uslovi i odredbe

Dobro došli na našu Web lokaciju posvećenu našem brendu Heineken® (u daljem tekstu „Web lokacija“). Trebalo bi da budete punoletni u skladu sa zakonom u vašoj zemlji da biste posetili Web stranicu.

Ovi uslovi i odredbe zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića (u daljem tekstu „Uslovi“) rukovode vašim korišćenjem ove Web lokacije.

Primenljivost

Ovi uslovi primenjuju se za sve posete i svako korišćenje Web lokacije kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem u Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu „HEINEKEN“), kao i za sve informacije, preporuke i/ili usluge pružene na ovoj Web lokaciji ili putem ove Web lokacije (u daljem tekstu „Informacije“).

Korišćenjem ove Web lokacije pristajete na primenljivost ovih uslova. Imajte u vidu da ovi uslovi mogu povremeno da se menjaju. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjenih uslova. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju uslove zbog mogućih izmena.

Informacije i odgovornost

Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ove Web lokacije, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN .

Pored toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje mogu da nastanu korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih lica ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

Prava intelektualne svojine

Web lokacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, između ostalog, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

Možete koristiti ovu Web lokaciju samo u svrhe koje su u skladu sa ovim uslovima. Dozvoljeno vam je da umnožavate (delove) Web lokacije za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja naše Web lokacije u druge svrhe bez pribavljanja pisane licence od nas.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nam nadoknaditi štetu u vezi sa svim tužbama, potraživanjima i novčanim obavezama u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova ili bilo kojom nezakonitom upotrebom Web lokacije.

Razno

Svaki stav ovih uslova funkcioniše odvojeno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

Ovi uslovi rukovode se holandskim pravom. Svi sporovi ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa upotrebom ove Web lokacije rešavaće se pred sudovima u Amsterdamu, Holandija. 

Molimo vas da naš sadržaj ne delite sa bilo kim ko je mlađi od zakonom propisanog minimuma za konzumiranje alkohola.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Opšte

Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (“HEINEKEN”) je kontrolor obrade svih ličnih podataka prikupljenih putem Web lokacije posvećene našem brendu Heineken® (the “Web lokacija”). Kompanija HEINEKEN poštuje vašu privatnost i važeće zakone o zaštiti privatnosti.

Kompanija HEINEKEN obrađuje samo lične podatke koje korisnik dobrovoljno pruži kompaniji Heineken putem Web lokacije. Te informacije mogu da obuhvataju ime i prezime korisnika, e-adresu, datum rođenja, adresu i zemlju prebivališta. Svrha prikupljanja i prenosa navedenih ličnih podataka od strane kompanije HEINEKEN biće da pruži korisniku usluge dostupne na Web lokaciji, na primer da učestvuje u promotivnoj kampanji.

Prenos, skladištenje i obrada ličnih podataka 

Prenos, skladištenje i obrada podataka prikupljenih putem ove Web lokacije obezbeđuje se korišćenjem aktuelnih, uobičajenih tehničkih mera. Ako vaši lični podaci nisu korišćeni 12 meseci, kompanija HEINEKEN će obrisati vaše podatke.

Kompanija HEINEKEN može da prenese vaše lične podatke kompanijama iz njene grupe. Kompanija HEINEKEN takođe može da pruži vaše lične podatke trećim stranama ako je potrebno da se obezbede usluge dostupne na Web lokaciji, a te treće strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima kompanije HEINEKEN i pod odgovornošću kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće prosleđivati vaše lične podatke nijednom trećem licu, osim ako na to nije obavezana zakonom.

Pristup, ispravljanje i uklanjanje

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Web lokacija koristiće takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Web lokacija čuva na vašem korisničkom uređaju.

Kolačići korišćeni na Web lokaciji

Web lokacija koristi samo sledeće kolačiće i u sledeće svrhe:

 • Funkcionalni kolačići: kolačići korišćeni za poboljšanje prilagođenosti Web lokacije korisniku. Na primer, kolačić se postavlja da zapamti da ste prošli kroz Web stranicu koja predstavlja prolaz za uzrast u slučaju da ste punoletni. Bez ovog kolačića, morali biste ponovo da pošaljete ove informacije na svakoj Web stranici. Funkcionalni kolačići Web lokacije koje čuva kompanija HEINEKEN na vašem računaru ostaju važeći samo tokom vaše sesije na Web lokaciji.
 • Analize kolačići: Kompanija HEINEKEN koristi kolačiće Google analiza (Google Analytics), u svrhu analiziranja načina na koji posetioci koriste Web lokaciju. Kompanija HEINEKEN na osnovu toga može da poboljša upotrebljivost Web lokacije. Google obrađuje podatke dobijene preko Web lokacije isključivo u anonimnom obliku. Posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google analizama.
 • Kolačići trećih strana: Web lokacija dozvoljava kolačiće dodataka za društveno umrežavanje određenih trećih strana. To korisniku omogućava da deli sadržaj Web lokacije putem određenih društvenih mreža. Ti dodaci takođe povećavaju stepen upotrebljivosti Web lokacije. Podatke (i njihovo korišćenje) koje te treće strane prikupljaju pomoću dodataka za društveno umrežavanje isključivo određuju te treće strane pošto kompanija HEINEKEN ne može da čita te kolačiće (niti te treće strane mogu da čitaju kolačiće kompanije HEINEKEN). Za informacije u vezi sa navedenim kolačićima trećih strana pogledajte politiku zaštite privatnosti odgovarajućih trećih strana.

