SPODBUJAMO ODGOVORNOST

Glede na to, da je Heineken vodilna mednarodna znamka piva, imamo priložnost in odgovornost, da naredimo zmerno pitje privlaèno.

Kot vodilni v svoji panogi uporabljamo dosleden in uèinkovit pristop k spodbujanju odgovornega odnosa do alkohola in aktivno odvraèamo od zlorabe alkohola. S tem smo prevzeli aktivno vlogo pri omejevanju neodgovornega pitja.


ODGOVORNO TRŽENJE NAŠIH IZDELKOV
Naša pravila o odgovornem komercialnem komuniciranju veljajo za vse pri podjetju Heineken, ki se ukvarjajo s trženjem in prodajo naših izdelkov, s èimer zagotavljamo, da ne prispevamo k prekomernem uživanju ali zlorabi.

Upoštevamo tudi regionalne in državne zakone glede oglaševanja piva in alkoholnih pijaè. Oglasna sporoèila objavljamo samo na mestih, kjer je vsaj 70 % obèinstva starega nad 18 let. V nekaterih državah upoštevamo starostno omejitev za nakup alkoholnih pijaè, ki je višja od 18 let. V naših sporoèilih nastopajo samo osebe, ki so stare vsaj 25 let in se vedejo svojim letom primerno. Ne namigujemo, da alkoholne pijaèe pripomorejo k priljubljenosti v družbi in pri nasprotnem spolu.

Komercialna komunikacija zajema vse dejavnosti, ki se izvajajo za trženje naših blagovnih znamk (alkoholne in brezalkoholne razlièice blagovnih znamk). To vkljuèuje: vse oglase, ime blagovne znamke, opise izdelkov, embalažo in oznaèevanje, digitalno in mobilno telefonsko komunikacijo, pokroviteljstva, umešèanje izdelkov, promocije (tržne in netržne) ter gradiva na prodajnih mestih.

Kliknite tukaj, èe si želite ogledati: pravila o odgovornem komercialnem komuniciranju

ZAPOSLENI KOT AMBASADORJI
Svoje zaposlene spodbujamo, naj bodo ambasadorji odgovornega uživanja alkoholnih pijaè in jih tudi sami uživajo odgovorno.

Podjetja Heineken po vsem svetu izvajajo program Cool@Work za osvešèenost in prepreèevanje uživanja alkohola na delovnem mestu. Z njim poskušamo izboljšati varnost in zdravje pri delu, zagotavljati odgovorno uživanje alkoholnih pijaè in doseèi, da odgovorni življenjski slog predstavljajo vsi zaposleni.

Zaposleni so razvršèeni v tri skupine, vsaki pa so posredovane usmerjene informacije in podpora:
  • Zelena skupina: veèina, ki alkoholne pijaèe uživa v zmernih kolièinah in odgovorno
  • Rumena skupina: vsi, pri katerih se zaradi poslovnih dejavnosti ali znaèilnosti lahko pojavijo težave zaradi uživanja alkoholnih pijaè
  • Rdeèa skupina: vsi, pri katerih se zaradi uživanja alkoholnih pijaè kažejo znaki težav z delovno uèinkovitostjo ali zdravjem

Naša globalna podjetja z najprimernejšimi orodji in metodami za posamezna lokalna tržišèa vsako leto izvajajo usmerjeno komunikacijo in usposabljanje.

SODELOVANJE MED PODJETJI
Podjetja so lahko dragocen partner pri spodbujanju odgovornega uživanja alkoholnih pijaè. Uèinek pivovarskih podjetij, ki se skupaj spopadajo s pogostimi težavami, je veèji in v nekaterih primerih prinaša boljše rezultate kot uèinek podjetij, ki se z njimi spopadajo sama.

Panožne skupine, vlade, nevladne organizacije, potrošniške skupine, policijske enote, zakonodajalci, prodajalci, lastniki barov in skupine obèanov imajo pomembno vlogo pri spodbujanju odgovornega uživanja alkoholnih pijaè.

S pivovarskimi podjetji na globalni (Worldwide Brewing Alliance), regionalni (npr. Brewers of Europe) in državni ravni sodelujemo pri skupnih pobudah za promocijo odgovornega uživanja alkoholnih pijaè. Sodelujemo tudi s širšo alkoholno industrijo na globalni ravni (npr. z Mednarodnim centrom za alkoholno politiko) in v številnih državah (npr. s skupino Portman Group v Združenem kraljestvu).

SODELOVANJE S PARTNERJI
V sodelovanju z drugimi podjetji spodbujamo odgovoren pristop k uživanju alkoholnih pijaè in se spopadamo s škodljivimi uèinki uživanja. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da pivovarska podjetja lahko uèinkovito prispevajo k omejevanju škodljivih uèinkov uživanja alkoholnih pijaè.

V sodelovanju z razliènimi nevladnimi organizacijami in drugimi podjetji se spopadamo z razliènimi škodljivimi posledicami uživanja alkoholnih pijaè.

Odloèeni smo, da bomo do leta 2015 v sodelovanju s partnerskimi organizacijami omejili škodljive posledice uživanja alkoholnih pijaè v vseh podjetjih v naši veèinski lasti.

Spremljajte nas

Facebook Twitter YouTube