uslovi i odredbe

Dobro došli na našu Web lokaciju posvećenu našem brendu Heineken® (u daljem tekstu „Web lokacija“). Trebalo bi da budete punoletni u skladu sa zakonom u vašoj zemlji da biste posetili Web stranicu.

Ovi uslovi i odredbe zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića (u daljem tekstu „Uslovi“) rukovode vašim korišćenjem ove Web lokacije.

Primenljivost

Ovi uslovi primenjuju se za sve posete i svako korišćenje Web lokacije kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem u Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu „HEINEKEN“), kao i za sve informacije, preporuke i/ili usluge pružene na ovoj Web lokaciji ili putem ove Web lokacije (u daljem tekstu „Informacije“).

Korišćenjem ove Web lokacije pristajete na primenljivost ovih uslova. Imajte u vidu da ovi uslovi mogu povremeno da se menjaju. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjenih uslova. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju uslove zbog mogućih izmena.

Informacije i odgovornost

Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ove Web lokacije, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN .

Pored toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje mogu da nastanu korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih lica ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

Prava intelektualne svojine

Web lokacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, između ostalog, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

Možete koristiti ovu Web lokaciju samo u svrhe koje su u skladu sa ovim uslovima. Dozvoljeno vam je da umnožavate (delove) Web lokacije za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja naše Web lokacije u druge svrhe bez pribavljanja pisane licence od nas.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nam nadoknaditi štetu u vezi sa svim tužbama, potraživanjima i novčanim obavezama u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova ili bilo kojom nezakonitom upotrebom Web lokacije.

Razno

Svaki stav ovih uslova funkcioniše odvojeno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

Ovi uslovi rukovode se holandskim pravom. Svi sporovi ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa upotrebom ove Web lokacije rešavaće se pred sudovima u Amsterdamu, Holandija. 

Molimo vas da naš sadržaj ne delite sa bilo kim ko je mlađi od zakonom propisanog minimuma za konzumiranje alkohola.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Opšte

Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (“HEINEKEN”) je kontrolor obrade svih ličnih podataka prikupljenih putem Web lokacije posvećene našem brendu Heineken® (the “Web lokacija”). Kompanija HEINEKEN poštuje vašu privatnost i važeće zakone o zaštiti privatnosti.

Kompanija HEINEKEN obrađuje samo lične podatke koje korisnik dobrovoljno pruži kompaniji Heineken putem Web lokacije. Te informacije mogu da obuhvataju ime i prezime korisnika, e-adresu, datum rođenja, adresu i zemlju prebivališta. Svrha prikupljanja i prenosa navedenih ličnih podataka od strane kompanije HEINEKEN biće da pruži korisniku usluge dostupne na Web lokaciji, na primer da učestvuje u promotivnoj kampanji.

Prenos, skladištenje i obrada ličnih podataka 

Prenos, skladištenje i obrada podataka prikupljenih putem ove Web lokacije obezbeđuje se korišćenjem aktuelnih, uobičajenih tehničkih mera. Ako vaši lični podaci nisu korišćeni 12 meseci, kompanija HEINEKEN će obrisati vaše podatke.

Kompanija HEINEKEN može da prenese vaše lične podatke kompanijama iz njene grupe. Kompanija HEINEKEN takođe može da pruži vaše lične podatke trećim stranama ako je potrebno da se obezbede usluge dostupne na Web lokaciji, a te treće strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima kompanije HEINEKEN i pod odgovornošću kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće prosleđivati vaše lične podatke nijednom trećem licu, osim ako na to nije obavezana zakonom.

Pristup, ispravljanje i uklanjanje

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Web lokacija koristiće takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Web lokacija čuva na vašem korisničkom uređaju.

