Where are you located?

Podmienky používania stránky

Podmienky používania stránky

Vitajte na webových stránkach značky Heineken, ktoré prevádzkuje spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo (IČO: 36528391, DIČ: 2020151573, Reg: Okresný súd v Nitre, odd. Sa, vl. č. 10074/N) – ďalej iba „my“ alebo „HEINEKEN“.

Prijatie týchto podmienok
Tieto Podmienky používania spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a Pravidlami používania súborov cookie upravujú vaše používanie tejto webovej stránky. Webové stránky by nemali používať osoby mladšie ako 18 rokov.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s platnosťou týchto Podmienok používania, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení upravených Podmienok používania. Používateľom webových stránok sa odporúča, aby pravidelne sledovali Podmienky používania kvôli prípadným zmenám.


Informácie a zodpovednosť
Všetky informácie na tejto webovej lokalite majú len všeobecný informatívny charakter a nepredstavujú radu. Internetová stránka je poskytovaná vo forme "AKO JE" a "JAKO K DISPOZÍCII". HEINEKEN nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním (alebo neschopnosťou používať) tejto webovej stránky, vrátane nezrovnalostí alebo neúplných ak takáto škoda nie je výsledkom úmyselného porušenia alebo vážnej nedbanlivosti zo strany spoločnosti HEINEKEN. Spoločnosť HEINEKEN nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nevhodných, nesprávnych alebo presných informácií alebo informácií na tejto webovej stránke.


Okrem toho spoločnosť HEINEKEN nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku elektronických komunikačných prostriedkov, okrem iného vrátane škôd spôsobených nečinnosťou alebo omeškaním pri doručovaní elektronických správ, odpočúvaním alebo manipuláciou elektronických správ tretími stranami alebo počítačovými programami, ktoré sú elektronických komunikácií alebo na prenos počítačových vírusov.


Práva duševného vlastníctva
Všetky subjekty duševného vlastníctva na stránkach spoločnosti HEINEKEN majú oprávnenie / licenciu na ich používanie. Tieto práva zahŕňajú okrem iného všetky autorské práva, ochranné známky, slovné ochranné známky, obrazové a obchodné značky, ako napríklad právo používať výraz „Heineken“. Skladovanie alebo rozmnožovanie obsahu webovej stránky (alebo jej časti) na akejkoľvek inej webovej stránke je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti HEINEKEN zakázané.


Externé webové stránky
Internetová stránka môže obsahovať aj odkazy na externé webové stránky. Spoločnosť HEINEKEN nie je zodpovedná za používanie obsahu týchto tretích strán.


Sociálne médiá
Stránka môže obsahovať obsah z rôznych stránok sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, YouTube alebo Twitter. Takýto obsah môže predstavovať osobný názor tretích strán, za ktorý spoločnosť HEINEKEN nenesie zodpovednosť. Hoci spoločnosť HEINEKEN sa bude snažiť regulovať všetok takýto obsah, aby sa zabezpečilo, že na webovej stránke je len obsah, ku ktorému vlastní autorské práva alebo disponuje súhlasom vlastníka autorských práv, nie je to vždy možné. Ak sa domnievate, že obsah, ktorý spoločnosť HEINEKEN získala z takýchto stránok sociálnych médií a ktorý sa nachádza na stránke, porušuje vaše práva, môžete použiť kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke, a vaše oznámenie bude spracované čo najskôr.


Zdieľanie
Keďže sme pivovar, žiadame Vás, aby ste obsah našej webovej stránky zdieľali len s osobami, ktoré dosiahli legálny vek konzumácie alkoholu v krajine, v ktorej sa nachádzajú.


Nevyžiadané nápady
Ak sa dobrovoľne rozhodnete zverejniť svoje nápady a materiály, ktoré sa môžu skladať z textu, obrázkov, zvukov, softvéru alebo iných prvkov (ďalej len „nápady“) alebo posielať takéto nápady spoločnosti HEINEKEN na týchto webových stránkach, majú právo ich bezplatne používať, kopírované a komerčne využívané v plnom rozsahu. Spoločnosť HEINEKEN nie je viazaná mlčanlivosťou, pokiaľ ide o takýto materiál.


Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že uhradíte našej spoločnosti, jej pridruženým spoločnostiam, poskytovateľovi služieb a poskytovateľom služieb a uhradíte im všetky škody (vrátane primeraných nákladov právnikov) spojené s porušením týchto Podmienok používania alebo vašich používanie tejto webovej stránky, okrem iného vrátane používania obsahu webovej stránky, služieb a produktov na akýkoľvek iný účel, ako je výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania.


Rôzne
Každé z ustanovení týchto Podmienok používania platí individuálne; ak ktorýkoľvek súd alebo iný príslušný orgán rozhodne, že ktorýkoľvek z nich je nezákonný alebo nevymáhateľný, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Tieto Podmienky používania platia pre holandské právo. Súdy v Amsterdame, Holandsko, sú príslušné na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto webovej stránky alebo súvisiacich s touto webovou stránkou.