Izmena postavki

Menjanjem postavki u vašem Web pregledaču možete da odredite da dobijate obaveštenje ako se kolačić čuva na vašem računaru. Izmenom postavki, takođe možete da odredite da vaš pregledač dozvoljava kolačiće sa ove Web lokacije.

Kontakt

Ova politika zaštite privatnosti i upotrebe kolačića može se menjati s vremena na vreme. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene politike zaštite privatnosti i upotrebe kolačića. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju politiku zaštite privatnosti i upotrebe kolačića zbog mogućih izmena

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 30.03.2018. sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
“SHARE THE DRAMA”

 

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “SHARE THE DRAMA” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). 

1.2. Naziv Konkursa je “SHARE THE DRAMA”.

1.3. Konkurs počinje dana 02.04.2018. godine u 00:00 časova i završava se dana 13.05.2018. godine u 23:59 časova.

1.4. Konkurs ima tri segmenta u kojima se dodeljuju tri vrste nagrada: nagrade o čijem dodeljivanju odlučuje žiri na nedeljnom nivou u šest kola (u daljem tekstu: Nedeljne nagrade), nagrade za učesnike koji su kupili promotivno pakovanje u nekom od Maxi, Tempo i Shop&Go objekata (u daljem tekstu: Dodatne nagrade) i nagrade za koje se takmiče svi učesnici (u daljem tekstu: Glavne nagrade).


1.5. Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste koju sastavlja žiri (u daljem tekstu: Rang lista).

1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Konkurs se organizuje putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.9. Predmet Konkursa je kreativni odgovor putem reči ili slike na nagradno pitanje putem Viber Public Account-a Heineken® Srbija.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu


2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:


2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,


2.1.2. državljani Republike Srbije,


2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije

(u daljem tekstu : Učesnik)


2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:


2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi Heineken promotivno pakovanje 5 limenki 500ml+ šača (u daljem tekstu „Pakovanje”), u kojem se, na dnu Pakovanja, sa unutrašnje strane, nalazi odštampan jedinstveni osmocifreni alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).

3.2. Nakon kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

3.2.1. Zaprati Heineken® Srbija Viber Public Account (u daljem tekstu : Javni nalog), koji može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”,  “Find more public accounts”. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Javni nalog. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije dati predlozi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom koraka definisanih u 3.2.1. do 3.2.4, te novim kreativnim odgovorima koji učestvuju u Konkursu.   

3.2.2. U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

3.2.3. Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora www.heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi na Javnom nalogu), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina.  Nakon toga korisnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik više ne mora da prolazi korake 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3, ali je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa prati Javni nalog kako je to navedeno u 3.2.1. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju žiri sastavlja nakon odlučivanja o dobitnicima Nedeljne, Dodatne i Glavne nagrade, ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.

3.2.4. Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3 ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi Kod, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa Koda, u slučaju da je uneo ispravan Kod, Učesnik dobija poruku kojom se potvrđuje da je uneti Kod validan. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj Kodova. Kodovi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članu 3.2.4. neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. Jednom registrovan Kod ne može se koristiti više puta.  

3.3. Po pravilnom unosu Koda, Učesnik će:

3.3.1. dobiti pitanje da li je promotivno Pakovanje kupio u nekom od Maxi, Tempo ili Shop & Go objekata. U slučaju da jeste i želi da se takmiči za Dodatnu nagradu, korisnik odgovara 'DA' i zatim mora da unese jedinstveni/kontrolni četrnaestocifreni kod sa nefiskalnog isečka računa sa kog se vidi da je kupio Pakovanje u nekom od Maxi, Tempo ili Shop & Go objekata (u daljem tekstu: Kod sa nefiskalnog isečka računa). Po pravilnom unosu Koda sa nefiskalnog isečka računa korisnik će dobiti poruku kojom se potvrđuje da je ovaj kod validan i tada dobija priliku da odgovori na nagradno pitanje: „Kako se pripremaš za UEFA Champions League dramu?“. Ovim kreativnim odgovorom korisnik se istovremeno takmiči za Nedeljnu nagradu, Glavnu nagradu kao i za Dodatnu nagradu. Jedan kod sa nefiskalnog isečka se može iskoristiti samo jednom, bez obzira na broj kupljenih promotivnih pakovanja u okviru te kupovine.

