uslovi i odredbe

Dobro došli na našu Web lokaciju posvećenu našem brendu Heineken® (u daljem tekstu „Web lokacija“). Trebalo bi da budete punoletni u skladu sa zakonom u vašoj zemlji da biste posetili Web stranicu.

Ovi uslovi i odredbe zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića (u daljem tekstu „Uslovi“) rukovode vašim korišćenjem ove Web lokacije.

Primenljivost

Ovi uslovi primenjuju se za sve posete i svako korišćenje Web lokacije kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem u Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu „HEINEKEN“), kao i za sve informacije, preporuke i/ili usluge pružene na ovoj Web lokaciji ili putem ove Web lokacije (u daljem tekstu „Informacije“).

Korišćenjem ove Web lokacije pristajete na primenljivost ovih uslova. Imajte u vidu da ovi uslovi mogu povremeno da se menjaju. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjenih uslova. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju uslove zbog mogućih izmena.

Informacije i odgovornost

Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ove Web lokacije, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN .

Pored toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete koje mogu da nastanu korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih lica ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

Prava intelektualne svojine

Web lokacija i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, između ostalog, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

Možete koristiti ovu Web lokaciju samo u svrhe koje su u skladu sa ovim uslovima. Dozvoljeno vam je da umnožavate (delove) Web lokacije za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja naše Web lokacije u druge svrhe bez pribavljanja pisane licence od nas.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nam nadoknaditi štetu u vezi sa svim tužbama, potraživanjima i novčanim obavezama u vezi sa vašim kršenjem ovih uslova ili bilo kojom nezakonitom upotrebom Web lokacije.

Razno

Svaki stav ovih uslova funkcioniše odvojeno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

Ovi uslovi rukovode se holandskim pravom. Svi sporovi ili potraživanja koji proističu iz ili u vezi sa upotrebom ove Web lokacije rešavaće se pred sudovima u Amsterdamu, Holandija. 

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Opšte

Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija (“HEINEKEN”) je kontrolor obrade svih ličnih podataka prikupljenih putem Web lokacije posvećene našem brendu Heineken® (the “Web lokacija”). Kompanija HEINEKEN poštuje vašu privatnost i važeće zakone o zaštiti privatnosti.

Kompanija HEINEKEN obrađuje samo lične podatke koje korisnik dobrovoljno pruži kompaniji Heineken putem Web lokacije. Te informacije mogu da obuhvataju ime i prezime korisnika, e-adresu, datum rođenja, adresu i zemlju prebivališta. Svrha prikupljanja i prenosa navedenih ličnih podataka od strane kompanije HEINEKEN biće da pruži korisniku usluge dostupne na Web lokaciji, na primer da učestvuje u promotivnoj kampanji.

Prenos, skladištenje i obrada ličnih podataka 

Prenos, skladištenje i obrada podataka prikupljenih putem ove Web lokacije obezbeđuje se korišćenjem aktuelnih, uobičajenih tehničkih mera. Ako vaši lični podaci nisu korišćeni 12 meseci, kompanija HEINEKEN će obrisati vaše podatke.

Kompanija HEINEKEN može da prenese vaše lične podatke kompanijama iz njene grupe. Kompanija HEINEKEN takođe može da pruži vaše lične podatke trećim stranama ako je potrebno da se obezbede usluge dostupne na Web lokaciji, a te treće strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima kompanije HEINEKEN i pod odgovornošću kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće prosleđivati vaše lične podatke nijednom trećem licu, osim ako na to nije obavezana zakonom.

Pristup, ispravljanje i uklanjanje

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA

Web lokacija koristiće takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Web lokacija čuva na vašem korisničkom uređaju.

Kolačići korišćeni na Web lokaciji

Web lokacija koristi samo sledeće kolačiće i u sledeće svrhe:

 • Funkcionalni kolačići: kolačići korišćeni za poboljšanje prilagođenosti Web lokacije korisniku. Na primer, kolačić se postavlja da zapamti da ste prošli kroz Web stranicu koja predstavlja prolaz za uzrast u slučaju da ste punoletni. Bez ovog kolačića, morali biste ponovo da pošaljete ove informacije na svakoj Web stranici. Funkcionalni kolačići Web lokacije koje čuva kompanija HEINEKEN na vašem računaru ostaju važeći samo tokom vaše sesije na Web lokaciji.
 • Analize kolačići: Kompanija HEINEKEN koristi kolačiće Google analiza (Google Analytics), u svrhu analiziranja načina na koji posetioci koriste Web lokaciju. Kompanija HEINEKEN na osnovu toga može da poboljša upotrebljivost Web lokacije. Google obrađuje podatke dobijene preko Web lokacije isključivo u anonimnom obliku. Posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google analizama.
 • Kolačići trećih strana: Web lokacija dozvoljava kolačiće dodataka za društveno umrežavanje određenih trećih strana. To korisniku omogućava da deli sadržaj Web lokacije putem određenih društvenih mreža. Ti dodaci takođe povećavaju stepen upotrebljivosti Web lokacije. Podatke (i njihovo korišćenje) koje te treće strane prikupljaju pomoću dodataka za društveno umrežavanje isključivo određuju te treće strane pošto kompanija HEINEKEN ne može da čita te kolačiće (niti te treće strane mogu da čitaju kolačiće kompanije HEINEKEN). Za informacije u vezi sa navedenim kolačićima trećih strana pogledajte politiku zaštite privatnosti odgovarajućih trećih strana.