Kolačići korišćeni na Web lokaciji

Web lokacija koristi samo sledeće kolačiće i u sledeće svrhe:

  • Funkcionalni kolačići: kolačići korišćeni za poboljšanje prilagođenosti Web lokacije korisniku. Na primer, kolačić se postavlja da zapamti da ste prošli kroz Web stranicu koja predstavlja prolaz za uzrast u slučaju da ste punoletni. Bez ovog kolačića, morali biste ponovo da pošaljete ove informacije na svakoj Web stranici. Funkcionalni kolačići Web lokacije koje čuva kompanija HEINEKEN na vašem računaru ostaju važeći samo tokom vaše sesije na Web lokaciji.
  • Analize kolačići: Kompanija HEINEKEN koristi kolačiće Google analiza (Google Analytics), u svrhu analiziranja načina na koji posetioci koriste Web lokaciju. Kompanija HEINEKEN na osnovu toga može da poboljša upotrebljivost Web lokacije. Google obrađuje podatke dobijene preko Web lokacije isključivo u anonimnom obliku. Posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google analizama.
  • Kolačići trećih strana: Web lokacija dozvoljava kolačiće dodataka za društveno umrežavanje određenih trećih strana. To korisniku omogućava da deli sadržaj Web lokacije putem određenih društvenih mreža. Ti dodaci takođe povećavaju stepen upotrebljivosti Web lokacije. Podatke (i njihovo korišćenje) koje te treće strane prikupljaju pomoću dodataka za društveno umrežavanje isključivo određuju te treće strane pošto kompanija HEINEKEN ne može da čita te kolačiće (niti te treće strane mogu da čitaju kolačiće kompanije HEINEKEN). Za informacije u vezi sa navedenim kolačićima trećih strana pogledajte politiku zaštite privatnosti odgovarajućih trećih strana.

Izmena postavki

Menjanjem postavki u vašem Web pregledaču možete da odredite da dobijate obaveštenje ako se kolačić čuva na vašem računaru. Izmenom postavki, takođe možete da odredite da vaš pregledač dozvoljava kolačiće sa ove Web lokacije.

Kontakt

Ova politika zaštite privatnosti i upotrebe kolačića može se menjati s vremena na vreme. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene politike zaštite privatnosti i upotrebe kolačića. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju politiku zaštite privatnosti i upotrebe kolačića zbog mogućih izmena

Please fill out the contact form in case you have any questions concerning anything on the use of cookies on the Website.

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 28.02.2019. sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
“NEVER MISS A MOMENT”

1. Opšte odredbe

 

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “NEVER MISS A MOMENT” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). 


1.2. Naziv Konkursa je “NEVER MISS A MOMENT”.


1.3. Konkurs počinje dana 01.03.2019. godine u 00:00 časova i završava se dana 10.5.2019. godine u 23:59 časova, dok će glavne nagrade biti izvučene 25.04.2019.

 

1.4. U toku Konkursa se dodeljuju tri vrste nagrada: instant nagrade u vidu korisničkog koda (u daljem tekstu: „Instant nagrade“), za gledanje utakmice na mikrosajtu na poddomenu live.tvarenasport.com (u daljem tekstu: „Mikrosajt“), nagrade za učesnike koji su osvojili najviše bodova u toku nedelje (u daljem tekstu: „Nedeljne nagrade“) i nagrade za korisnike koji su osvojili ukupno najviše bodova zaključno sa 24.04.2019. godine (u daljem tekstu: „Glavne nagrade“).


1.5. Proglašenje dobitnika nagrada Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima, a na osnovu rang liste koju sastavlja žiri (u daljem tekstu: Rang lista).


1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.


1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.


1.8. Konkurs se organizuje putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.


1.9. Predmet Konkursa je sakupljanje najviše bodova putem Viber Public Account-a Heineken® Srbija.

 

2. Pravo učestvovanja na Konkursu


2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:


2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,


2.1.2. državljani Republike Srbije,


2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije

            (u daljem tekstu : Učesnik)

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:


2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

 

2.2.2. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

 

3. Mehanizam Konkursa

 

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu u bilo kom segmentu potrebno je da kupi pivo robne marke Heineken u iznosu od najmanje 200 RSD (u daljem tekstu: Heineken), a zatim da fotografiše fiskalni račun tako da se jasno vide iznos kupovine Heinekena, kao i broj isečka koji se nalazi na dnu fiskalnog računa. Broj isečka je petocifreni ili šestocifreni broj iza slova „БИ“ (u daljem tekstu „Kod“).

