. U slučaju da više Učesnika ima isti broj bodova, Učesnik koji je ranije sakupio taj broj bodova će se smatrati uspešnijim. Presek se radi svake nedelje u ponoć u nedelju kada se pravi Rang lista i to na sledeči način:

 

Prva nedelja – Prva nedelja počinje dana 19.7.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 25.7.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 25.7.2021.  u 00:00:00 časova;

Druga nedelja – Druga nedelja počinje dana 26.7.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 1.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 1.8.2021. u 00:00:00 časova;

Treća nedelja – Treća nedelja počinje dana 2.8.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 8.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 8.8.2021. u 00:00:00 časova;

Četvrta nedelja – Četvrta nedelja počinje dana 9.8.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 15.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 15.8.2021. u 00:00:00 časova;

Peta nedelja – Peta nedelja počinje dana 16.8.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 22.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 22.8.2021. u 00:00:00 časova;

Šesta nedelja – Šesta nedelja počinje dana 23.8.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 29.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 29.8.2021. u 00:00:00 časova;

Sedma nedelja – Sedma nedelja počinje dana 30.8.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 5.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 5.9.2021. u 00:00:00 časova;

Osma nedelja – Osma nedelja počinje dana 6.9.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 12.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 12.9.2021. u 00:00:00 časova;

Deveta nedelja – Deveta nedelja počinje dana 13.9.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 19.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 19.9.2021. u 00:00:00 časova;

Deseta nedelja – Deseta nedelja počinje dana 20.9.2021. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 26.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 26.9.2021 u 00:00:00 časova.

 • Mesečna nagrada

Mesečna nagrada je mobilni telefon iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue. Svakog meseca, tokom 3 (tri) meseca koliko traje Konkurs, odlučuje se o dobitnicima ukupno 9 (devet) Mesečnih nagrada. Organizator će svakog meseca sačiniti Rang listu i po 3 (tri) Učesnika sa najvećim brojem bodova osvaja telefon iPhone 12 Pro Pacific Blue. U slučaju da više Učesnika ima isti broj bodova, Učesnik koji je ranije sakupio taj broj bodova će se smatrati uspešnijim.

 

Presek svakog meseca se pravi u ponoć kada se pravi i Rang lista i i to na sledeči način:

 

Prvi mesec počinje dana 19.7.2021. godine u 00:00:00 i završava se dana 8.8.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 8.8.2021. u 00:00:00 časova;

Drugi mesec počinje dana 9.8.2021. godine u 00:00:00 i završava se dana 5.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 5.9.2021. godine u 00:00:00 časova;

Treći mesec počinje dana 6.9.2021. godine u 00:00:00 i završava se dana 26.9.2021. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi 26.9.2021. godine u 00:00:00.

 

 1. Preuzimanje nagrada

 

 • Učesnici koji budu proglašeni za dobitnike Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade biće kontaktirani najkasnije u roku od 2 dana nakon proglašenja dobitnika Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade putem Vibera i to putem poruke 1na1 (u daljem tekstu: Obaveštenje), gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke i to ime i prezime, JMBG, broj telefona, adresu za isporuku nagrade kao i email adresu. Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 • Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu predaje osvojene Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade. Isporuka Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon objavljivanja svake pojedinačne Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ili slanjem skeniranog/očitanog važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 • Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

 

 • Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

 

 • Pored podataka iz clana 5.1. dobitnici majica – Dnevnih nagrada će na Viberu ostaviti i podatak o željenom dizajnu i veličini majice. U slučaju da u tom trenutku Organizator nema više traženih majica (majice tog dizajna i/ili veličine), obavestiće dobitnika o tome koje su majice preostale kako bi dobitnik mogao da izabere jednu od preostalih.

 

 • U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Dnevnu, Nedeljnu ili Mesečnu nagradu, nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruje pravo na nagradu.

 

 • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

 

 • Dnevne, Nedeljne i Mesečne nagrade su neprenosive. U slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da iskoristi Dnevnu, Nedeljnu ili Mesečnu nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će ova nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

 • Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati nagradu, Organizator zadržava pravo na Dnevnu, Nedeljnu ili Mesečnu nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

 • Sve ostale detalje u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

 

 

 1. Lični podaci

 

 • Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

 

 • Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

 

 • Svim dobitnicima Nedeljne i Mesečne nagrade može biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a u vezi su sa Konkursom. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

 

 • Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 26.07.2022. godine i to za svrhu prijave poreza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu.

 

 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Mihailo Đuričić, e-mail adresa: mihailo.djuricic@heineken.com

 

 1. Pitanja u vezi sa Konkursom

 

 • Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail serbia@heineken.com ili besplatnim pozivom na broj 0800/100 400 u periodu od 9 do 17 časova.

 

 1. Završne odredbe

 

 • Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

 

 • Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora heineken.rs.

 

 • Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.

 

 • Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je koristio Kod ili sim karticu na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

 

 • U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

 

 • Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora heineken.rs