Izmena postavki

Menjanjem postavki u vašem Web pregledaču možete da odredite da dobijate obaveštenje ako se kolačić čuva na vašem računaru. Izmenom postavki, takođe možete da odredite da vaš pregledač dozvoljava kolačiće sa ove Web lokacije.

Kontakt

Ova politika zaštite privatnosti i upotrebe kolačića može se menjati s vremena na vreme. Takve izmene će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene politike zaštite privatnosti i upotrebe kolačića. Korisnicima ove Web lokacije preporučujemo da redovno čitaju politiku zaštite privatnosti i upotrebe kolačića zbog mogućih izmena

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 21.07.2017. sledeća:

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „TVOJ KRUG U MONCI”

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “TVOJ KRUG U MONCI” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). 

Pravila će biti objavljena na Web stranici Organizatora www.heineken.rs  ( u daljem tekstu: Web stranica) i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

1.2. Konkurs počinje dana 24.07.2017. godine u 11:30:00 časova i završava se dana 24.08.2017. godine u 23:59 :59 časova.

1.3. Konkurs je organizovan na način i pod uslovima definisanim  ovim Pravilima. 

1.4. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima.

1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.

1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije (u daljem tekstu: „Teritorija“).

1.7. Konkurs se organizuje putem Viber Public Account-a pod nazivom Heineken® Srbija ( u daljem tekstu : Javni nalog) a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.8. Predmet Konkursa je sakupljanje bodova unošenjem kodova i odgovaranjem na pitanja na Javnom nalogu. Učesnik koji sakupi najveći broj bodova biće proglašen pobednikom Konkursa ( u daljem tekstu: Pobednik).

 

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

 2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

-  lica koja su navršila 18 godina života,

-  državljani Republike Srbije,

-  sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije,

 

(u daljem tekstu : Učesnik)

 2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

•          Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

•          članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i

•          lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

 

3. Mehanizam Konkursa

3.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da u bilo kom IDEA, MERCATOR ili RODA objektu na Teritoriji, kupi najmanje 4 (četiri) bilo koje Heineken limenke (u daljem tekstu „Proizvod”). Na nefiskalnom isečku koji se dobija uz fiskalni račun prilikom kupovine Proizvoda, nalazi se odštampan numerički kod koji se sastoji od 18 znakova  (u daljem tekstu „Kod“). Na jednom računu za kupovinu 4 (četiri) i više Proizvoda Učesnik će dobiti jedan Kod.

3.2. . Nakon kupovine Proizvoda potrebno je da Učesnik ispoštuje sledeće korake:

Zaprati Javni nalog, koji može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”,  “Find more public accounts” . Da bi Učesnik zapratio  Javni nalog potrebno je da potvrdi da ima preko 18 godina i da prihvata Pravila Konkursa pritiskom na polje Accept. U slučaju da Učesnik nema preko 18 godina, njegov Viber nalog odnosno SIM kartica će biti blokirani za učešće u ovom Konkursu.  U slučaju da je Učesnik već ranije zapratio Javni nalog nije potrebno da to ponovo čini.