3.3.2. Ukoliko Pakovanje nije kupio  u nekom od Maxi, Tempo ili Shop & Go objekata  ili ne želi da učestvuje u takmičenju za Dodatnu nagradu, korisnik selektuje odgovor 'NE' i nastavlja da odgovora na nagradno pitanje: „Kako se pripremaš za UEFA Champions League dramu?“  Ovim odgovorom Učesnik učestvuje u takmičenju za Nedeljnu i Glavnu nagradu.

3.4. U slučaju da Učesnik, nakon što je na pitanje da li je promotivno Pakovanje kupio u nekom od Maxi, Tempo ili Shop & Go objekata odgovorio sa 'DA', ne unese Kod sa nefiskalnog isečka računa ili unese pogrešan Kod sa nefiskalnog isečka računa neće biti u mogućnosti da se takmiči za Dodatnu nagradu, ali će biti u mogućnosti da se takmiči za Nedeljnu i Glavnu nagradu, prelazeći na korak iz 3.3.2., isto kao i da je na pitanje da li je promotivno Pakovanje kupio u nekom od Maxi, Tempo ili Shop & Go objekata odgovorio sa 'NE'.

3.5. Nakon koraka 3.3.1. odnosno 3.3.2. (u zavisnoti šta je primenjivo) potrebno je da Učesnik da odgovor u roku od jednog sata i to kroz jednu poruku sa isključivo tekstualnim i numeričkim karakterima ili kroz jednu fotografiju veličine do 5 megabajta. Kolo kome prijava pripada se računa na osnovu datuma i vremena kad je unesen kod.

 

3.6. U slučaju da Učesnik ne odgovori na nagradno pitanje u roku od jednog sata, biće onemogućen da nakon isteka ovog roka odgovori na nagradno pitanje. Po unošenju novog Koda (i eventualno novog Koda sa nefiskalnog isečka računa), Učesnik će ponovo imati mogućnost da odgovori na nagradno pitanje.

3.7. Po unosu odgovora Učesnik dobija potvrdnu poruku da je odgovor primljen.

3.8. Nakon svake ponovne kupovine Pakovanja potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu i preduzme korake navedene u članovima 3.2.4, 3.3. i 3.5. Pravila.

3.9. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini promotivnog Pakovanja (račun), kod koji je pronašao na dnu Heineken promotivnog pakovanja, kao i nefiskalni deo računa u slučaju da je Pakovanje kupio u nekom od Maxi, Tempo ili Shop & Go objekata i iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

3.10. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

3.11. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa. U Konkursu će slike biti prihvatane samo preko Viber aplikacije na mobilnim uređajima. 

3.12. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. Pravila koja kreativni odgovori moraju ispuniti

4.1. U poruci ili na fotografiji se ne mogu pominjati ni pojavljivati lica koja nisu navršila 18 godina života, kao ni životinje, motorna vozila, niti sme da se pominje niti prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta. U slučaju da postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biti dužan da nadoknadi Organizatoru i/ili trećim licima svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

4.2. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji predlog koji je suprotan Pravilima Konkursa i internim procedurama kompanije Heineken Srbija doo Zaječar, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili predloge kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

4.3. Učesnik garantuje Organizatoru da prilikom snimanja fotografije neće preduzimati ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na fotografiji (uključujući, a ne ograničavajući se na način izvođenja fotografije, mesto izvođenja fotografije itd.). Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim da nadoknadi celokupnu štetu trećim licima u vezi sa povredom, smrću, gubitkom ili štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima nadoknaditi i Organizatoru svaku štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

4.4. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja fotografije obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na toj fotografiji sa ovim Pravilima, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu sa tim u vezi, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru nadoknadi svu pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