 

3.2. Nakon kupovine Heinekena potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:

 

3.2.1. Zaprati Heineken® Srbija Viber Public Account (u daljem tekstu : Javni nalog), koji može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”,  “Find more public accounts”. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa do samog uručenja nagrade prati Javni nalog. U slučaju da u bilo kom momentu Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od takmičenja, te se ranije poslati računi i prikupljeni bodovi neće uzeti u obzir. U slučaju ponovne prijave krenuće sa novom registracijom koraka definisanih u 3.2.1. do 3.2.4, te novim slanjem računa koji učestvuju u Konkursu.

 

3.2.2. U polju „Poruka”/„Message” potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, korisnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

 

3.2.3. Pročita i prihvati Pravila (koja se nalaze na internet stranici Organizatora www.heineken.rs, a na koje Učesnik može pristupiti klikom na dugme Pravila koje se nalazi na Javnom nalogu), kada će ponovo biti u obavezi da potvrdi da je navršio 18 godina. Nakon toga korisnik će dobiti povratnu poruku sa šestocifrenim alfanumeričkim kodom, koji predstavlja njegov jedinstveni broj za potrebe Konkursa (u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik više ne mora da prolazi korake 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3, ali je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa prati Javni nalog kako je to navedeno u 3.2.1. Jedinstveni broj služi da se odredi dobitnik nagrade, s obzirom da Rang lista koju žiri sastavlja nakon odlučivanja o dobitnicima Nedeljne i Glavne nagrade, ne sadrži ime i prezime Učesnika, već samo Jedinstveni broj Učesnika.

 

3.2.4. Nakon što ispuni uslove iz člana 3.2.1, 3.2.2. i 3.2.3 ovih Pravila, Učesnik dalje u polju „Poruka”/„Message” unosi fotografiju računa, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu. Nakon unosa fotografije računa Učesnik dobija poruku kojom se potvrđuje da će nakon provere biti kontaktiran putem poruke kojom će dobiti korisnički kod za gledanje utakmice Lige šampiona na Mikrosajtu. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj fotografija fiskalnog isečka. Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu prijavljeni i uneti na način objašnjen u članu 3.2.4. neće biti validni i neće omogućiti kupcu da učestvuje u Konkursu. Jednom poslat račun ne može se koristiti više puta.  

 

3.3. Po pravilnom unosu fotografije računa, Učesnik će dobiti poruku sa potvrdom da će njegov račun proći validaciju, a nakon toga i poruku sa korisničkim kodom za Mikrosajt, ukoliko je račun validan. Korisnik će takođe za svaki račun dobiti i jedan bod čime učestvuje u takmičenju za Nedeljnu ili Glavnu nagradu.

 

3.4. Po unosu fotografije, Učesnik dobija potvrdnu poruku da je odgovor primljen.

 

3.5. Nakon svake ponovne kupovine potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu i preduzme korake navedene u članovima 3.2.4 i 3.3. Pravila.

 

3.6. Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Ova provera se vrši unošenjem komande „lista“ na Javnom nalogu.

 

3.7. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira gde je kupovinu obavio i da iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.

 

3.8. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber, kao i Organizatora.

 

3.9. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa. U Konkursu će slike fiskalnih računa biti prihvatane samo preko Viber aplikacije na mobilnim uređajima. 

 

3.10. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

 

4. Izbor i odlučivanje o dobitnicima nagrada

 

4.1. Tokom Konkursa dobitnici Nedeljne i Glavne nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi. Instant nagrade dobija svako ko pošalje fotografiju validnog računa sa Kodom.

 

4.2. Imena dobitnika će biti objavljena putem https://www.heineken.rs , Javnog naloga kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

 

4.3. Jedan Učesnik ne može dva puta biti dobitnik Nedeljne ili Glavne nagrade, ali može biti dobitnik više nagrada različite vrste, bez obzira na to sa koliko različitih brojeva telefona je poslao odgovor tj. bez obzira na to koliko Jedinstvenih brojeva ima. Jedan Učesnik može osvojiti neograničeno Instant nagrada. Dakle, jedan Učesnik može osvojiti samo po jednu Nedeljnu i jednu Glavnu nagradu, ali svaki put kad učestvuje ostvaruje pravo na Instant nagradu odnosno korisnički kod kojim može gledati utakmicu Lige šampiona.