 • Nakon što Učesnik uspešno zapratio Javni nalog ulazi na osnovnu stranicu Javnog naloga. Na osnovnoj stranici Javnog naloga između ostalog nalazi se polje „Poruka”/„Message” . Potrebno je da učesnik klinke na polje Poruka”/„Message i pošalje poruku bilo koje sadržine kojom će inicirati dijalog ( npr. ćao, pozdrav, kako si i slično, s tim što poruke ne smeju biti uvredljivog sadržaja). Na tu njegovu poruku stićiće mu odgovor da je potrebno da ponovo potvrdi da ima navršenih 18 godina kao i da je saglasan sa Pravilima. U slučaju da Učesnik da negativan odgovor, odnosno ne potvrdi da je ima preko 18 godina njegov Viber nalog/ SIM kartica će biti blokirani za učešće u ovom Konkursu. Takođe, ako Učesnik napiše da ne prihvata Pravila neće moći da učestvuje u Konkursu. Pravila Konkursa Učesnik može u svakom trenutku pročitati na Web stranici ili odlaskom na osnovnu stranicu Javnog naloga gde će postojati polje „Pravila“.
 • Kada Učesnik uspešno završi korake navedene pod tačkom b) stićiće mu povratna poruka u kojoj će mu biti prosleđen šestocifreni alfanumerički kod koji predstavlja njegov jedinstveni broj ( u daljem tekstu: Jedinstveni broj). Svaki Učesnik će se voditi pod svojim Jedinstvenim brojem. Svaki pojedinačni Viber nalog odnosno SIM kartica može imati samo jedan Jedinstveni broj. Ukoliko Učesnik ima više Jedistvenih brojeva i na njima ostvarene bodove, tako ostvareni bodovi se neće sabirati, odnosno svaki Jedinstveni broj će biti zaseban.  
 • Nakon dobijanja Jedinstvenog broja, Učesnik u polju „Poruka”/„Message” unosi Kod sa računa i na taj način počinje njeogovo učešće u Konkursu i Učesnik može početi sa prikupljanjem bodova. Učesnik može Kod uneti u bilo kom trenutku u toku trajanja Konkursa. Prilikom unošenja Koda potrebno je da se unesu samo brojevi bez razmaka, povlaka ili bilo kakvih drugih znakova koji nisu numerički. Učesnik može uneti neograničen broj Kodova u toku trajanja Konkursa. Unos svakog ispravnog Koda donosi Učesniku 1(jedan) bod. U slučaju da Učesnik unese već iskorišćen Kod ili pogrešno ukuca Kod stićiće mu poruka u kojoj stoji da je taj Kod pogrešan i da pokuša ponovo. Nakon uspešno unetog Koda Učesniku će stići pitanje na koje mora tačno da odgovori u roku od 10 sekundi. Učesnik će odgovarati na pitanje tako što će birati između dva ponuđena odgovora, i to klikom na odgovor koji on smatra da je tačan a ne ispisom na tastaturi. Učesnik će nakon odabira odgovora dobiti povratnu informaciju da li je odgovor tačan ili ne , kao i obaveštenje u slučaju da nije odgovorio u zadatom vremenskom roku. U slučaju da je odgovor tačan i da je Učesnik odgovorio u zadatom vremenskom roku Učesnik će dobiti 2 ( dva) boda koja će biti dodeljena njegovom  Jedinstvenom broju. Ako Učesnik ne odgovori tačno na postavljeno pitanje, ili odgovori u roku dužem od ostavljenog, neće ostvariti pravo na 2 (dva) boda, i neće imati mogućnost da ponovo odgovora na isto pitanje. Pravilno unet Kod omogućava Učesniku odgovaranje na samo jednom na jedno pitanje.
 • 3.3. Nakon svake ponovne kupovine Proizvoda kako bi prikupio bodove, potrebno je da Učesnik pristupi Javnom nalogu  i pravilno unese Kod sa tog računa, a sve u skladu sa članom 3.2. tačka d) ovih Pravila. Unošenje Kodova i odgovaranje na pitanja vršiće se do 23.08.2017. godine u 23:59:59 časova.
 • 3.4. U toku trajanja Konkursa svaki Učesnik/ Jedinstveni broj će se rangirati na listi na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova ( u daljem tekstu: Rang lista).

  3.5. Počev od 24.08.2017. u 00:00:01 do 24.08.2017. u 23:59:59 vršiće se konačni obračun osvojenih bodova za svakog Učesnika/ Jedinstveni broj. Nakon izvršenog konačnog obračuna bodova 24.08.2017 u 23:59:59 na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd) biće objavljena Rang lista samo prvih 5 ( pet) najboljih rezultata odnosno broja bodova ( u daljem tekstu Preliminarna Rang lista). Preliminarna Rang lista postaje konačna lista pod sledećim uslovima:

  • U slučaju da se nakon objave Preliminarne Rang liste ustanovi da za svaki od prvih 5 rezultata postoji samo  jedan Učesnik/ Jedinstvani broj odnosno da nema više Učesnika/ Jedinstvenih brojeva sa istim brojem bodova Preliminarna Rang lista će se smatrati konačnom listom ( u daljem tekstu: Lista pobednika i zamena)  
  • U slučaju da se nakon objave Preliminarne Rang liste utvrdi za bilo koju od prvih pet pozicija, da je dva ili više Učesnika osvojilo isti broj bodova, za te Učesnike biće organizovana  bonus runda  po sledećim  pravilima:
   • Organizator će najkasnije u roku od 12 h od objavljivanja Premilinarne Rang liste pokrenuti bonus runde tako što će kontaktirati jednako plasirane Učesnike putem Javnog naloga, slanjem poruke kojom ih obaveštavaju da su ostvarili isti broj bodova kao još neki od Učesnika i da je potrebno da učestvuju u bonus rundi. Potrebno je da ti Učesnici u roku od 12h od dobijanja obaveštenja o bonus rundi potvrde da su spremni za pitanje, slanjem odgovora u vidu odabira jednog od ponudjenih odgovora na Javnom nalogu. Nakon potvrde dobijaju odmah pitanje na koje treba da odgovore u roku od 10 sekundi tako sto će odabrati jedan od dva ponuđena odgovora, i to klikom na željeni odgovor. Pobednik će biti onaj koji da tačan odgovor u najkraćem mogućem vremenu, a u okviru 10 sekundi. Ukoliko više Učesnika da tačan odgovor za isti broj sekundi postupak se ponavlja na isti način dok ne dobijemo pobednika za svaku rundu (npr. ako je troje Učesnika sa istim rezultatom, posle prve runde će se organizovati i druga runda za drugo dvoje Učesnika i ako je poznat pobednik prve rude, a kako bi se oni mogli rangirati na odgovarajućem mestu na listi, a prema donjem mehanizmu prioriteta i pomeranja nižih pozicija)
   • Bonus runde će biti organizovane prvo za one rezultate koji su najviše rangirani na Preliminarnoj Rang listi (npr ako postoji dva Učesnika sa istim brojem bodova na drugom mestu i dva Učesnika sa istim brojem bodova na trećem mestu odigraće se prvo runda za drugo mesto). Učesnik koji izgubi rundu automatski pada na nižu poziciju istiskujući Učesnika koji je bio na toj poziciji (npr Učesnik iz gornjeg primera koji ima dupli rezultat za drugo mesto izgubi duel, pada na treće mesto i pomerajući rezutat sa trećeg mesta na četvrto). Isti princip organizovanja duela i pomeranja nižih pozicija se vrši sve dok se za svaku od prvih pet pozicija ne dobije po jedan Učesnik/Jedinstveni broj, nakon čega Preliminarna Rang lista postaje Lista pobednika i zamena

  3.6. Rang lista i Lista pobednika i zamena biće dostupna na Web stranici do 29.08.2017. u 11:59:59 kada se Lista pobednika i zamena  zaključava. U  toku trajanja Konkursa kao i do 29.08.2017. u 11:59:59 časova svaki od Učesnika će moći u bilo kom trenutku da proveri svoj plasman na listi tako što će na Javnom nalogu poslati poruku sadržine „lista“  nakon čega će dobiti povratnu informaciju sa ukupnim brojem osvojenih bodova do tada kao i koja je njegova trenutna pozicija.

  3.7. Učesnik je dužan da za sve vreme trajanja Konkursa kao  i do slanja odgovora i svojih ličnih podataka na Obaveštenje koje mu je poslao Organizator prati Javni nalog. U slučaju da Učesnik otprati Javni nalog smatraće se da je odustao od Konkursa i u slučaju ponovne prijave sa istog Viber naloga odnosno SIM kartice dobiće novi Jedinstveni broj i krenuće se sa bodovanjem od 0 (nule), odnosno prethodno osvojeni bodovi neće biti dodati ovom novom Jedinstvenom broju.

  3.8. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini Proizvoda (račun/e) kao i nefiskalni isečak računa na kom se nalazi Kod i iste mora prezentovati i predati Organizatoru na njegov zahtev.

  3.9. Učesnik garantuje Organizatoru da prilikom prijave na Javni nalog  kao I prilikom davanja odgovora to neće činiti lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biti dužan da nadoknadi Organizatoru i/ili trećim licima svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

  3.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Javnog naloga, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.  

  3.11. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

  4. Nagrada i dodeljivanje nagrade

   

  4.1. Organizator će dodeliti ukupno 1( jednu) nagradu ( u daljem tekstu: Nagrada);

   

  4.2. Nagrada se sastoji od:

   

  - Dve povratne karte ekonomske klase : Beograd- Milano -Beograd u periodu od 02.09.2017. do 04.09.2017.

  - Prevoza sa/od aerodroma i do/od hotela

  - Smeštaja u Milanu u hotelu sa 4* na bazi noćenje sa doručkom, u dvokrevetnim sobama u periodu od  02.09.2017. do 04.09.2017.

  - 2 karte za kvalifikacije i trku FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2017. u Monci dana 02.09. 2017. i 03.09.2017.

  - Osnovno putno i zdravstveno osiguranje, za Pobednika, i za još jedno lice koje on odabere da povede (u daljem tekstu: Pratilac).

   

  4.3.      U slučaju da Pobednik i/ili Pratilac zahteva/ju posebne uslove za putovanje koji nisu predviđeni ovim Pravilima ( uključujući ali ne ograničavajući se na neki poseban vid zdravstvenog osiguranja, poseban vid prevoza i sl.) troškove i organizaciju tih posebnih uslova snosiće Pobednik odosno Pratilac.

   

  4.4. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobedniku.

   

  4.5. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika biće kontaktiran od strane Ogranizatora putem njegovog Viber naloga najkasnije u roku od 12 sati nakon objavljivanja Liste pobednika i zamena (u daljem tekstu: Obaveštenje).  Organizator će kontaktirati Pobednika putem Javnog naloga slanjem poruke. Pobednik je dužan da u roku od najviše 12 sati od Obaveštenja odgovori Organizatoru porukom na Javnom nalogu i potvrdi da prihvata Nagradu u pisanoj formi, kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke kao i podatke Pratioca radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, JMBG,  e-mail, broj mobilnog telefona, broj pasoša i adresu.

   

  4.6.      Prilikom Obaveštavanja Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama  vezi sa Nagradom uključujući i o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta ( lične karte ili pasoša)  iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja.

   

  4.7.      Ukoliko u navedenom roku od 12 sati Učesnik koji bude proglašen za Pobednika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da se isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizator po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu. U slučaju zamene Pobednika Lista pobednika i zamena će shodno tome biti ažurirana i objavljena.

   

  4.8.      Osoba koja dostavi svoje podatke prilikom Obaveštenja smatraće se Pobednikom. Organizator nije u obavezi da proverava da li je osoba koja je učestvovalu u Konkursu i koja je dostavila podatke ujedno i registrovani korisnik Viber naloga odnosno vlasnik SIM kartice za koju je vezan taj Viber nalog.

   

  4.9.      Obaveza je Učesnika da podešavanja na svom Viber nalogu i mobilnom telefonu podesi tako da je moguće primanje poruka i isti je isključivo odgovoran u slučaju nemogućnosti slanja Obaveštenja usled nepodešavanja Viber naloga i mobilnog telefona od strane Učesnika.

   

  4.10.    Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa Pobednikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u  rokovima predviđenim ovim Pravilima.

   

  4.11.    Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. 

   

  4.12.    Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice čiju su lični podaci poslati prilikom slanja Obaveštenja, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa Lista pobednika i zamena shodno tome biti ažurirana.

   

  4.13.    Ukoliko ma koji od Pobednika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji uspunjava uslove.

   

  4.14.    U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 29.08.2017. godine u 11:59:59 časova  kada se Lista pobednika i zamena zaključava i zamena Pobednika više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe shodno ovim pravilima odgovarajući Pobednik Nagrada će ostati nepodeljena.  

   

  4.15.    Svi zahtevi koji se traže za Pobednika  u ovim Pravilma (da je punoletan državljanin i dr) se primenjuju shodno i Pratioca. U slučaju Pratilac ne ispunjava uslove Pobednik će imati izbor ili da odabere drugu osobu koja ispunjava pomenute uslove, da ide sam ili da se odrekne Nagrade kada će se mehnizam zamene Pobednika aktivirati. O svojoj odluci Pobednik mora da se izjasni najkasnije 24 sata nakon što je nedostatak uočen, osim kada zamena nije više moguća odnosno ako je prošao 29.08.2017. godine u 11:59:59 časova u kom slučaju će ili ići sam ili će se odreći Nagrade kada će ona ostati nepodeljena.

   

  4.16.    Nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima koji su  dostavljeni prilikom dostavljanja ličnih podataka nakon prijema Obaveštenja, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

   

  4.17.    Prilikom preuzimanja Nagrade Pobednik, odnosno osoba ovlašćena specijalnim punomoćjem, će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade.

   

  4.18.    Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo koje druge troškove povezane sa preuzimanjem Nagrade.

   

  4.19.    Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.

   

  4.20.    Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

   

  5. Lični podaci

  5.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik i Pratilac prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila i daju svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Viber nalogu, e-mail poštu, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

  5.2. Pobednik i Pratilac pristaju da se njihova imena i lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na ime, prezime, broj telefona, adresu, slike, video materijal, izjave, zapise i ostale podatke koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs) javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Organizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika i/ili Pratioca, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora. Obradu tako prikupljenih Podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

   

  6. Isključenje i ograničenje odgovornosti

  6.1. Pobednik i Pratilac moraju da imaju važeće  pasoše  kao i da se tokom putovanja i boravka U Italiji, pridržavaju  pravila ponašanja Organizatora, relevantnih pozitivno-pravnih propisa Republike Srbije i Republike Italije, vlasnika smeštaja i kao i svih ostalih relevantnih propisa, te će biti isključivo odgovorani za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

  6.2. Organizator ne odgovara za bilo koju štetu koju pretrpi Pobednik i/ili Pratilac tokom puta i/ili trke Formule 1 u Monci, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

  6.3. Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje Viber i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće Viber kao  i Organizatora.

  6.4. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran za organizaciju i program  trke Formule 1 u Monci,

   

  7. Pitanja u vezi sa Konkursom

   7.1.      Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

  7.2.      Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

   

  8. Završne odredbe

  8.1.      Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

  8.2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici  i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

  8.3. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi vlasništva nad poslatim Kodom i/ili SIM karticom za koju je vezan Viber nalog a sa koje je komunicirano u toku Konkursa, jer su za Organizatora relevantni podaci navedeni prilikom Obaveštenja shodno članu 4.5. Ukoliko na Kodu i/ili SIM kartici postoje prava trećih lica, Učesnik će biti isključivo odgovoran i obeštetiće Organizatora i ta treća lica..

  8.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

  8.6. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

   

   

   

  U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 03.08.2017. sledeća: PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

  „ LIVE YOUR MUSIC AT HEINEKEN LOVEFEST”

  1. Opšte odredbe

  1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “ LIVE YOUR MUSIC AT HEINEKEN LOVEFEST” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). Pravila će biti objavljena na Web stranici Organizatora www.heineken.rs ( u daljem tekstu: Web stranica) i na svaki drugi način koji Organizator smatra potrebnim.

  1.2. Konkurs počinje dana 03.08.2017. godine u 20:00:01 časova i završava se dana 11.08.2017. godine u 17:00:00 časova.

  1.3. Konkurs je organizovan u jednoj fazi na način i pod uslovima definisanim ovim Pravilima.

  1.4. Proglašenje Pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

  1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda robne marke Heineken.

  1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).

  1.7. Predmet Konkursa je izbor ukupno 1 (jednog) najkreativnijeg sadržaja Gif (grafički format koji se kreira spajanjem nekoliko fotografija) odnosno video snimka dužine do 20 sekundi kreiranog tokom Lovefest festivala ( u daljem tekstu: Sadržaj) na kojima se prikazuje kako autor na kreativan, duhovit i originalan način doživljava muziku na Heineken Lovefest festivalu, a pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

  1.8. Izbor 1 (jednog) najboljeg Sadržaja, odnosno Pobednika, vršiće tročlani stručni žiri imenovan od strane Organizatora, sačinjen od predstavnika Organizatora i predstavnika agencije Organizatora ( u daljem tekstu: Stručni žiri), a u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najboljeg Sadržaja vršiće se na osnosu sledećih kriterijuma:

  kreativnost

  originalnost

  duhovitost

  2. Pravo učestvovanja na Konkursu

  2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

  • lica koja su navršila 18 godina života,

  • državljani Republike Srbije,

  • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

  (U daljem tekstu: Učesnik)

  2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

  • Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;

  • članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i

  • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

  3. Mehanizam Konkursa - Narukvica, Registracija, kreiranje i postavka Sadržaja

  3.1. Kako bi Učesnik ostvario pravo da učestvuje na Konkursu neophodno preuzme specijalnu Heineken narukvicu ( u daljem tekstu: Narukvica), izvrši Registraciju i kreira Sadržaj na nekom od 2 (dva) Heineken-ova aktivaciona

  štanda, a sve kao što sledi.

  Narukvica i Registracija

  3.2. Da bi Učesnik preuzeo Narukvicu potrebno je da kupi bilo koje pakovanje Heineken piva (u daljem tekstu Proizvod) na bilo kom štandu na Heineken Lovefest festivalu. Nakon obavljene kupovine Proizvoda neophodno je da Učesnik pokaže kupljeni Proizvod, preuzme Narukvicu i izvrši Registraciju na bilo kojoj od sledeće 2 (dve) lokacije na Heineken Lovefest festivalu, i to:

  1 (jedan) kod veštačkog jezera,

  1 (jedan) kod 99 stage-a

  - 2 (dva) Heineken aktivaciona štanda ( u daljem tekstu Aktivacioni štand) od čega je:

  1 (jedan) za kreiranje Gif-ova i

  1 (jedan) za kreiranje snimaka

  3.3. Registracija se vrši tako što se, nakon što se na osnovu kupljenog Proizvoda Učesniku dodeli Narukvica, ista skenira i unesu se njegovi podaci u registracionu aplikaciju ( u daljem tekstu Registracija) i to : ime i prezime, broj mobilnog telefona, datum rođenja, e-mail adresa i opciono Instagram korisničko ime . Prilikom Registracije Učesnik će odabrati da li želi da Sadržaj koji bude kreirao bude postavljen na Instagram profilu Učesnika od strane Ogranizatora ili će mu biti prosleđen na e-mail kako bi on mogao da postavi na Instagram profilu ukoliko želi. Registracija će se smatrati uspešnom nakon što su svi gore navedeni koraci u potpunosti ispoštovani.

  3.4. Nakon registracije Proizvod koji je Učesnik doneo i po osnovu koga je dobio Narukvicu će biti obeležen crnim markerom kako bi se osiguralo da taj Proizvod neće biti korišćen pri Registraciji nekog drugog Učesnika.

  Kreiranje i postavka Sadržaja

  3.5. Nakon uspešne Registracije Učesnik može kreirati Sadržaj u skladu sa ovim članom. Jednom registrovani Učesnik može kreirati neograničen broj Sadržaja tokom trajanja festivala. Prilikom svakog kreiranja Sadržaja skeniranjem Narukvice vršiće se provera da li je Učesnik uspešno Registrovan.

  3.6. Kreiranje Sadržaja se vrši na nekom od 2 (dva) gore navedena Aktivaciona štanda u zavisnosti od toga da li želi da kreira Sadržaj kao Gif ili video snimak (ili pak oba). Samo Sadržaj/i kreirani na Aktivacionim štandovima mogu učestvovati na Konkursu. Kreiranje Sadržaja se vrši isključivo u toku radnog vremena Aktivacionih štandova tokom trajanja Heineken Lovefest festivala, svakog dana festivala počev od 03.08.2017. pa do 05.08.2017 i to u periodu od 20:00:01 časova do 00:59:59.

  3.7. Organizator je obezbedio na Aktivacionim štandovima sve neophodne uslove za kreiranje Sadržaja, uključujući ali ne ograničavajući se na pozadinu, softver i hardver.

  3.8. Na Sadržaju se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta, da sadrži životinje, motorna vozila i/ili druge učesnike u saobraćaju. Učesnik garantuje Organizatoru da na Sadržaju neće biti prikazano kako se preduzimaju ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Sadržaju. Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i biće dužan da naknadi svu i ma koju štetu prouzrokovanu trećim licima, a u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili drugom štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima naknaditi i Organizatoru svu i ma koju štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

  3.9. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji Sadržaj koja je suprotan članu 3.8. i ostalim uslovima ovih Pravila, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili Sadržaj kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

  3.10. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja Sadržaja obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na tom Sadržaju, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 6. Pravila. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru naknadi svu i ma koju pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

  3.11. Nakon kreiranja Sadržaja isti treba da bude odobren od strane Organizatora, kako bi se osiguralo da je isti u skladu sa Pravilima. U slučaju da je isti odobren, Sadržaj ulazi u predloge koji učestvuju u takmičenju za Nagradu i isti će biti u zavisnosti od toga za koju opciju se Učesnik odlučio prilikom Registracije ili:

  objavljen na Instagram profilu Učesnika uz hashtag-a #liveyourmusicatlovefest od strane Organizator u roku od 12 sati od trenutka njegovog kreiranja ili

  prosleđen na e-mail Učesnika iz Registracije, u roku od 12 sati od trenutka njegovog kreiranja. U slučaju da se Učesnik odlučio da mu Sadržaj bude prosleđen na e-mail, Učesnik može da taj Sadržaj sam postavi na svoj Instagram profil uz korišćenje hashtag-a #liveyourmusicatlovefest.

  3.12. U slučaju da Učesnik postavi Sadržaj bez hashtag-a ili odabere da ga ne postavi, ako je isti odobren i dalje ulazi u takmičenje za Nagradu.

  4. Mehanizam Konkursa - izbor Pobednika

  4.1. Stručni žiri će između kreiranih i odobrenih Sadržaja izabrati konsenzusom 1 (jedan) najkreativniji (u daljem tekstu: Pobednik), a prema kriterijumima iz člana 1.8 ovih Pravila.

  4.2. Odluku o izboru Pobednika Stručni žiri će doneti do 10.08.2017. u 16:00:00 časova, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i lista Učesnika koji su potencijalna zamena za Pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na Nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu: Lista pobednika i zamena). Ova lista će biti objavljena 11.08.2017. godine u 17:00:00 časova na Web stranici kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd). Lista pobednika i zamena biće dostupna na Web stranici do 18.08.2017 kada se lista zaključava.

  4.3. Tokom trajanja Konkursa Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća u Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, odnosno ne snosi odgovornost zbog problema koji mogu nastati prilikom kreiranja Sadržaja ili korišćenja društvenih mreža preko kojih će se vršiti postavljanje i slanje Sadržaja, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.

  4.4. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

  5. Nagrade i dodeljivanje nagrada

  5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljena ukupno 1 (jedna) nagrada (u daljem tekstu: „Nagrada“)

  5.2. Jedna Nagrada obuhvata putovanje, za dve osobe, Pobednika i osobu koju on izabere da putuje sa njim, na Amsterdam Dance Event u periodu od 19. do 22. oktobra 2017, koje se sastoji od:

  - Kompleta karata za Amsterdam Dance Event za period 19.- 22. oktobra 2017.

  - Prevoza do/sa aerodroma u Beogradu, kao i aerodroma u Amsterdamu

  - Dve povratne karte ekonomske klase: Beograd-Amsterdam, Amsterdam- Beograd

  - Smeštaja u Amsetrdamu u hotelu sa 4* na bazi punog pasiona

  - Usluga turističkog vodiča tokom putovanja

  - Organizovanog razgledanje grada

  - Posete Heineken Experience-u u Amsterdamu

  - Osnovnog putnog i zdravstvenog osiguranja

  5.3. U slučaju da Pobednik i/ili lice koje on izabere da putuje sa njim zahteva/ju posebne uslove za putovanje koji nisu predviđeni ovim Pravilima ( uključujući ali ne ograničavajući se na neki poseban vid zdravstvenog osiguranja, poseban vid prevoza i sl.) troškove i organizaciju tih posebnih uslova snosiće Pobednik odosno lice koje on izabere da putuje sa njim.

  5.4. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobednicima.

  5.5. Učesnik koji bude proglašen za Pobednika biće kontaktiran od strane Ogranizatora u roku od 24 sati nakon objavljivanja Liste pobednika i zamena putem e-maila koji je ostavljen prilikom Registracije (u daljem tekstu: E-mail potvrde) . Osoba koja je ostavila svoje podatke prilikom Registracije smatraće se Pobednikom i autorom Sadržaja. Pobednik je dužan da u roku od najviše 24 sati od E-mail potvrde odgovori Organizatoru putem tog e-maila i potvrdi da prihvata Nagradu u pisanoj formi, kada će Pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke kao i podatke osobe koja će putovati sa njim radi uručivanja Nagrade i to: ime i prezime, broj pasoša, JMBG, e-mail, broj mobilnog telefona, adresa stanovanja. Podaci koje je Pobednik ostavio prilikom Registracije i podaci koje dostavi u E-mailu obaveštenja moraju biti identični.

  5.6. Organizator će obavestiti Pobednika o svim potrebnim informacijama vezi sa Nagradom uključujući i o datumu predaje odnosno korišćenja Nagrade. Prilikom preuzimanja Nagrade, Pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde.