5. Segmetni Konkursa

5.1. Konkurs ima tri segmenta i u okviru svakog segmenta se odlučuje o pobednicima po jedne vrste nagrada, a kako sledi:

            5.1.1. U Prvom segmentu

Učesnici učestvuju u takmičenju za Nedeljne nagrade. Segment traje od 02.04.2018. godine u 00:00 časova do 13.05.2018. godine u 23:59 časova. U ovom segmentu pravo učešća imaju svi Učesnici koji ispunjavaju uslove propisane ovim Konkursom. Ovaj segment se sastoji iz šest kola koja se odvijaju na nedeljnom nivou u trajanju od po sedam dana, uz izuzetak poslednjeg, šestog kola koje traje pet dana. Pravo učestvovanja u takmičenju za Nedeljnu nagradu u toku jednog kola imaju svi Učesnici koji u toku trajanja određenog kola pošalju svoj kreativni odgovor na način kako je ranije objašnjeno. Na kraju svakog kola žiri će sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koja u tom kolu daju najkreativnije odgovore će dobiti po jednu Nedeljnu nagradu. U slučaju da jedan od dobitnika ili oba dobitnika Nedeljne nagrade nisu u mogućnosti da preuzmu nagradu ili iz bilo kog drugog razloga ne ispunjavaju uslove za preuzimanje nagrade, nagrada će pripasti prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji ispunjava sve uslove. Učesnik može osvojiti samo jednu Nedeljnu nagradu u toku trajanja Konkursa, ali ga to ne sprečava da pored Nedeljne nagrade osvoji i jednu Dodatnu i jednu Glavnu nagradu. Dakle, ako Učesnik osvoji Nedeljnu nagradu u trećem kolu Nagradne igre, on u svakom narednom kolu više ne može osvojiti Nedeljnu Nagradu, ali može osvojiti jednu Glavnu nagradu, a može osvojiti i jednu Dodatnu nagradu ako je Pakovanje kupio u Maxi, Tempo i Shop&Go objekatu.

            5.1.2. U Drugom segmentu

Učesnici učestvuju u takmičenju za Dodatne nagrade. Segment traje od 02.04.2018. godine u 00:00 časova do 22.04.2018. godine u 23:59 časova. U ovom segmentu pravo učešća imaju svi Učesnici koji ispunjavaju uslove propisane ovim Konkursom, a koji su kupili Pakovanje u nekom od Maxi, Tempo i Shop&Go objekata. Na kraju ovog segmenta žiri će sačiniti Rang listu i prva četiri Učesnika sa Rang liste, koja u tom segmentu daju najkreativnije odgovore će dobiti po jednu Dodatnu nagradu. U slučaju da jedan ili više dobitnika Dodatne nagrade nisu u mogućnosti da preuzmu nagradu ili iz bilo kog drugog razloga ne ispunjavaju uslove za preuzimanje nagrade, nagrada će pripasti prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji ispunjava sve uslove. Učesnik može osvojiti samo jednu Dodatnu nagradu, ali ga to ne sprečava da osvoji i jednu Nedeljnu i jednu Glavnu nagradu.

            5.1.3. U Trećem segmentu

Učesnici učestvuju u takmičenju za Glavne nagrade. Segment traje od od 02.04.2018. godine u 00:00 časova do 13.05.2018. godine u 23:59 časova. U ovom segmentu pravo učešća imaju svi Učesnici koji ispunjavaju uslove propisane ovim Konkursom. Na kraju ovog segmenta žiri će sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koja u toku trajanja Konkursa daju najkreativnije odgovore će dobiti po jednu Glavnu nagradu. U slučaju da jedan ili oba dobitnika Glavne nagrade nisu u mogućnosti da preuzmu nagradu ili iz bilo kog drugog razloga ne ispunjavaju uslove za preuzimanje nagrade, nagrada će pripasti prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji ispunjava sve uslove. Učesnik može osvojiti samo jednu Glavnu nagradu, ali ga to ne sprečava da osvoji i jednu Nedeljnu nagradu, a može osvojiti i jednu Dodatnu nagradu ako je Pakovanje kupio u Maxi, Tempo i Shop&Go objekatu.

6. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

 

6.1. U svakom segmentu Konkursa dobitnici se određuju na osnovu najkreativnijeg odgovora o čemu odlučuje žiri u sastavu:

 • Predstavnik kompanije HEINEKEN, Tijana Kraković
 • Predstavnik kompanije HEINEKEN, Goran Stupar
 • Predstavnik kompanije HEINEKEN, Andrea Krizmanić

Žiri na kraju svakog segmenta sastavlja Rang listu koja sadrži Jedinstvene brojeve, na osnovu koje se određuju dobitnici i njihove zamene u slučaju da dobitnici nisu u mogućnosti da preuzmu nagrade.

6.2. Imena dobitnika će biti objavljena putem https://www.heineken.rs , Javnog naloga kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

6.3. Jedan Učesnik ne može dva puta biti dobitnik nagrade iste vrste, ali može biti dobitnik više nagrada različite vrste, bez obzira na to sa koliko različitih brojeva telefona je poslao kreativni odgovor tj. bez obzira na to koliko Jedinstvenih brojeva ima. Dakle, jedan Učesnik može osvojiti samo po jednu Nedeljnu, jednu Dodatnu i jednu Glavnu nagradu, ali ne može npr. osvojiti dve Nedeljne nagrade

primer: Učesnik se prijavio za učestvovanje na Konkursu sa dva različita broja telefona i dobio je dva Jedinstvena broja i to AAAAA1 i BBBBB2; U slučaju da Jedinstveni broja AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu, a Jedinstveni broj BBBBB2 osvoji Glavnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik obe nagrade, ali ako Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu i Jedinstveni broj BBBBB2 isto osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik samo jedne Nedeljne nagrade.