 

PRIMER: Učesnik se prijavio za učestvovanje na Konkursu sa dva različita broja telefona i dobio je dva Jedinstvena broja i to AAAAA1 i BBBBB2; U slučaju da Jedinstveni broja AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu, a Jedinstveni broj BBBBB2 osvoji Glavnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik obe nagrade, ali ako Jedinstveni broj AAAAA1 osvoji Nedeljnu nagradu i Jedinstveni broj BBBBB2 isto osvoji Nedeljnu nagradu, Učesnik će biti dobitnik samo jedne Nedeljne nagrade.

 

4.4. Ukupno postoji 30 Nedeljnih nagrada i 4 Glavne nagrade koje Organizator dodeljuje, pri čemu je Organizator obezbedio dovoljan broj Instant nagrada za sve Učesnike koji pošalju Kod, kako je predviđeno u glavi 3 „Mehanizam Konkursa“. Nagrade se dodeljuju po sledećoj dinamici:

 

4.4.1. Instant nagrada

 

Svaki korisnik koji pošalje fotografiju validnog računa na kome se vidi da je obavljena kupovina Heinekena (Heineken proizvoda u iznosu od najmanje 200  RSD) će dobiti korisnički kod putem kog će moći da gleda utakmicu Lige šampiona na Mikrosajtu. Ovaj korisnički kod važi 24h od trenutka logovanja na Mikrosajt. Organizator ne odgovara za kvalitet prenosa (streama) niti za eventualno otežano praćenje ili nemogućnost praćenja prenosa koji su uzrokovani od strane server hosta (Arene sport) i/ili koji su uzrokovani višom silom.

 

Napomena: Korisnički kodovi za gledanje utakmice Lige šampiona na Mikrosajtu (Instant nagrade) se mogu iskoristiti najkasnije do 01.06.2019. godine nakon čega Mikrosajt više neće biti u funkciji.

 

4.4.2. Nedeljna nagrada

 

Svake nedelje, tokom deset nedelja koliko traje Konkurs, se odlučuje o dobitnicima ukupno 30 (trideset) Nedeljnih nagrada i to po 3 (tri) nagrade svake nedelje trajanja Konkursa. Organizator će svake nedelje sačiniti Rang listu i 3 (tri) Učesnika sa najvećim brojem bodova osvajaju po dve ulaznice za spektakularno gledanje finala Lige šampiona u Beogradu. Presek svake nedelje se pravi u ponoć u nedelju.

 

4.4.3. Glavna nagrada

 

Četiri osobe koje budu skupile najviše bodova zaključno sa 24.04.2019. godine osvojiće po jednu Glavnu nagradu. Glavna nagrada sadrži:

 

  • -odlazak na polufinalnu utakmicu UEFA Champions League za jednu osobu i ista obuhvata:

 

a) avionski prevoz u oba pravca

b) smeštaj u hotelu (1 noćenje) na bazi dvosobnih soba, polupansion

c) dnevne aktivnosti i Heineken žurke 

d) organizivan prevoz u gradu u kome će se održati polufinale

 

 

 

 

 

5. Preuzimanje nagrada

 

5.1. Učesnici koji budu proglašeni bilo za dobitnike Nedeljne ili Glavne nagrade biće kontaktirani najkasnije u roku od 2 dana nakon objavljivanja dobitnika Nedeljne ili Glavne nagrade putem Vibera i to putem poruke 1na1 (u daljem tekstu: Obaveštenje), gde je potrebno da dalje Organizatoru dostave svoje podatke (kao i podatke svojih pratilaca u slučaju Nedeljne nagrade) i to ime i prezime, JMBG, broj telefona kao i email adresu. Ovi pratioci (u slučaju Nedeljnih nagrada) treba da ispunjavaju sve uslove koji važe i za Učesnike. Dobitnici su dužni da u roku od najviše 48 sati od Obaveštenja odgovore Organizatoru na Obaveštenje putem Vibera ili na drugi način koji Organizator bude smatrao za relevantan. Slanjem odgovora sa navedenim podacima, dobitnik potvrđuje da prihvata osvojenu nagradu. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za dobitnika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.2. Prilikom Obaveštavanja, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene Nedeljne ili Glavne nagrade. Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.3. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

 

5.4. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

 

5.5. Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod koji je fotografisao prilikom prijave na Javni nalog i osvajanja Instant nagrade. Dobitnik Nedeljne ili Glavne nagrade će prilikom preuzimanja osvojene nagrade potpisati odgovarajući formular.

 

5.6. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nedeljnu ili Glavnu nagradu, nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za dobitnika koji ne može da preuzme nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruje pravo na nagradu.

 

5.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom  iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

 

5.8. Svi dobitnici Nedeljne i Glavne nagrade su dužni da poseduju i nose sa sobom važeće lične isprave u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije i odgovarajuće zemlje destinacije (u slučaju Glavne nagrade), kao i da se pridržavaju svih pravila ponašanja Organizatora, odnosno bezbednosnih i drugih pravila propisanih od strane  Organizatora odnosno vlasnika smeštaja tokom boravka u Beogradu ili na polufinalnoj utakmici.

 

5.9. Nedeljne i Glavne nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da ove nagrade iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će iste biti dodeljene prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.10. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati nagradu, Organizator zadržava pravo na Nedeljnu i/ili Glavnu nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

 

5.11. Sve ostale detalje u vezi sa nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

 

6. Lični podaci


6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.


6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

 

6.3. Svi dobitnici Nedeljne i Glavne nagrade (i njihovi pratioci u slučaju Nedeljne nagrade) pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrada i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

 

 

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

 

7.1. Dobitnici Glavne nagrade su u obavezi da se tokom boravka u inostranstvu pridržavaju pravila ponašanja Organizatora, propisa zemlje u kojoj borave, kao pravila i vlasnika smeštaja, dok su dobitnici Nedeljne nagrade i njihovi pratioci tokom gledanja Finala Lige Šampiona u Beogradu u obavezi da se pridržavaju pravila ponašanja Organizatora i propisa Republike Srbije. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik niti lica koja eventualno sa njim putuju, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora i vlasnika smeštaja, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koja Ogranizator ne odgovara.


7.2. Dobitnici Nedeljne i Glavne nagrade (i njihovi pratioci u slučaju Nedeljne nagrade) su dužni da tokom čitavog boravka i celokupnog puta poštuju Pravila, uputstva Ogranizatora, sve važeće zakonske i podzakonske akte RS kao i EU, procedure Organizatora sa kojima budu upoznati pri preuzimanju ovih nagrada, kao i pravila ponašanja Organizatora i vlasnika smeštaja te će biti isključivo odgovorni za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

 

7.3. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida direktnog prenosa Lige Šampiona, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane dobitnika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 

8. Pitanja u vezi sa Konkursom


8.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com

 

9. Završne odredbe

 

9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.


9.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora www.heineken.rs, kao i Javnog Naloga

 

9.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici.


9.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim kodom ili sim kartice sa koje je komunicirano, te će Učesnik koji je koristio kod ili sim karticu na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.


9.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

 

9.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs

 

 

Dobitnici nagradnog konkursa “Never Miss A Moment”

 

Dobitnici I nedelje su:

87TGBT
N708TF
N3M8J3

Dobitnici II nedelje su:

9I82QF
XTJGYR
TJFO4K

Dobitnici III nedelje su:

ZGCTRN
OIJNS0
NUP6J9

Dobitnici IV nedelje su:

B7SCS8
HSFVT2
RV1LSR

Dobitnici V nedelje su:

N29GH4
8MCD94
R5X987

Dobitnici VI nedelje su:

1T0DMD
U1SDSL
V39GCI

 

 

Pratite nas

Facebook Twitter YouTube