  5.7. Ukoliko Pobednik ne prihvati Nagradu neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik na Listi pobednika i zamena, koji predstavlja potencijalnu zamenu za Pobednika koji ne može da preuzmu Nagradu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na Nagradu. U slučaju zamene Pobednika Lista pobednika i zamena će shodno tome biti ažurirana i objavljena.

  5.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Nagradu u rokovima predviđenim ovim Pravilima.

  5.9. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

  5.10. Ukoliko je iz ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) vidljivo da potencijalni Pobednik nije lice koje je dalo svoje podatke prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde, da nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, Nagrada će se dodeliti sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. U svim slučajevim zamene Pobednika iz ovog Konkursa Lista

  5.11. Ukoliko ma koji od Pobednika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Nagradu, u tom slučaju se Nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena koji uspunjava uslove.

  5.12. U ma kom slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena po istom principu sve do 18.08.2017. godine kada se Lista pobednika i zamena zaključava i zamena Pobednika više nije moguća. U tom slučaju ako se za Nagrade ne nađe shodno ovim pravilima odgovarajući Pobednik Nagrada će ostati nepodeljena.

  5.13. Svi zahtevi koji se traže za Pobednika u ovim Pravilma (da je punoletan državljanin, da ima važeći pasoš i dr) se primenjuju shodno i na lice koje on odabere da ide sa njim. U slučaju da to drugo lice ne ispunjava uslove Pobednik će imati izbor ili da odabere drugu osobu koja ispunjava pomenute uslove, da ide sam ili da se odrekne Nagrade kada će se mehanizam zamene Pobednika aktivirati. O svojoj odluci Pobednik mora da se izjasni najkasnije 24 sata nakon što je nedostatak uočen, osim kada zamena nije više moguća odnosno ako je prošao 18.08.2017. godine u kom slučaju će ili ići sam ili će se odreći Nagrade kada će ona ostati nepodeljena.

  5.14. Nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima koji su dostavljeni prilikom Registracije odnosno u E-mailu potvrde, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

  5.15. Prilikom preuzimanja Nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade.

  5.16. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem Nagrade.

  5.17. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Nagrade i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik Nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku koji nije Pobednik sa Liste pobednika i zamena.

  5.18. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati nagradu, Konkurs će se smatrati neuspešnim.

  6. Lični podaci

  6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik i osoba koju on izabere da povede na putovanje prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila i daju svoju izričitu saglasnost da primaju poruke na Instagram profilima, e-mail poštu, SMS poruke i pozive na mobilni telefon u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

  6.2. Pobednik i njegov pratilac koga Pobednik odabere da povede pristaju da se njihova imena i lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na ime, prezime, broj telefona, adresu, slike, video materijal, izjave, zapise i ostale podatke koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs) javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, i da mogu od strane Organizatora biti objavljeni u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost Nagrade i/ili prethodne saglasnosti Pobednika i/ili njegovog pratioca, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora. Obradu tako prikupljenih Podataka Organizator će vršiti u skladu sa zakonom.

  6.3. Učesnik čiji Sadržaj budu nagrađen na Konkursu, je saglasan da Organizator na ime dodeljene Nagrade stiče sva prava nad nagrađenim Sadržajem uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa Sadržajem, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

  6.4. Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenog Sadržaja na najširi mogući način i u bilo kom obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski, sadržinski i teritorijalno neograničeno.

  7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

  7.1. Učesnik je isključivo odgovoran za Sadržaj.

  7.2. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran za organizaciju i program Amsterdam Dance Event festivala.

  7.3. Učesnik je obavezan da poštuje pravila koja propisuje Instagram i/ili servis preko kog prima e-mailove i u slučaju nepoštovanja istih, Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim i obeštetiće tu društvenu mrežu, servis kao i Organizatora.

  7.4. Organizator ne odgovara za bilo koju štetu koju pretrpi Pobednik i/ili lice koje sa njim putuje tokom puta i/ili Amsterdam Dance Event festivala, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

  7.5. Pobednik i lice koje on vodi moraju da imaju važeće pasoše kao i da se tokom putovanja i boravka na Amsterdam Dance Festivalu, pridržavaju pravila ponašanja Organizatora, relevantnih pozitivno-pravnih propisa Kraljevine Holandije, i kao i svih ostalih relevantnih propisa, te će biti isključivo odgovorani za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju

  8. Pitanja u vezi Konkursa

  8.1. Sva zainteresovana lica mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

  8.2. Organizator će licu koje je poslalo upit dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je lice poslalo upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

  9. Završne odredbe

  9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa, o čemu će Organizator obavestiti putem Web stranice.

  9.2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.

  9.3. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad Sadržajem, jer su za Organizatora relevantni podaci navedeni u Registraciji shodno članu 5.5. Ukoliko na Sadržaju postoje prava trećih lica, Učesnik će biti isključivo odgovoran i obeštetiće Organizatora i ta treća lica.

  9.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

  9.5. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.

  dobitnik nagradnog konkursa „ LIVE YOUR MUSIC AT HEINEKEN LOVEFEST”

  Dobitnik:
  Marta Mikić

  Zamene:
  1. Tamara Milošević
  2. Luka Pantelić

  Pratite nas

  Facebook Twitter YouTube