Where are you located?

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ИГРАТА „ПРАЗНУВАЙ С HEINEKEN ВЪВ ФАНТАСТИКО“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Играта „ПРАЗНУВАЙ С HEINEKEN ВЪВ ФАНТАСТИКО“ (наричана за краткост по-долу „Играта“) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) и се провежда на територията на обекти от верига магазини Фантастико. Търговска верига Фантастико не е организатор на играта. Играта се организира от името и за сметка на „Загорка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 41, с ЕИК: 123025273.
 2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на официалнте интернет страници на Организатора (http://www.heineken.com/bg/).
 3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което има постоянен адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Фантастико, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 4. С извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.
 5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
 7. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна само за магазини Фантастико в градовете: София, Кюстендил, Банкя, Перник, Елин Пелин, Ботевград.
 8. Играта започва в 00:00:00 часа на 01.11.2023 г. и приключва в 23:59:59 часа на 30.11.2023 г.
 9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

 

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

 1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са:
 • 340 броя сакове Heineken (с размери 50 cм х 34 cм х 40 cм)
 • 510 броя чаши Heineken 250 мл
 • 3570 Heineken Silver кен 330 мл
 • 3 броя инсталации за наливна бира „Blade“ с два кега Heineken 8л

 

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
 2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. Да закупи минимум 4 броя продукти с марката Heineken или 1бр. Heineken мултипак кен 4x0,5л или 1бр. кег Heineken 5л в еднa покупка на една касова бележка от магазин от веригата Фантастико, в който се провежда активността.

12.2. В момента на покупката да изиска скреч карта HEINEKEN от касата в магазина от веригата Фантастико след представяне на касовата бележка за покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своята скреч карта и да изтрие скреч полето. Под скреч полето участниците могат да открият текст – „Печелиш сак“, „Печелиш чаша“, „Печелиш Heineken Silver Кен 330мл“ или код от 8 символа, включващ цифри.

Всеки участник има право на една карта за всяка покупка по т. 12.1 при предоставяне на съответната касова бележка.

12.3. В случай че скреч картата съдържа текст „Печелиш сак“, „Печелиш чаша“ или „Печелиш Heineken Silver Кен 330мл“, участникът следва да запази касовата бележка за покупката, отговаряща на условията на т. 10, и да получи съответно обозначената в скреч полето награда от касова зона срещу предаване на скреч картата.

12.4. В случай, че скреч картата съдържа  код от 8 символа, включващ цифри, участникът трябва:

(i) да посети интернет страницата https://www.heineken.bg;

(ii) да въведе 8-те цифри от кода на скреч картата така, както е изписан;

(iii) да въведе своите име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес;

(iv) да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на Играта;

(v) да потвърди, че има навършени 18 години;

(vi) да потвърди, че е запознат и се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Организатора

(vii) да натисне бутона „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“ след преминаването на горните стъпки.

 

ЗА ВАЛИДНО УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА ЗА ЕДНА ОТ 3 БРОЯ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАЛИВНА БИРА „BLADE“ С ДВА КЕГА HEINEKEN 8Л, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА РЕГИСТРИРАТ МИНИМУМ 3 КОДА ОТ СКРЕЧ КАРТИ ОТ ТВ „ФАНТАСТИКО“ В СРОКА НА ИГРАТА.

 

12.4.1. (доп. 01.11.2023 г.) Участникът може да регистрира уникални кодове на сайта http://www.heineken.com/bg/ след 10.11.2023 г. и до края на срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти.

12.4.2. Един уникален код може да се регистрира само веднъж.

12.4.3. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки за покупки, отговарящи на условията на т. 12.1. и скреч карти с уникални кодове, които са регистрирали.

12.4.4. Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

12.5. Организаторът и търговската верига, в която се провежда промоцията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.1., не може да се спечели повече от една награда.