 

6.4. Ukupno postoji 18 (osamnaest) nagrada koje Organizator dodeljuje, podeljenih u tri vrste: Nedeljne, Dodatne i Glavne nagrade. Nagrade se dodeljuju po segmentima, a po sledećoj dinamici:

6.4.1. Odlučivanje o dobitnicima Nedeljnih nagrada

U Prvom Segmentu se odlučuje o dobitnicima 12 (dvanaest) Nedeljnih nagrada u šest kola na sledeći način:

- I kolo traje od 02.04.2018. u 00:00 časova do 08.04.2018. u 23:59 časova i u njemu učestvuju svi Učesnici koji svoje kreativne odgovore pošalju u ovom periodu. Po završetku I kola žiri će najkasnije do 10.04.2018. godine u 18:00 časova, sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Nedeljnu nagradu. Jedna Nedeljna nagrada je 2 (dve) pozivnice za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018 godine. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 12.04.2018. u 12h (podne) na www.heineken.com/rs

- II kolo traje od 09.04.2018. u 00:00 časova do 15.04.2018. u 23:59 časova i u njemu učestvuju svi Učesnici koji svoje kreativne odgovore pošalju u ovom periodu. Po završetku II kola žiri će najkasnije do 16.04.2018. godine u 18:00 časova, sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Nedeljnu nagradu. Jedna Nedeljna nagrada je 2 (dve) pozivnice za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018 godine. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 18.04.2018. u 12h (podne) na www.heineken.com/rs

- III kolo traje od 16.04.2018. u 00:00 časova do 22.04.2018. u 23:59 časova i u njemu učestvuju svi Učesnici koji svoje kreativne odgovore pošalju u ovom periodu. Po završetku III kola žiri će najkasnije do 23.04.2018. godine u 18:00 časova, sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Nedeljnu nagradu. Jedna Nedeljna nagrada je 2 (dve) pozivnice za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018 godine. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 25.04.2018. u 12h (podne) na www.heineken.com/rs

- IV kolo traje od 23.04.2018. u 00:00 časova do 29.04.2018. u 23:59 časova i u njemu učestvuju svi Učesnici koji svoje kreativne odgovore pošalju u ovom periodu. Po završetku IV kola žiri će najkasnije do 30.04.2018. godine u 18:00 časova, sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Nedeljnu nagradu. Jedna Nedeljna nagrada je 2 (dve) pozivnice za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018 godine. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 02.05.2018. u 12h (podne) na www.heineken.com/rs

           

- V kolo traje od 30.04.2018. u 00:00 časova do 06.05.2018. u 23:59 časova i u njemu učestvuju svi Učesnici koji svoje kreativne odgovore pošalju u ovom periodu. Po završetku V kola žiri će najkasnije do 07.05.2018. godine u 18:00 časova, sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Nedeljnu nagradu. Jedna Nedeljna nagrada je 2 (dve) pozivnice za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018 godine. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 09.05.2018. u 12h (podne) na www.heineken.com/rs

- VI kolo traje od 07.05.2018. u 00:00 časova do 11.05.2018. u 23:59 časova i u njemu učestvuju svi Učesnici koji svoje kreativne odgovore pošalju u ovom periodu. Po završetku VI kola žiri će najkasnije do 13.05.2018. godine u 23:59 časova, sačiniti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Nedeljnu nagradu. Jedna Nedeljna nagrada je 2 (dve) pozivnice za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018 godine. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 13.05.2018. u 23:59 časova na www.heineken.com/rs

6.4.2. Odlučivanje o dobitnicima Dodatnih nagrada

U Drugom segmentu se odlučuje o dobitnicima 4 (četiri) Dodatne nagrada za Učesnike koji su promotivno pakovanje kupili u nekom od Maxi, Tempo i Shop&Go objekata i takmičili se za Dodatnu nagradu unosom Koda sa nefiskalnog isečka računa iz Maxi, Tempo i Shop&Go objekata u periodu od 02.04.2018. u 00:00 časova do 22.04.2018. u 23:59 časova. Žiri će najkasnije do 24.04.2018. godine u 23:59 časova sačiniti Rang listu i prva četiri Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Dodatnu nagradu. Rang lista će biti objavljena najkasnije do 26.04.2018. u 23:59 časova na www.heineken.com/rs

 Dodatna nagrada je:

 • karta za polufinalnu utakmicu UEFA Champions League uključujući, avionski prevoz i redovni prevoz od aerodroma i nazad, smeštaj (1 noćenje) na bazi polupansiona, gledanje uživo polifinalne utakmice Lige Šampiona

  6.4.3. Odlučivanje o dobitnicima Glavnih nagrada

  U Trećem segmentu se odlučuje o dobitnicima 2 (dve) Glavne nagrade, a pravo učešća imaju svi kreativni odgovori dati u periodu od 02.04.2018. u 00:00 časova do 11.05.2018. godine u 23:59 časova.  Žiri će najkasnije do 13.05.2018. godine u 23:59 časova sačiniti i objaviti Rang listu i prva dva Učesnika sa Rang liste koji su dali najkreativnije odgovore će biti proglašeni za dobitnike i dobiće po jednu Glavnu nagradu. Glavna nagrada je:

 • gledanje finala UEFA Champions League u Atini za jednu osobu i ista obuhvata:

4.2.1. avionski prevoz na relaciji Beograd-Atina-Beograd,

4.2.2. smeštaj u hotelu (2 noćenja) na bazi dvosobnih soba, sa doručkom, ručkom i večerom

4.2.3. dnevne aktivnosti i Heineken žurke u Atini

4.2.4. gledanje finala Lige Šampiona na roof topu u Atini

4.2.5. druženje sa poznatim sportistima

4. 2.6. organizivan prevoz u Atini

7. Dodeljivanje nagrada

7.1. Učesnici koji budu proglašeni bilo za dobitnike Nedeljne, Dodatne ili Glavne nagrade biće kontaktirani najkasnije u roku od 2 dana nakon objavljivanja dobitnika Nedeljne, Dodatne ili Glavne nagrade (u daljem tekstu: Obaveštenje) putem Vibera i to putem poruke 1na1, gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke kao i podatke svojih pratilaca i to ime i prezime, JMBG, broj telefona kao i email adresu.. Ovi pratioci treba da ispunjavaju sve uslove, koji važe i za Učesnike.  Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

7.2. Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

7.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

7.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

7.5. Dobitnik je dužan da sačuva račune, kao dokaz o kupovini Pakovanja bez obzira na mesto kupovine, kao i isečke nefiskalnog dela računa ako je osvojio Dodatnu nagradu. Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular.

7.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme nagradu, nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruje pravo na nagradu.

7.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom  iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

7.8. Svi dobitnici Dodatne i Glavne nagrade su dužni da poseduju i nose sa sobom važeće lične isprave u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije i odgovarajuće zemlje destinacije, kao i da se pridržavaju svih pravila ponašanja Organizatora, odnosno bezbednosnih i drugih pravila propisanih od strane  Organizatora  odnosno vlasnika smeštaja tokom boravka u Grčkoj i na polufinalnoj utakmici.

7.9. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da nagradu iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

7.10. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati nagradu, Organizator zadržava pravo na nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

5.11. Sve ostale detalje u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Oganizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

8. Lični podaci

8.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

8.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

8.3. Svi dobitnici i njihovi pratioci pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrada i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Dobitnici Dodatnih i Glavnih nagrada su u obavezi da se tokom boravka u inostranstvu pridržavaju pravila ponašanja Organizatora, propisa zemlje u kojoj borave, kao pravila i vlasnika smeštaja, dok su dobitnici Nedeljne nagrade i njihovi pratioci tokom gledanja Finala Lige Šampiona u Beogradu u obavezi da se pridržavaju pravila ponašanja Organizatora i propisa Republike Srbije. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik niti lica koja eventualno sa njim putuju, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora i vlasnika smeštaja, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koja Ogranizator ne odgovara.

9.2. Dobitnici su dužni da tokom čitavog boravka i celokupnog puta poštuju Pravila, uputstva Ogranizatora, sve važeće zakonske i podzakonske akte RS kao i EU, procedure Organizatora sa kojima budu upoznati pri preuzimanju Dodatne i Glavne nagrade, kao i pravila ponašanja Organizatora i vlasnika smeštaja te će biti isključivo odgovorni za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

9.3. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida direktnog prenosa Lige Šampiona, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane dobitnika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

10. Pitanja u vezi sa Konkursom

10.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com

11. Završne odredbe

 

11.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

11.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora www.heineken.rs, kao i Javnog Naloga

11.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.

11.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je koristio kod ili sim karticu na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

11.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

11.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs.

 

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 30.03.2018. sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
#SHARETHEDRAMA #SHAREAHEINEKEN”

 

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “#sharethedrama #shareaheineken” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). 

1.2. Naziv Konkursa je “#sharethedrama #shareaheineken”.

1.3. Konkurs počinje dana 02.04.2018. godine u 00:00 časova i završava se dana 16.05.2018. godine do 23:59 časova.

1.4. Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste koju sastavlja žiri (u daljem tekstu: Rang lista).

1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.

1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.7. Konkurs se organizuje putem Instagrama i Facebooka, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.


1.8. Predmet Konkursa je fotografija (u daljem tekstu: Fotografija) ili snimak (u daljem tekstu: Snimak) uživanja u dramatičnim momentima gledanja utakmice UEFA Champions League.

 

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,

2.1.2. državljani Republike Srbije,

2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije,

(u daljem tekstu : Učesnik)

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Mehanizam Konkursa

 

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da ima profil na Facebooku ili Instagramu (u daljem tekstu Profil).

3.2. Nakon što je ispunjen uslov iz prethodnog stava potrebno je da Učesnik na bilo kom svom Profilu uz hashtag-ove #sharethedrama #shareaheineken i #heinekensrbija postavi Snimak i/ili Fotografiju na kojima se prikazuje kako uživa u najdramatičnijim momentima gledanja UEFA Champions League. Postavljeni Snimak i /ili Fotografija na Profilu moraju biti namešteni tako da su vidljivi svim korisnicima tih društvenih mreža.

3.3. U toku trajanja Konkursa, Učesnik može postavljati putem Profila neograničen broj Snimaka i/ili Fotografija. 

3.4. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na to na koliko različitih Profila je postavio Snimak i/ili Fotografiju.

 

3.5. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuju Facebook i Instagram i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Facebook ili Instagram, kao i Organizatora.

 

3.6. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Facebooka ili Instagrama, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

3.7. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

4. Uslovi koje Snimak i/ili Fotografija mora ispuniti

4.1. Na Snimku i/ili Fotografiji se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, da sadrži životinje ili motorna vozila. Učesnik garantuje Organizatoru da na Snimku i/ili Fotografiji neće biti prikazano kako se preduzimaju ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Snimku i/ili  Fotografiji. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

4.2. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Snimak i/ili Fotografiju koja je suprotna članu 4.1. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koja sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Snimak i/ili Fotografiju kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

4.3. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Snimka i/ili Fotografije obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na tom Snimku i/ili  Fotografiji, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 7. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

 

 

5. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

 

5.1. Dobitnici se određuju na osnovu najkreativnije Fotografije i/ili Snimka o čemu odlučuje žiri u sastavu:

 • Predstavnik kompanije HEINEKEN, Tijana Kraković
 • Predstavnik kompanije HEINEKEN, Goran Stupar
 • Predstavnik kompanije HEINEKEN, Andrea Krizmanić

Žiri na kraju Konkursa, odnosno, najkasnije do 16.05.2018. godine u 23:59 časova, sastavlja Rang listu koja sadrži dobitne nazive profila sa društvenih mreža Facebooka i Instagrama, na osnovu koje se određuju dobitnici i njihove zamene u slučaju da dobitnici nisu u mogućnosti da preuzmu nagrade.

5.2. Imena dobitnika će biti objavljena putem https://www.heineken.rs kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

6. Nagrade i dodeljivanje nagrada

 

6.1. Nagrada je pozivnica za dve osobe za Final Viewing UEFA Champions League događaj u Beogradu 26.5.2018. godine. Organizator će dodeliti ukupno 6 (šest) nagrada, 3 puta po dve za tri najbolje rangirana učesnika.

 

U konkurenciju za nagrade ulaze sve Fotografije i/ili Snimci postavljeni na Facebook i Instagram po naznačenim pravilima u periodu od 02.04.2018. u 00:00 časova do 14.05.2018. godine u 23:59 časova. 

 

6.2. Učesnik koji je proglašen za dobitnika, a čiji je pobednički Snimak ili Fotografija postavljen putem Facebook ili Instagram naloga, obavezan je da najkasnije u roku od 24 sata od trenutka objavljivanja Rang liste, kontaktira Organizatora putem e-maila na info.serbia@heineken.com (u daljem tekstu: E-mail potvrde) i tom prilikom da podatke o Facebook ili Instagram nalogu sa kog je postavljana pobednička Fotografija Organizator je u obavezi da najkasnije u roku od 24 časa od prijema E-maila potvrde, odgovori dobitniku da je primio e-mail i da mu zatraži da dostavi lične podatke nakon čega će Učesnik potvrditi da prihvata nagradu u pisanoj formi i dostaviti svoje lične podatke i podatke osobe koja će ga pratiti na događaju i to: ime i prezime, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona, adresa. Prilikom obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene nagrade.

 

6.3. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom obaveštavanja. Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na nagradu.

 

6.4. Svi zahtevi koji se traže za dobitnika  u ovim Pravilma (da je punoletan, državljanin i dr) se primenjuju shodno i na lice koje on odabere da ide sa njim. U slučaju da to drugo lice ne ispunjava uslove dobitnik će imati izbor ili da odabere drugu osobu koja ispunjava pomenute uslove, da ide sam ili da se odrekne nagrade kada će se mehnizam zamene dobitnika aktivirati. O svojoj odluci dobitnik mora da se izjasni najkasnije 24 sata nakon što je nedostatak uočen, osim kada zamena nije više moguća odnosno ako je prošao 21.05.2018.  u kom slučaju će ili ići sam ili će se odreći nagrade kada će ona ostati nepodeljena.

 

6.5. Svi dobitnici i njihovi pratioci su dužni da poseduju i nose sa sobom važeće lične isprave u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije, kao i da se pridržavaju svih pravila ponašanja Organizatora, odnosno bezbednosnih i drugih pravila propisanih od strane  Organizatora  tokom događaja gledanja finala UEFA Champions League u Beogradu.

6.6. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

6.7. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

6.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom  iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, u bilo kojoj fazi komunikacije sa Organizatorom u vezi sa Konkursom, kao i u slučaju kada nije u mogućnosti da uruči nagradu. U tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena prvom narednom Učesniku na Rang listi.

6.9. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, Glavna nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

6.10. Ukoliko dobitnik postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu. U tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

6.11. Nagrade su neprenosive. U slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da nagradu iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

6.12. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, usled kratkog roka od obaveštavanja ili drugih razloga da prihvati nagradu, Organizator zadržava pravo na nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

6.13. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika niti bilo koje druge troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem ili korišćenjem nagrade.

6.14. Svi ostali detalji u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Oganizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

7. Lični podaci

7.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

7.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

7.3. Svi dobitnici i njihovi pratioci pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrada i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

8. Isključenje i ograničenje odgovornosti

8.1. Dobitnici i njihovi pratioci  su u obavezi da tokom gledanja Finala Lige Šampiona u Beogradu pridržavaju pravila ponašanja Organizatora. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik niti lice koje sa njim prisustvuje događaju, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

8.2. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida direktnog prenosa Lige Šampiona, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane dobitnika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

8.3. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik niti pratilac, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom dobitnika, odnosno lica koje ga prati, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

9. Pitanja u vezi sa Konkursom

9.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com

10. Završne odredbe

10.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

10.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora www.heineken.rs.

10.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.

10.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad Instagram ili Facebook profilom na kom je okačena Fotografija ili Snimak, te će Učesnik koji je koristio Facebook ili Instagram profil na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

10.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

10.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs.

DOBITNICI NAGRADNOG KONKURSA “SHARE THE DRAMA”

Dobitnici I kola:
1.            TYRNSS
2.            TVSVAI

Zamene dobitnika I kola:
1.            XXVJE2
2.            FKVL69
3.            IBLVB2
4.            XHEH6O
5.            HQHJBH

Dobitnici II kola:
1. M4ZXXF
2. SNAWKK

Zamene dobitnika II kola:
1. AVJVXL
2. B17N0T
3. CXA7QW
4. ZPZTOK
5. BOUCYW

Dobitnici III kola:
1. IJQ0VD
2. SOYKJG

Zamene dobitnika III kola:
1. PPSJMM
2. TC1P6J
3. 6BVOE2
4. RTHX87
5. T85ORG

Dobitnici dodatnih nagrada:
1. ZBEDRL
2. TGLCYH
3. UUCTZR
4. PW50VW

Zamene dobitnika dodatnih nagrada: 
1. CHKKSR
2. D7AZ1X
3. PXRXTN
4. QMXF5V
5. SNAWKK

Dobitnici IV kola:
1. GZTFYV
2. 3BFZTG

Zamene dobitnika IV kola:
1. GMHAXC
2. KDX1BV
3. AAZCXG
4. PCXIYH
5. SSIX8H

Dobitnici V kola:
1. 05NVZG
2. 2Q6HJR

Zamene dobitnika V kola:
1. HDWYT9
2. PQEGS9
3. VDDDHM
4. PLVVL6
5. WDZRJF

Dobitnici Glavnih nagrada:
1.               QHAMDY
2.               LIBUMR

Zamene dobitnika Glavnih nagrada:
1.               W0VVBW
2.               F1004N
3.               KDX1BV
4.               JIR1MQ
5.               DUZOXR

Dobitnici VI kola:
1.              RZWL53
2.              8IN2H5

Zamene dobitnika VI kola:
1.               0I4C7G
2.               EYHHD4
3.               JA8KTP
4.               T8UAKX
5.               NR1XPM

 

 

Dobitnici nagradnog konkursa “SHARETHEDRAMA #SHAREAHEINEKEN”


1. @dulkanero88
2. @marehoreca
3. @kudra_kzs 

 

 

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube