Where are you located?

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „БЕЗАЛКОХОЛЕН ЯНУАРИ“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Играта „БЕЗАЛКОХОЛЕН ЯНУАРИ“ (наричана за краткост по-долу „Играта“) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) и се провежда на територията на обекти от верига магазини Фантастико. Търговска верига Фантастико не е организатор на играта. Кампанията се организира от името и за сметка на „Загорка“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ № 41, с ЕИК: 123025273.
 2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на официалнте интернет страници на Организатора www.heineken.com/bg
 3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което има постоянен адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Фантастико, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 4. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.
 5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
 7. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна само за магазини Фантастико в градовете: София, Кюстендил, Перник, Елин Пелин, Банкя и Ботевград.
 8. Играта започва в 00:00:00 часа на 05.01.2023  г. и приключва в 23:59:59 часа на  31.01.2023 г.
 9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

 1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците: 325 броя Бутилки за вода Heineken; 45 броя Възглавници Heineken и 3120 броя Heineken 0.0 кен 0,33 л

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
 2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. Да закупи 3 броя продукта с марката Heineken 0.0 в еднa покупка на една касова бележка от магазин от веригата „Фантастико“, в който се провежда активността.

12.2. Да запази касовата бележка.

12.3. Непосредствено след завършване на покупка да изиска промоционална карта „Heineken“ от касата в магазина от веригата Фантастико след представяне на касовата бележка за покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своята карта и да провери дали печели една от наградите.

Всеки участник има право на една карта за всяка покупка по т. 12.1 при представяне на съответната касова бележка.

Организаторът и търговската верига, в която се провежда промоцията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.1., не може да се спечели повече от една награда.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

14.Наградите ще бъдат предоставени както следва:

14.1 Бутилка за вода  и Heineken 0.0  кен 0,33 , описани подробно в т.10 ще се извършва в обект на Фантастико, в който е направена покупката, отговаряща на условията на т 12.1. Наградата се предоставя от служителите на каса.

14.2 Възглавница Heineken 0.0, клиентът ще получи чрез куриер след заяваване на печелившa „скреч карта“ на телефон 0800 11 330 и предоставяне на данни за доставка (три имена, телефон за контакт и адрес, като доставката на спечелените награди ще бъде извършена чрез куриерска компания). При доставяне на наградата на посочен адрес, клиентът трябва да предостави печелившата „скреч карта“ на куриера.

 

 1. Наградите ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата описани в т.10 и/или до изчерпване на скреч картите в обекта от ТВ Фантастико, в който е направена покупката отговаряща на условията описани в т.12.

РАЗДЕЛ VI. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ НАГРАДИ

 1. Организаторът, както и Фантастико, не отговарят за качеството на Бутилка за вода и Възглавница

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

 1. Не се допуска замяна на награда за паричната й равностойност и/или за друга награда.
 2. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването й.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. 1Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.
 2. Организаторът не носи отговорност при изчерпване на наградите и/или скреч картите в обектите от ТВ Фантастико преди края на срока на промоцията.

РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ

 1. 21. За всички оплаквания и/ или претенции във връзка с организирането и/ или провеждането на играта отговаря Организаторът и/ли
 2. 22. Всеки евентуален правен спор между Организатора и/ или Фантастико, от една страна, и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София.
 3. 23. Настоящите правила са достъпни на heineken.com/bg и влизат в сила, считано от 05.01.2023 г.
 4. 24. Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
 5. 25. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

При въпроси може да се свържете с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.