 

 1. Наградите сак Heineken, чаша Heineken и кен Heineken Silver 330 мл се получават на касова зона в Обекта от ТВ „Фантастико“, в който е извършена покупката, отговаряща на условията на т.12.1., срещу представяне на касовата бележка и предаване на скреч картата, удостоверяваща печалбата на награда по т. 12.2.

 

 1. От всички валидни регистрации по т.12.4. участниците, които ще спечелят наградите 3 броя инсталация за наливна бира „Blade“ с два кега Heineken 8л, се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши от автоматизиран софтуер на 08.12.2023 г., като тегленето ще бъде записано. Имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта https://heineken.com/bg, като за целта ще бъдат публикувани техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри в срок не по-късно от 12.12.2023г.

Ще бъде изтеглен и 1 резервен печеливш участник за наградата инсталация за наливна бира „Blade“ с два кега Heineken 8л.

15.1. Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградата инсталация за наливна бира „Blade“ с два кега Heineken 8л за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 22.12.2023г.

15.2. Организаторът ще се свърже с резервния печеливш единствено, ако някоя от наградите не може да бъде предоставена на обявен за печеливш участник поради неосъществен контакт, невъзможност за удостоверяване на покупката, с която е регистрирано участието или поради друга причина, водеща до невъзможност за предоставяне и/ или използване на наградата.

15.3. Спечелилите инсталация за наливна бира „Blade“ с два кега Heineken 8л участници ще бъдат помолени да предоставят и своя ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

15.4. Спечелилите инсталация за наливна бира „Blade“ с два кега Heineken 8л трябва да предоставят на Организатора данни за доставка на наградата, която ще бъде доставена в срок до 45 (четиридесет и пет)  дни от деня, в който Организаторът е успял да се свърже с печелившия. При доставяне на наградата на посочен адрес, участникът трябва да предостави скреч картите с кодове, които е регистрирал, както и да представи касовите бележки, отговарящи на условията на т. 12.1., на куриера и показване на документ за самоличност, при необходимост от потвърждение, че печелившият е пълнолетен.

 1. В случай че печелившият участник на наградата не отговаря на изискванията на настоящите правила, същата няма да му бъде предоставена.

 

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. С включването си в Играта участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Играта, да бъдат обработвани от Организатора съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

а/ валидно участие в Играта;

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди включително чрез трети лица, в това число куриерски фирми;

в/ изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.15.3.

17.2. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.17.1, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, Garitage park, сграда 3, ет. 1.

17.3. Отказът да се предоставят или обработват необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за получаване на спечелената награда.

 1. 17Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон.

17.5. Печелившият дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите по т.17.1 за период от 1 (една) година след приключване на Играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на производството.

 

РАЗДЕЛ VI. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

 1. 18. Не се допуска замяна на награда за паричната ѝ равностойност и/или за друга награда.
 2. 19. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

 

РАЗДЕЛ VII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът, както и Фантастико, не отговарят за качеството на наградите.
 2. 21. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.
 3. Организаторът не носи отговорност, в случай че някоя от наградите, посочени в т. 10, не е налична в магазина от верига „Фантастико“, в който е извършена покупката, отговаряща на изискванията на т.12.1.
 4. Активността се организира и осъществява от „Загорка АД“, ТВ „Фантастико“ не носи отговорност за законосъобразността ѝ и нейното провеждане.

 

РАЗДЕЛ VIII. СПОРОВЕ

 1. 24. За всички оплаквания и/ или претенции във връзка с организирането и/ или провеждането на играта отговаря Организаторът след момента на получаване на наградите с приемо-предавателен протокол.
 2. 25. Всеки евентуален правен спор между Организатора и/ или Фантастико, от една страна, и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София.
 3. 26. Настоящите правила са достъпни на https://heineken.com/bg и влизат в сила, считано от 01.11.2023 г.
 4. 27. Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
 5. 28. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

 

При въпроси може да се свържете с Организатора на потребителска линия 0800 11 330 безплатно за всички оператори, през всеки работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч.